Commit de3d6e40 authored by VideoLAN's avatar VideoLAN Committed by Christoph Miebach

l10n: Swedish update

Signed-off-by: Christoph Miebach's avatarChristoph Miebach <christoph.miebach@web.de>
parent 2c5444a5
......@@ -3,23 +3,23 @@
# This file is distributed under the same license as the VLC package.
#
# Translators:
# DolphinPhoenix <anton_r_3@hotmail.com>, 2013-2014
# Anton <anton_r_3@hotmail.com>, 2013-2014
# Daniel Nylander <po@danielnylander.se>, 2006-2012
# Göran Johansson <goran@fusse.se>, 2014
# Göran Fusse Johansson <goran@fusse.se>, 2014
# Gustav Smedberg <shadow.elf@hotmail.com>, 2013
# Joel Arvidsson <dogai@privat.utfors.se>, 2002
# Kristoffer Grundströ <kristoffer.grundstrom1983@gmail.com>, 2013-2014
# MightyNerd <staszw@live.se>, 2013
# Kristoffer Grundström <kristoffer.grundstrom1983@gmail.com>, 2013-2014
# Staś Zw. <staszw@live.se>, 2013
# dotar <t.dotar@gmail.com>, 2014
# leveebreaks <when.the.levee.breaks.89@gmail.com>, 2013
# leveebreaks <when.the.levee.breaks.89@gmail.com>, 2013-2014
# Niklas 'Nille' Åkerström <nille.kungen@gmail.com>, 2009
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: VLC - Trans\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: vlc-devel@videolan.org\n"
"POT-Creation-Date: 2014-06-10 15:44-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2014-05-07 20:59+0000\n"
"Last-Translator: DolphinPhoenix <anton_r_3@hotmail.com>\n"
"PO-Revision-Date: 2014-05-17 20:57+0000\n"
"Last-Translator: leveebreaks <when.the.levee.breaks.89@gmail.com>\n"
"Language-Team: Swedish (http://www.transifex.com/projects/p/vlc-trans/"
"language/sv/)\n"
"Language: sv\n"
......@@ -1214,7 +1214,7 @@ msgstr ""
#: src/input/decoder.c:693
#, fuzzy
msgid "Codec not supported"
msgstr "Videoutmatningsmodul"
msgstr "Klientport"
#: src/input/decoder.c:694
#, fuzzy, c-format
......@@ -4830,7 +4830,7 @@ msgstr "skriv ut versionsinformation"
#: src/libvlc-module.c:2690
#, fuzzy
msgid "core program"
msgstr "Välj profil"
msgstr "huvudprogram"
#: src/misc/update.c:473
#, c-format
......@@ -5848,7 +5848,7 @@ msgstr "Blu-ray-fel"
#: modules/access/bluray.c:1189
#, fuzzy
msgid "Top Menu"
msgstr "Stäng fönster"
msgstr "Meny"
#: modules/access/bluray.c:1191
#, fuzzy
......@@ -11484,9 +11484,8 @@ msgid ""
msgstr ""
#: modules/codec/qsv.c:100
#, fuzzy
msgid "Rate Control Method"
msgstr "Buffertstorlek för frekvenskontroll"
msgstr ""
#: modules/codec/qsv.c:102
msgid ""
......@@ -11497,9 +11496,8 @@ msgstr ""
"'vbr', 'qp', 'avbr'. Läget 'qp' stöds inte för mpeg2."
#: modules/codec/qsv.c:105
#, fuzzy
msgid "Quantization parameter"
msgstr "Maximal quantizer-parameter."
msgstr ""
#: modules/codec/qsv.c:106
msgid ""
......@@ -11572,9 +11570,8 @@ msgid ""
msgstr ""
#: modules/codec/qsv.c:139
#, fuzzy
msgid "Number of slices per frame"
msgstr "Antal referensbildrutor"
msgstr ""
#: modules/codec/qsv.c:140
msgid ""
......@@ -12370,7 +12367,7 @@ msgstr "Avkodare för DVB-undertexter"
#: modules/codec/substx3g.c:41
#, fuzzy
msgid "tx3g subtitles"
msgstr "DVB-undertexter"
msgstr "Text-tv-undertexter"
#: modules/codec/svcdsub.c:47
msgid "Philips OGT (SVCD subtitle) decoder"
......@@ -14027,7 +14024,7 @@ msgstr "+----[ Slut på hjälpavsnittet ]"
#: modules/control/rc.c:965
#, fuzzy
msgid "Press pause to continue."
msgstr "Skriv in \"menu select\" eller \"pause\" för att fortsätta."
msgstr "Tryck på menyval eller paus för att fortsätta."
#: modules/control/rc.c:1191 modules/control/rc.c:1446
#: modules/control/rc.c:1490
......@@ -17006,7 +17003,7 @@ msgstr "Markera allt"
#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:348
msgid "View"
msgstr "Visa"
msgstr "Innehåll"
#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:357 modules/gui/macosx/MainMenu.m:358
msgid "Playlist Table Columns"
......@@ -18640,7 +18637,6 @@ msgstr ""
"ip-adress:8080 som standard."
#: modules/gui/macosx/wizard.m:265
#, fuzzy
msgid ""
"Use this to stream to several computers using the Microsoft MMS protocol. "
"This protocol is used as transport method by many Microsoft's software. Note "
......@@ -21785,7 +21781,7 @@ msgstr "Omsamplingskvalitet"
#: modules/hw/vdpau/chroma.c:843
#, fuzzy
msgid "High quality scaling level"
msgstr "Högkvalitativ omsampling av ljud"
msgstr "Nivå för efterbehandling av videokvalitet"
#: modules/hw/vdpau/deinterlace.c:131
#, fuzzy
......@@ -22582,7 +22578,7 @@ msgstr ""
#: modules/mux/ogg.c:50
#, fuzzy
msgid "Index size ratio"
msgstr "Behåll bildförhållande"
msgstr "Indexfil"
#: modules/mux/ogg.c:52
msgid "Set index size ratio. Alters default (60min content) or estimated size."
......@@ -25341,7 +25337,7 @@ msgstr ""
#: modules/video_filter/freeze.c:77
#, fuzzy
msgid "Freezing interactive video filter"
msgstr "Avflätningsfilter för video"
msgstr "Videofilter för interaktivt pusselspel"
#: modules/video_filter/freeze.c:78
msgid "Freeze"
......@@ -28856,7 +28852,7 @@ msgstr "Videofångst"
#: modules/access/avcapture.m:56
#, fuzzy
msgid "AVFoundation video capture module."
msgstr "VLC kunde inte öppna avkodningsmodulen."
msgstr "Ljudutmatningsmodul"
#: modules/access/avcapture.m:288 modules/access/avcapture.m:317
#, fuzzy
......@@ -29107,7 +29103,7 @@ msgstr "Speglingsriktning"
#: modules/stream_out/chromaprint.c:58
#, fuzzy
msgid "Default: 90sec"
msgstr "Standard"
msgstr "Standardström"
#: modules/stream_out/chromaprint.c:61
#, fuzzy
......@@ -29169,273 +29165,6 @@ msgstr "VLC media player - Webbgränssnitt"
msgid "Streaming Output"
msgstr "Strömutmatning"
#~ msgid "Choose your preferred video output and configure it here."
#~ msgstr "Välj din föredragna videoutmatningsmodul och konfigurera den här."
#~ msgid "These modules provide network functions to all other parts of VLC."
#~ msgstr ""
#~ "Dessa moduler tillhandahåller nätverksfunktioner till alla andra delar av "
#~ "VLC."
#~ msgid ""
#~ "These are general settings for video/audio/subtitle encoding modules."
#~ msgstr ""
#~ "Dessa är allmänna inställningar för kodningsmoduler för video/ljud/"
#~ "undertexter."
#~ msgid "Dialog providers can be configured here."
#~ msgstr "Dialogleverantörer kan konfigureras här."
#~ msgid ""
#~ "In this section you can force the behavior of the subtitle demuxer, for "
#~ "example by setting the subtitle type or file name."
#~ msgstr ""
#~ "I den här sektionen kan du tvinga fram beteendet för undertextdemuxern, "
#~ "till exempel genom att ställa in undertexttypen eller filnamnet."
#~ msgid "No suitable decoder module"
#~ msgstr "Ingen lämplig avkodningsmodul"
#~ msgid ""
#~ "VLC does not support the audio or video format \"%4.4s\". Unfortunately "
#~ "there is no way for you to fix this."
#~ msgstr ""
#~ "VLC saknar stöd för ljud- eller videoformatet \"%4.4s\". Tyvärr finns det "
#~ "inget sätt för dig att rätta till detta."
#~ msgid ""
#~ "Additional path for VLC to look for its modules. You can add several "
#~ "paths by concatenating them using \" PATH_SEP \" as separator"
#~ msgstr ""
#~ "Ytterligare sökväg för VLC att leta efter sina moduler. Du kan lägga till "
#~ "flera sökvägar genom att sammanfoga dem med \" PATH_SEP \" som avgränsare"
#~ msgid "Album art policy"
#~ msgstr "Policy för omslagsbilder"
#~ msgid "Choose how album art will be downloaded."
#~ msgstr "Välj hur omslagsbilder ska hämtas."
#~ msgid "Manual download only"
#~ msgstr "Endast manuell hämtning"
#~ msgid "When track starts playing"
#~ msgstr "När spåret börjar spelas"
#~ msgid "As soon as track is added"
#~ msgstr "Så snart som spåret läggs till"
#~ msgid "Load Media Library"
#~ msgstr "Läs in mediabibliotek"
#~ msgid ""
#~ "Enable this option to load the SQL-based Media Library at VLC startup"
#~ msgstr ""
#~ "Aktivera detta alternativ för att läsa in det SQL-baserade "
#~ "mediabiblioteket när VLC startas."
#~ msgid "main program"
#~ msgstr "huvudprogram"
#~ msgid "FFmpeg"
#~ msgstr "FFmpeg"
#~ msgid "FFmpeg access"
#~ msgstr "FFmpeg-åtkomst"
#~ msgid "Your system AACS decoding library does not work. Missing keys?"
#~ msgstr ""
#~ "Ditt systems avkodningsbibliotek för AACS fungerar inte. Saknas nycklar?"
#~ msgid "VLC could not open the file \"%s\". (%m)"
#~ msgstr "VLC kunde inte öppna filen \"%s\". (%m)"
#~ msgid "TCP address to use"
#~ msgstr "TCP-adress som ska användas"
#~ msgid "TCP port to use"
#~ msgstr "TCP-port som ska användas"
#~ msgid "Force connection reset regularly"
#~ msgstr "Tvinga anslutningen att återställa sig regelbundet"
#~ msgid "Audio filter for stereo to mono conversion"
#~ msgstr "Ljudfilter för konverting av stereo till mono"
#~ msgid "Video Acceleration (VA) API"
#~ msgstr "API för videoacceleration (VA) "
#~ msgid "If bitrate=0, use this value for constant quality"
#~ msgstr "Om bitfrekvensen är 0, använd detta värde för konstant kvalitet"
#~ msgid "A value > 0 enables constant bitrate mode"
#~ msgstr "Ett värde mer än 0 aktiverar konstant bitfrekvensläge"
#~ msgid "Enable lossless coding"
#~ msgstr "Aktivera förlustfri kodning"
#~ msgid ""
#~ "Lossless coding ignores bitrate and quality settings, allowing for "
#~ "perfect reproduction of the original"
#~ msgstr ""
#~ "Förlustfri kodning ignorerar bitfrekvens- och kvalitetsinställningar, "
#~ "vilket möjliggör perfekt återgivning av originalet"
#~ msgid "Enable spatial partitioning"
#~ msgstr "Aktivera spatiell partitionering"
#~ msgid "cycles per degree"
#~ msgstr "cykler per grad"
#~ msgid "Video decoder using openmash"
#~ msgstr "Videoavkodare med openmash"
#~ msgid "| menu . . [on|off|up|down|left|right|select] use menu"
#~ msgstr "| menu . . . [on|off|up|down|left|right|select] använd meny"
#~ msgid "Press menu select or pause to continue."
#~ msgstr "Tryck på menyval eller paus för att fortsätta."
#~ msgid "Type 'menu select' or 'pause' to continue."
#~ msgstr "Skriv in \"menu select\" eller \"pause\" för att fortsätta."
#~ msgid "Jump to time"
#~ msgstr "Hoppa till tid"
#~ msgid "Open CrashLog..."
#~ msgstr "Öppna kraschlogg..."
#~ msgid "Don't Send"
#~ msgstr "Skicka inte"
#~ msgid "VLC crashed previously"
#~ msgstr "VLC har kraschat tidigare"
#~ msgid ""
#~ "Do you want to send details on the crash to VLC's development team?\n"
#~ "\n"
#~ "If you want, you can enter a few lines on what you did before VLC crashed "
#~ "along with other helpful information: a link to download a sample file, a "
#~ "URL of a network stream, ..."
#~ msgstr ""
#~ "Vill du skicka in information om kraschen till VLC:s utvecklingsteam?\n"
#~ "\n"
#~ "Om du vill så kan du skriva ett par rader om vad du gjorde innan VLC "
#~ "kraschade tillsammans med annan behjälplig information: en länk till en "
#~ "exempelfil, en URL för en nätverksström, ..."
#~ msgid "I agree to be possibly contacted about this bugreport."
#~ msgstr "Jag godkänner att bli kontaktad angående denna felrapport."
#~ msgid ""
#~ "Only your default E-Mail address will be submitted, including no further "
#~ "information."
#~ msgstr ""
#~ "Endast din e-postadress kommer att skickas in och ingen annan information."
#~ msgid "Don't ask again"
#~ msgstr "Fråga inte igen"
#~ msgid "No CrashLog found"
#~ msgstr "Ingen kraschlogg hittad"
#~ msgid "Couldn't find any trace of a previous crash."
#~ msgstr "Kunde inte hitta några spår efter en tidigare krasch."
#~ msgid "Pause iTunes during VLC playback"
#~ msgstr "Pausa iTunes när VLC spelar upp"
#~ msgid ""
#~ "Pauses iTunes playback when VLC playback starts. If selected, iTunes "
#~ "playback will be resumed again if VLC playback is finished."
#~ msgstr ""
#~ "Pausar uppspelning i iTunes när uppspelning i VLC startar. Om det "
#~ "markeras kommer uppspelningen i iTunes återupptas igen om uppspelningen i "
#~ "VLC slutförs."
#~ msgid "Open BDMV folder"
#~ msgstr "Öppna BDMV-mapp"
#~ msgid "Album art download policy"
#~ msgstr "Policy för hämtning av omslagsbilder"
#~ msgid "Output module"
#~ msgstr "Utmatningsmodul"
#~ msgid "Graphic Equalizer"
#~ msgstr "Grafisk equalizer"
#, fuzzy
#~ msgid "Automatically retrieve media infos"
#~ msgstr "Hämta mediainfo automatiskt"
#~ msgid "Get more extensions from"
#~ msgstr "Hämta fler tillägg på"
#~ msgid "Under the Video"
#~ msgstr "Under videon"
#~ msgid "&Help..."
#~ msgstr "&Hjälp..."
#~ msgid "Synchronise on audio track"
#~ msgstr "Synkronisera på ljudspår"
#~ msgid ""
#~ "This option will drop/duplicate video frames to synchronise the video "
#~ "track on the audio track."
#~ msgstr ""
#~ "Detta alternativ kommer att släppa/fördubbla videobildrutor för att "
#~ "synkronisera videospåret med ljudspåret."
#~ msgid ""
#~ "The transcoder will drop frames if your CPU can't keep up with the "
#~ "encoding rate."
#~ msgstr ""
#~ "Omkodaren kommer att kasta bildrutor om din processor inte klarar av "
#~ "kodningsfrekvensen."
#~ msgid "Value of the audio channels levels"
#~ msgstr "Värde för ljudkanalernas nivåer"
#~ msgid ""
#~ "Value of the audio level of each channels between 0 and 1. Each level "
#~ "should be separated with ':'."
#~ msgstr ""
#~ "Värdet för ljudnivån av varje kanal mellan 0 och 1. Varje nivå bör "
#~ "avskiljas med ':'."
#~ msgid "Alarm"
#~ msgstr "Alarm"
#~ msgid "iOS OpenGL ES video output (requires UIView)"
#~ msgstr "iOS OpenGL ES-videoutmatning (kräver UIView)"
#~ msgid "Mac OS X OpenGL video output (requires drawable-nsobject)"
#~ msgstr "Mac OS X OpenGL-videoutmatning (kräver drawable-nsobject)"
#~ msgid "OpenGL acceleration is not supported on your Mac"
#~ msgstr "OpenGL-acceleration stöds inte på din Mac"
#~ msgid ""
#~ "Your Mac lacks Quartz Extreme acceleration, which is required for video "
#~ "output. It will still work, but much slower and with possibly unexpected "
#~ "results."
#~ msgstr ""
#~ "Din Mac saknar Quartz Extreme-acceleration som är nödvändig för "
#~ "videoutmatning. Den kommer fortfarande fungera, men mycket långsammare "
#~ "och förmodligen med oväntade resultat."
#, fuzzy
#~ msgid "Add a subtitle file"
#~ msgstr "Använd en under&textfil"
#~ msgid "Album art download policy:"
#~ msgstr "Policy för hämtning av omslagsbilder:"
#~ msgid "Configure Media Library"
#~ msgstr "Konfigurera mediabibliotek"
#~ msgid ""
#~ "SAP is a way to publically announce streams that are being sent using "
#~ "multicast UDP or RTP."
......@@ -31896,6 +31625,273 @@ msgstr "Strömutmatning"
#~ msgid "Subtitles files (*.cdg *.idx *.srt *.sub *.utf);;All files (*)"
#~ msgstr "Undertextfiler (*.cdg *.idx *.srt *.sub *.utf);;Alla filer (*)"
#~ msgid "Choose your preferred video output and configure it here."
#~ msgstr "Välj din föredragna videoutmatningsmodul och konfigurera den här."
#~ msgid "These modules provide network functions to all other parts of VLC."
#~ msgstr ""
#~ "Dessa moduler tillhandahåller nätverksfunktioner till alla andra delar av "
#~ "VLC."
#~ msgid ""
#~ "These are general settings for video/audio/subtitle encoding modules."
#~ msgstr ""
#~ "Dessa är allmänna inställningar för kodningsmoduler för video/ljud/"
#~ "undertexter."
#~ msgid "Dialog providers can be configured here."
#~ msgstr "Dialogleverantörer kan konfigureras här."
#~ msgid ""
#~ "In this section you can force the behavior of the subtitle demuxer, for "
#~ "example by setting the subtitle type or file name."
#~ msgstr ""
#~ "I den här sektionen kan du tvinga fram beteendet för undertextdemuxern, "
#~ "till exempel genom att ställa in undertexttypen eller filnamnet."
#~ msgid "No suitable decoder module"
#~ msgstr "Ingen lämplig avkodningsmodul"
#~ msgid ""
#~ "VLC does not support the audio or video format \"%4.4s\". Unfortunately "
#~ "there is no way for you to fix this."
#~ msgstr ""
#~ "VLC saknar stöd för ljud- eller videoformatet \"%4.4s\". Tyvärr finns det "
#~ "inget sätt för dig att rätta till detta."
#~ msgid ""
#~ "Additional path for VLC to look for its modules. You can add several "
#~ "paths by concatenating them using \" PATH_SEP \" as separator"
#~ msgstr ""
#~ "Ytterligare sökväg för VLC att leta efter sina moduler. Du kan lägga till "
#~ "flera sökvägar genom att sammanfoga dem med \" PATH_SEP \" som avgränsare"
#~ msgid "Album art policy"
#~ msgstr "Policy för omslagsbilder"
#~ msgid "Choose how album art will be downloaded."
#~ msgstr "Välj hur omslagsbilder ska hämtas."
#~ msgid "Manual download only"
#~ msgstr "Endast manuell hämtning"
#~ msgid "When track starts playing"
#~ msgstr "När spåret börjar spelas"
#~ msgid "As soon as track is added"
#~ msgstr "Så snart som spåret läggs till"
#~ msgid "Load Media Library"
#~ msgstr "Läs in mediabibliotek"
#~ msgid ""
#~ "Enable this option to load the SQL-based Media Library at VLC startup"
#~ msgstr ""
#~ "Aktivera detta alternativ för att läsa in det SQL-baserade "
#~ "mediabiblioteket när VLC startas."
#~ msgid "main program"
#~ msgstr "huvudprogram"
#~ msgid "FFmpeg"
#~ msgstr "FFmpeg"
#~ msgid "FFmpeg access"
#~ msgstr "FFmpeg-åtkomst"
#~ msgid "Your system AACS decoding library does not work. Missing keys?"
#~ msgstr ""
#~ "Ditt systems avkodningsbibliotek för AACS fungerar inte. Saknas nycklar?"
#~ msgid "VLC could not open the file \"%s\". (%m)"
#~ msgstr "VLC kunde inte öppna filen \"%s\". (%m)"
#~ msgid "TCP address to use"
#~ msgstr "TCP-adress som ska användas"
#~ msgid "TCP port to use"
#~ msgstr "TCP-port som ska användas"
#~ msgid "Force connection reset regularly"
#~ msgstr "Tvinga anslutningen att återställa sig regelbundet"
#~ msgid "Audio filter for stereo to mono conversion"
#~ msgstr "Ljudfilter för konverting av stereo till mono"
#~ msgid "Video Acceleration (VA) API"
#~ msgstr "API för videoacceleration (VA) "
#~ msgid "If bitrate=0, use this value for constant quality"
#~ msgstr "Om bitfrekvensen är 0, använd detta värde för konstant kvalitet"
#~ msgid "A value > 0 enables constant bitrate mode"
#~ msgstr "Ett värde mer än 0 aktiverar konstant bitfrekvensläge"
#~ msgid "Enable lossless coding"
#~ msgstr "Aktivera förlustfri kodning"
#~ msgid ""
#~ "Lossless coding ignores bitrate and quality settings, allowing for "
#~ "perfect reproduction of the original"
#~ msgstr ""
#~ "Förlustfri kodning ignorerar bitfrekvens- och kvalitetsinställningar, "
#~ "vilket möjliggör perfekt återgivning av originalet"
#~ msgid "Enable spatial partitioning"
#~ msgstr "Aktivera spatiell partitionering"
#~ msgid "cycles per degree"
#~ msgstr "cykler per grad"
#~ msgid "Video decoder using openmash"
#~ msgstr "Videoavkodare med openmash"
#~ msgid "| menu . . [on|off|up|down|left|right|select] use menu"
#~ msgstr "| menu . . . [on|off|up|down|left|right|select] använd meny"
#~ msgid "Press menu select or pause to continue."
#~ msgstr "Tryck på menyval eller paus för att fortsätta."
#~ msgid "Type 'menu select' or 'pause' to continue."
#~ msgstr "Skriv in \"menu select\" eller \"pause\" för att fortsätta."
#~ msgid "Jump to time"
#~ msgstr "Hoppa till tid"
#~ msgid "Open CrashLog..."
#~ msgstr "Öppna kraschlogg..."
#~ msgid "Don't Send"
#~ msgstr "Skicka inte"
#~ msgid "VLC crashed previously"
#~ msgstr "VLC har kraschat tidigare"
#~ msgid ""
#~ "Do you want to send details on the crash to VLC's development team?\n"
#~ "\n"
#~ "If you want, you can enter a few lines on what you did before VLC crashed "
#~ "along with other helpful information: a link to download a sample file, a "
#~ "URL of a network stream, ..."
#~ msgstr ""
#~ "Vill du skicka in information om kraschen till VLC:s utvecklingsteam?\n"
#~ "\n"
#~ "Om du vill så kan du skriva ett par rader om vad du gjorde innan VLC "
#~ "kraschade tillsammans med annan behjälplig information: en länk till en "
#~ "exempelfil, en URL för en nätverksström, ..."
#~ msgid "I agree to be possibly contacted about this bugreport."
#~ msgstr "Jag godkänner att bli kontaktad angående denna felrapport."
#~ msgid ""
#~ "Only your default E-Mail address will be submitted, including no further "
#~ "information."
#~ msgstr ""
#~ "Endast din e-postadress kommer att skickas in och ingen annan information."
#~ msgid "Don't ask again"
#~ msgstr "Fråga inte igen"
#~ msgid "No CrashLog found"
#~ msgstr "Ingen kraschlogg hittad"
#~ msgid "Couldn't find any trace of a previous crash."
#~ msgstr "Kunde inte hitta några spår efter en tidigare krasch."
#~ msgid "Pause iTunes during VLC playback"
#~ msgstr "Pausa iTunes när VLC spelar upp"
#~ msgid ""
#~ "Pauses iTunes playback when VLC playback starts. If selected, iTunes "
#~ "playback will be resumed again if VLC playback is finished."
#~ msgstr ""
#~ "Pausar uppspelning i iTunes när uppspelning i VLC startar. Om det "
#~ "markeras kommer uppspelningen i iTunes återupptas igen om uppspelningen i "
#~ "VLC slutförs."
#~ msgid "Open BDMV folder"
#~ msgstr "Öppna BDMV-mapp"
#~ msgid "Album art download policy"
#~ msgstr "Policy för hämtning av omslagsbilder"
#~ msgid "Output module"
#~ msgstr "Utmatningsmodul"
#~ msgid "Graphic Equalizer"
#~ msgstr "Grafisk equalizer"
#, fuzzy
#~ msgid "Automatically retrieve media infos"
#~ msgstr "Hämta mediainfo automatiskt"
#~ msgid "Get more extensions from"
#~ msgstr "Hämta fler tillägg på"
#~ msgid "Under the Video"
#~ msgstr "Under videon"
#~ msgid "&Help..."
#~ msgstr "&Hjälp..."
#~ msgid "Synchronise on audio track"
#~ msgstr "Synkronisera på ljudspår"
#~ msgid ""
#~ "This option will drop/duplicate video frames to synchronise the video "
#~ "track on the audio track."
#~ msgstr ""
#~ "Detta alternativ kommer att släppa/fördubbla videobildrutor för att "
#~ "synkronisera videospåret med ljudspåret."
#~ msgid ""
#~ "The transcoder will drop frames if your CPU can't keep up with the "
#~ "encoding rate."
#~ msgstr ""
#~ "Omkodaren kommer att kasta bildrutor om din processor inte klarar av "
#~ "kodningsfrekvensen."
#~ msgid "Value of the audio channels levels"
#~ msgstr "Värde för ljudkanalernas nivåer"
#~ msgid ""
#~ "Value of the audio level of each channels between 0 and 1. Each level "
#~ "should be separated with ':'."
#~ msgstr ""
#~ "Värdet för ljudnivån av varje kanal mellan 0 och 1. Varje nivå bör "
#~ "avskiljas med ':'."
#~ msgid "Alarm"
#~ msgstr "Alarm"
#~ msgid "iOS OpenGL ES video output (requires UIView)"
#~ msgstr "iOS OpenGL ES-videoutmatning (kräver UIView)"
#~ msgid "Mac OS X OpenGL video output (requires drawable-nsobject)"
#~ msgstr "Mac OS X OpenGL-videoutmatning (kräver drawable-nsobject)"
#~ msgid "OpenGL acceleration is not supported on your Mac"
#~ msgstr "OpenGL-acceleration stöds inte på din Mac"
#~ msgid ""
#~ "Your Mac lacks Quartz Extreme acceleration, which is required for video "
#~ "output. It will still work, but much slower and with possibly unexpected "
#~ "results."
#~ msgstr ""
#~ "Din Mac saknar Quartz Extreme-acceleration som är nödvändig för "
#~ "videoutmatning. Den kommer fortfarande fungera, men mycket långsammare "
#~ "och förmodligen med oväntade resultat."
#, fuzzy
#~ msgid "Add a subtitle file"
#~ msgstr "Använd en under&textfil"
#~ msgid "Album art download policy:"
#~ msgstr "Policy för hämtning av omslagsbilder:"
#~ msgid "Configure Media Library"
#~ msgstr "Konfigurera mediabibliotek"
#, fuzzy
#~ msgid "Display OSD menu on top of video output"
#~ msgstr "iOS OpenGL-videoutmatning"
......@@ -32044,7 +32040,7 @@ msgstr "Strömutmatning"
#, fuzzy
#~ msgid "Icon View"
#~ msgstr "Visa"
#~ msgstr "Innehåll"
#, fuzzy
#~ msgid "List View"
......@@ -33097,7 +33093,7 @@ msgstr "Strömutmatning"
#, fuzzy
#~ msgid "Viewer"
#~ msgstr "Visa"
#~ msgstr "Innehåll"
#, fuzzy
#~ msgid "Library"
......@@ -36438,7 +36434,7 @@ msgstr "Strömutmatning"
#, fuzzy
#~ msgid "_View"
#~ msgstr "Visa"
#~ msgstr "Innehåll"
#, fuzzy
#~ msgid "_Settings"
......
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment