sq.po 676 KB
Newer Older
VideoLAN's avatar
VideoLAN committed
1
# Albanian translation
2
# Copyright (C) 2017 VideoLAN
VideoLAN's avatar
VideoLAN committed
3
# This file is distributed under the same license as the VLC package.
4
#
VideoLAN's avatar
VideoLAN committed
5
# Translators:
6 7 8 9
# Ardit Dani <ardit.dani@gmail.com>, 2014
# Emmanuel Malaj <emmanuelmalaj@outlook.com>, 2015
# Erion _Mulaj <inactive+erion@transifex.com>, 2013
# Rigels Gordani <rgordani@gmail.com>, 2014
10 11
msgid ""
msgstr ""
VideoLAN's avatar
VideoLAN committed
12
"Project-Id-Version: VLC - Trans\n"
Felix Paul Kühne's avatar
Felix Paul Kühne committed
13
"Report-Msgid-Bugs-To: vlc-devel@videolan.org\n"
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
14
"POT-Creation-Date: 2018-01-08 16:15+0100\n"
15 16 17 18
"PO-Revision-Date: 2017-09-20 03:42+0000\n"
"Last-Translator: Yaron Shahrabani <sh.yaron@gmail.com>\n"
"Language-Team: Albanian (http://www.transifex.com/yaron/vlc-trans/language/"
"sq/)\n"
19
"Language: sq\n"
20 21 22
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
VideoLAN's avatar
VideoLAN committed
23
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
24

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
25
#: include/vlc_common.h:1040
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
26 27 28 29 30 31
msgid ""
"This program comes with NO WARRANTY, to the extent permitted by law.\n"
"You may redistribute it under the terms of the GNU General Public License;\n"
"see the file named COPYING for details.\n"
"Written by the VideoLAN team; see the AUTHORS file.\n"
msgstr ""
VideoLAN's avatar
VideoLAN committed
32 33 34 35 36 37 38 39
"Ky program vjen me asnjë garanci, në masën e lejuar nga ligji.\n"
"Ju mund të rishpërndani atë sipas kushteve të Liçencës Publike të "
"Përgjithshme GNU; shih dosjen me emrin KOPJIM për detaje. \n"
"Shkruar nga ekipi VideoLAN;\n"
"shih skedarin AUTHORS. \n"
"\n"
"\n"
"\n"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
40

41
#: include/vlc_config_cat.h:33
42
msgid "VLC preferences"
VideoLAN's avatar
VideoLAN committed
43
msgstr "Preferencat VLC"
44

45
#: include/vlc_config_cat.h:35
46
msgid "Select \"Advanced Options\" to see all options."
VideoLAN's avatar
VideoLAN committed
47
msgstr "Selekto \"Opsionet e Avancuara\" për të parë të gjitha opsionet."
48

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
49
#: include/vlc_config_cat.h:38
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
50
#: modules/gui/macosx/VLCSimplePrefsController.m:227
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
51
#: modules/gui/qt/components/simple_preferences.cpp:223
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
52
#: modules/gui/qt/menus.cpp:1090
53
msgid "Interface"
VideoLAN's avatar
VideoLAN committed
54
msgstr "Ndërfaqja"
55

56
#: include/vlc_config_cat.h:39
57
msgid "Settings for VLC's interfaces"
VideoLAN's avatar
VideoLAN committed
58
msgstr "Parametrat për ndërfaqeve VLC-së"
59

60
#: include/vlc_config_cat.h:41
61
msgid "Main interfaces settings"
VideoLAN's avatar
VideoLAN committed
62
msgstr "Konfigurimet kryesore të ndërfaqes"
63

64
#: include/vlc_config_cat.h:43
65
msgid "Main interfaces"
VideoLAN's avatar
VideoLAN committed
66
msgstr "Ndërfaqja Kryesore"
67

68
#: include/vlc_config_cat.h:44
69
msgid "Settings for the main interface"
VideoLAN's avatar
VideoLAN committed
70
msgstr "Konfigurimet për ndërfaqen kryesore"
71

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
72
#: include/vlc_config_cat.h:46 src/libvlc-module.c:81
73
msgid "Control interfaces"
VideoLAN's avatar
VideoLAN committed
74
msgstr "Ndërfaqja kontrollit"
75

76
#: include/vlc_config_cat.h:47
77
msgid "Settings for VLC's control interfaces"
VideoLAN's avatar
VideoLAN committed
78
msgstr "Parametrat për kontrollin ndërfaqes VLC-së"
79

80
#: include/vlc_config_cat.h:49 include/vlc_config_cat.h:50
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
81
#: modules/gui/macosx/VLCSimplePrefsController.m:237
82
msgid "Hotkeys settings"
VideoLAN's avatar
VideoLAN committed
83
msgstr "Konfigurime çelësshpejtë"
84

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
85 86
#: include/vlc_config_cat.h:53 src/input/es_out.c:3085 src/libvlc-module.c:1486
#: modules/access/imem.c:64
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
87 88
#: modules/gui/macosx/VLCConvertAndSaveWindowController.m:171
#: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:404 modules/gui/macosx/VLCOutput.m:92
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
89
#: modules/gui/macosx/VLCPlaylistInfo.m:96
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
90
#: modules/gui/macosx/VLCSimplePrefsController.m:229
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
91
#: modules/gui/qt/components/info_panels.cpp:572
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
92
#: modules/gui/qt/components/simple_preferences.cpp:225
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
93
#: modules/gui/qt/qt.cpp:213 modules/services_discovery/mediadirs.c:77
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
94
#: modules/stream_out/es.c:94 modules/stream_out/transcode/transcode.c:182
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
95
#: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:150
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
96
#: modules/gui/qt/ui/profiles.h:721 modules/gui/qt/ui/profiles.h:752
97
msgid "Audio"
VideoLAN's avatar
VideoLAN committed
98
msgstr "Zëri"
99

100
#: include/vlc_config_cat.h:54
101
msgid "Audio settings"
VideoLAN's avatar
VideoLAN committed
102
msgstr "Konfigurimet e zërit"
103

104
#: include/vlc_config_cat.h:56
105
msgid "General audio settings"
VideoLAN's avatar
VideoLAN committed
106
msgstr "Konfigurimet e zërit"
107

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
108 109
#: include/vlc_config_cat.h:58 include/vlc_config_cat.h:81
#: modules/gui/qt/ui/profiles.h:750 modules/gui/qt/ui/profiles.h:760
110 111 112
msgid "Filters"
msgstr "Filtrat"

113
#: include/vlc_config_cat.h:59
114
msgid "Audio filters are used to process the audio stream."
VideoLAN's avatar
VideoLAN committed
115
msgstr "Filterat e zërit përdoren për proçesin e shpërndarjes audio's."
116

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
117 118 119 120
#: include/vlc_config_cat.h:61 src/libvlc-module.c:166
msgid "Audio resampler"
msgstr ""

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
121
#: include/vlc_config_cat.h:63 src/audio_output/output.c:260
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
122
#: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:414 modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:415
123
msgid "Visualizations"
VideoLAN's avatar
VideoLAN committed
124
msgstr "Vizualizimi"
125

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
126
#: include/vlc_config_cat.h:64 src/audio_output/output.c:321
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
127
#: src/libvlc-module.c:206
128
msgid "Audio visualizations"
VideoLAN's avatar
VideoLAN committed
129
msgstr "Vizualizimi zërit"
130

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
131
#: include/vlc_config_cat.h:66 include/vlc_config_cat.h:78
132
msgid "Output modules"
VideoLAN's avatar
VideoLAN committed
133
msgstr "Nxjerrje moduli"
134

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
135
#: include/vlc_config_cat.h:67
136
msgid "General settings for audio output modules."
VideoLAN's avatar
VideoLAN committed
137
msgstr "Konfigurime të përgjithshme për nxjerrrje moduli audio."
138

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
139
#: include/vlc_config_cat.h:69 src/libvlc-module.c:2009
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
140
#: modules/gui/macosx/VLCVideoEffectsWindowController.m:196
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
141
#: modules/stream_out/transcode/transcode.c:211
142
msgid "Miscellaneous"
VideoLAN's avatar
VideoLAN committed
143
msgstr "Përzier"
144

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
145
#: include/vlc_config_cat.h:70
146
msgid "Miscellaneous audio settings and modules."
VideoLAN's avatar
VideoLAN committed
147
msgstr "Përzierje konfigurimi audio dhe moduli."
148

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
149 150
#: include/vlc_config_cat.h:73 src/input/es_out.c:3129 src/libvlc-module.c:142
#: src/libvlc-module.c:1545 modules/access/imem.c:64
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
151 152 153
#: modules/gui/macosx/VLCConvertAndSaveWindowController.m:160
#: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:417 modules/gui/macosx/VLCOutput.m:82
#: modules/gui/macosx/VLCPlaylistInfo.m:91
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
154 155
#: modules/gui/macosx/VLCSimplePrefsController.m:231
#: modules/gui/macosx/VLCSimplePrefsController.m:374
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
156
#: modules/gui/qt/components/info_panels.cpp:573
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
157
#: modules/gui/qt/components/simple_preferences.cpp:227
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
158
#: modules/gui/qt/qt.cpp:213 modules/services_discovery/mediadirs.c:70
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
159
#: modules/stream_out/chromecast/cast.cpp:108 modules/stream_out/es.c:102
160
#: modules/stream_out/transcode/transcode.c:153
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
161
#: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:147
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
162
#: modules/gui/qt/ui/profiles.h:722 modules/gui/qt/ui/profiles.h:726
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
163
#: modules/gui/qt/ui/sprefs_video.h:326
164 165 166
msgid "Video"
msgstr "Video"

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
167
#: include/vlc_config_cat.h:74
168
msgid "Video settings"
VideoLAN's avatar
VideoLAN committed
169
msgstr "Konfigurimet e videos"
170

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
171
#: include/vlc_config_cat.h:76
172
msgid "General video settings"
VideoLAN's avatar
VideoLAN committed
173
msgstr "Konfigurimi Përgjithshëm Video"
174

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
175
#: include/vlc_config_cat.h:79
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
176
msgid "General settings for video output modules."
177
msgstr "Konfigurimet e përgjithshme për modulet e shfaqjes së videos."
178

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
179
#: include/vlc_config_cat.h:82
180
msgid "Video filters are used to process the video stream."
VideoLAN's avatar
VideoLAN committed
181
msgstr "Filterat e video's përdoren për proçesin e shpërndarjes video."
182

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
183
#: include/vlc_config_cat.h:84
184
msgid "Subtitles / OSD"
VideoLAN's avatar
VideoLAN committed
185
msgstr "Titrat"
186

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
187
#: include/vlc_config_cat.h:85
188
msgid ""
189
"Settings related to On-Screen-Display, subtitles and \"overlay subpictures\""
190
msgstr ""
VideoLAN's avatar
VideoLAN committed
191
"Cilësimet e lidhura me Në-Ekran-Shfaq, titra dhe \"mbulesë nënfotografie\""
192

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
193 194 195 196 197 198 199 200 201 202
#: include/vlc_config_cat.h:88
#, fuzzy
msgid "Splitters"
msgstr "Filtrat"

#: include/vlc_config_cat.h:89
msgid "Video splitters separate the stream into multiple videos."
msgstr ""

#: include/vlc_config_cat.h:97
203
msgid "Input / Codecs"
VideoLAN's avatar
VideoLAN committed
204
msgstr "Hyrje / Kodeks"
205

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
206
#: include/vlc_config_cat.h:98
207
msgid "Settings for input, demultiplexing, decoding and encoding"
VideoLAN's avatar
VideoLAN committed
208
msgstr "Konfigurime për hyrje, demultiplex, deshifrim dhe kodim"
209

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
210
#: include/vlc_config_cat.h:101
211
msgid "Access modules"
VideoLAN's avatar
VideoLAN committed
212
msgstr "Akses modul"
213

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
214
#: include/vlc_config_cat.h:103
215
msgid ""
216 217
"Settings related to the various access methods. Common settings you may want "
"to alter are HTTP proxy or caching settings."
218
msgstr ""
VideoLAN's avatar
VideoLAN committed
219 220 221
"Cilësimet në lidhje me metodat e ndryshme të aksesit. Cilësimet përbashkëta "
"që ju mund të dëshironi të ndryshoni janë HTTP Proxy ose një cilësime "
"mbyllir."
222

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
223
#: include/vlc_config_cat.h:107
224
msgid "Stream filters"
VideoLAN's avatar
VideoLAN committed
225
msgstr "Filtra shpërndarës"
226

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
227
#: include/vlc_config_cat.h:109
228
msgid ""
229 230
"Stream filters are special modules that allow advanced operations on the "
"input side of VLC. Use with care..."
231
msgstr ""
VideoLAN's avatar
VideoLAN committed
232 233
"Filtra shpërndarës janë module të veçanta që lejojnë operacione të avancuara "
"në anën hyrëse të VLC. Përdor me kujdes ..."
234

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
235
#: include/vlc_config_cat.h:112
236
msgid "Demuxers"
VideoLAN's avatar
VideoLAN committed
237
msgstr "Demuxers"
238

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
239
#: include/vlc_config_cat.h:113
240
msgid "Demuxers are used to separate audio and video streams."
VideoLAN's avatar
VideoLAN committed
241
msgstr "Demuxers përdoren për të ndarë audio dhe video shpërndarës."
242

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
243
#: include/vlc_config_cat.h:115
244
msgid "Video codecs"
VideoLAN's avatar
VideoLAN committed
245
msgstr "kodeks video"
246

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
247
#: include/vlc_config_cat.h:116
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
248
msgid "Settings for the video, images or video+audio decoders and encoders."
VideoLAN's avatar
VideoLAN committed
249
msgstr "Konfigurime për video, foto ose video+audio dekoder dhe enoder."
250

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
251
#: include/vlc_config_cat.h:118
252
msgid "Audio codecs"
VideoLAN's avatar
VideoLAN committed
253
msgstr "Kodeks audio"
254

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
255
#: include/vlc_config_cat.h:119
256
msgid "Settings for the audio-only decoders and encoders."
VideoLAN's avatar
VideoLAN committed
257
msgstr "Konfigurime për vetëm-audio dekoder dhe enkoder."
258

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
259
#: include/vlc_config_cat.h:121
260
msgid "Subtitle codecs"
VideoLAN's avatar
VideoLAN committed
261
msgstr "Titra kodeks "
262

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
263
#: include/vlc_config_cat.h:122
264
msgid "Settings for subtitle, teletext and CC decoders and encoders."
VideoLAN's avatar
VideoLAN committed
265
msgstr "Konfigurimi për titra, teletekst dhe CC dekoder dhe enkoder."
266

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
267
#: include/vlc_config_cat.h:124
268
msgid "General input settings. Use with care..."
VideoLAN's avatar
VideoLAN committed
269
msgstr "Konfigurime hyrëse përgjithshme. Përdor me kujdes"
270

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
271
#: include/vlc_config_cat.h:127 src/libvlc-module.c:1944
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
272
#: modules/access/avio.h:50
273
msgid "Stream output"
VideoLAN's avatar
VideoLAN committed
274
msgstr "Shpërndarje nxjerrse"
275

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
276
#: include/vlc_config_cat.h:129
277
msgid ""
278 279
"Stream output settings are used when acting as a streaming server or when "
"saving incoming streams.\n"
280 281 282 283 284 285 286
"Streams are first muxed and then sent through an \"access output\" module "
"that can either save the stream to a file, or stream it (UDP, HTTP, RTP/"
"RTSP).\n"
"Sout streams modules allow advanced stream processing (transcoding, "
"duplicating...)."
msgstr ""

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
287
#: include/vlc_config_cat.h:137
288
msgid "General stream output settings"
VideoLAN's avatar
VideoLAN committed
289
msgstr "Shpërndarja përgjithshme konfiguruse nxjerrëse"
290

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
291
#: include/vlc_config_cat.h:139
292
msgid "Muxers"
VideoLAN's avatar
VideoLAN committed
293
msgstr "Muxers"
294

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
295
#: include/vlc_config_cat.h:141
296 297 298 299 300 301 302
msgid ""
"Muxers create the encapsulation formats that are used to put all the "
"elementary streams (video, audio, ...) together. This setting allows you to "
"always force a specific muxer. You should probably not do that.\n"
"You can also set default parameters for each muxer."
msgstr ""

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
303
#: include/vlc_config_cat.h:147
304
msgid "Access output"
VideoLAN's avatar
VideoLAN committed
305
msgstr "Aksesë nxjerrës"
306

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
307
#: include/vlc_config_cat.h:149
308 309 310 311 312 313 314
msgid ""
"Access output modules control the ways the muxed streams are sent. This "
"setting allows you to always force a specific access output method. You "
"should probably not do that.\n"
"You can also set default parameters for each access output."
msgstr ""

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
315
#: include/vlc_config_cat.h:154
316 317 318
msgid "Packetizers"
msgstr ""

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
319
#: include/vlc_config_cat.h:156
320 321 322 323 324 325 326
msgid ""
"Packetizers are used to \"preprocess\" the elementary streams before muxing. "
"This setting allows you to always force a packetizer. You should probably "
"not do that.\n"
"You can also set default parameters for each packetizer."
msgstr ""

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
327
#: include/vlc_config_cat.h:162
328
msgid "Sout stream"
329
msgstr "Sout stream"
330

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
331
#: include/vlc_config_cat.h:163
332 333 334 335 336 337
msgid ""
"Sout stream modules allow to build a sout processing chain. Please refer to "
"the Streaming Howto for more information. You can configure default options "
"for each sout stream module here."
msgstr ""

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
338
#: include/vlc_config_cat.h:168
339
msgid "VOD"
VideoLAN's avatar
VideoLAN committed
340
msgstr "VOD"
341

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
342
#: include/vlc_config_cat.h:169
343
msgid "VLC's implementation of Video On Demand"
VideoLAN's avatar
VideoLAN committed
344
msgstr "Implementimi i Video Me Kërkesë të VLC's"
345

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
346
#: include/vlc_config_cat.h:173 src/libvlc-module.c:2053
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
347
#: src/playlist/engine.c:233 modules/demux/playlist/playlist.c:64
348 349
#: modules/demux/playlist/playlist.c:65 modules/demux/playlist/wpl.c:99
#: modules/gui/macosx/VLCMainWindow.m:296
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
350 351
#: modules/gui/macosx/VLCMainWindow.m:863
#: modules/gui/qt/components/controller.hpp:109
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
352
#: modules/gui/qt/components/playlist/playlist.cpp:165
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
353 354
#: modules/gui/qt/components/playlist/selector.cpp:227
#: modules/gui/qt/dialogs/playlist.cpp:39 modules/gui/qt/menus.cpp:1117
355
msgid "Playlist"
VideoLAN's avatar
VideoLAN committed
356
msgstr "Luajlistën"
357

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
358
#: include/vlc_config_cat.h:174
359 360 361 362
msgid ""
"Settings related to playlist behaviour (e.g. playback mode) and to modules "
"that automatically add items to the playlist (\"service discovery\" modules)."
msgstr ""
VideoLAN's avatar
VideoLAN committed
363 364 365
"Cilësimet që lidhen me sjelljen listëdëgjimit (p.sh. mënyrën rishikim) dhe "
"të moduleve që automatikisht të shtoni artikuj të listës së dëgjimit "
"(\"zbulim të shërbimit\" modula)."
366

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
367
#: include/vlc_config_cat.h:178
368
msgid "General playlist behaviour"
VideoLAN's avatar
VideoLAN committed
369
msgstr "Sjellja e përgjithshme luajlistën"
370

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
371
#: include/vlc_config_cat.h:179
372
msgid "Services discovery"
VideoLAN's avatar
VideoLAN committed
373
msgstr "Zbulo shërbimet"
374

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
375
#: include/vlc_config_cat.h:180
376 377 378 379
msgid ""
"Services discovery modules are facilities that automatically add items to "
"playlist."
msgstr ""
VideoLAN's avatar
VideoLAN committed
380 381
"Modulet e shërbimeve të zbulimit janë struktura që automatikisht të shtoni "
"artikuj në list."
382

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
383
#: include/vlc_config_cat.h:184 src/libvlc-module.c:1844
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
384 385
#: modules/gui/qt/dialogs/extended.cpp:93
#: modules/gui/qt/ui/video_effects.h:1308
386
msgid "Advanced"
VideoLAN's avatar
VideoLAN committed
387
msgstr "Avancuar"
388

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
389
#: include/vlc_config_cat.h:185
390
msgid "Advanced settings. Use with care..."
VideoLAN's avatar
VideoLAN committed
391
msgstr "Konfigurime avancuara. Përdor me kujdes..."
392

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
393
#: include/vlc_config_cat.h:187
394
msgid "Advanced settings"
VideoLAN's avatar
VideoLAN committed
395
msgstr "Konfigurime avancuara"
396

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
397
#: include/vlc_intf_strings.h:46
398
msgid "&Open File..."
399
msgstr "Hap Dokumentin..."
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
400

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
401
#: include/vlc_intf_strings.h:47
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
402
msgid "&Advanced Open..."
VideoLAN's avatar
VideoLAN committed
403
msgstr "Hap &Avancuar..."
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
404

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
405 406
#: include/vlc_intf_strings.h:48
msgid "Open D&irectory..."
VideoLAN's avatar
VideoLAN committed
407
msgstr "Hap Skedarë..."
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
408 409 410

#: include/vlc_intf_strings.h:49
msgid "Open &Folder..."
VideoLAN's avatar
VideoLAN committed
411
msgstr "Hap Dosje..."
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
412

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
413
#: include/vlc_intf_strings.h:50
414
msgid "Select one or more files to open"
VideoLAN's avatar
VideoLAN committed
415
msgstr "Përzgjedh një ose më shumë dokumenta për të hapur"
416

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
417 418
#: include/vlc_intf_strings.h:51
msgid "Select Directory"
VideoLAN's avatar
VideoLAN committed
419
msgstr "Përzgjedh Skedarë"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
420 421 422

#: include/vlc_intf_strings.h:51
msgid "Select Folder"
VideoLAN's avatar
VideoLAN committed
423
msgstr "Përzgjedh Dosje"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
424 425

#: include/vlc_intf_strings.h:55
426
msgid "Media &Information"
VideoLAN's avatar
VideoLAN committed
427
msgstr "Media &Informacion"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
428

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
429
#: include/vlc_intf_strings.h:56
430
msgid "&Codec Information"
VideoLAN's avatar
VideoLAN committed
431
msgstr "&Kodeks Informacion"
432

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
433
#: include/vlc_intf_strings.h:57
434
msgid "&Messages"
VideoLAN's avatar
VideoLAN committed
435
msgstr "&Mesazhe"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
436

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
437
#: include/vlc_intf_strings.h:58
438
msgid "Jump to Specific &Time"
VideoLAN's avatar
VideoLAN committed
439
msgstr "Kërce tek &Koha Specifike"
440

441
#: include/vlc_intf_strings.h:59
442
msgid "Custom &Bookmarks"
443 444
msgstr ""

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
445
#: include/vlc_intf_strings.h:60
446
msgid "&VLM Configuration"
VideoLAN's avatar
VideoLAN committed
447
msgstr "Konfiguro &VLM"
448

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
449
#: include/vlc_intf_strings.h:62
450
msgid "&About"
VideoLAN's avatar
VideoLAN committed
451
msgstr "&Rreth"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
452

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
453 454 455 456 457 458 459 460 461
#: include/vlc_intf_strings.h:65 modules/control/oldrc.c:71
#: modules/gui/macosx/VLCControlsBarCommon.m:64
#: modules/gui/macosx/VLCControlsBarCommon.m:394
#: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:377 modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:487
#: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:494 modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:1324
#: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:1325 modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:1326
#: modules/gui/macosx/VLCPlaylist.m:230
#: modules/gui/qt/components/controller.hpp:107
#: modules/gui/qt/dialogs/vlm.cpp:539 modules/gui/qt/ui/open.h:261
462
msgid "Play"
VideoLAN's avatar
VideoLAN committed
463
msgstr "Luaj"
464

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
465 466
#: include/vlc_intf_strings.h:66
msgid "Remove Selected"
VideoLAN's avatar
VideoLAN committed
467
msgstr "Hiqni Zgjedhurat"
468

469
#: include/vlc_intf_strings.h:67
470
msgid "Information..."
VideoLAN's avatar
VideoLAN committed
471
msgstr "Informacion..."
472

473
#: include/vlc_intf_strings.h:68
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
474
msgid "Create Directory..."
VideoLAN's avatar
VideoLAN committed
475
msgstr "Krijo Skedarë..."
476

477
#: include/vlc_intf_strings.h:69
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
478
msgid "Create Folder..."
VideoLAN's avatar
VideoLAN committed
479
msgstr "Krijo Dosje..."
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
480

481
#: include/vlc_intf_strings.h:70
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
482
msgid "Rename Directory..."
483
msgstr "Riemëro regjistrin..."
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
484 485 486

#: include/vlc_intf_strings.h:71
msgid "Rename Folder..."
487
msgstr "Riemëro dosjen..."
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
488 489

#: include/vlc_intf_strings.h:72
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
490
msgid "Show Containing Directory..."
VideoLAN's avatar
VideoLAN committed
491
msgstr "Shfaq Përmbajtjen Skedarit..."
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
492

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
493
#: include/vlc_intf_strings.h:73
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
494
msgid "Show Containing Folder..."
VideoLAN's avatar
VideoLAN committed
495
msgstr "Shfaq Përmbajtjen Dosjeve..."
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
496

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
497
#: include/vlc_intf_strings.h:74
498
msgid "Stream..."
VideoLAN's avatar
VideoLAN committed
499
msgstr "Shpërndajë..."
500

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
501
#: include/vlc_intf_strings.h:75
502
msgid "Save..."
VideoLAN's avatar
VideoLAN committed
503
msgstr "Ruaj..."
504

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
505 506
#: include/vlc_intf_strings.h:79 modules/gui/macosx/VLCCoreInteraction.m:447
#: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:391
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
507
msgid "Repeat All"
VideoLAN's avatar
VideoLAN committed
508
msgstr "Përsëri T'gjitha"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
509

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
510 511
#: include/vlc_intf_strings.h:80 modules/gui/macosx/VLCCoreInteraction.m:467
#: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:390
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
512
msgid "Repeat One"
VideoLAN's avatar
VideoLAN committed
513
msgstr "Përsërit Një"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
514

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
515
#: include/vlc_intf_strings.h:81 src/libvlc-module.c:1423
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
516 517 518
#: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:389
#: modules/gui/qt/components/controller.hpp:111
#: modules/gui/qt/components/controller.hpp:124
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
519
msgid "Random"
VideoLAN's avatar
VideoLAN committed
520
msgstr "Rastësishëm"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
521

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
522
#: include/vlc_intf_strings.h:82 modules/gui/macosx/VLCCoreInteraction.m:425
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
523
msgid "Random Off"
VideoLAN's avatar
VideoLAN committed
524
msgstr "Fik Rastësishëm"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
525

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
526
#: include/vlc_intf_strings.h:83
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
527
msgid "Add to Playlist"
VideoLAN's avatar
VideoLAN committed
528
msgstr "Shto tek luajlistën"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
529

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
530
#: include/vlc_intf_strings.h:85 modules/gui/macosx/VLCPlaylist.m:237
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
531
msgid "Add File..."
VideoLAN's avatar
VideoLAN committed
532
msgstr "Shto Dokument..."
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
533

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
534
#: include/vlc_intf_strings.h:86
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
535
msgid "Add Directory..."
VideoLAN's avatar
VideoLAN committed
536
msgstr "Shto Skedarë..."
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
537

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
538
#: include/vlc_intf_strings.h:87
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
539
msgid "Add Folder..."
VideoLAN's avatar
VideoLAN committed
540
msgstr "Shto Dosje..."
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
541

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
542
#: include/vlc_intf_strings.h:89
543
msgid "Save Playlist to &File..."
VideoLAN's avatar
VideoLAN committed
544
msgstr "Ruaj luajlistën tek &Dokumenta..."
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
545

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
546 547
#: include/vlc_intf_strings.h:91 modules/gui/macosx/VLCMainWindow.m:186
#: modules/gui/qt/components/preferences_widgets.cpp:1138
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
548
msgid "Search"
VideoLAN's avatar
VideoLAN committed
549
msgstr "Kërko"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
550

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
551
#: include/vlc_intf_strings.h:99
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
552
#: modules/gui/macosx/VLCVideoEffectsWindowController.m:281
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
553
#: modules/gui/qt/ui/video_effects.h:1292
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
554
msgid "Waves"
VideoLAN's avatar
VideoLAN committed
555
msgstr "Valët"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
556

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
557
#: include/vlc_intf_strings.h:100
Felix Paul Kühne's avatar
Felix Paul Kühne committed
558 559
msgid ""
"<html><head><meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; "
Rafaël Carré's avatar
Rafaël Carré committed
560
"charset=utf-8\" /></head><body><h2>Welcome to VLC media player Help</"
Felix Paul Kühne's avatar
Felix Paul Kühne committed
561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574
"h2><h3>Documentation</h3><p>You can find VLC documentation on VideoLAN's <a "
"href=\"http://wiki.videolan.org\">wiki</a> website.</p><p>If you are a "
"newcomer to VLC media player, please read the<br><a href=\"http://wiki."
"videolan.org/Documentation:VLC_for_dummies\"><em>Introduction to VLC media "
"player</em></a>.</p><p>You will find some information on how to use the "
"player in the <br>\"<a href=\"http://wiki.videolan.org/Documentation:"
"Play_HowTo\"><em>How to play files with VLC media player</em></a>\" document."
"</p><p>For all the saving, converting, transcoding, encoding, muxing and "
"streaming tasks, you should find useful information in the <a href=\"http://"
"wiki.videolan.org/Documentation:Streaming_HowTo\">Streaming Documentation</"
"a>.</p><p>If you are unsure about terminology, please consult the <a href="
"\"http://wiki.videolan.org/Knowledge_Base\">knowledge base</a>.</p><p>To "
"understand the main keyboard shortcuts, read the <a href=\"http://wiki."
"videolan.org/Hotkeys\">shortcuts</a> page.</p><h3>Help</h3><p>Before asking "
575 576 577 578 579 580 581 582 583
"any question, please refer yourself to the <a href=\"http://www.videolan.org/"
"support/faq.html\">FAQ</a>.</p><p>You might then get (and give) help on the "
"<a href=\"http://forum.videolan.org\">Forums</a>, the <a href=\"http://www."
"videolan.org/vlc/lists.html\">mailing-lists</a> or our IRC channel "
"(<em>#videolan</em> on irc.freenode.net).</p><h3>Contribute to the project</"
"h3><p>You can help the VideoLAN project giving some of your time to help the "
"community, to design skins, to translate the documentation, to test and to "
"code. You can also give funds and material to help us. And of course, you "
"can <b>promote</b> VLC media player.</p></body></html>"
Felix Paul Kühne's avatar
Felix Paul Kühne committed
584
msgstr ""
VideoLAN's avatar
VideoLAN committed
585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611
"<html><head><meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; "
"charset=utf-8\" /></head><body><h2>Mirëse erdhët tek ndihma VLC player "
"media</h2><h3>Dokumentacion</h3><p>Ju mund të gjeni Dokumentacionin mbi "
"VideoLAN's <a href=\"http://wiki.videolan.org\">wiki</a> faqe-interneti.</"
"p><p>Nëse ju jeni një njeri i sapoardhur në VLC media player, ju lutem "
"lexoni<br><a href=\"http://wiki.videolan.org/Documentation:VLC_for_dummies"
"\"><em>Hyrje në VLC media player</em></a>.</p><p>Ju do të gjeni disa "
"informacione se si të përdorin dëgjuesin në<br>\"<a href=\"http://wiki."
"videolan.org/Documentation:Play_HowTo\"><em>Si për të luajtur dokumenta me "
"VLC media player</em></a>\" document.</p><p>Për të gjithë ruajtjet, "
"konvertimet, transcoding, encoding, muxing dhe shpërndarjet detyrave, ju "
"duhet të gjeni informacione të dobishme në <a href=\"http://wiki.videolan."
"org/Documentation:Streaming_HowTo\">Shpërndarje Dokumentacioni</a>.</"
"p><p>Nëse jeni të pasigurt në lidhje me terminologjinë, ju lutem konsultoni "
"<a href=\"http://wiki.videolan.org/Knowledge_Base\">baza e njohurive</a>.</"
"p><p>Për të kuptuar shkurtesat e tastierës kryesore, lexoni<a href=\"http://"
"wiki.videolan.org/Hotkeys\">shkurtues</a> faqe.</p><h3>Ndihmë</h3><p>Para se "
"të bëni ndonjë pyetje, ju lutem referoni veten për të <a href=\"http://www."
"videolan.org/support/faq.html\">FAQ</a>.</p><p>Ju pastaj mund të merrni (dhe "
"jepni) ndihmë në<a href=\"http://forum.videolan.org\">Forume</a>, dhe <a "
"href=\"http://www.videolan.org/vlc/lists.html\">lita-email</a> ose në "
"kanalin IRC tonin (<em>#videolan</em> në irc.freenode.net).</p><h3>Jepni "
"kontributin tuaj për projektin</h3><p>Ju mund të ndihmoni projektin VideoLAN "
"duke dhënë pak nga koha juaj për të ndihmuar komunitetin, për të krijuar "
"paraqitjet, për të përkthyer dokumentacionin, për të testuar dhe për të "
"koduar. Ju gjithashtu mund të japni fonde dhe materiale të na ndihmojnë. Dhe "
"sigurisht, ju mund të <b>promovoni</b> VLC media player.</p></body></html>"
Felix Paul Kühne's avatar
Felix Paul Kühne committed
612

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
613
#: src/audio_output/filters.c:267
614
msgid "Audio filtering failed"
VideoLAN's avatar
VideoLAN committed
615
msgstr "Filtrimi audio dështoi"
616

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
617
#: src/audio_output/filters.c:268
618 619
#, c-format
msgid "The maximum number of filters (%u) was reached."
VideoLAN's avatar
VideoLAN committed
620
msgstr "Numri maksimal i filtrave (%u) u arrit."
621

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
622
#: src/audio_output/output.c:263 src/config/core.c:380 src/input/es_out.c:943
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
623
#: src/libvlc-module.c:544 modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:234
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
624
#: modules/gui/macosx/VLCMainWindow.m:1006 modules/video_filter/postproc.c:235
625
msgid "Disable"
VideoLAN's avatar
VideoLAN committed
626
msgstr "Gjymto"
627

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
628
#: src/audio_output/output.c:266 modules/visualization/visual/visual.c:142
629
msgid "Spectrometer"
VideoLAN's avatar
VideoLAN committed
630
msgstr "Spektromatës"
631

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
632
#: src/audio_output/output.c:269
633
msgid "Scope"
VideoLAN's avatar
VideoLAN committed
634
msgstr "Qëllim"
635

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
636
#: src/audio_output/output.c:272
637
msgid "Spectrum"
VideoLAN's avatar
VideoLAN committed
638
msgstr "Spektër"
639

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
640
#: src/audio_output/output.c:275
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
641 642
#, fuzzy
msgid "VU meter"
VideoLAN's avatar
VideoLAN committed
643
msgstr "Matës Vu"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
644

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
645
#: src/audio_output/output.c:314 src/libvlc-module.c:201
646
msgid "Audio filters"
VideoLAN's avatar
VideoLAN committed
647
msgstr "Filtra audio"
648

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
649
#: src/audio_output/output.c:327
650
msgid "Replay gain"
VideoLAN's avatar
VideoLAN committed
651
msgstr "Riluaj fitimin"
652

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
653
#: src/audio_output/output.c:345 modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:410
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
654
#: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:411
655
msgid "Stereo audio mode"
VideoLAN's avatar
VideoLAN committed
656
msgstr "Mënyra stereo audio"
657

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
658
#: src/audio_output/output.c:421
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
659 660 661 662
#, fuzzy
msgid "Original"
msgstr "ID Origjinale"

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
663
#: src/audio_output/output.c:427 src/libvlc-module.c:197
664
msgid "Dolby Surround"
VideoLAN's avatar
VideoLAN committed
665
msgstr "Dolby Përreth"
666

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
667
#: src/audio_output/output.c:432 src/libvlc-module.c:196
668 669
#: modules/access/alsa.c:38 modules/access/oss.c:64
#: modules/access/v4l2/v4l2.c:268 modules/audio_output/alsa.c:76
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
670
#: modules/codec/twolame.c:70
671
msgid "Stereo"
VideoLAN's avatar
VideoLAN committed
672
msgstr "Stereo"
673

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
674
#: src/audio_output/output.c:441 src/input/es_out.c:3226
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
675 676
#: src/libvlc-module.c:197 src/libvlc-module.c:295 src/libvlc-module.c:368
#: src/misc/actions.c:81 modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:89
677
#: modules/audio_filter/channel_mixer/remap.c:61 modules/codec/dvbsub.c:102
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
678 679
#: modules/codec/subsdec.c:167 modules/codec/zvbi.c:83
#: modules/control/gestures.c:85
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
680 681 682
#: modules/gui/macosx/VLCVideoEffectsWindowController.m:217
#: modules/gui/macosx/VLCVideoEffectsWindowController.m:290
#: modules/gui/macosx/VLCVideoEffectsWindowController.m:312
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
683 684 685 686 687
#: modules/spu/audiobargraph_v.c:65 modules/spu/logo.c:80
#: modules/spu/marq.c:129 modules/spu/mosaic.c:170 modules/spu/rss.c:171
#: modules/gui/qt/ui/video_effects.h:1231
#: modules/gui/qt/ui/video_effects.h:1273
#: modules/gui/qt/ui/video_effects.h:1283
688
msgid "Left"
VideoLAN's avatar
VideoLAN committed
689
msgstr "Majtas"
690

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
691
#: src/audio_output/output.c:444 src/libvlc-module.c:197
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
692 693
#: src/libvlc-module.c:295 src/libvlc-module.c:368 src/misc/actions.c:109
#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:89
694
#: modules/audio_filter/channel_mixer/remap.c:61 modules/codec/dvbsub.c:102
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
695 696
#: modules/codec/subsdec.c:167 modules/codec/zvbi.c:83
#: modules/control/gestures.c:85
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
697 698 699
#: modules/gui/macosx/VLCVideoEffectsWindowController.m:218
#: modules/gui/macosx/VLCVideoEffectsWindowController.m:292
#: modules/gui/macosx/VLCVideoEffectsWindowController.m:314
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
700 701 702
#: modules/spu/audiobargraph_v.c:65 modules/spu/logo.c:80
#: modules/spu/marq.c:129 modules/spu/mosaic.c:170 modules/spu/rss.c:171
#: modules/gui/qt/ui/video_effects.h:1232
703
msgid "Right"
VideoLAN's avatar
VideoLAN committed
704
msgstr "Djathtas"
705

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
706
#: src/audio_output/output.c:448 src/libvlc-module.c:196
707
msgid "Reverse stereo"
VideoLAN's avatar
VideoLAN committed
708
msgstr "Kthe në stereo"
709

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
710
#: src/audio_output/output.c:456 src/libvlc-module.c:198
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
711 712 713 714 715
#: modules/audio_filter/equalizer_presets.h:55
msgid "Headphones"
msgstr ""

#: src/config/core.c:370 modules/access/dtv/access.c:91
716 717
#: modules/access/dtv/access.c:106 modules/access/dtv/access.c:115
#: modules/access/dtv/access.c:123 modules/access/dtv/access.c:132
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
718
#: modules/access/dtv/access.c:140 modules/access/dtv/access.c:162
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
719
#: modules/access/v4l2/v4l2.c:137 modules/gui/qt/components/open_panels.cpp:970
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
720
#: modules/gui/qt/components/simple_preferences.cpp:366
721
msgid "Automatic"
VideoLAN's avatar
VideoLAN committed
722
msgstr "Automatik"
723

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
724
#: src/config/file.c:452
725
msgid "boolean"
VideoLAN's avatar
VideoLAN committed
726
msgstr "boolean"
727

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
728
#: src/config/file.c:452 src/config/help.c:426
729
msgid "integer"
VideoLAN's avatar
VideoLAN committed
730
msgstr "tërësi"
731

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
732
#: src/config/file.c:460 src/config/help.c:476
733
msgid "float"
VideoLAN's avatar
VideoLAN committed
734
msgstr "shket"
735

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
736
#: src/config/file.c:473 src/config/help.c:383
737
msgid "string"
VideoLAN's avatar
VideoLAN committed
738
msgstr "varg"
739

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
740
#: src/config/help.c:164
741
msgid "To get exhaustive help, use '-H'."
VideoLAN's avatar
VideoLAN committed
742
msgstr "Për të marrë ndihmë të shumta, përdor '-H'."
743

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
744
#: src/config/help.c:168
745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780
#, c-format
msgid ""
"Usage: %s [options] [stream] ...\n"
"You can specify multiple streams on the commandline.\n"
"They will be enqueued in the playlist.\n"
"The first item specified will be played first.\n"
"\n"
"Options-styles:\n"
" --option A global option that is set for the duration of the program.\n"
"  -option A single letter version of a global --option.\n"
"  :option An option that only applies to the stream directly before it\n"
"      and that overrides previous settings.\n"
"\n"
"Stream MRL syntax:\n"
" [[access][/demux]://]URL[#[title][:chapter][-[title][:chapter]]]\n"
" [:option=value ...]\n"
"\n"
" Many of the global --options can also be used as MRL specific :options.\n"
" Multiple :option=value pairs can be specified.\n"
"\n"
"URL syntax:\n"
" file:///path/file       Plain media file\n"
" http://host[:port]/file    HTTP URL\n"
" ftp://host[:port]/file     FTP URL\n"
" mms://host[:port]/file     MMS URL\n"
" screen://           Screen capture\n"
" dvd://[device]         DVD device\n"
" vcd://[device]         VCD device\n"
" cdda://[device]        Audio CD device\n"
" udp://[[<source address>]@[<bind address>][:<bind port>]]\n"
"                 UDP stream sent by a streaming server\n"
" vlc://pause:<seconds>     Pause the playlist for a certain time\n"
" vlc://quit           Special item to quit VLC\n"
"\n"
msgstr ""

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
781 782 783
#: src/config/help.c:490
#, fuzzy
msgid "(default enabled)"
VideoLAN's avatar
VideoLAN committed
784
msgstr "(mundëso parazgjedhje)"
785

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
786 787 788
#: src/config/help.c:491
#, fuzzy
msgid "(default disabled)"
VideoLAN's avatar
VideoLAN committed
789
msgstr "(gjymto parazgjedhje)"
790

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
791
#: src/config/help.c:651 src/config/help.c:655
792
msgid "Note:"
VideoLAN's avatar
VideoLAN committed
793
msgstr "Shenim:"
794

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
795
#: src/config/help.c:651
796 797
msgid "add --advanced to your command line to see advanced options."
msgstr ""
VideoLAN's avatar
VideoLAN committed
798
"shto - përparuar në linjë tuaj komanduese për të parë opsione të avancuara."
799

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
800
#: src/config/help.c:656
801
#, c-format
802 803 804 805
msgid "%u module was not displayed because it only has advanced options.\n"
msgid_plural ""
"%u modules were not displayed because they only have advanced options.\n"
msgstr[0] ""
VideoLAN's avatar
VideoLAN committed
806
"%u moduli nuk u shfaq për shkak se ai vetëm ka opsione të avancuara.\n"
807
msgstr[1] ""
VideoLAN's avatar
VideoLAN committed
808
"%u modulet nuk u shfaqën për shkak se ata vetëm kanë opsione të avancuara.\n"
809

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
810
#: src/config/help.c:663
811 812 813 814
msgid ""
"No matching module found. Use --list or --list-verbose to list available "
"modules."
msgstr ""
VideoLAN's avatar
VideoLAN committed
815 816
"Su gjënd asnjë modul përputhës. Përdorimi --listë ose --lista-fjalësh tek "
"lista e moduleve në dispozicion."
817

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
818
#: src/config/help.c:721
819 820
#, c-format
msgid "VLC version %s (%s)\n"
VideoLAN's avatar
VideoLAN committed
821
msgstr "VLC versioni %s (%s)\n"
822

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
823
#: src/config/help.c:722
824 825
#, c-format
msgid "Compiled by %s on %s (%s)\n"
VideoLAN's avatar
VideoLAN committed
826
msgstr "Hartuar nga %s në %s (%s)\n"
827

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
828
#: src/config/help.c:724
829 830
#, c-format
msgid "Compiler: %s\n"