Commit 8b211c11 authored by VideoLAN's avatar VideoLAN Committed by Christoph Miebach

l10n: Nepali update

Signed-off-by: Christoph Miebach's avatarChristoph Miebach <christoph.miebach@web.de>
parent 08bedca0
......@@ -13,7 +13,7 @@ msgstr ""
"Last-Translator: ma OpenThito <PRABINGAUTAM@gmail.com>\n"
"Language-Team: Nepali (Nepal) (http://www.transifex.com/projects/p/vlc-trans/"
"language/ne_NP/)\n"
"Language: ne\n"
"Language: ne_NP\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
......@@ -1144,7 +1144,7 @@ msgstr ""
#: src/input/decoder.c:693
#, fuzzy
msgid "Codec not supported"
msgstr "भिडियो निर्गत मोड्युल"
msgstr "ग्राहक पोर्ट"
#: src/input/decoder.c:694
#, fuzzy, c-format
......@@ -5568,7 +5568,7 @@ msgstr ""
#: modules/access/bluray.c:70
#, fuzzy
msgid "Region code"
msgstr "रूपान्तरण"
msgstr "भिडियो कोडेक"
#: modules/access/bluray.c:71
msgid ""
......@@ -10470,7 +10470,7 @@ msgstr "VLC को कुत्वचक मोदुले खोल्न स
#: modules/codec/avcodec/hwdummy.c:42
#, fuzzy
msgid "Dummy video decoder"
msgstr "थेवरा भिडियो असङ्केतक"
msgstr "डम्मी असङ्केतक"
#: modules/codec/avcodec/vaapi.c:62
#, fuzzy
......@@ -11160,9 +11160,8 @@ msgid "PNG video encoder"
msgstr "PNG भिडियो असङ्केतक"
#: modules/codec/qsv.c:56
#, fuzzy
msgid "Enable software mode"
msgstr "वालपेपर मोड सक्षम पार्नुहोस् "
msgstr ""
#: modules/codec/qsv.c:57
msgid ""
......@@ -11171,9 +11170,8 @@ msgid ""
msgstr ""
#: modules/codec/qsv.c:61
#, fuzzy
msgid "Codec Profile"
msgstr "कोडेक"
msgstr ""
#: modules/codec/qsv.c:63
msgid ""
......@@ -11183,9 +11181,8 @@ msgid ""
msgstr ""
#: modules/codec/qsv.c:67
#, fuzzy
msgid "Codec Level"
msgstr "कोडेक"
msgstr ""
#: modules/codec/qsv.c:69
msgid ""
......@@ -11226,9 +11223,8 @@ msgid ""
msgstr ""
#: modules/codec/qsv.c:90
#, fuzzy
msgid "IDR interval"
msgstr "म्याक OS X इन्टरफेस"
msgstr ""
#: modules/codec/qsv.c:92
msgid ""
......@@ -11241,9 +11237,8 @@ msgid ""
msgstr ""
#: modules/codec/qsv.c:100
#, fuzzy
msgid "Rate Control Method"
msgstr "दर नियन्त्रण बफर साइज"
msgstr ""
#: modules/codec/qsv.c:102
msgid ""
......@@ -11252,9 +11247,8 @@ msgid ""
msgstr ""
#: modules/codec/qsv.c:105
#, fuzzy
msgid "Quantization parameter"
msgstr "I क्यान्टिफिकेसन तत्व"
msgstr ""
#: modules/codec/qsv.c:106
msgid ""
......@@ -11294,9 +11288,8 @@ msgid ""
msgstr ""
#: modules/codec/qsv.c:122
#, fuzzy
msgid "Maximum Bitrate"
msgstr "अधिकतम बिटदर"
msgstr ""
#: modules/codec/qsv.c:123
msgid ""
......@@ -11328,9 +11321,8 @@ msgid ""
msgstr ""
#: modules/codec/qsv.c:139
#, fuzzy
msgid "Number of slices per frame"
msgstr "सन्दर्भ फ्रेमको नम्बर"
msgstr ""
#: modules/codec/qsv.c:140
msgid ""
......@@ -11344,9 +11336,8 @@ msgid "Number of reference frames"
msgstr "सन्दर्भ फ्रेमको नम्बर"
#: modules/codec/qsv.c:148
#, fuzzy
msgid "Number of parallel operations"
msgstr "क्लोनको नम्बर"
msgstr ""
#: modules/codec/qsv.c:149
msgid ""
......@@ -13816,7 +13807,7 @@ msgstr "+----[ मद्दतको अन्त्य ]"
#: modules/control/rc.c:965
#, fuzzy
msgid "Press pause to continue."
msgstr "जारी राख्नका लागि 'menu select' वा 'pause' टाइप गर्नुहोस्"
msgstr "मेनु चयन थिच्नुहोस् वा जारी राख्न पज गर्नुहोस्"
#: modules/control/rc.c:1191 modules/control/rc.c:1446
#: modules/control/rc.c:1490
......@@ -15942,7 +15933,7 @@ msgstr "सबै देखाउनुहोस्"
#: modules/gui/macosx/BWQuincyUI.m:79
#, fuzzy
msgid "Hide Details"
msgstr "पूर्वनिर्धारित"
msgstr "अन्य लुकाउनुहोस्"
#: modules/gui/macosx/BWQuincyUI.m:81
msgid "Send"
......@@ -20554,7 +20545,7 @@ msgstr ""
#: modules/gui/qt4/dialogs/toolbar.cpp:185
#, fuzzy
msgid "Preview"
msgstr "अघिल्लो शीर्षक"
msgstr "अघिल्लो"
#: modules/gui/qt4/dialogs/toolbar.cpp:194
msgid "Cl&ose"
......@@ -21365,7 +21356,7 @@ msgstr "सङ्केतन गुणस्तर"
#: modules/hw/vdpau/chroma.c:843
#, fuzzy
msgid "High quality scaling level"
msgstr "उच्च गुणस्तरको अडियो रिस्याम्पिङ"
msgstr "गुणस्तर"
#: modules/hw/vdpau/deinterlace.c:131
#, fuzzy
......@@ -21380,7 +21371,7 @@ msgstr "पहुँच निर्गत"
#: modules/hw/vdpau/sharpen.c:141
#, fuzzy
msgid "VDPAU sharpen video filter"
msgstr "क्लोन भिडियो फिल्टर"
msgstr "पर्खाल भिडियो फिल्टर"
#: modules/lua/libs/httpd.c:75
msgid ""
......@@ -27963,9 +27954,8 @@ msgid "Default caching policy"
msgstr ""
#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:506
#, fuzzy
msgid "Menus language:"
msgstr "अडियो भाषा"
msgstr ""
#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:507
msgid "Look and feel"
......@@ -28361,12 +28351,12 @@ msgstr ""
#: modules/access/avcapture.m:56
#, fuzzy
msgid "AVFoundation video capture module."
msgstr "VLC को कुत्वचक मोदुले खोल्न सकिएन "
msgstr "अडियो निर्गत मोड्युल"
#: modules/access/avcapture.m:288 modules/access/avcapture.m:317
#, fuzzy
msgid "No video devices found"
msgstr "भिडियो यन्त्र"
msgstr "भिडियो यन्त्र नाम"
#: modules/access/avcapture.m:289
msgid ""
......@@ -28603,7 +28593,7 @@ msgstr ""
#: modules/stream_out/chromaprint.c:58
#, fuzzy
msgid "Default: 90sec"
msgstr "पूर्वनिर्धारित"
msgstr "पूर्वनिर्धारित प्रवाह"
#: modules/stream_out/chromaprint.c:61
#, fuzzy
......@@ -28663,72 +28653,6 @@ msgstr "VLC मिडिया प्लेयर"
msgid "Streaming Output"
msgstr "प्रवाह निर्गत"
#~ msgid "Choose your preferred video output and configure it here."
#~ msgstr ""
#~ "तपाईँले रूचाउनु भएको भिडियो निर्गत छनोट गर्नुहोस् र यसलाई यहाँ कन्फिगर गर्नुहोस् ।"
#~ msgid "These modules provide network functions to all other parts of VLC."
#~ msgstr "ति मोड्युले VLC को सबै अन्य भागमा सञ्जाल प्रकार्य प्रदान गर्दछ ।"
#~ msgid "Dialog providers can be configured here."
#~ msgstr "संवाद प्रदायकलाई यहाँ कन्फिगर गर्न सकिन्छ ।"
#~ msgid "Album art policy"
#~ msgstr "एल्बम कला नीति"
#~ msgid "Choose how album art will be downloaded."
#~ msgstr "अल्बुम कल कसरी डाउनलोअद गर्ने चुनौ। "
#~ msgid "Manual download only"
#~ msgstr "म्यानुअल डाउनलोअद मात्रै "
#~ msgid "When track starts playing"
#~ msgstr "जब ट्रैक बज्न शुरू"
#~ msgid "As soon as track is added"
#~ msgstr "ट्र्याक जोद्ने बित्तिकै "
#~ msgid "Video decoder using openmash"
#~ msgstr "openmash प्रयोग गर्दा भिडियो असङ्केतक"
#~ msgid "Press menu select or pause to continue."
#~ msgstr "मेनु चयन थिच्नुहोस् वा जारी राख्न पज गर्नुहोस्"
#~ msgid "Type 'menu select' or 'pause' to continue."
#~ msgstr "जारी राख्नका लागि 'menu select' वा 'pause' टाइप गर्नुहोस्"
#~ msgid "Jump to time"
#~ msgstr "समयमा जानुहोस्"
#~ msgid "No CrashLog found"
#~ msgstr "क्र्याश लग फेला परेन"
#~ msgid "Couldn't find any trace of a previous crash."
#~ msgstr "अघिल्लो बिग्रेको कुनै पनि चिन्ह फेला पार्न सकेन"
#, fuzzy
#~ msgid "Automatically retrieve media infos"
#~ msgstr "स्वचालित रूपमा पूर्व पद वर्णक फाइल"
#~ msgid "Synchronise on audio track"
#~ msgstr "अडियो ट्रयाकमा समक्रमण गर्नुहोस्"
#~ msgid ""
#~ "This option will drop/duplicate video frames to synchronise the video "
#~ "track on the audio track."
#~ msgstr ""
#~ "यो विकल्पले अडियो ट्रयाकमा भिडियो ट्रयाक समक्रमण गर्न भिडियो फ्रेम छोड्दछ/नक्कल "
#~ "गर्दछ ।"
#~ msgid ""
#~ "The transcoder will drop frames if your CPU can't keep up with the "
#~ "encoding rate."
#~ msgstr "यदि तपाईँको CPU ले सङ्केतन दरसँग राख्न सेकन भने ट्रान्सकोडरले फ्रेम बन्द गर्दछ ।"
#, fuzzy
#~ msgid "Add a subtitle file"
#~ msgstr "उपशीर्षक फाइल प्रयोग गर्नुहोस्"
#~ msgid ""
#~ "SAP is a way to publically announce streams that are being sent using "
#~ "multicast UDP or RTP."
......@@ -31907,6 +31831,72 @@ msgstr "प्रवाह निर्गत"
#~ msgid "left"
#~ msgstr "बायाँ"
#~ msgid "Choose your preferred video output and configure it here."
#~ msgstr ""
#~ "तपाईँले रूचाउनु भएको भिडियो निर्गत छनोट गर्नुहोस् र यसलाई यहाँ कन्फिगर गर्नुहोस् ।"
#~ msgid "These modules provide network functions to all other parts of VLC."
#~ msgstr "ति मोड्युले VLC को सबै अन्य भागमा सञ्जाल प्रकार्य प्रदान गर्दछ ।"
#~ msgid "Dialog providers can be configured here."
#~ msgstr "संवाद प्रदायकलाई यहाँ कन्फिगर गर्न सकिन्छ ।"
#~ msgid "Album art policy"
#~ msgstr "एल्बम कला नीति"
#~ msgid "Choose how album art will be downloaded."
#~ msgstr "अल्बुम कल कसरी डाउनलोअद गर्ने चुनौ। "
#~ msgid "Manual download only"
#~ msgstr "म्यानुअल डाउनलोअद मात्रै "
#~ msgid "When track starts playing"
#~ msgstr "जब ट्रैक बज्न शुरू"
#~ msgid "As soon as track is added"
#~ msgstr "ट्र्याक जोद्ने बित्तिकै "
#~ msgid "Video decoder using openmash"
#~ msgstr "openmash प्रयोग गर्दा भिडियो असङ्केतक"
#~ msgid "Press menu select or pause to continue."
#~ msgstr "मेनु चयन थिच्नुहोस् वा जारी राख्न पज गर्नुहोस्"
#~ msgid "Type 'menu select' or 'pause' to continue."
#~ msgstr "जारी राख्नका लागि 'menu select' वा 'pause' टाइप गर्नुहोस्"
#~ msgid "Jump to time"
#~ msgstr "समयमा जानुहोस्"
#~ msgid "No CrashLog found"
#~ msgstr "क्र्याश लग फेला परेन"
#~ msgid "Couldn't find any trace of a previous crash."
#~ msgstr "अघिल्लो बिग्रेको कुनै पनि चिन्ह फेला पार्न सकेन"
#, fuzzy
#~ msgid "Automatically retrieve media infos"
#~ msgstr "स्वचालित रूपमा पूर्व पद वर्णक फाइल"
#~ msgid "Synchronise on audio track"
#~ msgstr "अडियो ट्रयाकमा समक्रमण गर्नुहोस्"
#~ msgid ""
#~ "This option will drop/duplicate video frames to synchronise the video "
#~ "track on the audio track."
#~ msgstr ""
#~ "यो विकल्पले अडियो ट्रयाकमा भिडियो ट्रयाक समक्रमण गर्न भिडियो फ्रेम छोड्दछ/नक्कल "
#~ "गर्दछ ।"
#~ msgid ""
#~ "The transcoder will drop frames if your CPU can't keep up with the "
#~ "encoding rate."
#~ msgstr "यदि तपाईँको CPU ले सङ्केतन दरसँग राख्न सेकन भने ट्रान्सकोडरले फ्रेम बन्द गर्दछ ।"
#, fuzzy
#~ msgid "Add a subtitle file"
#~ msgstr "उपशीर्षक फाइल प्रयोग गर्नुहोस्"
#, fuzzy
#~ msgid "Subtitles/OSD"
#~ msgstr "उपशीर्षक"
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment