Commit 0f7102ba authored by Michael Bauer's avatar Michael Bauer Committed by Christoph Miebach

l10n: Scottish Gaelic update

Signed-off-by: Christoph Miebach's avatarChristoph Miebach <christoph.miebach@web.de>
parent 82e9dde2
......@@ -11062,9 +11062,8 @@ msgid "PNG video encoder"
msgstr "Video codec"
#: modules/codec/qsv.c:56
#, fuzzy
msgid "Enable software mode"
msgstr "Cuir an comas modh a' phàipeir-bhalla "
msgstr ""
#: modules/codec/qsv.c:57
msgid ""
......@@ -11073,9 +11072,8 @@ msgid ""
msgstr ""
#: modules/codec/qsv.c:61
#, fuzzy
msgid "Codec Profile"
msgstr "Pròifil"
msgstr ""
#: modules/codec/qsv.c:63
msgid ""
......@@ -11085,9 +11083,8 @@ msgid ""
msgstr ""
#: modules/codec/qsv.c:67
#, fuzzy
msgid "Codec Level"
msgstr "Mion-fhiosrachadh mun chodec"
msgstr ""
#: modules/codec/qsv.c:69
msgid ""
......@@ -11128,9 +11125,8 @@ msgid ""
msgstr ""
#: modules/codec/qsv.c:90
#, fuzzy
msgid "IDR interval"
msgstr "Eadaramh geàird"
msgstr ""
#: modules/codec/qsv.c:92
msgid ""
......@@ -11194,9 +11190,8 @@ msgid ""
msgstr ""
#: modules/codec/qsv.c:122
#, fuzzy
msgid "Maximum Bitrate"
msgstr "An ìre as motha"
msgstr ""
#: modules/codec/qsv.c:123
msgid ""
......@@ -11228,9 +11223,8 @@ msgid ""
msgstr ""
#: modules/codec/qsv.c:139
#, fuzzy
msgid "Number of slices per frame"
msgstr "Àireamh de chlònaichean"
msgstr ""
#: modules/codec/qsv.c:140
msgid ""
......@@ -11244,9 +11238,8 @@ msgid "Number of reference frames"
msgstr ""
#: modules/codec/qsv.c:148
#, fuzzy
msgid "Number of parallel operations"
msgstr "Àireamh de chlònaichean"
msgstr ""
#: modules/codec/qsv.c:149
msgid ""
......@@ -21249,7 +21242,7 @@ msgstr ""
#: modules/hw/vdpau/chroma.c:843
#, fuzzy
msgid "High quality scaling level"
msgstr "Ath-shamplachadh fuaime de chàileachd àrd"
msgstr "Ìre càileachd de video airson pròiseasadh an dèidh làimh"
#: modules/hw/vdpau/deinterlace.c:131
#, fuzzy
......@@ -28426,150 +28419,6 @@ msgstr "Cluicheadair meadhanan VLC - Eadar-aghaidh an eadar-lìn"
msgid "Streaming Output"
msgstr "Às-chur an t-srutha"
#~ msgid "Choose your preferred video output and configure it here."
#~ msgstr "Tagh an t-às-chur video as fhearr leat an-seo 's rèitich e."
#~ msgid "These modules provide network functions to all other parts of VLC."
#~ msgstr ""
#~ "Bheir na mòidealan seo foincseanan lìonraidh do gach pàirt eile de VLC."
#~ msgid ""
#~ "These are general settings for video/audio/subtitle encoding modules."
#~ msgstr ""
#~ "Seo na roghainnean coitcheann airson mòidealan còdachadh video/fuaime/fho-"
#~ "thiotalan."
#~ msgid "Dialog providers can be configured here."
#~ msgstr "'S urrainn dhut solaraichean nan còmhradh a rèiteachadh an-seo."
#~ msgid ""
#~ "In this section you can force the behavior of the subtitle demuxer, for "
#~ "example by setting the subtitle type or file name."
#~ msgstr ""
#~ "'S urrainn dhut giùlan demuxer nam fo-thiotalan èigneachadh an-seo, mar "
#~ "eisimpleir le bhith a' suidheachadh seòrsa nam fo-thiotalan no ainm an "
#~ "fhaidhle an-seo."
#~ msgid "No suitable decoder module"
#~ msgstr "Chan eil mòideal dì-chòdachaidh freagarrach ann"
#~ msgid ""
#~ "VLC does not support the audio or video format \"%4.4s\". Unfortunately "
#~ "there is no way for you to fix this."
#~ msgstr ""
#~ "Chan eil VLC a' cur taic ris an fhòrmat fhuaime no video \"%4.4s\". Gu mì-"
#~ "fhortanach, chan eil dòigh ann air an urrainn dhutsa sin a chàradh."
#~ msgid "Album art policy"
#~ msgstr "Poileasaidh air ealain albaman"
#~ msgid "Choose how album art will be downloaded."
#~ msgstr "Cuir romhad mar a thèid ealain albaman a luchdadh a-nuas."
#~ msgid "Manual download only"
#~ msgstr "Luchdadh a-nuas de làimh a-mhàin"
#~ msgid "When track starts playing"
#~ msgstr "Nuair a thòisicheas traca air cluich"
#~ msgid "As soon as track is added"
#~ msgstr "Cho luath 's a chuirear traca ris"
#~ msgid "Load Media Library"
#~ msgstr "Luchdaich leabhar-lann nam meadhanan"
#~ msgid "FFmpeg"
#~ msgstr "FFmpeg"
#~ msgid "FFmpeg access"
#~ msgstr "Inntrigeadh FFmpeg"
#~ msgid "Your system AACS decoding library does not work. Missing keys?"
#~ msgstr ""
#~ "Chan eil leabharlann dì-chòdachadh AACS an t-siostaim agad ag obair. "
#~ "Saoil a bheil iuchair a dhìth?"
#~ msgid "Jump to time"
#~ msgstr "Gearr leum dhan àm"
#~ msgid "Open CrashLog..."
#~ msgstr "Fosgail loga nan tuislidhean..."
#~ msgid "Don't Send"
#~ msgstr "Na cuir"
#~ msgid "VLC crashed previously"
#~ msgstr "Thuislich VLC roimhe"
#~ msgid ""
#~ "Do you want to send details on the crash to VLC's development team?\n"
#~ "\n"
#~ "If you want, you can enter a few lines on what you did before VLC crashed "
#~ "along with other helpful information: a link to download a sample file, a "
#~ "URL of a network stream, ..."
#~ msgstr ""
#~ "A bheil thu airson mion-fhiosrachadh mun tuisleadh a chur gu sgioba "
#~ "leasachadh VLC?\n"
#~ "\n"
#~ "Ma thogras tu, cuir a-steach beagan fiosrachaidh mu na thachair mus do "
#~ "thuislich VLC agus fiosrachadh cuideachail eile mar ceangal far am faigh "
#~ "sinn faidhle sampaill no URL de shruth lìonraidh..."
#~ msgid "I agree to be possibly contacted about this bugreport."
#~ msgstr ""
#~ "Tha mi a' toirt cead dhuibh fios a leigeil dhomh mun aithisg bhuga seo."
#~ msgid ""
#~ "Only your default E-Mail address will be submitted, including no further "
#~ "information."
#~ msgstr ""
#~ "Cha dèid a chur a-null ach am post-d bunaiteach agad, as aonais "
#~ "fiosrachaidh sam bith eile."
#~ msgid "No CrashLog found"
#~ msgstr "Cha deach loga nan tuislidhean a lorg"
#~ msgid "Couldn't find any trace of a previous crash."
#~ msgstr "Cha do lorg sinn sgeul air tuisleadh sam bith."
#~ msgid "Pause iTunes during VLC playback"
#~ msgstr "Cuir iTunes 'na stad nuair a tha VLC a' cluich rud"
#~ msgid "Open BDMV folder"
#~ msgstr "Fosgail pasgan BDMV"
#~ msgid "Album art download policy"
#~ msgstr "Poileasaidh a chum luchdadh a-nuas ealain albaman"
#~ msgid "Output module"
#~ msgstr "Mòideal an às-chuir"
#~ msgid "Graphic Equalizer"
#~ msgstr "Cothromaiche grafaigeach"
#, fuzzy
#~ msgid "Automatically retrieve media infos"
#~ msgstr "Ro-pharsaich faidhlichean gu fèin-obrachail"
#~ msgid "Get more extensions from"
#~ msgstr "Faigh barrachd leudachan o"
#~ msgid "Under the Video"
#~ msgstr "Fon video"
#~ msgid "&Help..."
#~ msgstr "Co&bhair..."
#, fuzzy
#~ msgid "Add a subtitle file"
#~ msgstr "Cuir faidhle le fo-thiotalan ris:"
#~ msgid "Album art download policy:"
#~ msgstr "Poileasaidh a chum luchdadh a-nuas ealain albaman:"
#~ msgid "Configure Media Library"
#~ msgstr "Rèitich leabharlann nam meadhan"
#~ msgid ""
#~ "SAP is a way to publically announce streams that are being sent using "
#~ "multicast UDP or RTP."
......@@ -29058,6 +28907,150 @@ msgstr "Às-chur an t-srutha"
#~ msgid "Advance of audio over video:"
#~ msgstr "Adhartas dhen fhuaim thairis air a' video:"
#~ msgid "Choose your preferred video output and configure it here."
#~ msgstr "Tagh an t-às-chur video as fhearr leat an-seo 's rèitich e."
#~ msgid "These modules provide network functions to all other parts of VLC."
#~ msgstr ""
#~ "Bheir na mòidealan seo foincseanan lìonraidh do gach pàirt eile de VLC."
#~ msgid ""
#~ "These are general settings for video/audio/subtitle encoding modules."
#~ msgstr ""
#~ "Seo na roghainnean coitcheann airson mòidealan còdachadh video/fuaime/fho-"
#~ "thiotalan."
#~ msgid "Dialog providers can be configured here."
#~ msgstr "'S urrainn dhut solaraichean nan còmhradh a rèiteachadh an-seo."
#~ msgid ""
#~ "In this section you can force the behavior of the subtitle demuxer, for "
#~ "example by setting the subtitle type or file name."
#~ msgstr ""
#~ "'S urrainn dhut giùlan demuxer nam fo-thiotalan èigneachadh an-seo, mar "
#~ "eisimpleir le bhith a' suidheachadh seòrsa nam fo-thiotalan no ainm an "
#~ "fhaidhle an-seo."
#~ msgid "No suitable decoder module"
#~ msgstr "Chan eil mòideal dì-chòdachaidh freagarrach ann"
#~ msgid ""
#~ "VLC does not support the audio or video format \"%4.4s\". Unfortunately "
#~ "there is no way for you to fix this."
#~ msgstr ""
#~ "Chan eil VLC a' cur taic ris an fhòrmat fhuaime no video \"%4.4s\". Gu mì-"
#~ "fhortanach, chan eil dòigh ann air an urrainn dhutsa sin a chàradh."
#~ msgid "Album art policy"
#~ msgstr "Poileasaidh air ealain albaman"
#~ msgid "Choose how album art will be downloaded."
#~ msgstr "Cuir romhad mar a thèid ealain albaman a luchdadh a-nuas."
#~ msgid "Manual download only"
#~ msgstr "Luchdadh a-nuas de làimh a-mhàin"
#~ msgid "When track starts playing"
#~ msgstr "Nuair a thòisicheas traca air cluich"
#~ msgid "As soon as track is added"
#~ msgstr "Cho luath 's a chuirear traca ris"
#~ msgid "Load Media Library"
#~ msgstr "Luchdaich leabhar-lann nam meadhanan"
#~ msgid "FFmpeg"
#~ msgstr "FFmpeg"
#~ msgid "FFmpeg access"
#~ msgstr "Inntrigeadh FFmpeg"
#~ msgid "Your system AACS decoding library does not work. Missing keys?"
#~ msgstr ""
#~ "Chan eil leabharlann dì-chòdachadh AACS an t-siostaim agad ag obair. "
#~ "Saoil a bheil iuchair a dhìth?"
#~ msgid "Jump to time"
#~ msgstr "Gearr leum dhan àm"
#~ msgid "Open CrashLog..."
#~ msgstr "Fosgail loga nan tuislidhean..."
#~ msgid "Don't Send"
#~ msgstr "Na cuir"
#~ msgid "VLC crashed previously"
#~ msgstr "Thuislich VLC roimhe"
#~ msgid ""
#~ "Do you want to send details on the crash to VLC's development team?\n"
#~ "\n"
#~ "If you want, you can enter a few lines on what you did before VLC crashed "
#~ "along with other helpful information: a link to download a sample file, a "
#~ "URL of a network stream, ..."
#~ msgstr ""
#~ "A bheil thu airson mion-fhiosrachadh mun tuisleadh a chur gu sgioba "
#~ "leasachadh VLC?\n"
#~ "\n"
#~ "Ma thogras tu, cuir a-steach beagan fiosrachaidh mu na thachair mus do "
#~ "thuislich VLC agus fiosrachadh cuideachail eile mar ceangal far am faigh "
#~ "sinn faidhle sampaill no URL de shruth lìonraidh..."
#~ msgid "I agree to be possibly contacted about this bugreport."
#~ msgstr ""
#~ "Tha mi a' toirt cead dhuibh fios a leigeil dhomh mun aithisg bhuga seo."
#~ msgid ""
#~ "Only your default E-Mail address will be submitted, including no further "
#~ "information."
#~ msgstr ""
#~ "Cha dèid a chur a-null ach am post-d bunaiteach agad, as aonais "
#~ "fiosrachaidh sam bith eile."
#~ msgid "No CrashLog found"
#~ msgstr "Cha deach loga nan tuislidhean a lorg"
#~ msgid "Couldn't find any trace of a previous crash."
#~ msgstr "Cha do lorg sinn sgeul air tuisleadh sam bith."
#~ msgid "Pause iTunes during VLC playback"
#~ msgstr "Cuir iTunes 'na stad nuair a tha VLC a' cluich rud"
#~ msgid "Open BDMV folder"
#~ msgstr "Fosgail pasgan BDMV"
#~ msgid "Album art download policy"
#~ msgstr "Poileasaidh a chum luchdadh a-nuas ealain albaman"
#~ msgid "Output module"
#~ msgstr "Mòideal an às-chuir"
#~ msgid "Graphic Equalizer"
#~ msgstr "Cothromaiche grafaigeach"
#, fuzzy
#~ msgid "Automatically retrieve media infos"
#~ msgstr "Ro-pharsaich faidhlichean gu fèin-obrachail"
#~ msgid "Get more extensions from"
#~ msgstr "Faigh barrachd leudachan o"
#~ msgid "Under the Video"
#~ msgstr "Fon video"
#~ msgid "&Help..."
#~ msgstr "Co&bhair..."
#, fuzzy
#~ msgid "Add a subtitle file"
#~ msgstr "Cuir faidhle le fo-thiotalan ris:"
#~ msgid "Album art download policy:"
#~ msgstr "Poileasaidh a chum luchdadh a-nuas ealain albaman:"
#~ msgid "Configure Media Library"
#~ msgstr "Rèitich leabharlann nam meadhan"
#, fuzzy
#~ msgid "Subtitles/OSD"
#~ msgstr "Fo-thiotalan / OSD"
......
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment