hy.po 932 KB
Newer Older
1 2 3
# Armenian translation
# Copyright (C) 2017 VideoLAN
# This file is distributed under the same license as the VLC package.
4
#
5 6 7
# Translators:
# Eduard <edo248@gmail.com>, 2010
# Վահե Գրիգորյան <vahe@keemail.me>, 2017
8 9
msgid ""
msgstr ""
10
"Project-Id-Version: VLC - Trans\n"
11
"Report-Msgid-Bugs-To: vlc-devel@videolan.org\n"
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
12
"POT-Creation-Date: 2017-11-24 16:12+0100\n"
13 14 15 16
"PO-Revision-Date: 2017-09-20 03:43+0000\n"
"Last-Translator: Yaron Shahrabani <sh.yaron@gmail.com>\n"
"Language-Team: Armenian (http://www.transifex.com/yaron/vlc-trans/language/"
"hy/)\n"
17
"Language: hy\n"
18
"MIME-Version: 1.0\n"
19
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
20
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
21
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
22

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
23
#: include/vlc_common.h:1037
24 25 26 27 28 29 30
msgid ""
"This program comes with NO WARRANTY, to the extent permitted by law.\n"
"You may redistribute it under the terms of the GNU General Public License;\n"
"see the file named COPYING for details.\n"
"Written by the VideoLAN team; see the AUTHORS file.\n"
msgstr ""

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
31
#: include/vlc_config_cat.h:33
32
msgid "VLC preferences"
33
msgstr "VLC նախընտրանքներ"
34

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
35
#: include/vlc_config_cat.h:35
36
msgid "Select \"Advanced Options\" to see all options."
37
msgstr ""
38

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
39 40 41 42
#: include/vlc_config_cat.h:38
#: modules/gui/macosx/VLCSimplePrefsController.m:220
#: modules/gui/qt/components/simple_preferences.cpp:222
#: modules/gui/qt/menus.cpp:1085
43 44 45
msgid "Interface"
msgstr "Ինտերֆեյս"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
46
#: include/vlc_config_cat.h:39
47
msgid "Settings for VLC's interfaces"
48
msgstr ""
49

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
50
#: include/vlc_config_cat.h:41
51
msgid "Main interfaces settings"
52
msgstr "Գլխավոր ինտերֆեյսների կարգավորումներ"
53

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
54
#: include/vlc_config_cat.h:43
55
msgid "Main interfaces"
56
msgstr "Գլխավոր ինտերֆեյսներ"
57

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
58
#: include/vlc_config_cat.h:44
59
msgid "Settings for the main interface"
60
msgstr ""
61

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
62
#: include/vlc_config_cat.h:46 src/libvlc-module.c:81
63
msgid "Control interfaces"
64
msgstr "Ղեկավարման ինտերֆեյսներ"
65

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
66
#: include/vlc_config_cat.h:47
67
msgid "Settings for VLC's control interfaces"
68
msgstr ""
69

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
70
#: include/vlc_config_cat.h:49 include/vlc_config_cat.h:50
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
71
#: modules/gui/macosx/VLCSimplePrefsController.m:230
72 73 74
msgid "Hotkeys settings"
msgstr "Կոճակների կարգավորումներ"

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
75
#: include/vlc_config_cat.h:53 src/input/es_out.c:3062 src/input/es_out.c:3103
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
76
#: src/libvlc-module.c:1486 modules/access/imem.c:64
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
77 78 79 80 81 82 83 84
#: modules/gui/macosx/VLCConvertAndSaveWindowController.m:171
#: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:404 modules/gui/macosx/VLCOutput.m:92
#: modules/gui/macosx/VLCPlaylistInfo.m:101
#: modules/gui/macosx/VLCSimplePrefsController.m:222
#: modules/gui/qt/components/info_panels.cpp:572
#: modules/gui/qt/components/simple_preferences.cpp:224
#: modules/gui/qt/qt.cpp:214 modules/services_discovery/mediadirs.c:77
#: modules/stream_out/es.c:94 modules/stream_out/transcode/transcode.c:182
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
85
#: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:150
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
86
#: modules/gui/qt/ui/profiles.h:721 modules/gui/qt/ui/profiles.h:752
87 88 89
msgid "Audio"
msgstr "Ձայն"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
90
#: include/vlc_config_cat.h:54
91
msgid "Audio settings"
92
msgstr "Ձայնի կարգավորումներ"
93

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
94
#: include/vlc_config_cat.h:56
95 96 97
msgid "General audio settings"
msgstr "Ընդհանուր ձայնային կարգավորումներ"

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
98 99
#: include/vlc_config_cat.h:58 include/vlc_config_cat.h:81
#: modules/gui/qt/ui/profiles.h:750 modules/gui/qt/ui/profiles.h:760
100 101 102
msgid "Filters"
msgstr "Զտիչներ"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
103
#: include/vlc_config_cat.h:59
104
msgid "Audio filters are used to process the audio stream."
105
msgstr ""
106

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
107 108
#: include/vlc_config_cat.h:61 src/libvlc-module.c:166
msgid "Audio resampler"
109
msgstr ""
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
110 111 112

#: include/vlc_config_cat.h:63 src/audio_output/output.c:258
#: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:414 modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:415
113 114 115
msgid "Visualizations"
msgstr "Վիզուալիզացումներ"

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
116 117
#: include/vlc_config_cat.h:64 src/audio_output/output.c:319
#: src/libvlc-module.c:206
118
msgid "Audio visualizations"
119
msgstr "Ձայնային Վիզուալիզացիա"
120

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
121
#: include/vlc_config_cat.h:66 include/vlc_config_cat.h:78
122 123 124
msgid "Output modules"
msgstr "Ելքային մոդուլներ"

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
125
#: include/vlc_config_cat.h:67
126 127 128
msgid "General settings for audio output modules."
msgstr "Ձայնի ելքի մոդուլների ընդհանուր ղեկավարում"

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
129
#: include/vlc_config_cat.h:69 src/libvlc-module.c:2009
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
130 131
#: modules/gui/macosx/VLCVideoEffectsWindowController.m:183
#: modules/stream_out/transcode/transcode.c:211
132 133 134
msgid "Miscellaneous"
msgstr "Տարբեր"

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
135
#: include/vlc_config_cat.h:70
136
msgid "Miscellaneous audio settings and modules."
137 138
msgstr "Տարբեր ձայնային կարգավորումներ եւ մոդուլներ"

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
139
#: include/vlc_config_cat.h:73 src/input/es_out.c:3065 src/input/es_out.c:3147
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
140
#: src/libvlc-module.c:142 src/libvlc-module.c:1545 modules/access/imem.c:64
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
141 142 143 144 145 146 147 148
#: modules/gui/macosx/VLCConvertAndSaveWindowController.m:160
#: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:417 modules/gui/macosx/VLCOutput.m:82
#: modules/gui/macosx/VLCPlaylistInfo.m:91
#: modules/gui/macosx/VLCSimplePrefsController.m:224
#: modules/gui/macosx/VLCSimplePrefsController.m:367
#: modules/gui/qt/components/info_panels.cpp:573
#: modules/gui/qt/components/simple_preferences.cpp:226
#: modules/gui/qt/qt.cpp:214 modules/services_discovery/mediadirs.c:70
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
149 150
#: modules/stream_out/chromecast/cast.cpp:106 modules/stream_out/es.c:102
#: modules/stream_out/transcode/transcode.c:153
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
151
#: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:147
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
152 153
#: modules/gui/qt/ui/profiles.h:722 modules/gui/qt/ui/profiles.h:726
#: modules/gui/qt/ui/sprefs_video.h:334
154 155 156
msgid "Video"
msgstr "Վիդեո"

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
157
#: include/vlc_config_cat.h:74
158
msgid "Video settings"
159
msgstr "Վիդեոյի կարգավորումներ"
160

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
161
#: include/vlc_config_cat.h:76
162 163 164
msgid "General video settings"
msgstr "Ընդհանուր վիդեո կարգավորումներ"

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
165
#: include/vlc_config_cat.h:79
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
166
msgid "General settings for video output modules."
167
msgstr ""
168

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
169
#: include/vlc_config_cat.h:82
170
msgid "Video filters are used to process the video stream."
171
msgstr ""
172

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
173
#: include/vlc_config_cat.h:84
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
174
msgid "Subtitles / OSD"
175
msgstr ""
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
176

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
177
#: include/vlc_config_cat.h:85
178 179 180 181
msgid ""
"Settings related to On-Screen-Display, subtitles and \"overlay subpictures\""
msgstr ""

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
182 183 184 185 186 187 188 189 190 191
#: include/vlc_config_cat.h:88
#, fuzzy
msgid "Splitters"
msgstr "Բաժանիչ"

#: include/vlc_config_cat.h:89
msgid "Video splitters separate the stream into multiple videos."
msgstr ""

#: include/vlc_config_cat.h:97
192 193 194
msgid "Input / Codecs"
msgstr "Մուտք / Կոդեկներ"

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
195
#: include/vlc_config_cat.h:98
196
msgid "Settings for input, demultiplexing, decoding and encoding"
197
msgstr ""
198

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
199
#: include/vlc_config_cat.h:101
200
msgid "Access modules"
201
msgstr "Միանալու մոդուլներ"
202

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
203
#: include/vlc_config_cat.h:103
204 205 206 207 208
msgid ""
"Settings related to the various access methods. Common settings you may want "
"to alter are HTTP proxy or caching settings."
msgstr ""

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
209
#: include/vlc_config_cat.h:107
210
msgid "Stream filters"
211
msgstr "Հոսքի զտիչներ"
212

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
213
#: include/vlc_config_cat.h:109
214 215 216 217
msgid ""
"Stream filters are special modules that allow advanced operations on the "
"input side of VLC. Use with care..."
msgstr ""
218 219
"Հոսք զտիչները հատուկ մոդուլներ են, որոնք թույլ են տալիս բարդ "
"գործողություններ VLC-ի մուտքում: Օգտագործել զգուշությամբ..."
220

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
221
#: include/vlc_config_cat.h:112
222 223 224
msgid "Demuxers"
msgstr "Դեմուլտիպլեքսորներ"

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
225
#: include/vlc_config_cat.h:113
226 227 228
msgid "Demuxers are used to separate audio and video streams."
msgstr ""

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
229
#: include/vlc_config_cat.h:115
230
msgid "Video codecs"
231
msgstr "Վիդեոյի կոդեկներ"
232

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
233
#: include/vlc_config_cat.h:116
234 235 236
msgid "Settings for the video, images or video+audio decoders and encoders."
msgstr ""

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
237
#: include/vlc_config_cat.h:118
238 239 240
msgid "Audio codecs"
msgstr "Ձայնային կոդեկներ"

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
241
#: include/vlc_config_cat.h:119
242
msgid "Settings for the audio-only decoders and encoders."
243
msgstr ""
244

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
245
#: include/vlc_config_cat.h:121
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
246
msgid "Subtitle codecs"
247
msgstr ""
248

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
249
#: include/vlc_config_cat.h:122
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
250
msgid "Settings for subtitle, teletext and CC decoders and encoders."
251 252
msgstr ""

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
253
#: include/vlc_config_cat.h:124
254 255 256
msgid "General input settings. Use with care..."
msgstr "Մուտքի կարգավորումներ. Օգտագործեք զգուշությամբ..."

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
257
#: include/vlc_config_cat.h:127 src/libvlc-module.c:1944
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
258
#: modules/access/avio.h:50
259
msgid "Stream output"
260
msgstr "Ելքի Հոսք"
261

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
262
#: include/vlc_config_cat.h:129
263 264 265 266 267 268 269 270 271 272
msgid ""
"Stream output settings are used when acting as a streaming server or when "
"saving incoming streams.\n"
"Streams are first muxed and then sent through an \"access output\" module "
"that can either save the stream to a file, or stream it (UDP, HTTP, RTP/"
"RTSP).\n"
"Sout streams modules allow advanced stream processing (transcoding, "
"duplicating...)."
msgstr ""

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
273
#: include/vlc_config_cat.h:137
274 275 276
msgid "General stream output settings"
msgstr "Հոսքային ելքի ղեկավարում"

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
277
#: include/vlc_config_cat.h:139
278
msgid "Muxers"
279
msgstr "Մուլտիպլեքսորներ"
280

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
281
#: include/vlc_config_cat.h:141
282 283 284 285 286 287 288
msgid ""
"Muxers create the encapsulation formats that are used to put all the "
"elementary streams (video, audio, ...) together. This setting allows you to "
"always force a specific muxer. You should probably not do that.\n"
"You can also set default parameters for each muxer."
msgstr ""

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
289
#: include/vlc_config_cat.h:147
290
msgid "Access output"
291
msgstr "Կառավարել ելքը"
292

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
293
#: include/vlc_config_cat.h:149
294 295 296 297 298 299 300
msgid ""
"Access output modules control the ways the muxed streams are sent. This "
"setting allows you to always force a specific access output method. You "
"should probably not do that.\n"
"You can also set default parameters for each access output."
msgstr ""

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
301
#: include/vlc_config_cat.h:154
302
msgid "Packetizers"
303
msgstr "Փաթեթավորիչներ"
304

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
305
#: include/vlc_config_cat.h:156
306 307 308 309 310 311 312
msgid ""
"Packetizers are used to \"preprocess\" the elementary streams before muxing. "
"This setting allows you to always force a packetizer. You should probably "
"not do that.\n"
"You can also set default parameters for each packetizer."
msgstr ""

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
313
#: include/vlc_config_cat.h:162
314 315 316
msgid "Sout stream"
msgstr "Sout հոսք"

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
317
#: include/vlc_config_cat.h:163
318 319 320 321 322 323
msgid ""
"Sout stream modules allow to build a sout processing chain. Please refer to "
"the Streaming Howto for more information. You can configure default options "
"for each sout stream module here."
msgstr ""

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
324
#: include/vlc_config_cat.h:168
325 326 327
msgid "VOD"
msgstr "VOD"

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
328
#: include/vlc_config_cat.h:169
329
msgid "VLC's implementation of Video On Demand"
330
msgstr ""
331

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
332
#: include/vlc_config_cat.h:173 src/libvlc-module.c:2053
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
333
#: src/playlist/engine.c:233 modules/demux/playlist/playlist.c:64
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
334 335
#: modules/demux/playlist/playlist.c:65 modules/demux/playlist/wpl.c:99
#: modules/gui/macosx/VLCMainWindow.m:296
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
336 337 338 339 340
#: modules/gui/macosx/VLCMainWindow.m:863
#: modules/gui/qt/components/controller.hpp:109
#: modules/gui/qt/components/playlist/playlist.cpp:166
#: modules/gui/qt/components/playlist/selector.cpp:233
#: modules/gui/qt/dialogs/playlist.cpp:39 modules/gui/qt/menus.cpp:1112
341 342 343
msgid "Playlist"
msgstr "Երգացանկ"

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
344
#: include/vlc_config_cat.h:174
345 346 347 348 349
msgid ""
"Settings related to playlist behaviour (e.g. playback mode) and to modules "
"that automatically add items to the playlist (\"service discovery\" modules)."
msgstr ""

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
350
#: include/vlc_config_cat.h:178
351 352 353
msgid "General playlist behaviour"
msgstr "Երգացանկի վարքը"

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
354
#: include/vlc_config_cat.h:179
355
msgid "Services discovery"
356
msgstr "Ծառայությունների հայտնաբերում"
357

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
358
#: include/vlc_config_cat.h:180
359 360 361 362
msgid ""
"Services discovery modules are facilities that automatically add items to "
"playlist."
msgstr ""
363 364
"Ծառայությունների հայտնաբերման մոդուլները ավտոմատ կերպով ավելացնում են տարրե "
"երգացանկում."
365

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
366
#: include/vlc_config_cat.h:184 src/libvlc-module.c:1844
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
367 368
#: modules/gui/qt/dialogs/extended.cpp:93
#: modules/gui/qt/ui/video_effects.h:1308
369 370 371
msgid "Advanced"
msgstr "Ընդլայնված "

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
372
#: include/vlc_config_cat.h:185
373 374 375
msgid "Advanced settings. Use with care..."
msgstr "Ընդլայնված կարգավորումներ. Օգտագործեք զգուշությամբ..."

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
376
#: include/vlc_config_cat.h:187
377 378 379 380
msgid "Advanced settings"
msgstr "Ընդլայնված կարգավորումներ"

#: include/vlc_intf_strings.h:46
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
381 382
msgid "&Open File..."
msgstr "&Բացել Ֆայլ..."
383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397

#: include/vlc_intf_strings.h:47
msgid "&Advanced Open..."
msgstr "&Ընդլայնված Բացում..."

#: include/vlc_intf_strings.h:48
msgid "Open D&irectory..."
msgstr "Բացել Պ&անակ..."

#: include/vlc_intf_strings.h:49
msgid "Open &Folder..."
msgstr "Բացել &Պանակ..."

#: include/vlc_intf_strings.h:50
msgid "Select one or more files to open"
398
msgstr "Ընտրել մեկ կամ ավելի ֆայլեր բացելու համար"
399 400 401

#: include/vlc_intf_strings.h:51
msgid "Select Directory"
402
msgstr "Ընտրել Պանակ"
403 404 405

#: include/vlc_intf_strings.h:51
msgid "Select Folder"
406
msgstr "Ընտրել Պանակ"
407 408 409

#: include/vlc_intf_strings.h:55
msgid "Media &Information"
410
msgstr "Ֆայլի Տեղեկություններ"
411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421

#: include/vlc_intf_strings.h:56
msgid "&Codec Information"
msgstr "&Կոդեկի տվյալներ"

#: include/vlc_intf_strings.h:57
msgid "&Messages"
msgstr "&Հաղորդագրություններ"

#: include/vlc_intf_strings.h:58
msgid "Jump to Specific &Time"
422
msgstr "Անցնել կոնկրետ &պահի"
423

424
#: include/vlc_intf_strings.h:59
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
425
msgid "Custom &Bookmarks"
426
msgstr ""
427 428 429 430 431 432 433

#: include/vlc_intf_strings.h:60
msgid "&VLM Configuration"
msgstr "&VLM Լարում"

#: include/vlc_intf_strings.h:62
msgid "&About"
434
msgstr "&Ծրագրի Մասին"
435

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
436 437 438 439 440 441 442 443 444
#: include/vlc_intf_strings.h:65 modules/control/oldrc.c:71
#: modules/gui/macosx/VLCControlsBarCommon.m:64
#: modules/gui/macosx/VLCControlsBarCommon.m:394
#: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:377 modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:487
#: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:494 modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:1324
#: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:1325 modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:1326
#: modules/gui/macosx/VLCPlaylist.m:230
#: modules/gui/qt/components/controller.hpp:107
#: modules/gui/qt/dialogs/vlm.cpp:539 modules/gui/qt/ui/open.h:261
445 446 447 448 449
msgid "Play"
msgstr "Միացնել"

#: include/vlc_intf_strings.h:66
msgid "Remove Selected"
450
msgstr "Հեռացնել Ընտրվածը"
451

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
452
#: include/vlc_intf_strings.h:67
453 454 455
msgid "Information..."
msgstr "Տեղեկություն..."

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
456
#: include/vlc_intf_strings.h:68
457
msgid "Create Directory..."
458
msgstr "Ստեղծել Պանակ..."
459

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
460
#: include/vlc_intf_strings.h:69
461
msgid "Create Folder..."
462
msgstr "Ստեղծել Պանակ..."
463

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
464
#: include/vlc_intf_strings.h:70
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
465
msgid "Rename Directory..."
466
msgstr ""
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
467 468 469

#: include/vlc_intf_strings.h:71
msgid "Rename Folder..."
470
msgstr ""
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
471 472

#: include/vlc_intf_strings.h:72
473
msgid "Show Containing Directory..."
474
msgstr "Ցույց տալ Պարունակող պանակը..."
475

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
476
#: include/vlc_intf_strings.h:73
477
msgid "Show Containing Folder..."
478
msgstr "Ցույց տալ Պարունակող պանակը..."
479

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
480
#: include/vlc_intf_strings.h:74
481
msgid "Stream..."
482
msgstr "Հոսք..."
483

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
484
#: include/vlc_intf_strings.h:75
485 486 487
msgid "Save..."
msgstr "Պահել..."

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
488 489
#: include/vlc_intf_strings.h:79 modules/gui/macosx/VLCCoreInteraction.m:447
#: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:391
490 491 492
msgid "Repeat All"
msgstr "Կրկնել բոլորը"

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
493 494
#: include/vlc_intf_strings.h:80 modules/gui/macosx/VLCCoreInteraction.m:467
#: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:390
495 496 497
msgid "Repeat One"
msgstr "Կրկնել Մեկը"

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
498
#: include/vlc_intf_strings.h:81 src/libvlc-module.c:1423
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
499 500 501
#: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:389
#: modules/gui/qt/components/controller.hpp:111
#: modules/gui/qt/components/controller.hpp:124
502 503 504
msgid "Random"
msgstr "Պատահական"

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
505
#: include/vlc_intf_strings.h:82 modules/gui/macosx/VLCCoreInteraction.m:425
506 507 508
msgid "Random Off"
msgstr "Պատահականը Անջատել"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
509
#: include/vlc_intf_strings.h:83
510 511 512
msgid "Add to Playlist"
msgstr "Ավելացնել երգացանկում"

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
513
#: include/vlc_intf_strings.h:85 modules/gui/macosx/VLCPlaylist.m:237
514 515 516
msgid "Add File..."
msgstr "Ավելացնել Ֆայլ..."

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
517
#: include/vlc_intf_strings.h:86
518
msgid "Add Directory..."
519
msgstr "Ավելացնել Պանակ..."
520

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
521
#: include/vlc_intf_strings.h:87
522 523 524
msgid "Add Folder..."
msgstr "Ավելացնել պանակ..."

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
525
#: include/vlc_intf_strings.h:89
526 527 528
msgid "Save Playlist to &File..."
msgstr "Պահել երգացանկը &Ֆայլում..."

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
529 530
#: include/vlc_intf_strings.h:91 modules/gui/macosx/VLCMainWindow.m:186
#: modules/gui/qt/components/preferences_widgets.cpp:1138
531 532 533
msgid "Search"
msgstr "Որոնել"

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
534 535 536
#: include/vlc_intf_strings.h:99
#: modules/gui/macosx/VLCVideoEffectsWindowController.m:268
#: modules/gui/qt/ui/video_effects.h:1292
537 538 539
msgid "Waves"
msgstr "Ալիքներ"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
540
#: include/vlc_intf_strings.h:100
541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568
msgid ""
"<html><head><meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; "
"charset=utf-8\" /></head><body><h2>Welcome to VLC media player Help</"
"h2><h3>Documentation</h3><p>You can find VLC documentation on VideoLAN's <a "
"href=\"http://wiki.videolan.org\">wiki</a> website.</p><p>If you are a "
"newcomer to VLC media player, please read the<br><a href=\"http://wiki."
"videolan.org/Documentation:VLC_for_dummies\"><em>Introduction to VLC media "
"player</em></a>.</p><p>You will find some information on how to use the "
"player in the <br>\"<a href=\"http://wiki.videolan.org/Documentation:"
"Play_HowTo\"><em>How to play files with VLC media player</em></a>\" document."
"</p><p>For all the saving, converting, transcoding, encoding, muxing and "
"streaming tasks, you should find useful information in the <a href=\"http://"
"wiki.videolan.org/Documentation:Streaming_HowTo\">Streaming Documentation</"
"a>.</p><p>If you are unsure about terminology, please consult the <a href="
"\"http://wiki.videolan.org/Knowledge_Base\">knowledge base</a>.</p><p>To "
"understand the main keyboard shortcuts, read the <a href=\"http://wiki."
"videolan.org/Hotkeys\">shortcuts</a> page.</p><h3>Help</h3><p>Before asking "
"any question, please refer yourself to the <a href=\"http://www.videolan.org/"
"support/faq.html\">FAQ</a>.</p><p>You might then get (and give) help on the "
"<a href=\"http://forum.videolan.org\">Forums</a>, the <a href=\"http://www."
"videolan.org/vlc/lists.html\">mailing-lists</a> or our IRC channel "
"(<em>#videolan</em> on irc.freenode.net).</p><h3>Contribute to the project</"
"h3><p>You can help the VideoLAN project giving some of your time to help the "
"community, to design skins, to translate the documentation, to test and to "
"code. You can also give funds and material to help us. And of course, you "
"can <b>promote</b> VLC media player.</p></body></html>"
msgstr ""

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
569
#: src/audio_output/filters.c:267
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
570
msgid "Audio filtering failed"
571
msgstr ""
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
572

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
573
#: src/audio_output/filters.c:268
574
#, c-format
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
575
msgid "The maximum number of filters (%u) was reached."
576
msgstr ""
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
577

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
578 579 580
#: src/audio_output/output.c:261 src/config/core.c:380 src/input/es_out.c:943
#: src/libvlc-module.c:544 modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:234
#: modules/gui/macosx/VLCMainWindow.m:1003 modules/video_filter/postproc.c:235
581 582 583
msgid "Disable"
msgstr "Անջատել"

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
584
#: src/audio_output/output.c:264 modules/visualization/visual/visual.c:142
585
msgid "Spectrometer"
586
msgstr "Սպեկտրաչափ"
587

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
588
#: src/audio_output/output.c:267
589
msgid "Scope"
590
msgstr "Գրաֆիկ"
591

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
592
#: src/audio_output/output.c:270
593
msgid "Spectrum"
594
msgstr "Սպեկտր"
595

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
596 597 598
#: src/audio_output/output.c:273
#, fuzzy
msgid "VU meter"
599
msgstr "Vu Չափիչ"
600

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
601
#: src/audio_output/output.c:312 src/libvlc-module.c:201
602
msgid "Audio filters"
603
msgstr "Ձայնի զտիչներ"
604

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
605
#: src/audio_output/output.c:325
606
msgid "Replay gain"
607
msgstr ""
608

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
609 610
#: src/audio_output/output.c:343 modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:410
#: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:411
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
611
msgid "Stereo audio mode"
612
msgstr ""
613

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
614 615 616
#: src/audio_output/output.c:419
#, fuzzy
msgid "Original"
617
msgstr "1:1 Օրիգինալ"
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
618 619

#: src/audio_output/output.c:425 src/libvlc-module.c:197
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
620 621
msgid "Dolby Surround"
msgstr "Dolby Surround"
622

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
623
#: src/audio_output/output.c:430 src/libvlc-module.c:196
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
624 625
#: modules/access/alsa.c:38 modules/access/oss.c:64
#: modules/access/v4l2/v4l2.c:268 modules/audio_output/alsa.c:76
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
626
#: modules/codec/twolame.c:70
627 628 629
msgid "Stereo"
msgstr "Ստերեո"

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
630 631 632
#: src/audio_output/output.c:439 src/input/es_out.c:3244
#: src/libvlc-module.c:197 src/libvlc-module.c:295 src/libvlc-module.c:368
#: src/misc/actions.c:81 modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:89
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
633
#: modules/audio_filter/channel_mixer/remap.c:61 modules/codec/dvbsub.c:102
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
634 635 636 637 638 639 640 641 642 643
#: modules/codec/subsdec.c:167 modules/codec/zvbi.c:83
#: modules/control/gestures.c:85
#: modules/gui/macosx/VLCVideoEffectsWindowController.m:204
#: modules/gui/macosx/VLCVideoEffectsWindowController.m:277
#: modules/gui/macosx/VLCVideoEffectsWindowController.m:299
#: modules/spu/audiobargraph_v.c:65 modules/spu/logo.c:80
#: modules/spu/marq.c:129 modules/spu/mosaic.c:170 modules/spu/rss.c:171
#: modules/gui/qt/ui/video_effects.h:1231
#: modules/gui/qt/ui/video_effects.h:1273
#: modules/gui/qt/ui/video_effects.h:1283
644 645 646
msgid "Left"
msgstr "Ձախ"

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
647 648 649
#: src/audio_output/output.c:442 src/libvlc-module.c:197
#: src/libvlc-module.c:295 src/libvlc-module.c:368 src/misc/actions.c:109
#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:89
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
650
#: modules/audio_filter/channel_mixer/remap.c:61 modules/codec/dvbsub.c:102
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
651 652 653 654 655 656 657 658
#: modules/codec/subsdec.c:167 modules/codec/zvbi.c:83
#: modules/control/gestures.c:85
#: modules/gui/macosx/VLCVideoEffectsWindowController.m:205
#: modules/gui/macosx/VLCVideoEffectsWindowController.m:279
#: modules/gui/macosx/VLCVideoEffectsWindowController.m:301
#: modules/spu/audiobargraph_v.c:65 modules/spu/logo.c:80
#: modules/spu/marq.c:129 modules/spu/mosaic.c:170 modules/spu/rss.c:171
#: modules/gui/qt/ui/video_effects.h:1232
659 660 661
msgid "Right"
msgstr "Աջ"

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
662
#: src/audio_output/output.c:446 src/libvlc-module.c:196
663 664 665
msgid "Reverse stereo"
msgstr "Տեղերով փոխել ստերեոն"

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
666 667 668 669 670 671
#: src/audio_output/output.c:454 src/libvlc-module.c:198
#: modules/audio_filter/equalizer_presets.h:55
msgid "Headphones"
msgstr "Ականջակալներ"

#: src/config/core.c:370 modules/access/dtv/access.c:91
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
672 673
#: modules/access/dtv/access.c:106 modules/access/dtv/access.c:115
#: modules/access/dtv/access.c:123 modules/access/dtv/access.c:132
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
674 675
#: modules/access/dtv/access.c:140 modules/access/dtv/access.c:162
#: modules/access/v4l2/v4l2.c:137 modules/gui/qt/components/open_panels.cpp:970
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
676 677 678
msgid "Automatic"
msgstr "Ավտոմատ"

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
679
#: src/config/file.c:452
680 681 682
msgid "boolean"
msgstr "բուլյան"

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
683
#: src/config/file.c:452 src/config/help.c:426
684 685 686
msgid "integer"
msgstr "ամբողջ թիվ"

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
687
#: src/config/file.c:460 src/config/help.c:476
688 689 690
msgid "float"
msgstr "սահող"

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
691
#: src/config/file.c:473 src/config/help.c:383
692 693 694
msgid "string"
msgstr "տող"

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
695
#: src/config/help.c:164
696
msgid "To get exhaustive help, use '-H'."
697
msgstr ""
698

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
699
#: src/config/help.c:168
700
#, c-format
701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735
msgid ""
"Usage: %s [options] [stream] ...\n"
"You can specify multiple streams on the commandline.\n"
"They will be enqueued in the playlist.\n"
"The first item specified will be played first.\n"
"\n"
"Options-styles:\n"
" --option A global option that is set for the duration of the program.\n"
"  -option A single letter version of a global --option.\n"
"  :option An option that only applies to the stream directly before it\n"
"      and that overrides previous settings.\n"
"\n"
"Stream MRL syntax:\n"
" [[access][/demux]://]URL[#[title][:chapter][-[title][:chapter]]]\n"
" [:option=value ...]\n"
"\n"
" Many of the global --options can also be used as MRL specific :options.\n"
" Multiple :option=value pairs can be specified.\n"
"\n"
"URL syntax:\n"
" file:///path/file       Plain media file\n"
" http://host[:port]/file    HTTP URL\n"
" ftp://host[:port]/file     FTP URL\n"
" mms://host[:port]/file     MMS URL\n"
" screen://           Screen capture\n"
" dvd://[device]         DVD device\n"
" vcd://[device]         VCD device\n"
" cdda://[device]        Audio CD device\n"
" udp://[[<source address>]@[<bind address>][:<bind port>]]\n"
"                 UDP stream sent by a streaming server\n"
" vlc://pause:<seconds>     Pause the playlist for a certain time\n"
" vlc://quit           Special item to quit VLC\n"
"\n"
msgstr ""

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
736 737 738
#: src/config/help.c:490
#, fuzzy
msgid "(default enabled)"
739 740
msgstr " (լռությամբ թույլտրված)"

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
741 742 743
#: src/config/help.c:491
#, fuzzy
msgid "(default disabled)"
744 745
msgstr " (լռությամբ չթույլտրված)"

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
746
#: src/config/help.c:651 src/config/help.c:655
747 748 749
msgid "Note:"
msgstr "Նշում."

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
750
#: src/config/help.c:651
751
msgid "add --advanced to your command line to see advanced options."
752
msgstr ""
753

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
754
#: src/config/help.c:656
755
#, c-format
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
756 757 758 759 760
msgid "%u module was not displayed because it only has advanced options.\n"
msgid_plural ""
"%u modules were not displayed because they only have advanced options.\n"
msgstr[0] ""
msgstr[1] ""
761

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
762
#: src/config/help.c:663
763 764 765 766 767
msgid ""
"No matching module found. Use --list or --list-verbose to list available "
"modules."
msgstr ""

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
768
#: src/config/help.c:721
769 770 771 772
#, c-format
msgid "VLC version %s (%s)\n"
msgstr "VLCի տարբերակ %s (%s) \n"

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
773
#: src/config/help.c:722
774 775 776 777
#, c-format
msgid "Compiled by %s on %s (%s)\n"
msgstr "Կոմպիլացված է %s-ի կողմից %s (%s) -ի վրա\n"

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
778
#: src/config/help.c:724
779 780 781 782
#, c-format
msgid "Compiler: %s\n"
msgstr "Կոմպիլյատոր` %s \n"

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
783
#: src/config/help.c:753
784
#, c-format
785 786 787 788 789
msgid ""
"\n"
"Dumped content to vlc-help.txt file.\n"
msgstr ""

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
790
#: src/config/help.c:768
791 792 793 794
msgid ""
"\n"
"Press the RETURN key to continue...\n"
msgstr ""
795

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
796 797
#: src/darwin/error.c:37
msgid "Unknown error"
798
msgstr ""
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
799

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
800 801 802 803
#: src/input/control.c:203
#, c-format
msgid "Bookmark %i"
msgstr "Էջանիշել %i"
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
804

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
805 806
#: src/input/decoder.c:1875
msgid "No description for this codec"
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
807 808
msgstr ""

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
809 810
#: src/input/decoder.c:1877
msgid "Codec not supported"
811
msgstr ""
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
812

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
813
#: src/input/decoder.c:1878
814
#, c-format
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
815
msgid "VLC could not decode the format \"%4.4s\" (%s)"
816
msgstr ""
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
817

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
818 819
#: src/input/decoder.c:1882
msgid "Unidentified codec"
820
msgstr ""
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
821

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
822 823
#: src/input/decoder.c:1883
msgid "VLC could not identify the audio or video codec"
824
msgstr ""
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
825

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
826
#: src/input/decoder.c:1894
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
827 828 829
msgid "packetizer"
msgstr "փաթեթավորիչ"

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
830
#: src/input/decoder.c:1894
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
831 832 833
msgid "decoder"
msgstr "դեկոդեր"

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
834 835 836
#: src/input/decoder.c:1902 src/input/decoder.c:2183
#: modules/codec/avcodec/encoder.c:368 modules/codec/avcodec/encoder.c:885
#: modules/stream_out/es.c:349 modules/stream_out/es.c:362
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
837
msgid "Streaming / Transcoding failed"
838
msgstr ""
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
839

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
840
#: src/input/decoder.c:1903
841
#, c-format
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
842
msgid "VLC could not open the %s module."
843
msgstr ""
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
844

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
845
#: src/input/decoder.c:2184
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
846 847 848
msgid "VLC could not open the decoder module."
msgstr "VLCն չի կարող բացել ապակոդավորիչ մոդուլը"

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
849 850
#: src/input/es_out.c:963 src/input/es_out.c:968 src/libvlc-module.c:239
#: modules/gui/qt/components/open_panels.cpp:543
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
851 852 853
msgid "Track"
msgstr "Գործ"

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
854
#: src/input/es_out.c:1185
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
855 856 857 858
#, c-format
msgid "%s [%s %d]"
msgstr "%s [%s %d]"

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
859 860 861
#: src/input/es_out.c:1186 src/input/es_out.c:1191 src/input/es_out.c:1206
#: src/input/var.c:167 src/libvlc-module.c:568
#: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:397 modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:398
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
862 863 864
msgid "Program"
msgstr "Ծրագիր"

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
865 866 867 868 869 870
#: src/input/es_out.c:1216
#, c-format
msgid "Stream %d"
msgstr "Հոսք%d"

#: src/input/es_out.c:1468 src/input/es_out.c:1470
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
871
msgid "Scrambled"
872
msgstr ""
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
873

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
874
#: src/input/es_out.c:1468 modules/keystore/keychain.m:40
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
875
#: modules/lua/extension.c:1184
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
876 877 878
msgid "Yes"
msgstr "Այո"

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
879
#: src/input/es_out.c:2130
880
#, c-format
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
881
msgid "DTVCC Closed captions %u"
882
msgstr ""
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
883

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
884
#: src/input/es_out.c:2132
885
#, c-format
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
886
msgid "Closed captions %u"
887
msgstr ""
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
888

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
889
#: src/input/es_out.c:3068 src/input/es_out.c:3336 modules/access/imem.c:64
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
890 891 892
msgid "Subtitle"
msgstr "Ենթագիր"

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
893 894 895 896
#: src/input/es_out.c:3076 src/input/es_out.c:3103 src/input/es_out.c:3147
#: src/input/es_out.c:3336 modules/gui/macosx/VLCAddonsWindowController.m:132
#: modules/gui/macosx/VLCConvertAndSaveWindowController.m:185
#: modules/gui/macosx/VLCOutput.m:75 modules/gui/qt/dialogs/plugins.cpp:1487
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
897 898 899
msgid "Type"
msgstr "Տեսակ"

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
900
#: src/input/es_out.c:3079
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
901
msgid "Original ID"
902
msgstr ""
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
903

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
904 905 906 907 908
#: src/input/es_out.c:3087 src/input/es_out.c:3090 modules/access/imem.c:67
#: modules/gui/macosx/VLCConvertAndSaveWindowController.m:162
#: modules/gui/macosx/VLCConvertAndSaveWindowController.m:173
#: modules/gui/qt/ui/profiles.h:728 modules/gui/qt/ui/profiles.h:754
#: modules/gui/qt/ui/profiles.h:763
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
909 910 911
msgid "Codec"
msgstr "Կոդեկ"

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
912 913 914 915
#: src/input/es_out.c:3094 src/input/meta.c:66 modules/access/imem.c:71
#: modules/gui/macosx/VLCPlaylist.m:114
#: modules/gui/macosx/VLCSimplePrefsController.m:304
#: modules/stream_out/setid.c:49 modules/gui/qt/ui/sprefs_interface.h:529
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
916 917 918
msgid "Language"
msgstr "Լեզու"

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
919 920 921
#: src/input/es_out.c:3097 src/input/meta.c:61
#: modules/gui/macosx/VLCBookmarksWindowController.m:83
#: modules/gui/macosx/VLCPlaylist.m:112 modules/gui/qt/dialogs/bookmarks.cpp:75
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
922
#: modules/gui/qt/dialogs/epg.cpp:55
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
923 924 925
msgid "Description"
msgstr "Նկարագրություն"

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
926 927 928
#: src/input/es_out.c:3106
#: modules/gui/macosx/VLCConvertAndSaveWindowController.m:175
#: modules/gui/macosx/VLCOutput.m:98 modules/gui/qt/ui/profiles.h:756
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
929 930 931
msgid "Channels"
msgstr "Կանալներ"

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
932 933
#: src/input/es_out.c:3111 modules/access/alsa.c:39 modules/access/imem.c:75
#: modules/audio_output/amem.c:45 modules/codec/fluidsynth.c:64
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
934 935 936
msgid "Sample rate"
msgstr "Դիսկրետացման հաճախություն"

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
937
#: src/input/es_out.c:3111
938 939 940 941
#, c-format
msgid "%u Hz"
msgstr "%u Հց"

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
942
#: src/input/es_out.c:3121
943 944 945
msgid "Bits per sample"
msgstr "Բիթ/կտորում"

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
946
#: src/input/es_out.c:3126 modules/demux/playlist/shoutcast.c:327
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
947 948 949
#: modules/gui/macosx/VLCConvertAndSaveWindowController.m:163
#: modules/gui/macosx/VLCConvertAndSaveWindowController.m:174
#: modules/gui/qt/ui/profiles.h:729 modules/gui/qt/ui/profiles.h:755
950 951 952
msgid "Bitrate"
msgstr "Բիթրեյթ"

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
953
#: src/input/es_out.c:3126
954 955 956 957
#, c-format
msgid "%u kb/s"
msgstr "%u կբ/վ"

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
958
#: src/input/es_out.c:3138
959
msgid "Track replay gain"
960
msgstr ""
961

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
962
#: src/input/es_out.c:3140
Eduard Babayan's avatar