• Sam Hocevar's avatar
    · b69b9d33
    Sam Hocevar authored
      * Fixed icons location and Debian desktop menus.
    b69b9d33