Commit 13e14f47 authored by VideoLAN's avatar VideoLAN Committed by Christoph Miebach

l10n: Kazakh update

Signed-off-by: Christoph Miebach's avatarChristoph Miebach <christoph.miebach@web.de>
parent cbefad90
...@@ -366,7 +366,7 @@ msgstr "Қосымша теңшелімдер" ...@@ -366,7 +366,7 @@ msgstr "Қосымша теңшелімдер"
#: include/vlc_input.h:568 #: include/vlc_input.h:568
#, fuzzy #, fuzzy
msgid "Subtitle track added" msgid "Subtitle track added"
msgstr "Субтитрлер жолшығы" msgstr "Субтитр жолшығы: %s"
#: include/vlc_interface.h:140 #: include/vlc_interface.h:140
msgid "" msgid ""
...@@ -1134,7 +1134,7 @@ msgstr "Жеткілімдік бейнелік кодек" ...@@ -1134,7 +1134,7 @@ msgstr "Жеткілімдік бейнелік кодек"
#: src/input/decoder.c:693 #: src/input/decoder.c:693
#, fuzzy #, fuzzy
msgid "Codec not supported" msgid "Codec not supported"
msgstr "Бейнелік шығасын модулі" msgstr "Тұтынғыш порты"
#: src/input/decoder.c:694 #: src/input/decoder.c:694
#, fuzzy, c-format #, fuzzy, c-format
...@@ -5427,7 +5427,7 @@ msgstr "" ...@@ -5427,7 +5427,7 @@ msgstr ""
#: modules/access/bluray.c:70 #: modules/access/bluray.c:70
#, fuzzy #, fuzzy
msgid "Region code" msgid "Region code"
msgstr "Түрлендірулер мынадан" msgstr "Бейнелік кодек"
#: modules/access/bluray.c:71 #: modules/access/bluray.c:71
msgid "" msgid ""
...@@ -10928,9 +10928,8 @@ msgid "PNG video encoder" ...@@ -10928,9 +10928,8 @@ msgid "PNG video encoder"
msgstr "PNG бейнелік кодсыздандырғыш" msgstr "PNG бейнелік кодсыздандырғыш"
#: modules/codec/qsv.c:56 #: modules/codec/qsv.c:56
#, fuzzy
msgid "Enable software mode" msgid "Enable software mode"
msgstr "Түсқағаз режімін қосу" msgstr ""
#: modules/codec/qsv.c:57 #: modules/codec/qsv.c:57
msgid "" msgid ""
...@@ -10939,9 +10938,8 @@ msgid "" ...@@ -10939,9 +10938,8 @@ msgid ""
msgstr "" msgstr ""
#: modules/codec/qsv.c:61 #: modules/codec/qsv.c:61
#, fuzzy
msgid "Codec Profile" msgid "Codec Profile"
msgstr "Бейін" msgstr ""
#: modules/codec/qsv.c:63 #: modules/codec/qsv.c:63
msgid "" msgid ""
...@@ -10951,9 +10949,8 @@ msgid "" ...@@ -10951,9 +10949,8 @@ msgid ""
msgstr "" msgstr ""
#: modules/codec/qsv.c:67 #: modules/codec/qsv.c:67
#, fuzzy
msgid "Codec Level" msgid "Codec Level"
msgstr "Кодегі" msgstr ""
#: modules/codec/qsv.c:69 #: modules/codec/qsv.c:69
msgid "" msgid ""
...@@ -10974,9 +10971,8 @@ msgid "" ...@@ -10974,9 +10971,8 @@ msgid ""
msgstr "" msgstr ""
#: modules/codec/qsv.c:79 #: modules/codec/qsv.c:79
#, fuzzy
msgid "Group of Picture Reference Distance" msgid "Group of Picture Reference Distance"
msgstr "Ағымдық дананың атауы" msgstr ""
#: modules/codec/qsv.c:81 #: modules/codec/qsv.c:81
msgid "" msgid ""
...@@ -10995,9 +10991,8 @@ msgid "" ...@@ -10995,9 +10991,8 @@ msgid ""
msgstr "" msgstr ""
#: modules/codec/qsv.c:90 #: modules/codec/qsv.c:90
#, fuzzy
msgid "IDR interval" msgid "IDR interval"
msgstr "VNC сауалдау аралығы" msgstr ""
#: modules/codec/qsv.c:92 #: modules/codec/qsv.c:92
msgid "" msgid ""
...@@ -11010,9 +11005,8 @@ msgid "" ...@@ -11010,9 +11005,8 @@ msgid ""
msgstr "" msgstr ""
#: modules/codec/qsv.c:100 #: modules/codec/qsv.c:100
#, fuzzy
msgid "Rate Control Method" msgid "Rate Control Method"
msgstr "Қарқын басқару аралық сақтағышының мөлшері" msgstr ""
#: modules/codec/qsv.c:102 #: modules/codec/qsv.c:102
msgid "" msgid ""
...@@ -11021,9 +11015,8 @@ msgid "" ...@@ -11021,9 +11015,8 @@ msgid ""
msgstr "" msgstr ""
#: modules/codec/qsv.c:105 #: modules/codec/qsv.c:105
#, fuzzy
msgid "Quantization parameter" msgid "Quantization parameter"
msgstr "I-кванттау ықпалы" msgstr ""
#: modules/codec/qsv.c:106 #: modules/codec/qsv.c:106
msgid "" msgid ""
...@@ -11063,9 +11056,8 @@ msgid "" ...@@ -11063,9 +11056,8 @@ msgid ""
msgstr "" msgstr ""
#: modules/codec/qsv.c:122 #: modules/codec/qsv.c:122
#, fuzzy
msgid "Maximum Bitrate" msgid "Maximum Bitrate"
msgstr "Ең көп ағындық қарқын" msgstr ""
#: modules/codec/qsv.c:123 #: modules/codec/qsv.c:123
msgid "" msgid ""
...@@ -11097,9 +11089,8 @@ msgid "" ...@@ -11097,9 +11089,8 @@ msgid ""
msgstr "" msgstr ""
#: modules/codec/qsv.c:139 #: modules/codec/qsv.c:139
#, fuzzy
msgid "Number of slices per frame" msgid "Number of slices per frame"
msgstr "Тірек кадр саны" msgstr ""
#: modules/codec/qsv.c:140 #: modules/codec/qsv.c:140
msgid "" msgid ""
...@@ -11113,9 +11104,8 @@ msgid "Number of reference frames" ...@@ -11113,9 +11104,8 @@ msgid "Number of reference frames"
msgstr "Тірек кадр саны" msgstr "Тірек кадр саны"
#: modules/codec/qsv.c:148 #: modules/codec/qsv.c:148
#, fuzzy
msgid "Number of parallel operations" msgid "Number of parallel operations"
msgstr "DWT итерация саны" msgstr ""
#: modules/codec/qsv.c:149 #: modules/codec/qsv.c:149
msgid "" msgid ""
...@@ -11885,7 +11875,7 @@ msgstr "USF субтитрлер кодсыздандырғышы" ...@@ -11885,7 +11875,7 @@ msgstr "USF субтитрлер кодсыздандырғышы"
#: modules/codec/substx3g.c:40 #: modules/codec/substx3g.c:40
#, fuzzy #, fuzzy
msgid "tx3g subtitles decoder" msgid "tx3g subtitles decoder"
msgstr "Телетекст субтитрлер кодсыздандырғышы" msgstr "DVB субтитрлер кодсыздандырғышы"
#: modules/codec/substx3g.c:41 #: modules/codec/substx3g.c:41
#, fuzzy #, fuzzy
...@@ -21023,7 +21013,7 @@ msgstr "Кодтау сапасы" ...@@ -21023,7 +21013,7 @@ msgstr "Кодтау сапасы"
#: modules/hw/vdpau/chroma.c:843 #: modules/hw/vdpau/chroma.c:843
#, fuzzy #, fuzzy
msgid "High quality scaling level" msgid "High quality scaling level"
msgstr "Жоғары сапалы дыбыстық қайта іріктеу" msgstr "Сапа деңгейі"
#: modules/hw/vdpau/deinterlace.c:131 #: modules/hw/vdpau/deinterlace.c:131
#, fuzzy #, fuzzy
...@@ -24481,7 +24471,7 @@ msgstr "RGB құрамдасын бөліп алатын бейнелік сүз ...@@ -24481,7 +24471,7 @@ msgstr "RGB құрамдасын бөліп алатын бейнелік сүз
#: modules/video_filter/freeze.c:77 #: modules/video_filter/freeze.c:77
#, fuzzy #, fuzzy
msgid "Freezing interactive video filter" msgid "Freezing interactive video filter"
msgstr "Тізбектестіру бейнелік сүзгісі" msgstr "Әрекеттестік пазл ойынының бейнелік сүзгісі"
#: modules/video_filter/freeze.c:78 #: modules/video_filter/freeze.c:78
msgid "Freeze" msgid "Freeze"
...@@ -27517,9 +27507,8 @@ msgid "Default caching policy" ...@@ -27517,9 +27507,8 @@ msgid "Default caching policy"
msgstr "" msgstr ""
#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:506 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:506
#, fuzzy
msgid "Menus language:" msgid "Menus language:"
msgstr "Дыбыс тілі" msgstr ""
#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:507 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:507
msgid "Look and feel" msgid "Look and feel"
...@@ -28154,7 +28143,7 @@ msgstr "" ...@@ -28154,7 +28143,7 @@ msgstr ""
#: modules/stream_out/chromaprint.c:58 #: modules/stream_out/chromaprint.c:58
#, fuzzy #, fuzzy
msgid "Default: 90sec" msgid "Default: 90sec"
msgstr "Әдепкі" msgstr "Әдепкі ағын"
#: modules/stream_out/chromaprint.c:61 #: modules/stream_out/chromaprint.c:61
#, fuzzy #, fuzzy
...@@ -28214,146 +28203,6 @@ msgstr "VLC тасушы ойнатқышының анықтамасы" ...@@ -28214,146 +28203,6 @@ msgstr "VLC тасушы ойнатқышының анықтамасы"
msgid "Streaming Output" msgid "Streaming Output"
msgstr "Ағындық шығасын" msgstr "Ағындық шығасын"
#~ msgid "Choose your preferred video output and configure it here."
#~ msgstr ""
#~ "Мыннан өзіңізге ұнамды бейнелік шығасынын таңдаңыз да және бұны "
#~ "ішқұрылымдаңыз."
#~ msgid "No suitable decoder module"
#~ msgstr "Еш жарамды кодсыздандырғыш модулі жоқ"
#~ msgid "Album art policy"
#~ msgstr "Альбомның мұқаба суреті туралы ереже"
#~ msgid "Choose how album art will be downloaded."
#~ msgstr "Альбомның қотарып алынатын мұқаба суретіні таңдау."
#~ msgid "Manual download only"
#~ msgstr "Тек қолмен қотару"
#~ msgid "When track starts playing"
#~ msgstr "Жолшық ойнатылуы басталғанда"
#~ msgid "As soon as track is added"
#~ msgstr "Жолшық үстелген бойда"
#~ msgid "Audio filter for stereo to mono conversion"
#~ msgstr "Стерео -> моно түрлендіруге арналған дыбыстық сүзгі"
#~ msgid "A value > 0 enables constant bitrate mode"
#~ msgstr "Мәні > 0 болса тұрақты ағындық қарқын режімін қосады."
#~ msgid "Enable lossless coding"
#~ msgstr "Ысырапсыз кодтауды қосу"
#~ msgid "Rectangular Linear Phase"
#~ msgstr "Тікбұрышты сызықтық фаза"
#~ msgid "Diagonal Linear Phase"
#~ msgstr "Қиғаш сызықтық фаза"
#~ msgid "Distance between 'P' frames"
#~ msgstr "'P' кадрлер ара қашықтығы"
#~ msgid "Number of 'P' frames per GOP"
#~ msgstr "Бір GOP-қа келетін 'P' кадр саны"
#~ msgid "Width of motion compensation blocks"
#~ msgstr "Қимыл өтемдейтіні бөліктердің ені"
#~ msgid "Height of motion compensation blocks"
#~ msgstr "Қимыл өтемдейтіні бөліктердің биіктігі"
#~ msgid "Block overlap (%)"
#~ msgstr "Телім асып түсуі (%)"
#~ msgid "xblen"
#~ msgstr "xblen"
#~ msgid "yblen"
#~ msgstr "yblen"
#~ msgid "Motion vector precision"
#~ msgstr "Қимылдау бағдарынның дәлденуі"
#~ msgid "Simple ME search area x:y"
#~ msgstr "Қарапайым ME іздеу аумағы x:y"
#~ msgid "Enable spatial partitioning"
#~ msgstr "Кеңістік айырылысуды қосу"
#~ msgid "cycles per degree"
#~ msgstr "бір градустағы орайғын саны"
#~ msgid "Dirac video encoder using dirac-research library"
#~ msgstr "dirac-research кітапханасын қолданған Дирак бейнелік кодтауышы"
#~ msgid "Video decoder using openmash"
#~ msgstr "Бейнелік кодсыздандырғыш (openmash қолданып)"
#~ msgid "Jump to time"
#~ msgstr "Уақытқа ауысу"
#~ msgid "Open CrashLog..."
#~ msgstr "Күйреу жұрналын ашу..."
#~ msgid "Don't Send"
#~ msgstr "Жіберілмесін"
#~ msgid "VLC crashed previously"
#~ msgstr "Өткенде VLC күйреген"
#~ msgid "No CrashLog found"
#~ msgstr "Еш күйреу жұрналы табылмады"
#~ msgid "Album art download policy"
#~ msgstr "Альбомның мұқаба суретін қотару туралы ереже"
#~ msgid "Output module"
#~ msgstr "Шығасын модулі"
#~ msgid "Graphic Equalizer"
#~ msgstr "Сызықтық экуалайзер"
#, fuzzy
#~ msgid "Automatically retrieve media infos"
#~ msgstr "Файлдарды өздігінен алдын-ала талдау"
#~ msgid "Under the Video"
#~ msgstr "Бейне төменінде"
#~ msgid "&Help..."
#~ msgstr "Анықтама..."
#~ msgid "Synchronise on audio track"
#~ msgstr "Дыбыстық жолшық бойынша қадамдастыру"
#~ msgid ""
#~ "Marquee text to display. (Available format strings: Time related: %Y = "
#~ "year, %m = month, %d = day, %H = hour, %M = minute, %S = second, ... Meta "
#~ "data related: $a = artist, $b = album, $c = copyright, $d = description, "
#~ "$e = encoded by, $g = genre, $l = language, $n = track num, $p = now "
#~ "playing, $r = rating, $s = subtitles language, $t = title, $u = url, $A = "
#~ "date, $B = audio bitrate (in kb/s), $C = chapter,$D = duration, $F = full "
#~ "name with path, $I = title, $L = time left, $N = name, $O = audio "
#~ "language, $P = position (in %), $R = rate, $S = audio sample rate (in "
#~ "kHz), $T = time, $U = publisher, $V = volume, $_ = new line) "
#~ msgstr ""
#~ "Бейнелейтін кенере мәтіні. (Қатынаулы пішім жолдықтары: Уақытқа қатысты: "
#~ "%Y = жыл, %m = ай, %d = күн, %H = сағат, %M = минөт, %S = секунд, ... "
#~ "Мета-деректерге қатысты: $a = орындаушы, $b = альбом, $c = туындыгерлік "
#~ "құқықтар, $d = сипаттама, $e = кодтауыш, $g = жанр, $l = тіл, $n = жолшық "
#~ "№, $p = қазір ойнатуда, $r = бағалау, $s = субтитрлер тілі, $t = тақырып, "
#~ "$u = url, $A = күн-айы, $B = дыбыстық ағын қарқыны, kb/s, $C = бөлім,$D = "
#~ "ұзақтық, $F = жолын қоса толық атау, $I = тақырып, $L = қалған уақыт, $N "
#~ "= атау, $O = дубыс тілі, $P = жайғасым, %, $R = қарқын, $S = дыбыстік "
#~ "іріктеу қарқыны, kHz, $T = уақыт, $U = жариялаушы, $V = деңгей, $_ = жаңа "
#~ "жол) "
#, fuzzy
#~ msgid "Add a subtitle file"
#~ msgstr "Субтитр файлын қолдану"
#~ msgid "" #~ msgid ""
#~ "SAP is a way to publically announce streams that are being sent using " #~ "SAP is a way to publically announce streams that are being sent using "
#~ "multicast UDP or RTP." #~ "multicast UDP or RTP."
...@@ -29873,6 +29722,146 @@ msgstr "Ағындық шығасын" ...@@ -29873,6 +29722,146 @@ msgstr "Ағындық шығасын"
#~ msgid "left" #~ msgid "left"
#~ msgstr "сол" #~ msgstr "сол"
#~ msgid "Choose your preferred video output and configure it here."
#~ msgstr ""
#~ "Мыннан өзіңізге ұнамды бейнелік шығасынын таңдаңыз да және бұны "
#~ "ішқұрылымдаңыз."
#~ msgid "No suitable decoder module"
#~ msgstr "Еш жарамды кодсыздандырғыш модулі жоқ"
#~ msgid "Album art policy"
#~ msgstr "Альбомның мұқаба суреті туралы ереже"
#~ msgid "Choose how album art will be downloaded."
#~ msgstr "Альбомның қотарып алынатын мұқаба суретіні таңдау."
#~ msgid "Manual download only"
#~ msgstr "Тек қолмен қотару"
#~ msgid "When track starts playing"
#~ msgstr "Жолшық ойнатылуы басталғанда"
#~ msgid "As soon as track is added"
#~ msgstr "Жолшық үстелген бойда"
#~ msgid "Audio filter for stereo to mono conversion"
#~ msgstr "Стерео -> моно түрлендіруге арналған дыбыстық сүзгі"
#~ msgid "A value > 0 enables constant bitrate mode"
#~ msgstr "Мәні > 0 болса тұрақты ағындық қарқын режімін қосады."
#~ msgid "Enable lossless coding"
#~ msgstr "Ысырапсыз кодтауды қосу"
#~ msgid "Rectangular Linear Phase"
#~ msgstr "Тікбұрышты сызықтық фаза"
#~ msgid "Diagonal Linear Phase"
#~ msgstr "Қиғаш сызықтық фаза"
#~ msgid "Distance between 'P' frames"
#~ msgstr "'P' кадрлер ара қашықтығы"
#~ msgid "Number of 'P' frames per GOP"
#~ msgstr "Бір GOP-қа келетін 'P' кадр саны"
#~ msgid "Width of motion compensation blocks"
#~ msgstr "Қимыл өтемдейтіні бөліктердің ені"
#~ msgid "Height of motion compensation blocks"
#~ msgstr "Қимыл өтемдейтіні бөліктердің биіктігі"
#~ msgid "Block overlap (%)"
#~ msgstr "Телім асып түсуі (%)"
#~ msgid "xblen"
#~ msgstr "xblen"
#~ msgid "yblen"
#~ msgstr "yblen"
#~ msgid "Motion vector precision"
#~ msgstr "Қимылдау бағдарынның дәлденуі"
#~ msgid "Simple ME search area x:y"
#~ msgstr "Қарапайым ME іздеу аумағы x:y"
#~ msgid "Enable spatial partitioning"
#~ msgstr "Кеңістік айырылысуды қосу"
#~ msgid "cycles per degree"
#~ msgstr "бір градустағы орайғын саны"
#~ msgid "Dirac video encoder using dirac-research library"
#~ msgstr "dirac-research кітапханасын қолданған Дирак бейнелік кодтауышы"
#~ msgid "Video decoder using openmash"
#~ msgstr "Бейнелік кодсыздандырғыш (openmash қолданып)"
#~ msgid "Jump to time"
#~ msgstr "Уақытқа ауысу"
#~ msgid "Open CrashLog..."
#~ msgstr "Күйреу жұрналын ашу..."
#~ msgid "Don't Send"
#~ msgstr "Жіберілмесін"
#~ msgid "VLC crashed previously"
#~ msgstr "Өткенде VLC күйреген"
#~ msgid "No CrashLog found"
#~ msgstr "Еш күйреу жұрналы табылмады"
#~ msgid "Album art download policy"
#~ msgstr "Альбомның мұқаба суретін қотару туралы ереже"
#~ msgid "Output module"
#~ msgstr "Шығасын модулі"
#~ msgid "Graphic Equalizer"
#~ msgstr "Сызықтық экуалайзер"
#, fuzzy
#~ msgid "Automatically retrieve media infos"
#~ msgstr "Файлдарды өздігінен алдын-ала талдау"
#~ msgid "Under the Video"
#~ msgstr "Бейне төменінде"
#~ msgid "&Help..."
#~ msgstr "Анықтама..."
#~ msgid "Synchronise on audio track"
#~ msgstr "Дыбыстық жолшық бойынша қадамдастыру"
#~ msgid ""
#~ "Marquee text to display. (Available format strings: Time related: %Y = "
#~ "year, %m = month, %d = day, %H = hour, %M = minute, %S = second, ... Meta "
#~ "data related: $a = artist, $b = album, $c = copyright, $d = description, "
#~ "$e = encoded by, $g = genre, $l = language, $n = track num, $p = now "
#~ "playing, $r = rating, $s = subtitles language, $t = title, $u = url, $A = "
#~ "date, $B = audio bitrate (in kb/s), $C = chapter,$D = duration, $F = full "
#~ "name with path, $I = title, $L = time left, $N = name, $O = audio "
#~ "language, $P = position (in %), $R = rate, $S = audio sample rate (in "
#~ "kHz), $T = time, $U = publisher, $V = volume, $_ = new line) "
#~ msgstr ""
#~ "Бейнелейтін кенере мәтіні. (Қатынаулы пішім жолдықтары: Уақытқа қатысты: "
#~ "%Y = жыл, %m = ай, %d = күн, %H = сағат, %M = минөт, %S = секунд, ... "
#~ "Мета-деректерге қатысты: $a = орындаушы, $b = альбом, $c = туындыгерлік "
#~ "құқықтар, $d = сипаттама, $e = кодтауыш, $g = жанр, $l = тіл, $n = жолшық "
#~ "№, $p = қазір ойнатуда, $r = бағалау, $s = субтитрлер тілі, $t = тақырып, "
#~ "$u = url, $A = күн-айы, $B = дыбыстық ағын қарқыны, kb/s, $C = бөлім,$D = "
#~ "ұзақтық, $F = жолын қоса толық атау, $I = тақырып, $L = қалған уақыт, $N "
#~ "= атау, $O = дубыс тілі, $P = жайғасым, %, $R = қарқын, $S = дыбыстік "
#~ "іріктеу қарқыны, kHz, $T = уақыт, $U = жариялаушы, $V = деңгей, $_ = жаңа "
#~ "жол) "
#, fuzzy
#~ msgid "Add a subtitle file"
#~ msgstr "Субтитр файлын қолдану"
#, fuzzy #, fuzzy
#~ msgid "Subtitles/OSD" #~ msgid "Subtitles/OSD"
#~ msgstr "Субтитрлер" #~ msgstr "Субтитрлер"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment