Commit 301d98f7 authored by Christophe Mutricy's avatar Christophe Mutricy

Fix make dist

parent 85cdc511

Too many changes to show.

To preserve performance only 11 of 11+ files are displayed.
......@@ -76,6 +76,8 @@ src/audio_output/mixer.c
src/audio_output/output.c
src/control/audio_video.c
src/control/core.c
src/control/init.c
src/control/plugin.c
src/control/util.c
src/extras/dirent.c
src/extras/getopt.c
......@@ -217,6 +219,7 @@ modules/access/vcd/cdrom.h
modules/access/vcd/cdrom_internals.h
modules/access/vcd/vcd.c
modules/access/vcdx/access.c
modules/access/vcdx/demux.c
modules/access/vcdx/info.c
modules/access/vcdx/info.h
modules/access/vcdx/intf.c
......@@ -261,7 +264,6 @@ modules/audio_filter/format.c
modules/audio_filter/normvol.c
modules/audio_filter/resampler/bandlimited.c
modules/audio_filter/resampler/bandlimited.h
modules/audio_filter/resampler/coreaudio.c
modules/audio_filter/resampler/linear.c
modules/audio_filter/resampler/trivial.c
modules/audio_filter/resampler/ugly.c
......@@ -271,7 +273,6 @@ modules/audio_mixer/trivial.c
modules/audio_output/alsa.c
modules/audio_output/arts.c
modules/audio_output/auhal.c
modules/audio_output/coreaudio.c
modules/audio_output/directx.c
modules/audio_output/esd.c
modules/audio_output/file.c
......@@ -339,9 +340,6 @@ modules/codec/twolame.c
modules/codec/vorbis.c
modules/codec/x264.c
modules/control/corba/corba.c
modules/control/corba/mediacontrol-core.c
modules/control/corba/mediacontrol-core.h
modules/control/corba/mediacontrol-plugin.c
modules/control/gestures.c
modules/control/hotkeys.c
modules/control/http/http.c
......@@ -807,6 +805,7 @@ modules/misc/qte_main.cpp
modules/misc/rtsp.c
modules/misc/screensaver.c
modules/misc/svg.c
modules/misc/testsuite/playlist.c
modules/misc/testsuite/test1.c
modules/misc/testsuite/test2.cpp
modules/misc/testsuite/test3.m
......
......@@ -5,14 +5,11 @@
#
# Lorena Gomes and Xènia Albà, April 2005.
#
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_panel.cpp:371
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_panel.cpp:377
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_panel.cpp:387
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: vlc 0.8.2-svn\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2005-11-30 19:46+0000\n"
"POT-Creation-Date: 2005-12-11 00:05+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2005-04-28 19:16+0100\n"
"Last-Translator: Lorena Gomes i Xènia Albà\n"
"Language-Team: Catalan <ca@dodds.net>\n"
......@@ -20,6 +17,18 @@ msgstr ""
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
#: include/vlc/vlc.h:576
msgid ""
"This program comes with NO WARRANTY, to the extent permitted by law.\n"
"You may redistribute it under the terms of the GNU General Public License;\n"
"see the file named COPYING for details.\n"
"Written by the VideoLAN team; see the AUTHORS file.\n"
msgstr ""
"Aquest programa ve SENSE GARANTIA, permès segons la llei.\n"
"Podeu redistribuir-lo sota els termes de la Llicència Pública General GNU;\n"
"mireu l'arxiu nomenat COPYNG per veure els detalls.\n"
"Escrit per l'equip de VideoLAN; mireu l'arxiu AUTHORS.\n"
#: include/vlc_config_cat.h:32
msgid "VLC preferences"
msgstr "Preferències del VLC"
......@@ -29,13 +38,13 @@ msgid "Click on \"Advanced Options\" to see all options."
msgstr "Fes un click a \"Opcions avançades\" per veure totes les opcions"
#: include/vlc_config_cat.h:36 include/vlc_config_cat.h:122
#: src/input/input.c:1868 src/input/input.c:1928 src/playlist/item.c:366
#: src/playlist/playlist.c:164 modules/gui/wince/playlist.cpp:674
#: src/input/input.c:1864 src/input/input.c:1924 src/playlist/item.c:366
#: src/playlist/playlist.c:163 modules/gui/wince/playlist.cpp:674
#: modules/visualization/visual/visual.c:113
msgid "General"
msgstr "General"
#: include/vlc_config_cat.h:39 src/libvlc.h:1351 modules/misc/dummy/dummy.c:67
#: include/vlc_config_cat.h:39 src/libvlc.h:1358 modules/misc/dummy/dummy.c:67
msgid "Interface"
msgstr "Interfície"
......@@ -59,12 +68,12 @@ msgstr "Paràmentres de les interfícies de control"
msgid "Hotkeys settings"
msgstr "Configuració de les tecles ràpides"
#: include/vlc_config_cat.h:51 src/input/es_out.c:1546 src/libvlc.h:987
#: include/vlc_config_cat.h:51 src/input/es_out.c:1546 src/libvlc.h:992
#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:280 modules/gui/macosx/extended.m:81
#: modules/gui/macosx/intf.m:505 modules/gui/macosx/output.m:170
#: modules/gui/macosx/intf.m:507 modules/gui/macosx/output.m:170
#: modules/gui/macosx/wizard.m:404
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:855
#: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:181 modules/stream_out/transcode.c:214
#: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:180 modules/stream_out/transcode.c:214
msgid "Audio"
msgstr "Àudio"
......@@ -87,7 +96,7 @@ msgstr ""
"Els filtres d'àudio són utilitzats pel post-processament del flux d'àudio"
#: include/vlc_config_cat.h:61 src/audio_output/input.c:78
#: modules/gui/macosx/intf.m:515 modules/gui/macosx/intf.m:516
#: modules/gui/macosx/intf.m:517 modules/gui/macosx/intf.m:518
msgid "Visualizations"
msgstr "Visualitzacions"
......@@ -103,8 +112,8 @@ msgstr "Mòduls de sortida"
msgid "These are general settings for audio output modules."
msgstr "Aquests són els paràmetres generals pels mòduls de sortida d'àudio"
#: include/vlc_config_cat.h:68 src/libvlc.h:1282 src/libvlc.h:1320
#: src/libvlc.h:1362 modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:311
#: include/vlc_config_cat.h:68 src/libvlc.h:1289 src/libvlc.h:1327
#: src/libvlc.h:1369 modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:311
#: modules/stream_out/transcode.c:243
msgid "Miscellaneous"
msgstr "Miscel·lània"
......@@ -113,11 +122,11 @@ msgstr "Miscel·lània"
msgid "Miscellaneous audio settings and modules"
msgstr "Paràmetres i mòduls varis de l'àudio"
#: include/vlc_config_cat.h:72 src/input/es_out.c:1568 src/libvlc.h:1022
#: modules/gui/macosx/extended.m:80 modules/gui/macosx/intf.m:518
#: include/vlc_config_cat.h:72 src/input/es_out.c:1568 src/libvlc.h:1027
#: modules/gui/macosx/extended.m:80 modules/gui/macosx/intf.m:520
#: modules/gui/macosx/output.m:160 modules/gui/macosx/wizard.m:405
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:816
#: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:179 modules/misc/dummy/dummy.c:97
#: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:178 modules/misc/dummy/dummy.c:97
#: modules/stream_out/transcode.c:174
msgid "Video"
msgstr "Vídeo"
......@@ -240,7 +249,7 @@ msgstr ""
msgid "General input settings. Use with care."
msgstr "Paràmetres avançats d'entrada. Utilitzeu-los amb atenció."
#: include/vlc_config_cat.h:126 src/libvlc.h:1230
#: include/vlc_config_cat.h:126 src/libvlc.h:1235
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:448
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/streamout.cpp:152
msgid "Stream output"
......@@ -333,7 +342,7 @@ msgstr ""
"Consulteu el Streaming Howto per més informació. Podeu configurar aquí les "
"opcions predeterminades de cada mòdul de flux Sout."
#: include/vlc_config_cat.h:163 modules/services_discovery/sap.c:117
#: include/vlc_config_cat.h:163 modules/services_discovery/sap.c:121
msgid "SAP"
msgstr "SAP"
......@@ -354,13 +363,13 @@ msgstr "VOC"
msgid "VLC's implementation of Video On Demand"
msgstr "Implementació de VLC de Video On Demand (Vídeo sota demanda)"
#: include/vlc_config_cat.h:172 src/libvlc.h:1332
#: include/vlc_config_cat.h:172 src/libvlc.h:1339
#: modules/demux/playlist/playlist.c:48 modules/demux/playlist/playlist.c:49
#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:230
#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:322 modules/gui/macosx/intf.m:450
#: modules/gui/macosx/intf.m:544 modules/gui/pda/pda_interface.c:1264
#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:322 modules/gui/macosx/intf.m:452
#: modules/gui/macosx/intf.m:546 modules/gui/pda/pda_interface.c:1264
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:195
#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:556
#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:665
msgid "Playlist"
msgstr "LLista de reproducció"
......@@ -391,7 +400,7 @@ msgstr ""
"Els mòduls de descobriment de serveis són mòduls que afegeixen "
"automàticament elements a la llista de reproducció "
#: include/vlc_config_cat.h:180 src/libvlc.h:1194
#: include/vlc_config_cat.h:180 src/libvlc.h:1199
#: modules/gui/macosx/prefs.m:124
msgid "Advanced"
msgstr "Avançat"
......@@ -446,10 +455,6 @@ msgstr ""
msgid "Packetizer modules settings"
msgstr "Paràmetres dels mòduls empaquetadors"
#: include/vlc_config_cat.h:199 include/vlc_config_cat.h:217
msgid " "
msgstr ""
#: include/vlc_config_cat.h:201
msgid "Encoders settings"
msgstr "Paràmetres dels codificadors"
......@@ -492,7 +497,7 @@ msgstr "No hi ha ajuda disponible"
msgid "No help is available for these modules"
msgstr "No està disponible l'ajuda per aquests mòduls."
#: include/vlc_interface.h:129
#: include/vlc_interface.h:133
msgid ""
"\n"
"Warning: if you can't access the GUI anymore, open a dos command box, go to "
......@@ -503,16 +508,16 @@ msgstr ""
"directori on heu instal·lat VLC i executa \"vlc -I wxwin\"\n"
#: include/vlc_meta.h:28 src/input/var.c:136 modules/demux/mpc.c:53
#: modules/gui/beos/MediaControlView.cpp:1233 modules/gui/macosx/intf.m:500
#: modules/gui/macosx/intf.m:501 modules/gui/macosx/open.m:168
#: modules/gui/beos/MediaControlView.cpp:1233 modules/gui/macosx/intf.m:502
#: modules/gui/macosx/intf.m:503 modules/gui/macosx/open.m:168
#: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:55 modules/gui/macosx/wizard.m:374
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:735
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:1598 modules/mux/asf.c:48
msgid "Title"
msgstr "Títol:"
#: include/vlc_meta.h:29 src/input/input.c:1869
#: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:56 modules/gui/macosx/playlist.m:133
#: include/vlc_meta.h:29 src/input/input.c:1865
#: modules/gui/macosx/playlist.m:133 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:56
#: modules/gui/macosx/wizard.m:376 modules/gui/wince/playlist.cpp:674
#: modules/mux/asf.c:51
msgid "Author"
......@@ -520,10 +525,11 @@ msgstr "Autor:"
#: include/vlc_meta.h:30 src/playlist/sort.c:190 src/playlist/sort.c:193
#: src/playlist/sort.c:328 modules/codec/vorbis.c:624
#: modules/demux/playlist/m3u.c:210 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:118
#: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:152 modules/gui/macosx/playlist.m:316
#: modules/gui/macosx/playlist.m:1245
#: modules/demux/playlist/m3u.c:210 modules/gui/macosx/playlist.m:316
#: modules/gui/macosx/playlist.m:1245 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:118
#: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:152
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:496
#: modules/gui/wxwidgets/playlist_manager.cpp:294
#: modules/misc/playlist/m3u.c:68 modules/services_discovery/daap.c:608
msgid "Artist"
msgstr "Artista"
......@@ -655,18 +661,6 @@ msgstr "Nom del còdec"
msgid "Codec Description"
msgstr "Descripció del còdec"
#: include/vlc/vlc.h:576
msgid ""
"This program comes with NO WARRANTY, to the extent permitted by law.\n"
"You may redistribute it under the terms of the GNU General Public License;\n"
"see the file named COPYING for details.\n"
"Written by the VideoLAN team; see the AUTHORS file.\n"
msgstr ""
"Aquest programa ve SENSE GARANTIA, permès segons la llei.\n"
"Podeu redistribuir-lo sota els termes de la Llicència Pública General GNU;\n"
"mireu l'arxiu nomenat COPYNG per veure els detalls.\n"
"Escrit per l'equip de VideoLAN; mireu l'arxiu AUTHORS.\n"
#: src/audio_output/input.c:80 src/audio_output/input.c:126
#: src/input/es_out.c:355 src/libvlc.h:337 src/video_output/video_output.c:374
#: modules/codec/ffmpeg/postprocess.c:94
......@@ -688,18 +682,18 @@ msgstr "Espectre "
#: src/audio_output/input.c:123 modules/audio_filter/equalizer.c:66
#: modules/gui/macosx/equalizer.m:140 modules/gui/macosx/equalizer.m:154
#: modules/gui/macosx/intf.m:541 modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:180
#: modules/gui/macosx/intf.m:543 modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:179
msgid "Equalizer"
msgstr "Equalitzador"
#: src/audio_output/input.c:145 src/libvlc.h:173
#: modules/gui/macosx/extended.m:82 modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:393
#: modules/gui/macosx/extended.m:82 modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:392
msgid "Audio filters"
msgstr "Filtres d'àudio"
#: src/audio_output/output.c:102 src/audio_output/output.c:129
#: modules/access/vcdx/info.c:118 modules/gui/macosx/intf.m:511
#: modules/gui/macosx/intf.m:512
#: modules/access/vcdx/info.c:118 modules/gui/macosx/intf.m:513
#: modules/gui/macosx/intf.m:514
msgid "Audio Channels"
msgstr "Canals d’àudio"
......@@ -806,13 +800,13 @@ msgid "Track %i"
msgstr "Pista %i"
#: src/input/es_out.c:456 src/input/es_out.c:458 src/input/es_out.c:558
#: src/input/es_out.c:565 src/input/var.c:125 modules/gui/macosx/intf.m:498
#: modules/gui/macosx/intf.m:499
#: src/input/es_out.c:565 src/input/var.c:125 modules/gui/macosx/intf.m:500
#: modules/gui/macosx/intf.m:501
msgid "Program"
msgstr "Programa"
#: src/input/es_out.c:459 src/input/es_out.c:627 src/input/input.c:223
#: src/input/input.c:1871 src/playlist/sort.c:190 src/playlist/sort.c:193
#: src/input/es_out.c:459 src/input/es_out.c:627 src/input/input.c:224
#: src/input/input.c:1867 src/playlist/sort.c:190 src/playlist/sort.c:193
#: src/playlist/sort.c:233 src/playlist/sort.c:236 src/playlist/sort.c:328
#: src/playlist/sort.c:333 src/playlist/sort.c:338 modules/codec/vorbis.c:623
#: modules/demux/playlist/b4s.c:324 modules/demux/playlist/b4s.c:332
......@@ -825,10 +819,11 @@ msgstr "Programa"
#: modules/demux/playlist/podcast.c:396 modules/demux/playlist/podcast.c:404
#: modules/demux/playlist/podcast.c:412 modules/demux/playlist/podcast.c:420
#: modules/demux/playlist/podcast.c:428 modules/demux/playlist/podcast.c:436
#: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:118 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:152
#: modules/gui/macosx/playlist.m:316 modules/gui/macosx/playlist.m:1245
#: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:118 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:152
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:495
#: modules/gui/wxwidgets/main_slider_manager.cpp:72
#: modules/gui/wxwidgets/input_manager.cpp:148
#: modules/gui/wxwidgets/playlist_manager.cpp:294
#: modules/misc/playlist/m3u.c:68 modules/services_discovery/daap.c:607
#: modules/services_discovery/daap.c:609
msgid "Meta-information"
......@@ -894,13 +889,13 @@ msgstr "Velocitat de fotogrames"
msgid "Subtitle"
msgstr "Subtítol"
#: src/input/input.c:1882 src/input/input.c:1886
#: modules/gui/macosx/output.m:143 modules/gui/macosx/output.m:253
#: modules/gui/macosx/output.m:395
#: src/input/input.c:1878 src/input/input.c:1882
#: modules/gui/macosx/output.m:143 modules/gui/macosx/output.m:251
#: modules/gui/macosx/output.m:391
msgid "Stream"
msgstr "Corrent de dades"
#: src/input/input.c:1928 src/playlist/item.c:366
#: src/input/input.c:1924 src/playlist/item.c:366
#: modules/access/cdda/info.c:325 modules/access/cdda/info.c:393
#: modules/gui/macosx/playlist.m:134
msgid "Duration"
......@@ -915,7 +910,7 @@ msgid "Programs"
msgstr "Programació"
#: src/input/var.c:142 modules/gui/beos/MediaControlView.cpp:1234
#: modules/gui/macosx/intf.m:502 modules/gui/macosx/intf.m:503
#: modules/gui/macosx/intf.m:504 modules/gui/macosx/intf.m:505
#: modules/gui/macosx/open.m:169 modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:740
msgid "Chapter"
msgstr "Capítol"
......@@ -925,18 +920,18 @@ msgstr "Capítol"
msgid "Navigation"
msgstr "Navegació"
#: src/input/var.c:163 modules/gui/macosx/intf.m:526
#: modules/gui/macosx/intf.m:527
#: src/input/var.c:163 modules/gui/macosx/intf.m:528
#: modules/gui/macosx/intf.m:529
msgid "Video Track"
msgstr "Pista de vídeo"
#: src/input/var.c:169 modules/gui/macosx/intf.m:509
#: modules/gui/macosx/intf.m:510
#: src/input/var.c:169 modules/gui/macosx/intf.m:511
#: modules/gui/macosx/intf.m:512
msgid "Audio Track"
msgstr "Pista d’àudio"
#: src/input/var.c:175 modules/gui/macosx/intf.m:530
#: modules/gui/macosx/intf.m:531
#: src/input/var.c:175 modules/gui/macosx/intf.m:532
#: modules/gui/macosx/intf.m:533
msgid "Subtitles Track"
msgstr "Pista dels subtítols "
......@@ -959,26 +954,26 @@ msgid "Chapter %i"
msgstr "Capítol %i"
#: src/input/var.c:346 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:288
#: modules/gui/wxwidgets/main_slider_manager.cpp:138
#: modules/gui/wxwidgets/input_manager.cpp:216
msgid "Next chapter"
msgstr "Capítol següent"
#: src/input/var.c:351 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:287
#: modules/gui/wxwidgets/main_slider_manager.cpp:137
#: modules/gui/wxwidgets/input_manager.cpp:215
msgid "Previous chapter"
msgstr "Capítol anterior"
#: src/interface/interface.c:326
#: src/interface/interface.c:327
msgid "Switch interface"
msgstr "Canvia la interfície"
#: src/interface/interface.c:353 modules/gui/macosx/intf.m:461
#: modules/gui/macosx/intf.m:462
#: src/interface/interface.c:354 modules/gui/macosx/intf.m:463
#: modules/gui/macosx/intf.m:464
msgid "Add Interface"
msgstr "Afegeix una interfície"
#: src/libvlc.c:325 src/libvlc.c:475 src/misc/modules.c:1677
#: src/misc/modules.c:1981
#: src/libvlc.c:325 src/libvlc.c:475 src/misc/modules.c:1678
#: src/misc/modules.c:1982
msgid "C"
msgstr "C"
......@@ -1128,7 +1123,7 @@ msgstr ""
"Podeu seleccionar la interfície principal, mòduls d'interfície addicionals, "
"i definir varies opcions relacionades. "
#: src/libvlc.h:51 src/libvlc.h:1352
#: src/libvlc.h:51 src/libvlc.h:1359
msgid "Interface module"
msgstr "Mòdul de la interfície"
......@@ -1141,7 +1136,7 @@ msgstr ""
"El comportament per defecte és seleccionar automàticament el millor mòdul "
"possible."
#: src/libvlc.h:57 src/libvlc.h:1357 modules/control/ntservice.c:53
#: src/libvlc.h:57 src/libvlc.h:1364 modules/control/ntservice.c:53
msgid "Extra interface modules"
msgstr "Mòduls extres de la interfície"
......@@ -1791,19 +1786,19 @@ msgstr ""
#: src/video_output/vout_intf.c:293 modules/access/dshow/dshow.cpp:72
#: modules/access/dshow/dshow.cpp:74 modules/access/dshow/dshow.cpp:77
#: modules/audio_output/alsa.c:101 modules/gui/macosx/prefs_widgets.m:1292
#: modules/gui/macosx/vout.m:174
#: modules/gui/macosx/sfilters.m:135 modules/gui/macosx/vout.m:174
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/preferences_widgets.cpp:275
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/preferences_widgets.cpp:325
#: modules/video_filter/marq.c:52 modules/video_filter/rss.c:55
#: modules/video_filter/time.c:52 modules/video_output/directx/directx.c:141
#: modules/video_filter/time.c:52 modules/video_output/directx/directx.c:142
msgid "Default"
msgstr "Per defecte"
#: src/libvlc.h:337 modules/gui/macosx/equalizer.m:144
#: modules/gui/macosx/extended.m:106 modules/gui/macosx/wizard.m:378
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:624
#: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:219
#: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:468
#: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:218
#: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:467
msgid "Enable"
msgstr "Habilita"
......@@ -1827,13 +1822,14 @@ msgid ""
msgstr ""
"Mida típica dels paquets UDP esperats. Per Ethernet normalment és 1500."
#: src/libvlc.h:348 modules/access_output/udp.c:80 modules/stream_out/rtp.c:80
msgid "Time To Live"
msgstr "Time To Live (TTL)"
#: src/libvlc.h:348
msgid "Hop limit (TTL)"
msgstr ""
#: src/libvlc.h:350
#, fuzzy
msgid ""
"Indicate here the Time To Live of the multicast packets sent by the stream "
"Specify the hop limit (TTL) of the multicast packets sent by the stream "
"output."
msgstr ""
"Indiqueu aquí el Temps de Vida dels paquets multidifusió enviats per la "
......@@ -1841,10 +1837,21 @@ msgstr ""
#: src/libvlc.h:353
#, fuzzy
msgid "Multicast output interface"
msgstr "Interfície de control del joystick"
#: src/libvlc.h:355
msgid ""
"Indicate here the multicast output interface. This overrides the routing "
"table."
msgstr ""
#: src/libvlc.h:358
#, fuzzy
msgid "Program to select"
msgstr "Programació"
#: src/libvlc.h:355
#: src/libvlc.h:360
#, fuzzy
msgid ""
"Choose the program to select by giving its Service ID.\n"
......@@ -1855,12 +1862,12 @@ msgstr ""
"Utilitzeu aquesta opció només si voleu llegir un flux multiprograma (com per "
"exemple fluxos DVB)"
#: src/libvlc.h:359
#: src/libvlc.h:364
#, fuzzy
msgid "Programs to select"
msgstr "Programació"
#: src/libvlc.h:361
#: src/libvlc.h:366
#, fuzzy
msgid ""
"Choose the programs to select by giving a comma-separated list of SIDs.\n"
......@@ -1872,23 +1879,23 @@ msgstr ""
"Utilitzar aquesta opció només si voleu llegir un flux multiprograma (com per "
"exemple fluxos DVB)"
#: src/libvlc.h:366 modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:754
#: src/libvlc.h:371 modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:754
#, fuzzy
msgid "Audio track"
msgstr "Pista d’àudio"
#: src/libvlc.h:368
#: src/libvlc.h:373
#, fuzzy
msgid "Give the stream number of the audio track you want to use(from 0 to n)."
msgstr ""
"Proporciona el nombre del flux del canal d'àudio que voleu utilitzar (de 0 a "
"n)."
#: src/libvlc.h:371 modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:746
#: src/libvlc.h:376 modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:746
msgid "Subtitles track"
msgstr "Pista de subtítols"
#: src/libvlc.h:373
#: src/libvlc.h:378
#, fuzzy
msgid ""
"Give the stream number of the subtitle track you want to use (from 0 to n)."
......@@ -1896,12 +1903,12 @@ msgstr ""
"Proporciona el nombre de flux del canal de subtítol que voleu utilitzar (de "
"0 a n)."
#: src/libvlc.h:376
#: src/libvlc.h:381
#, fuzzy
msgid "Audio language"
msgstr "Escull l'idioma de l'àudio"
#: src/libvlc.h:378
#: src/libvlc.h:383
#, fuzzy
msgid ""
"Give the language of the audio track you want to use (comma separted, two or "
......@@ -1910,12 +1917,12 @@ msgstr ""
"Proporciona el llenguatge del canal d'àudio que voleu utilitzar (codi de "
"país de dos o tres lletres, separats per comes)"
#: src/libvlc.h:381
#: src/libvlc.h:386
#, fuzzy
msgid "Subtitle language"
msgstr "Escull l'idioma de l'àudio"
#: src/libvlc.h:383
#: src/libvlc.h:388
#, fuzzy
msgid ""
"Give the language of the subtitle track you want to use (comma separted, two "
......@@ -1924,27 +1931,27 @@ msgstr ""
"Proporciona el llenguatge del canal de subtítol que voleu utilitzar (codi de "
"país de dos o tres lletres, separats per comes)"
#: src/libvlc.h:386
#: src/libvlc.h:391
msgid "Input repetitions"
msgstr "Repeticions d'entrada"
#: src/libvlc.h:387
#: src/libvlc.h:392
msgid "Number of time the same input will be repeated"
msgstr "Nombre de vegades que es repetirà la mateixa entrada"
#: src/libvlc.h:390 src/libvlc.h:391
#: src/libvlc.h:395 src/libvlc.h:396
msgid "Input start time (seconds)"
msgstr "Temps d'inici de l'entrada (segons)"
#: src/libvlc.h:393 src/libvlc.h:394
#: src/libvlc.h:398 src/libvlc.h:399
msgid "Input stop time (seconds)"
msgstr "Temps d'aturada de l'entrada (segons)"
#: src/libvlc.h:396
#: src/libvlc.h:401
msgid "Input list"
msgstr "Llista d'entrada"
#: src/libvlc.h:397
#: src/libvlc.h:402
#, fuzzy
msgid ""
"Allows you to specify a comma-separated list of inputs that will be "
......@@ -1953,11 +1960,11 @@ msgstr ""
"Us permet especificar una llista d'entrades separades per comes que seran "
"concatenades."
#: src/libvlc.h:400
#: src/libvlc.h:405
msgid "Input slave (experimental)"
msgstr "Entrada esclava (experimental)"
#: src/libvlc.h:401
#: src/libvlc.h:406
#, fuzzy
msgid ""
"Allows you to play from several streams at the same time. This feature is "
......@@ -1966,11 +1973,11 @@ msgstr ""
"Us permet reproduir diferents fitxers al mateix temps. Experimental, no tots "
"els formats ho permeten."
#: src/libvlc.h:405
#: src/libvlc.h:410
msgid "Bookmarks list for a stream"
msgstr "Llista de preferits per un flux"
#: src/libvlc.h:406
#: src/libvlc.h:411
msgid ""
"You can specify a list of bookmarks for a stream in the form "
"\"{name=bookmark-name,time=optional-time-offset,bytes=optional-byte-offset},"
......@@ -1980,7 +1987,7 @@ msgstr ""
"següent forma \"{name=nom de l'enllaç, time=desplaçament de temps opcional, "
"bytes=desplaçament de byte opcional}{etc...}\""
#: src/libvlc.h:411
#: src/libvlc.h:416
msgid ""
"These options allow you to modify the behavior of the subpictures subsystem. "
"You can for example enable subpictures filters (logo, etc.). Enable these "
......@@ -1992,12 +1999,12 @@ msgstr ""
"etc.). Habiliteu-los aquí i configureu-los a la secció de mòduls \"filtres "
"de subimatges\". També podeu definir vàries opcions de subimatges. "
#: src/libvlc.h:417
#: src/libvlc.h:422
#, fuzzy
msgid "Force subtitle position"
msgstr "Imposa la posició SPU"
#: src/libvlc.h:419
#: src/libvlc.h:424
msgid ""
"You can use this option to place the subtitles under the movie, instead of "
"over the movie. Try several positions."
......@@ -2005,12 +2012,12 @@ msgstr ""
"Podeu utilitzar aquesta opció per posar els subtítols sota la pel·lícula, "
"enlloc de sobre. Proveu diferents posicions. "
#: src/libvlc.h:422 src/libvlc.h:1084 src/misc/iso-639_def.h:143
#: src/libvlc.h:427 src/libvlc.h:1089 src/misc/iso-639_def.h:143
#: modules/stream_out/transcode.c:239
msgid "On Screen Display"
msgstr "En pantalla"
#: src/libvlc.h:424
#: src/libvlc.h:429
msgid ""
"VLC can display messages on the video. This is called OSD (On Screen "
"Display). You can disable this feature here."
......@@ -2018,11 +2025,11 @@ msgstr ""
"VLC pot mostrar missatges sobre el vídeo. Això s'anomena OSD (On Screen "
"Display – En Pantalla). Podeu inhabilitar-ho aquí. "
#: src/libvlc.h:427
#: src/libvlc.h:432
msgid "Subpictures filter module"
msgstr "Mòdul de filtrat de subimatges"
#: src/libvlc.h:429
#: src/libvlc.h:434
msgid ""
"This will allow you to add a subpictures filter for instance to overlay a "
"logo."
......@@ -2030,20 +2037,20 @@ msgstr ""
"Us permetrà afegir un filtre de subimatges, per exemple superposar un "
"logotip."
#: src/libvlc.h:432
#: src/libvlc.h:437
msgid "Autodetect subtitle files"
msgstr "Autodetecta els fitxers de subtítols"
#: src/libvlc.h:434
#: src/libvlc.h:439
msgid ""
"Automatically detect a subtitle file, if no subtitle filename is specified."
msgstr "Detecta automàticament un arxiu de subtítols, si no s'especifica cap."