Commit 42d1278b authored by Marvin Scholz's avatar Marvin Scholz

i10n: Fix variable in Afrikaans NSIS translation

(cherry picked from commit dcd06624)
Signed-off-by: Marvin Scholz's avatarMarvin Scholz <epirat07@gmail.com>
parent c188d7d6
......@@ -49,7 +49,7 @@ ${LangFileString} Reinstall_HeadlineInstall "Kies hoe u VLC wil installeer."
${LangFileString} Reinstall_HeadlineMaintenance "Kies die onderhoudopsie om uit te voer."
${LangFileString} Reinstall_MessageOlder "’n Ouer weergawe van VLC is op u stelsel geïnstalleer. Kies die operasie wat u wil uitvoer en klik Volgende om aan te gaan."
${LangFileString} Reinstall_MessageNewer "’n Nuwer weergawe van VLC is reeds geïnstalleer. Dit word nie aanbeveel om af te gradeer na ’n ouer weergawe nie. Kies die operasie wat u wil uitvoer en klik Volgende om aan te gaan."
${LangFileString} Reinstall_MessageSame "VLC ${WEERGAWE} is reeds geïnstalleer. Kies die operasie wat u wil uitvoer en klik Volgende om aan te gaan."
${LangFileString} Reinstall_MessageSame "VLC ${VERSION} is reeds geïnstalleer. Kies die operasie wat u wil uitvoer en klik Volgende om aan te gaan."
${LangFileString} Reinstall_OptionUpgrade "Gradeer VLC op deur vorige instellings te gebruik (aanbeveel)"
${LangFileString} Reinstall_OptionDowngrade "Gradeer VLC af deur vorige instellings te gebruik (aanbeveel)"
${LangFileString} Reinstall_OptionComponents "Voeg komponente toe/Verwyder dit/Installeer dit"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment