Commit 09f525f9 authored by VideoLAN's avatar VideoLAN Committed by Christoph Miebach

l10n: Vietnamese update

Signed-off-by: Christoph Miebach's avatarChristoph Miebach <christoph.miebach@web.de>
parent 79fad96e
# Vietnamese translation
# Copyright (C) 2013 VideoLAN
# Copyright (C) 2014 VideoLAN
# This file is distributed under the same license as the VLC package.
#
# Translators:
# ppanhh <vietnamesel10n@gmail.com>, 2013
# Christoph Miebach <christoph.miebach@web.de>, 2013
# thanhpk <thanhpk@live.com>, 2013
# Phan Anh <ppanhh@gmail.com>, 2009-2010, 2013
# ppanhh <vietnamesel10n@gmail.com>, 2013
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: VLC - Trans\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: vlc-devel@videolan.org\n"
"POT-Creation-Date: 2014-01-29 20:14+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2013-08-18 11:14+0000\n"
"Last-Translator: ppanhh <ppanhh@gmail.com>\n"
"POT-Creation-Date: 2013-06-06 17:40+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2013-12-08 08:16+0000\n"
"Last-Translator: Yaron Shahrabani <sh.yaron@gmail.com>\n"
"Language-Team: Vietnamese (http://www.transifex.com/projects/p/vlc-trans/"
"language/vi/)\n"
"Language: vi\n"
......@@ -42,9 +44,9 @@ msgstr "Tùy biến"
msgid "Select \"Advanced Options\" to see all options."
msgstr "Chọn\"Tùy chọn nâng cao\" để có thêm các lựa chọn khác."
#: include/vlc_config_cat.h:38 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:269
#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:220
#: modules/gui/qt4/menus.cpp:1076
#: include/vlc_config_cat.h:38 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:140
#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:88
#: modules/gui/qt4/menus.cpp:1074
msgid "Interface"
msgstr "Giao diện"
......@@ -73,21 +75,21 @@ msgid "Settings for VLC's control interfaces"
msgstr "Thiết lập giao diện điều khiển"
#: include/vlc_config_cat.h:49 include/vlc_config_cat.h:50
#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:279
#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:150
msgid "Hotkeys settings"
msgstr "Thiết lập phím tắt"
#: include/vlc_config_cat.h:53 src/input/es_out.c:2866 src/input/es_out.c:2907
#: include/vlc_config_cat.h:53 src/input/es_out.c:2850 src/input/es_out.c:2891
#: src/libvlc-module.c:1456 modules/access/imem.c:64
#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:185 modules/gui/macosx/MainMenu.m:377
#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:184 modules/gui/macosx/MainMenu.m:376
#: modules/gui/macosx/output.m:161 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:112
#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:271 modules/gui/macosx/wizard.m:377
#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:551
#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:222
#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:142 modules/gui/macosx/wizard.m:377
#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:547
#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:90
#: modules/services_discovery/mediadirs.c:76 modules/stream_out/es.c:93
#: modules/stream_out/transcode/transcode.c:191
#: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:150
#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:704 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:735
#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:705 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:736
msgid "Audio"
msgstr "Audio"
......@@ -100,7 +102,7 @@ msgid "General audio settings"
msgstr "Thiết lập chung cho Audio"
#: include/vlc_config_cat.h:58 include/vlc_config_cat.h:80
#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:733 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:743
#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:734 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:744
msgid "Filters"
msgstr "Bộ lọc"
......@@ -109,7 +111,7 @@ msgid "Audio filters are used to process the audio stream."
msgstr "Bộ lọc Audio dùng để xử lý việc phân luồng Audio."
#: include/vlc_config_cat.h:61 src/audio_output/output.c:217
#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:387 modules/gui/macosx/MainMenu.m:388
#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:386 modules/gui/macosx/MainMenu.m:387
msgid "Visualizations"
msgstr "Hiệu ứng"
......@@ -127,7 +129,7 @@ msgid "General settings for audio output modules."
msgstr "Thiết lập chung cho phướng thức xuất dữ liệu của Audio."
#: include/vlc_config_cat.h:67 src/libvlc-module.c:1962
#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:85
#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:86
#: modules/stream_out/transcode/transcode.c:223
msgid "Miscellaneous"
msgstr "Tổng quan"
......@@ -136,19 +138,19 @@ msgstr "Tổng quan"
msgid "Miscellaneous audio settings and modules."
msgstr "Tổng hợp thiết lập audio và module."
#: include/vlc_config_cat.h:71 src/input/es_out.c:2869 src/input/es_out.c:2951
#: include/vlc_config_cat.h:71 src/input/es_out.c:2853 src/input/es_out.c:2935
#: src/libvlc-module.c:1510 modules/access/imem.c:64
#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:175 modules/gui/macosx/MainMenu.m:390
#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:174 modules/gui/macosx/MainMenu.m:389
#: modules/gui/macosx/output.m:151 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:102
#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:273 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:410
#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:144 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:277
#: modules/gui/macosx/wizard.m:378
#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:552
#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:224
#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:548
#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:92
#: modules/services_discovery/mediadirs.c:69 modules/stream_out/es.c:101
#: modules/stream_out/transcode/transcode.c:161
#: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:147
#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:705 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:709
#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:353
#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:706 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:710
#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:354
msgid "Video"
msgstr "Video"
......@@ -251,7 +253,6 @@ msgid "General input settings. Use with care..."
msgstr "Thiết lập việc xuất dữ liệu. Thao tác cẩn trọng..."
#: include/vlc_config_cat.h:123 src/libvlc-module.c:1897
#: modules/access/avio.h:56
msgid "Stream output"
msgstr "Luồng dữ liệu đầu vào"
......@@ -357,7 +358,7 @@ msgstr "Bản hoàn thiện cho Video Theo Yêu Cầu"
#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:117
#: modules/gui/qt4/components/playlist/playlist.cpp:172
#: modules/gui/qt4/components/playlist/selector.cpp:231
#: modules/gui/qt4/dialogs/playlist.cpp:40 modules/gui/qt4/menus.cpp:1112
#: modules/gui/qt4/dialogs/playlist.cpp:40 modules/gui/qt4/menus.cpp:1110
msgid "Playlist"
msgstr "Danh sách"
......@@ -387,7 +388,7 @@ msgstr ""
"đối tượng vào Danh Sách."
#: include/vlc_config_cat.h:180 src/libvlc-module.c:1799
#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1401
#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1402
msgid "Advanced"
msgstr "Nâng cao"
......@@ -399,9 +400,9 @@ msgstr "Thiết lập nâng cao. Cẩn thận khi thao tác..."
msgid "Advanced settings"
msgstr "Thiết lập nâng cao"
#: include/vlc_config_cat.h:188 modules/gui/macosx/open.m:133
#: modules/gui/macosx/open.m:597 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:340
#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.h:354
#: include/vlc_config_cat.h:188 modules/gui/macosx/open.m:131
#: modules/gui/macosx/open.m:595 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:211
#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.h:355
msgid "Network"
msgstr "Mạng lưới"
......@@ -498,12 +499,12 @@ msgid "&About"
msgstr "&Thông tin về VLC"
#: include/vlc_intf_strings.h:65 modules/control/rc.c:72
#: modules/gui/macosx/ControlsBar.m:438 modules/gui/macosx/MainMenu.m:350
#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:457 modules/gui/macosx/MainMenu.m:464
#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1194 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1195
#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1196 modules/gui/macosx/playlist.m:517
#: modules/gui/macosx/ControlsBar.m:404 modules/gui/macosx/MainMenu.m:349
#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:456 modules/gui/macosx/MainMenu.m:463
#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1182 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1183
#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1184 modules/gui/macosx/playlist.m:498
#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:115
#: modules/gui/qt4/dialogs/vlm.cpp:550 modules/gui/qt4/ui/open.h:243
#: modules/gui/qt4/dialogs/vlm.cpp:550 modules/gui/qt4/ui/open.h:244
msgid "Play"
msgstr "Bật"
......@@ -539,24 +540,24 @@ msgstr "Luồng dữ liệu..."
msgid "Save..."
msgstr "Lưu..."
#: include/vlc_intf_strings.h:77 modules/gui/macosx/CoreInteraction.m:404
#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:364 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1475
#: include/vlc_intf_strings.h:77 modules/gui/macosx/CoreInteraction.m:397
#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:363 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1463
msgid "Repeat All"
msgstr "Lặp lại tất cả"
#: include/vlc_intf_strings.h:78 modules/gui/macosx/CoreInteraction.m:424
#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:363 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1470
#: include/vlc_intf_strings.h:78 modules/gui/macosx/CoreInteraction.m:417
#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:362 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1458
msgid "Repeat One"
msgstr "Lặp lại một lần"
#: include/vlc_intf_strings.h:79 src/libvlc-module.c:1398
#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:362 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1465
#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:361 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1453
#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:119
#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:132
msgid "Random"
msgstr "Ngẫu nhiên"
#: include/vlc_intf_strings.h:80 modules/gui/macosx/CoreInteraction.m:382
#: include/vlc_intf_strings.h:80 modules/gui/macosx/CoreInteraction.m:375
msgid "Random Off"
msgstr "Tắt chế độ ngẫu nhiên"
......@@ -585,8 +586,8 @@ msgstr "Lưu Danh Sách &và Tập tin..."
msgid "Search"
msgstr "Tìm kiếm"
#: include/vlc_intf_strings.h:97 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:159
#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1399
#: include/vlc_intf_strings.h:97 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:160
#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1400
msgid "Waves"
msgstr "Sóng"
......@@ -714,11 +715,11 @@ msgstr "Số lượng tối đa dành cho bộ lọc (%u) đã đạt giới h
#: src/audio_output/output.c:220 src/audio_output/output.c:267
#: src/config/core.c:407 src/input/es_out.c:902 src/libvlc-module.c:540
#: modules/gui/macosx/MainWindow.m:1000 modules/video_filter/postproc.c:234
#: modules/gui/macosx/MainWindow.m:996 modules/video_filter/postproc.c:234
msgid "Disable"
msgstr "Vô hiệu"
#: src/audio_output/output.c:223 modules/visualization/visual/visual.c:126
#: src/audio_output/output.c:223 modules/visualization/visual/visual.c:125
msgid "Spectrometer"
msgstr "Máy đo quang phổ"
......@@ -735,7 +736,7 @@ msgid "Vu meter"
msgstr "Máy đo điện"
#: src/audio_output/output.c:264 modules/audio_filter/equalizer.c:81
#: modules/gui/macosx/AudioEffects.m:143 share/lua/http/index.html:219
#: modules/gui/macosx/AudioEffects.m:144 share/lua/http/index.html:219
msgid "Equalizer"
msgstr "Bộ cân bằng"
......@@ -747,8 +748,8 @@ msgstr "Bộ lọc Audio"
msgid "Replay gain"
msgstr "Phát lại lần nữa"
#: src/audio_output/output.c:377 modules/gui/macosx/MainMenu.m:383
#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:384
#: src/audio_output/output.c:377 modules/gui/macosx/MainMenu.m:382
#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:383
msgid "Stereo audio mode"
msgstr "Chế độ stereo audio"
......@@ -768,13 +769,13 @@ msgstr "Stereo"
#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:92
#: modules/audio_filter/channel_mixer/remap.c:61 modules/codec/dvbsub.c:102
#: modules/codec/subsdec.c:164 modules/codec/zvbi.c:78
#: modules/control/gestures.c:83 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:104
#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:169 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:191
#: modules/control/gestures.c:83 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:105
#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:170 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:192
#: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:74 modules/video_filter/logo.c:79
#: modules/video_filter/marq.c:139 modules/video_filter/mosaic.c:170
#: modules/video_filter/rss.c:173 modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1318
#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1361
#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1371
#: modules/video_filter/rss.c:173 modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1319
#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1362
#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1372
msgid "Left"
msgstr "Bên Trái"
......@@ -783,11 +784,11 @@ msgstr "Bên Trái"
#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:92
#: modules/audio_filter/channel_mixer/remap.c:61 modules/codec/dvbsub.c:102
#: modules/codec/subsdec.c:164 modules/codec/zvbi.c:78
#: modules/control/gestures.c:83 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:105
#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:171 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:193
#: modules/control/gestures.c:83 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:106
#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:172 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:194
#: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:74 modules/video_filter/logo.c:79
#: modules/video_filter/marq.c:139 modules/video_filter/mosaic.c:170
#: modules/video_filter/rss.c:173 modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1319
#: modules/video_filter/rss.c:173 modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1320
msgid "Right"
msgstr "Bên Phải"
......@@ -800,7 +801,7 @@ msgstr "Đảo ngược stereo"
#: modules/access/dtv/access.c:123 modules/access/dtv/access.c:132
#: modules/access/dtv/access.c:140 modules/access/dtv/access.c:160
#: modules/access/v4l2/v4l2.c:137
#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:957
#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:970
msgid "Automatic"
msgstr "Tự động"
......@@ -998,10 +999,10 @@ msgstr "Tìm kiếm trong Trình Quản Lý"
msgid "Browser Stop"
msgstr "Dừng lại Trình Quản Lý"
#: src/config/keys.c:66 modules/gui/macosx/playlist.m:518
#: src/config/keys.c:66 modules/gui/macosx/playlist.m:499
#: modules/gui/qt4/dialogs/bookmarks.cpp:50
#: modules/gui/qt4/ui/podcast_configuration.h:104
#: modules/gui/qt4/ui/streampanel.h:172
#: modules/gui/qt4/ui/podcast_configuration.h:105
#: modules/gui/qt4/ui/streampanel.h:173
msgid "Delete"
msgstr "Xóa"
......@@ -1195,7 +1196,7 @@ msgstr "Không thiết lập"
msgid "Up"
msgstr "Up"
#: src/config/keys.c:116 modules/gui/macosx/MainMenu.m:469
#: src/config/keys.c:116 modules/gui/macosx/MainMenu.m:468
msgid "Volume Down"
msgstr "Giảm âm lượng"
......@@ -1203,7 +1204,7 @@ msgstr "Giảm âm lượng"
msgid "Volume Mute"
msgstr "Tắt âm thanh"
#: src/config/keys.c:118 modules/gui/macosx/MainMenu.m:468
#: src/config/keys.c:118 modules/gui/macosx/MainMenu.m:467
msgid "Volume Up"
msgstr "Tăng âm lượng"
......@@ -1249,9 +1250,9 @@ msgid "decoder"
msgstr "giải mã"
#: src/input/decoder.c:276 src/input/decoder.c:467
#: modules/codec/avcodec/encoder.c:255 modules/codec/avcodec/encoder.c:263
#: modules/codec/avcodec/encoder.c:297 modules/codec/avcodec/encoder.c:769
#: modules/codec/avcodec/encoder.c:822 modules/stream_out/es.c:362
#: modules/codec/avcodec/encoder.c:248 modules/codec/avcodec/encoder.c:256
#: modules/codec/avcodec/encoder.c:290 modules/codec/avcodec/encoder.c:763
#: modules/codec/avcodec/encoder.c:816 modules/stream_out/es.c:362
#: modules/stream_out/es.c:377
msgid "Streaming / Transcoding failed"
msgstr "Phân luồng / Chuyển mã xảy ra lỗi"
......@@ -1265,11 +1266,11 @@ msgstr "VLC không thở mở module %s."
msgid "VLC could not open the decoder module."
msgstr "VLC không thể mở module giải mã dữ liệu này."
#: src/input/decoder.c:720
#: src/input/decoder.c:723
msgid "No suitable decoder module"
msgstr "Module giải mã không phù hợp"
#: src/input/decoder.c:721
#: src/input/decoder.c:724
#, c-format
msgid ""
"VLC does not support the audio or video format \"%4.4s\". Unfortunately "
......@@ -1280,7 +1281,7 @@ msgstr ""
#: src/input/es_out.c:922 src/input/es_out.c:927 src/libvlc-module.c:230
#: modules/access/vcdx/access.c:458 modules/access/vcdx/info.c:226
#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:523
#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:532
msgid "Track"
msgstr "Track"
......@@ -1290,8 +1291,8 @@ msgid "%s [%s %d]"
msgstr "%s [%s %d]"
#: src/input/es_out.c:1133 src/input/es_out.c:1138 src/input/var.c:167
#: src/libvlc-module.c:564 modules/gui/macosx/MainMenu.m:370
#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:371
#: src/libvlc-module.c:564 modules/gui/macosx/MainMenu.m:369
#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:370
msgid "Program"
msgstr "Chương trình"
......@@ -1303,132 +1304,131 @@ msgstr "Đổi tần số"
msgid "Yes"
msgstr "Đồng ý"
#: src/input/es_out.c:2005
#: src/input/es_out.c:1989
#, c-format
msgid "Closed captions %u"
msgstr "Tiêu đề đã đóng %u"
#: src/input/es_out.c:2856
#: src/input/es_out.c:2840
#, c-format
msgid "Stream %d"
msgstr "Luồng dữ liệu %d"
#: src/input/es_out.c:2872 src/input/es_out.c:2987 modules/access/imem.c:64
#: src/input/es_out.c:2856 src/input/es_out.c:2971 modules/access/imem.c:64
msgid "Subtitle"
msgstr "Phụ đề"
#: src/input/es_out.c:2880 src/input/es_out.c:2907 src/input/es_out.c:2951
#: src/input/es_out.c:2987 modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:197
#: src/input/es_out.c:2864 src/input/es_out.c:2891 src/input/es_out.c:2935
#: src/input/es_out.c:2971 modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:195
#: modules/gui/macosx/output.m:144
msgid "Type"
msgstr "Loại"
#: src/input/es_out.c:2883
#: src/input/es_out.c:2867
msgid "Original ID"
msgstr "Số ID gốc"
#: src/input/es_out.c:2891 src/input/es_out.c:2894 modules/access/imem.c:67
#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:177
#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:187 modules/gui/macosx/wizard.m:382
#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:711 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:737
#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:746
#: src/input/es_out.c:2875 src/input/es_out.c:2878 modules/access/imem.c:67
#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:176
#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:186 modules/gui/macosx/wizard.m:382
#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:712 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:738
#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:747
msgid "Codec"
msgstr "Codec"
#: src/input/es_out.c:2898 src/input/meta.c:66 modules/access/imem.c:71
#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:76 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:355
#: modules/stream_out/setid.c:49 modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:513
#: src/input/es_out.c:2882 src/input/meta.c:66 modules/access/imem.c:71
#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:76 modules/stream_out/setid.c:49
msgid "Language"
msgstr "Ngôn ngữ"
#: src/input/es_out.c:2901 src/input/meta.c:61
#: src/input/es_out.c:2885 src/input/meta.c:61
#: modules/gui/macosx/bookmarks.m:97 modules/gui/macosx/MainMenu.m:74
#: modules/gui/qt4/dialogs/bookmarks.cpp:75
msgid "Description"
msgstr "Mô tả"
#: src/input/es_out.c:2910 modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:189
#: modules/gui/macosx/output.m:167 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:739
#: src/input/es_out.c:2894 modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:188
#: modules/gui/macosx/output.m:167 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:740
msgid "Channels"
msgstr "Kênh"
#: src/input/es_out.c:2915 modules/access/alsa.c:39 modules/access/imem.c:75
#: src/input/es_out.c:2899 modules/access/alsa.c:39 modules/access/imem.c:75
#: modules/audio_output/amem.c:45 modules/codec/fluidsynth.c:62
msgid "Sample rate"
msgstr "Xếp hạng mẫu"
#: src/input/es_out.c:2915
#: src/input/es_out.c:2899
#, c-format
msgid "%u Hz"
msgstr "%u Hz"
#: src/input/es_out.c:2925
#: src/input/es_out.c:2909
msgid "Bits per sample"
msgstr "Số lượng bit cho mỗi sample"
#: src/input/es_out.c:2930 modules/access_output/shout.c:92
#: src/input/es_out.c:2914 modules/access_output/shout.c:92
#: modules/demux/playlist/shoutcast.c:325
#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:178
#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:188 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:712
#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:738
#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:177
#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:187 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:713
#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:739
msgid "Bitrate"
msgstr "Bitrate"
#: src/input/es_out.c:2930
#: src/input/es_out.c:2914
#, c-format
msgid "%u kb/s"
msgstr "%u kb/s"
#: src/input/es_out.c:2942
#: src/input/es_out.c:2926
msgid "Track replay gain"
msgstr "Phát lại Track lần nữa"
#: src/input/es_out.c:2944
#: src/input/es_out.c:2928
msgid "Album replay gain"
msgstr "Phát lại Album lần nữa"
#: src/input/es_out.c:2945
#: src/input/es_out.c:2929
#, c-format
msgid "%.2f dB"
msgstr "%.2f dB"
#: src/input/es_out.c:2954 modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:180
#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:732
#: src/input/es_out.c:2938 modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:179
#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:733
msgid "Resolution"
msgstr "Độ phân giải"
#: src/input/es_out.c:2959
#: src/input/es_out.c:2943
msgid "Display resolution"
msgstr "Hiển thị độ phân giải"
#: src/input/es_out.c:2969 src/input/es_out.c:2972 modules/access/imem.c:93
#: modules/access/rdp.c:53 modules/access/screen/screen.c:42
#: src/input/es_out.c:2953 src/input/es_out.c:2956 modules/access/imem.c:93
#: modules/access/rdp.c:53 modules/access/screen/screen.c:41
#: modules/access/screen/xcb.c:38 modules/access/shm.c:41
#: modules/access/timecode.c:34 modules/access/vdr.c:82
#: modules/access/vnc.c:59 modules/demux/image.c:66
msgid "Frame rate"
msgstr "Tỉ lệ Frame"
#: src/input/es_out.c:2980
#: src/input/es_out.c:2964
msgid "Decoded format"
msgstr "Định dạng giải mã"
#: src/input/input.c:2427
#: src/input/input.c:2426
msgid "Your input can't be opened"
msgstr "Gặp lỗi khi tác động lên dữ liệu được nhập vào"
#: src/input/input.c:2428
#: src/input/input.c:2427
#, c-format
msgid "VLC is unable to open the MRL '%s'. Check the log for details."
msgstr ""
"VLC không thể mở MRL '%s'. Kiểm tra log hay phật nhật ký chương trình để "
"biết thêm."
#: src/input/input.c:2549
#: src/input/input.c:2548
msgid "VLC can't recognize the input's format"
msgstr "VLC không thể nhận diện được định dạng dữ liệu nhập vào"
#: src/input/input.c:2550
#: src/input/input.c:2549
#, c-format
msgid ""
"The format of '%s' cannot be detected. Have a look at the log for details."
......@@ -1437,21 +1437,21 @@ msgstr ""
"hệ thống để biết thêm."
#: src/input/meta.c:55 src/input/var.c:177 modules/gui/macosx/MainMenu.m:69
#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:372 modules/gui/macosx/MainMenu.m:373
#: modules/gui/macosx/open.m:174 modules/gui/macosx/open.m:176
#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:371 modules/gui/macosx/MainMenu.m:372
#: modules/gui/macosx/open.m:172 modules/gui/macosx/open.m:174
#: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:74 modules/gui/macosx/wizard.m:345
#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:483
#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:497 modules/mux/asf.c:56
#: modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:309
#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:492
#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:506 modules/mux/asf.c:56
#: modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:310
msgid "Title"
msgstr "Tiêu đề"
#: src/input/meta.c:56 modules/gui/macosx/playlist.m:1130
#: src/input/meta.c:56 modules/gui/macosx/playlist.m:1115
#: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:75
msgid "Artist"
msgstr "Nghệ sĩ"
#: src/input/meta.c:57 modules/demux/mp4/mp4.c:1079
#: src/input/meta.c:57 modules/demux/mp4/mp4.c:1076
#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:72
msgid "Genre"
msgstr "Thể loại"
......@@ -1481,8 +1481,8 @@ msgstr "Ngày Tháng"
msgid "Setting"
msgstr "Thiết lập"
#: src/input/meta.c:65 modules/gui/macosx/open.m:186
#: modules/gui/qt4/ui/podcast_configuration.h:102
#: src/input/meta.c:65 modules/gui/macosx/open.m:184
#: modules/gui/qt4/ui/podcast_configuration.h:103
msgid "URL"
msgstr "URL"
......@@ -1491,7 +1491,7 @@ msgid "Now Playing"
msgstr "Đang phát"
#: src/input/meta.c:68 modules/access/vcdx/info.c:70
#: modules/demux/mp4/mp4.c:1088
#: modules/demux/mp4/mp4.c:1085
msgid "Publisher"
msgstr "Nhà Phát Hành"
......@@ -1515,9 +1515,9 @@ msgstr "Đánh dấu"
msgid "Programs"
msgstr "Chương trình"
#: src/input/var.c:182 modules/gui/macosx/MainMenu.m:374
#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:375 modules/gui/macosx/open.m:175
#: modules/gui/macosx/open.m:177 modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:310
#: src/input/var.c:182 modules/gui/macosx/MainMenu.m:373
#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:374 modules/gui/macosx/open.m:173
#: modules/gui/macosx/open.m:175 modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:311
msgid "Chapter"
msgstr "Chương"
......@@ -1525,13 +1525,13 @@ msgstr "Chương"
msgid "Navigation"
msgstr "Định hướng"
#: src/input/var.c:200 modules/gui/macosx/MainMenu.m:398
#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:399
#: src/input/var.c:200 modules/gui/macosx/MainMenu.m:397
#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:398
msgid "Video Track"
msgstr "Track video"
#: src/input/var.c:205 modules/gui/macosx/MainMenu.m:381
#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:382
#: src/input/var.c:205 modules/gui/macosx/MainMenu.m:380
#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:381
msgid "Audio Track"
msgstr "Track audio"
......@@ -1557,11 +1557,11 @@ msgstr "Tiêu đề %i%s"
msgid "Chapter %i"
msgstr "Chương %i"
#: src/input/var.c:376 modules/gui/qt4/dialogs/toolbar.cpp:402
#: src/input/var.c:376 modules/gui/qt4/dialogs/toolbar.cpp:399
msgid "Next chapter"
msgstr "Chương tiếp theo"
#: src/input/var.c:381 modules/gui/qt4/dialogs/toolbar.cpp:392
#: src/input/var.c:381 modules/gui/qt4/dialogs/toolbar.cpp:389
msgid "Previous chapter"
msgstr "Chương trước đó"
......@@ -1600,7 +1600,7 @@ msgstr "Thao tác chuột"
msgid "C"
msgstr "vi"
#: src/libvlc.c:625
#: src/libvlc.c:611
msgid ""
"Running vlc with the default interface. Use 'cvlc' to use vlc without "
"interface."
......@@ -1609,7 +1609,7 @@ msgstr ""
"cần giao diện đồ họa."
#: src/libvlc.h:134 src/libvlc-module.c:1401 src/libvlc-module.c:1402
#: src/libvlc-module.c:2548 src/video_output/vout_intf.c:184
#: src/libvlc-module.c:2532 src/video_output/vout_intf.c:184
msgid "Zoom"
msgstr "Phóng to"
......@@ -1763,8 +1763,8 @@ msgstr ""
"bằng VLC. Thao tác mặc định được thực hiện tự động dựa theo phương thức nào "
"là tối ưu nhất với đối tượng cần được tác động."
#: src/libvlc-module.c:133 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:310
#: modules/stream_out/display.c:40 modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.h:421
#: src/libvlc-module.c:133 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:181
#: modules/stream_out/display.c:40 modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.h:432
msgid "Enable audio"
msgstr "Cho phép bật Audio"
......@@ -1837,8 +1837,8 @@ msgstr ""
"sử dụng theo cơ chế mặc định (nếu phần cứng của bạn hỗ trợ cũng như khi "
"luồng audio ở trạng thái hoạt động)."
#: src/libvlc-module.c:166 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:316
#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.h:429
#: src/libvlc-module.c:166 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:187
#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.h:441
msgid "Use S/PDIF when available"
msgstr "Sử dụng S/PDIF khi có thể"
......@@ -1850,7 +1850,7 @@ msgstr ""
"S/PDIF có thể được sử dụng mặc định khi phần cứng của bạn hỗ trợ chế độ này "
"cũng như khi luồng audio được phát."
#: src/libvlc-module.c:171 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:308
#: src/libvlc-module.c:171 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:179
msgid "Force detection of Dolby Surround"
msgstr "Bắt buộc xác định Dolby Surround - âm thanh nổi"
......@@ -1867,13 +1867,11 @@ msgstr ""
"có thể cũng sẽ giúp cho bạn có thêm kinh nghiệm phần nào về điều này, đặc "
"biệt là khi hệ thống của bạn được kết nối với Headphone Channel Mixer."
#: src/libvlc-module.c:180 src/win32/thread.c:827
#: src/libvlc-module.c:180 src/win32/thread.c:818
#: modules/audio_output/kai.c:106 modules/codec/x264.c:434
#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:110
#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:125
#: modules/gui/qt4/components/sout/profile_selector.cpp:558
#: modules/video_output/kva.c:62 modules/video_output/xcb/xvideo.c:878
#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:727 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:730
#: modules/gui/qt4/components/sout/profile_selector.cpp:566
#: modules/video_output/kva.c:62 modules/video_output/xcb/xvideo.c:897
#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:728 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:731
msgid "Auto"
msgstr "Tự động"
......@@ -1956,10 +1954,10 @@ msgstr ""
#: modules/access/fs.c:42 modules/access/v4l2/v4l2.c:163
#: modules/codec/avcodec/avcodec.c:68 modules/codec/dirac.c:79
#: modules/codec/kate.c:202 modules/codec/x264.c:429 modules/codec/x264.c:434
#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:204 modules/gui/macosx/open.m:252
#: modules/gui/macosx/open.m:278 modules/gui/macosx/open.m:279
#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:202 modules/gui/macosx/open.m:250
#: modules/gui/macosx/open.m:276 modules/gui/macosx/open.m:277
#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:429
#: modules/text_renderer/freetype.c:215
#: modules/text_renderer/freetype.c:214
#: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:196
msgid "None"
msgstr "Không"
......@@ -1991,8 +1989,8 @@ msgstr ""
"Phương thức xuất dữ liệu đầu ra này đối với video được sử dụng bởi VLC. "
"Phương thức này được lựa chọn theo chế độ tự động nhằm đạt hiệu quả cao nhất."
#: src/libvlc-module.c:249 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:396
#: modules/stream_out/display.c:42 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:340
#: src/libvlc-module.c:249 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:263
#: modules/stream_out/display.c:42 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:341
msgid "Enable video"
msgstr "Bật tính năng Video"
......@@ -2007,7 +2005,7 @@ msgstr ""
#: src/libvlc-module.c:254 modules/stream_out/mosaic_bridge.c:109
#: modules/stream_out/transcode/transcode.c:66
#: modules/visualization/projectm.cpp:62
#: modules/visualization/visual/visual.c:51 modules/visualization/vsxu.cpp:55
#: modules/visualization/visual/visual.c:50 modules/visualization/vsxu.cpp:55
msgid "Video width"
msgstr "Chiều rộng Video"
......@@ -2023,7 +2021,7 @@ msgstr ""
#: src/libvlc-module.c:259 modules/stream_out/mosaic_bridge.c:112
#: modules/stream_out/transcode/transcode.c:69
#: modules/visualization/projectm.cpp:65
#: modules/visualization/visual/visual.c:55 modules/visualization/vsxu.cpp:58
#: modules/visualization/visual/visual.c:54 modules/visualization/vsxu.cpp:58
msgid "Video height"
msgstr "Chiều dọc Video"
......@@ -2091,7 +2089,7 @@ msgstr ""
#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:94
#: modules/audio_filter/channel_mixer/remap.c:61 modules/codec/dvbsub.c:102
#: modules/codec/subsdec.c:164 modules/codec/zvbi.c:78
#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:167 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:189
#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:168 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:190
#: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:74 modules/video_filter/logo.c:79
#: modules/video_filter/marq.c:139 modules/video_filter/mosaic.c:170
#: modules/video_filter/rss.c:173
......@@ -2099,28 +2097,28 @@ msgid "Center"
msgstr "Ở giữa"
#: src/libvlc-module.c:286 src/libvlc-module.c:364 modules/codec/dvbsub.c:102
#: modules/codec/zvbi.c:78 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:103
#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:173 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:195
#: modules/codec/zvbi.c:78 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:104
#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:174 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:196
#: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:74 modules/video_filter/logo.c:79
#: modules/video_filter/marq.c:139 modules/video_filter/mosaic.c:170
#: modules/video_filter/rss.c:173 modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1316
#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1359
#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1370
#: modules/video_filter/rss.c:173 modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1317
#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1360
#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1371
msgid "Top"