hy.po 1.2 MB
Newer Older
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
# $Id$
#
#
# Eduard Babayan <edo248@gmail.com>, 2010.
#
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: vlc\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: vlc-devel@videolan.org\n"
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
11
"POT-Creation-Date: 2013-05-28 11:42+0200\n"
12
"PO-Revision-Date: 2010-09-21 15:58+0400\n"
13 14
"Last-Translator: Eduard Babayan <edo248@gmail.com>\n"
"Language-Team: VLC Armenian <edo248@gmail.com>\n"
15
"Language: hy\n"
16
"MIME-Version: 1.0\n"
17
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
18 19 20 21 22
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1\n"
"X-Poedit-Language: Armenian\n"
"X-Poedit-Country: ARMENIA\n"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
23
#: include/vlc_common.h:922
24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
#, fuzzy
msgid ""
"This program comes with NO WARRANTY, to the extent permitted by law.\n"
"You may redistribute it under the terms of the GNU General Public License;\n"
"see the file named COPYING for details.\n"
"Written by the VideoLAN team; see the AUTHORS file.\n"
msgstr ""
"Այս ծրագիրը գալիս է առանց ԵՐԱՇԽԻՔԻ, այնքանով, որքանով թույլ է օրենքով. \n"
" Դուք կարող եք վերաբաշխել այն տակ պայմանների համաձայն GNU General Public "
"License; \n"
" տեսնում ֆայլի անունով պատճենահանման համար մանրամասների. \n"
" գրավոր կողմից VideoLAN թիմը, տես հեղինակների ֆայլի. \n"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
37
#: include/vlc_config_cat.h:33
38
msgid "VLC preferences"
39
msgstr "VLC նախընտրանքներ"
40

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
41
#: include/vlc_config_cat.h:35
42 43 44 45
#, fuzzy
msgid "Select \"Advanced Options\" to see all options."
msgstr "Ընտրել \" Ընդլայնված Options \"տեսնել բոլոր ընտրանքներ\"."

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
46 47 48
#: include/vlc_config_cat.h:38 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:140
#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:88
#: modules/gui/qt4/menus.cpp:1074
49 50 51
msgid "Interface"
msgstr "Ինտերֆեյս"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
52
#: include/vlc_config_cat.h:39
53 54 55 56
#, fuzzy
msgid "Settings for VLC's interfaces"
msgstr "Պարամետրեր համար VLC ի ինտերֆեյս"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
57
#: include/vlc_config_cat.h:41
58
msgid "Main interfaces settings"
59
msgstr "Գլխավոր ինտերֆեյսների կարգավորումներ"
60

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
61
#: include/vlc_config_cat.h:43
62
msgid "Main interfaces"
63
msgstr "Գլխավոր ինտերֆեյսներ"
64

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
65
#: include/vlc_config_cat.h:44
66 67 68 69
#, fuzzy
msgid "Settings for the main interface"
msgstr "Պարամետրեր համար հիմնական ինտերֆեյսի"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
70
#: include/vlc_config_cat.h:46 src/libvlc-module.c:81
71
msgid "Control interfaces"
72
msgstr "Ղեկավարման ինտերֆեյսներ"
73

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
74
#: include/vlc_config_cat.h:47
75 76 77 78
#, fuzzy
msgid "Settings for VLC's control interfaces"
msgstr "Պարամետրեր համար VLC հսկողության ինտերֆեյս"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
79 80
#: include/vlc_config_cat.h:49 include/vlc_config_cat.h:50
#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:150
81 82 83
msgid "Hotkeys settings"
msgstr "Կոճակների կարգավորումներ"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
84 85 86 87 88 89 90 91
#: include/vlc_config_cat.h:53 src/input/es_out.c:2850 src/input/es_out.c:2891
#: src/libvlc-module.c:1456 modules/access/imem.c:64
#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:184 modules/gui/macosx/MainMenu.m:376
#: modules/gui/macosx/output.m:161 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:112
#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:142 modules/gui/macosx/wizard.m:377
#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:547
#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:90
#: modules/services_discovery/mediadirs.c:76 modules/stream_out/es.c:93
92
#: modules/stream_out/transcode/transcode.c:191
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
93
#: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:150
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
94
#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:705 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:736
95 96 97
msgid "Audio"
msgstr "Ձայն"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
98
#: include/vlc_config_cat.h:54
99
msgid "Audio settings"
100
msgstr "Ձայնի կարգավորումներ"
101

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
102
#: include/vlc_config_cat.h:56
103 104 105
msgid "General audio settings"
msgstr "Ընդհանուր ձայնային կարգավորումներ"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
106 107
#: include/vlc_config_cat.h:58 include/vlc_config_cat.h:80
#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:734 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:744
108 109 110
msgid "Filters"
msgstr "Զտիչներ"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
111
#: include/vlc_config_cat.h:59
112 113 114 115
#, fuzzy
msgid "Audio filters are used to process the audio stream."
msgstr "Ձայնային ֆիլտրերի օգտագործվում են գործընթացի ձայնային հոսքի."

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
116 117
#: include/vlc_config_cat.h:61 src/audio_output/output.c:217
#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:386 modules/gui/macosx/MainMenu.m:387
118 119 120
msgid "Visualizations"
msgstr "Վիզուալիզացումներ"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
121 122
#: include/vlc_config_cat.h:62 src/audio_output/output.c:284
#: src/libvlc-module.c:197
123
msgid "Audio visualizations"
124
msgstr "Ձայնային Վիզուալիզացիա"
125

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
126
#: include/vlc_config_cat.h:64 include/vlc_config_cat.h:76
127 128 129
msgid "Output modules"
msgstr "Ելքային մոդուլներ"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
130
#: include/vlc_config_cat.h:65
131 132 133
msgid "General settings for audio output modules."
msgstr "Ձայնի ելքի մոդուլների ընդհանուր ղեկավարում"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
134 135
#: include/vlc_config_cat.h:67 src/libvlc-module.c:1962
#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:86
136
#: modules/stream_out/transcode/transcode.c:223
137 138 139
msgid "Miscellaneous"
msgstr "Տարբեր"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
140
#: include/vlc_config_cat.h:68
141
msgid "Miscellaneous audio settings and modules."
142 143
msgstr "Տարբեր ձայնային կարգավորումներ եւ մոդուլներ"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
144 145 146 147 148 149 150 151 152
#: include/vlc_config_cat.h:71 src/input/es_out.c:2853 src/input/es_out.c:2935
#: src/libvlc-module.c:1510 modules/access/imem.c:64
#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:174 modules/gui/macosx/MainMenu.m:389
#: modules/gui/macosx/output.m:151 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:102
#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:144 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:277
#: modules/gui/macosx/wizard.m:378
#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:548
#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:92
#: modules/services_discovery/mediadirs.c:69 modules/stream_out/es.c:101
153
#: modules/stream_out/transcode/transcode.c:161
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
154
#: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:147
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
155 156
#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:706 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:710
#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:354
157 158 159
msgid "Video"
msgstr "Վիդեո"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
160
#: include/vlc_config_cat.h:72
161
msgid "Video settings"
162
msgstr "Վիդեոյի կարգավորումներ"
163

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
164
#: include/vlc_config_cat.h:74
165 166 167
msgid "General video settings"
msgstr "Ընդհանուր վիդեո կարգավորումներ"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
168
#: include/vlc_config_cat.h:78
169 170 171 172
#, fuzzy
msgid "Choose your preferred video output and configure it here."
msgstr "Ընտրեք Ձեր նախընտրած տեսահոլովակը ելքը եւ կարգավորել այն այստեղ."

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
173
#: include/vlc_config_cat.h:82
174 175 176 177 178 179
#, fuzzy
msgid "Video filters are used to process the video stream."
msgstr "Վիդեո ֆիլտրերի օգտագործվում են գործընթացի վիդեո հոսքի\"."

#: include/vlc_config_cat.h:84
#, fuzzy
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
180 181 182 183 184
msgid "Subtitles / OSD"
msgstr "Ենթագրեր և OSD"

#: include/vlc_config_cat.h:85
#, fuzzy
185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201
msgid ""
"Settings related to On-Screen-Display, subtitles and \"overlay subpictures\""
msgstr ""
"Պարամետրեր կապված On-Screen-Ցուցադրել, տեքստային բացատրություններով եւ \" "
"խուփ Ենթանկարներ \""

#: include/vlc_config_cat.h:93
msgid "Input / Codecs"
msgstr "Մուտք / Կոդեկներ"

#: include/vlc_config_cat.h:94
#, fuzzy
msgid "Settings for input, demultiplexing, decoding and encoding"
msgstr "Պարամետրեր համար միջոցներ, demultiplexing, ապակոդավորման եւ կոդավորման"

#: include/vlc_config_cat.h:97
msgid "Access modules"
202
msgstr "Միանալու մոդուլներ"
203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214

#: include/vlc_config_cat.h:99
#, fuzzy
msgid ""
"Settings related to the various access methods. Common settings you may want "
"to alter are HTTP proxy or caching settings."
msgstr ""
"Պարամետրեր կապված տարբեր մուտք մեթոդներով. Ընդհանուր կարգավորումներ կարող եք "
"փոխել են HTTP պրոքսի անձ կամ քեշացման կարգավորումներ."

#: include/vlc_config_cat.h:103
msgid "Stream filters"
215
msgstr "Հոսքի զտիչներ"
216 217 218 219 220 221

#: include/vlc_config_cat.h:105
msgid ""
"Stream filters are special modules that allow advanced operations on the "
"input side of VLC. Use with care..."
msgstr ""
222 223
"Հոսք զտիչները հատուկ մոդուլներ են, որոնք թույլ են տալիս բարդ "
"գործողություններ VLC-ի մուտքում: Օգտագործել զգուշությամբ..."
224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236

#: include/vlc_config_cat.h:108
msgid "Demuxers"
msgstr "Դեմուլտիպլեքսորներ"

#: include/vlc_config_cat.h:109
#, fuzzy
msgid "Demuxers are used to separate audio and video streams."
msgstr ""
"Դեմուլտիպլեքսորներ օգտագործվում են առանձին աուդիո եւ վիդեո հոսանքներին."

#: include/vlc_config_cat.h:111
msgid "Video codecs"
237
msgstr "Վիդեոյի կոդեկներ"
238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255

#: include/vlc_config_cat.h:112
#, fuzzy
msgid "Settings for the video, images or video+audio decoders and encoders."
msgstr ""
"Պարամետրեր համար վիդեո, պատկերներ կամ վիդեո + ձայնային ապակոդավորիչներ եւ "
"կոդավորիչներ\"."

#: include/vlc_config_cat.h:114
msgid "Audio codecs"
msgstr "Ձայնային կոդեկներ"

#: include/vlc_config_cat.h:115
#, fuzzy
msgid "Settings for the audio-only decoders and encoders."
msgstr "Պարամետրեր համար աուդիո միայն ապակոդավորիչներ եւ կոդավորիչներ\"."

#: include/vlc_config_cat.h:117
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
256 257
#, fuzzy
msgid "Subtitle codecs"
258 259 260 261
msgstr "Ենթագրերի կոդեկներ"

#: include/vlc_config_cat.h:118
#, fuzzy
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
262
msgid "Settings for subtitle, teletext and CC decoders and encoders."
263 264 265 266 267 268 269 270
msgstr ""
"Պարամետրեր համար ենթաբաժինը, Տելետեքստ եւ ՍԴ ապակոդավորիչներ եւ կոդավորիչներ"
"\"."

#: include/vlc_config_cat.h:120
msgid "General input settings. Use with care..."
msgstr "Մուտքի կարգավորումներ. Օգտագործեք զգուշությամբ..."

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
271
#: include/vlc_config_cat.h:123 src/libvlc-module.c:1897
272
msgid "Stream output"
273
msgstr "Ելքի Հոսք"
274

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
275
#: include/vlc_config_cat.h:125
276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293
#, fuzzy
msgid ""
"Stream output settings are used when acting as a streaming server or when "
"saving incoming streams.\n"
"Streams are first muxed and then sent through an \"access output\" module "
"that can either save the stream to a file, or stream it (UDP, HTTP, RTP/"
"RTSP).\n"
"Sout streams modules allow advanced stream processing (transcoding, "
"duplicating...)."
msgstr ""
"հոսք\" տողը պարամետրեր օգտագործվում են, երբ գործում է որպես Հոսքային սերվերի "
"վրա, կամ երբ փրկում ժամանող հոսանքներին. \n"
" հոսքերի են առաջին muxed եւ ուղարկվում միջոցով \"մուտք ելքը \" մոդուլ, որ "
"կարող է կամ պահպանել հոսքի մի ֆայլ, կամ հոսքային այն (UDP, HTTP, RTP / "
"RTSP). \n"
" Sout հոսքերի modules թույլ ընդլայնված հոսքի վերամշակման (transcoding, "
"Բազմացնող ...)."

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
294
#: include/vlc_config_cat.h:133
295 296 297
msgid "General stream output settings"
msgstr "Հոսքային ելքի ղեկավարում"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
298
#: include/vlc_config_cat.h:135
299
msgid "Muxers"
300
msgstr "Մուլտիպլեքսորներ"
301

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
302
#: include/vlc_config_cat.h:137
303 304 305 306 307 308 309
#, fuzzy
msgid ""
"Muxers create the encapsulation formats that are used to put all the "
"elementary streams (video, audio, ...) together. This setting allows you to "
"always force a specific muxer. You should probably not do that.\n"
"You can also set default parameters for each muxer."
msgstr ""
310 311 312 313
"մուլտիպլեքսորներ ստեղծել encapsulation ձեւաչափերով, որոնք օգտագործվում են "
"դնելու բոլոր տարրական հոսքերի (վիդեո, ձայն, ...) միասին. Այս կարգաբերումները "
"թույլ է տալիս Ձեզ միշտ ստիպում է որոշակի մուլտիպլեքսոր. Դուք պետք է, թերեւս "
"հիմա էլ պարզվում է. \n"
314 315 316
" Դուք կարող եք նաեւ սահմանել լռությամբ պարամետրերի համար յուրաքանչյուր "
"մուլտիպլեքսոր ."

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
317
#: include/vlc_config_cat.h:143
318
msgid "Access output"
319
msgstr "Կառավարել ելքը"
320

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
321
#: include/vlc_config_cat.h:145
322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334
#, fuzzy
msgid ""
"Access output modules control the ways the muxed streams are sent. This "
"setting allows you to always force a specific access output method. You "
"should probably not do that.\n"
"You can also set default parameters for each access output."
msgstr ""
"Մուտքի թողարկման modules վերահսկում ուղիները, որոնց միջոցով muxed հոսքերի "
"ուղարկվում են. Այս կարգաբերումները թույլ է տալիս Ձեզ միշտ ստիպում է որոշակի "
"մուտք տողը մեթոդ է. Դուք պետք է, թերեւս հիմա էլ պարզվում է. \n"
" Դուք կարող եք նաեւ սահմանել լռությամբ պարամետրերի համար յուրաքանչյուր "
"մուտքի տողը. "

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
335
#: include/vlc_config_cat.h:150
336
msgid "Packetizers"
337
msgstr "Փաթեթավորիչներ"
338

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
339
#: include/vlc_config_cat.h:152
340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352
#, fuzzy
msgid ""
"Packetizers are used to \"preprocess\" the elementary streams before muxing. "
"This setting allows you to always force a packetizer. You should probably "
"not do that.\n"
"You can also set default parameters for each packetizer."
msgstr ""
"Packetizers են օգտագործվում է \" preprocess \"տարրական հոսքերի առաջ muxing. "
"Այս կարգաբերումները թույլ է տալիս Ձեզ միշտ ստիպում է փաթեթավորիչ. Դուք պետք "
"է, թերեւս հիմա էլ պարզվում է. \n"
" Դուք կարող եք նաեւ սահմանել լռությամբ պարամետրերի համար յուրաքանչյուր "
"փաթեթավորիչ\"."

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
353
#: include/vlc_config_cat.h:158
354 355 356
msgid "Sout stream"
msgstr "Sout հոսք"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
357
#: include/vlc_config_cat.h:159
358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368
#, fuzzy
msgid ""
"Sout stream modules allow to build a sout processing chain. Please refer to "
"the Streaming Howto for more information. You can configure default options "
"for each sout stream module here."
msgstr ""
"Sout հոսք մոդուլներ թույլ են տալիս կառուցել sout վերամշակման շղթա. Խնդրում "
"ենք վերաբերում են Հոսքի Օգնություն ՆԱԽԱՊԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ Howto լրացուցիչ "
"տեղեկությունների համար. Դուք կարող եք կարգավորել լռությամբ ընտրանքներ համար "
"յուրաքանչյուր sout հոսքի մոդուլը այստեղ."

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
369
#: include/vlc_config_cat.h:164
370 371 372
msgid "VOD"
msgstr "VOD"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
373
#: include/vlc_config_cat.h:165
374 375 376 377
#, fuzzy
msgid "VLC's implementation of Video On Demand"
msgstr "VLC ի իրականացման Վիդեո պահանջով`"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
378 379 380 381 382 383 384
#: include/vlc_config_cat.h:169 src/libvlc-module.c:2002
#: src/playlist/engine.c:256 modules/demux/playlist/playlist.c:64
#: modules/demux/playlist/playlist.c:65 modules/gui/macosx/MainWindow.m:220
#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:117
#: modules/gui/qt4/components/playlist/playlist.cpp:172
#: modules/gui/qt4/components/playlist/selector.cpp:231
#: modules/gui/qt4/dialogs/playlist.cpp:40 modules/gui/qt4/menus.cpp:1110
385 386 387
msgid "Playlist"
msgstr "Երգացանկ"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
388
#: include/vlc_config_cat.h:170
389 390 391 392 393 394 395 396 397
#, fuzzy
msgid ""
"Settings related to playlist behaviour (e.g. playback mode) and to modules "
"that automatically add items to the playlist (\"service discovery\" modules)."
msgstr ""
"Պարամետրեր կապված երգացանկ վարքը (օրինակ ընթացք եղանակով) եւ մոդուլներ, "
"որոնք ավտոմատ կերպով ավելացնել նյութերը է երգացանկ (\" ծառայությունը "
"բացահայտում \"modules)."

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
398
#: include/vlc_config_cat.h:174
399 400 401
msgid "General playlist behaviour"
msgstr "Երգացանկի վարքը"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
402
#: include/vlc_config_cat.h:175
403
msgid "Services discovery"
404
msgstr "Ծառայությունների հայտնաբերում"
405

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
406
#: include/vlc_config_cat.h:176
407 408 409 410
msgid ""
"Services discovery modules are facilities that automatically add items to "
"playlist."
msgstr ""
411 412
"Ծառայությունների հայտնաբերման մոդուլները ավտոմատ կերպով ավելացնում են տարրե "
"երգացանկում."
413

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
414 415
#: include/vlc_config_cat.h:180 src/libvlc-module.c:1799
#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1402
416 417 418
msgid "Advanced"
msgstr "Ընդլայնված "

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
419
#: include/vlc_config_cat.h:181
420 421 422
msgid "Advanced settings. Use with care..."
msgstr "Ընդլայնված կարգավորումներ. Օգտագործեք զգուշությամբ..."

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
423
#: include/vlc_config_cat.h:183
424 425 426
msgid "Advanced settings"
msgstr "Ընդլայնված կարգավորումներ"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
427 428 429
#: include/vlc_config_cat.h:188 modules/gui/macosx/open.m:131
#: modules/gui/macosx/open.m:595 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:211
#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.h:355
430
msgid "Network"
431
msgstr "Ցանց"
432

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
433
#: include/vlc_config_cat.h:189
434 435 436 437
#, fuzzy
msgid "These modules provide network functions to all other parts of VLC."
msgstr "Այս modules տրամադրել ցանցը գործում է բոլոր մյուս մասերը VLC\"."

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
438
#: include/vlc_config_cat.h:196
439
#, fuzzy
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
440
msgid "These are general settings for video/audio/subtitle encoding modules."
441 442 443
msgstr ""
"Սրանք ընդհանուր դրույթները վիդեո / աուդիո / ենթագրերով կոդավորումը, modules."

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
444
#: include/vlc_config_cat.h:199
445 446 447 448
#, fuzzy
msgid "Dialog providers can be configured here."
msgstr "Դիալոգ մատուցողները կարող է կազմաձեւվել այստեղ."

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
449
#: include/vlc_config_cat.h:202
450 451 452
#, fuzzy
msgid ""
"In this section you can force the behavior of the subtitle demuxer, for "
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
453
"example by setting the subtitle type or file name."
454 455 456 457
msgstr ""
"Այս բաժնում դուք կարող եք ստիպել պահվածքը ենթագիր դեմուլտիպլեքսոր, օրինակ, "
"ընդլայնված նիստ է տիտրերով տեսակը կամ ֆայլի անունը."

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
458
#: include/vlc_interface.h:134
459 460 461
#, fuzzy
msgid ""
"\n"
462 463
"Warning: if you cannot access the GUI anymore, open a command-line window, "
"go to the directory where you installed VLC and run \"vlc -I qt\"\n"
464 465 466 467 468 469 470
msgstr ""
"\n"
" Զգուշացում` եթե դուք չեք կարող մուտք գործել GUI այլեւս բաց է հրաման-Գիծ "
"պատուհանում, գնում են պանակ, որտեղ տեղադրել եք VLC ու վարում է \"vlc-I qt "
"\" \n"

#: include/vlc_intf_strings.h:46
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
471 472
msgid "&Open File..."
msgstr "&Բացել Ֆայլ..."
473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487

#: include/vlc_intf_strings.h:47
msgid "&Advanced Open..."
msgstr "&Ընդլայնված Բացում..."

#: include/vlc_intf_strings.h:48
msgid "Open D&irectory..."
msgstr "Բացել Պ&անակ..."

#: include/vlc_intf_strings.h:49
msgid "Open &Folder..."
msgstr "Բացել &Պանակ..."

#: include/vlc_intf_strings.h:50
msgid "Select one or more files to open"
488
msgstr "Ընտրել մեկ կամ ավելի ֆայլեր բացելու համար"
489 490 491

#: include/vlc_intf_strings.h:51
msgid "Select Directory"
492
msgstr "Ընտրել Պանակ"
493 494 495

#: include/vlc_intf_strings.h:51
msgid "Select Folder"
496
msgstr "Ընտրել Պանակ"
497 498 499

#: include/vlc_intf_strings.h:55
msgid "Media &Information"
500
msgstr "Ֆայլի Տեղեկություններ"
501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511

#: include/vlc_intf_strings.h:56
msgid "&Codec Information"
msgstr "&Կոդեկի տվյալներ"

#: include/vlc_intf_strings.h:57
msgid "&Messages"
msgstr "&Հաղորդագրություններ"

#: include/vlc_intf_strings.h:58
msgid "Jump to Specific &Time"
512
msgstr "Անցնել կոնկրետ &պահի"
513

514
#: include/vlc_intf_strings.h:59
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
515 516
#, fuzzy
msgid "Custom &Bookmarks"
517 518 519 520 521 522 523 524
msgstr "&Էջանիշեր"

#: include/vlc_intf_strings.h:60
msgid "&VLM Configuration"
msgstr "&VLM Լարում"

#: include/vlc_intf_strings.h:62
msgid "&About"
525
msgstr "&Ծրագրի Մասին"
526 527

#: include/vlc_intf_strings.h:65 modules/control/rc.c:72
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
528 529 530 531 532 533
#: modules/gui/macosx/ControlsBar.m:404 modules/gui/macosx/MainMenu.m:349
#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:456 modules/gui/macosx/MainMenu.m:463
#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1182 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1183
#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1184 modules/gui/macosx/playlist.m:498
#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:115
#: modules/gui/qt4/dialogs/vlm.cpp:550 modules/gui/qt4/ui/open.h:244
534 535 536 537 538
msgid "Play"
msgstr "Միացնել"

#: include/vlc_intf_strings.h:66
msgid "Remove Selected"
539
msgstr "Հեռացնել Ընտրվածը"
540

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
541
#: include/vlc_intf_strings.h:67
542 543 544
msgid "Information..."
msgstr "Տեղեկություն..."

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
545
#: include/vlc_intf_strings.h:68
546
msgid "Create Directory..."
547
msgstr "Ստեղծել Պանակ..."
548

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
549
#: include/vlc_intf_strings.h:69
550
msgid "Create Folder..."
551
msgstr "Ստեղծել Պանակ..."
552

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
553
#: include/vlc_intf_strings.h:70
554
msgid "Show Containing Directory..."
555
msgstr "Ցույց տալ Պարունակող պանակը..."
556

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
557
#: include/vlc_intf_strings.h:71
558
msgid "Show Containing Folder..."
559
msgstr "Ցույց տալ Պարունակող պանակը..."
560

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
561
#: include/vlc_intf_strings.h:72
562
msgid "Stream..."
563
msgstr "Հոսք..."
564

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
565
#: include/vlc_intf_strings.h:73
566 567 568
msgid "Save..."
msgstr "Պահել..."

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
569 570
#: include/vlc_intf_strings.h:77 modules/gui/macosx/CoreInteraction.m:397
#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:363 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1463
571 572 573
msgid "Repeat All"
msgstr "Կրկնել բոլորը"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
574 575
#: include/vlc_intf_strings.h:78 modules/gui/macosx/CoreInteraction.m:417
#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:362 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1458
576 577 578
msgid "Repeat One"
msgstr "Կրկնել Մեկը"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
579 580 581 582
#: include/vlc_intf_strings.h:79 src/libvlc-module.c:1398
#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:361 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1453
#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:119
#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:132
583 584 585
msgid "Random"
msgstr "Պատահական"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
586
#: include/vlc_intf_strings.h:80 modules/gui/macosx/CoreInteraction.m:375
587 588 589
msgid "Random Off"
msgstr "Պատահականը Անջատել"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
590
#: include/vlc_intf_strings.h:81
591 592 593
msgid "Add to Playlist"
msgstr "Ավելացնել երգացանկում"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
594
#: include/vlc_intf_strings.h:83
595 596 597
msgid "Add File..."
msgstr "Ավելացնել Ֆայլ..."

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
598
#: include/vlc_intf_strings.h:84
599
msgid "Add Directory..."
600
msgstr "Ավելացնել Պանակ..."
601

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
602
#: include/vlc_intf_strings.h:85
603 604 605
msgid "Add Folder..."
msgstr "Ավելացնել պանակ..."

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
606
#: include/vlc_intf_strings.h:87
607 608 609
msgid "Save Playlist to &File..."
msgstr "Պահել երգացանկը &Ֆայլում..."

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
610 611
#: include/vlc_intf_strings.h:89 modules/gui/macosx/MainWindow.m:168
#: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:1134
612 613 614
msgid "Search"
msgstr "Որոնել"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
615 616
#: include/vlc_intf_strings.h:97 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:160
#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1400
617 618 619
msgid "Waves"
msgstr "Ալիքներ"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
620
#: include/vlc_intf_strings.h:98
621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680
#, fuzzy
msgid ""
"<html><head><meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; "
"charset=utf-8\" /></head><body><h2>Welcome to VLC media player Help</"
"h2><h3>Documentation</h3><p>You can find VLC documentation on VideoLAN's <a "
"href=\"http://wiki.videolan.org\">wiki</a> website.</p><p>If you are a "
"newcomer to VLC media player, please read the<br><a href=\"http://wiki."
"videolan.org/Documentation:VLC_for_dummies\"><em>Introduction to VLC media "
"player</em></a>.</p><p>You will find some information on how to use the "
"player in the <br>\"<a href=\"http://wiki.videolan.org/Documentation:"
"Play_HowTo\"><em>How to play files with VLC media player</em></a>\" document."
"</p><p>For all the saving, converting, transcoding, encoding, muxing and "
"streaming tasks, you should find useful information in the <a href=\"http://"
"wiki.videolan.org/Documentation:Streaming_HowTo\">Streaming Documentation</"
"a>.</p><p>If you are unsure about terminology, please consult the <a href="
"\"http://wiki.videolan.org/Knowledge_Base\">knowledge base</a>.</p><p>To "
"understand the main keyboard shortcuts, read the <a href=\"http://wiki."
"videolan.org/Hotkeys\">shortcuts</a> page.</p><h3>Help</h3><p>Before asking "
"any question, please refer yourself to the <a href=\"http://www.videolan.org/"
"support/faq.html\">FAQ</a>.</p><p>You might then get (and give) help on the "
"<a href=\"http://forum.videolan.org\">Forums</a>, the <a href=\"http://www."
"videolan.org/vlc/lists.html\">mailing-lists</a> or our IRC channel "
"(<em>#videolan</em> on irc.freenode.net).</p><h3>Contribute to the project</"
"h3><p>You can help the VideoLAN project giving some of your time to help the "
"community, to design skins, to translate the documentation, to test and to "
"code. You can also give funds and material to help us. And of course, you "
"can <b>promote</b> VLC media player.</p></body></html>"
msgstr ""
"<html> <head> <meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"Տեքստ/html; "
"charset=utf-8\" /> </ ղեկավար> <body><iframe src=\"http://translate.google."
"com/translate_un?"
"hl=en&sl=en&tl=hy&prev=_t&lang=en&usg=ALkJrhiNdhwt1nk4OOgELjxSlqmowHysAA\" "
"width=0 height=0 frameborder=0 style=\"width:0px;height:0px;border:0px;\"></"
"iframe> <h2> Բարի գալուստ VLC մեդիա նվագարկիչ Օգնություն </ Հ 2> <h3> "
"Documentation </ h3> <p> Դուք կարող եք գտնել VLC փաստաթղթերը VideoLAN's <a "
"href=\"http://wiki.videolan.org\"> Այստեղհղվողէջերը </ a > կայք. </ p> <p> "
"Եթե դուք նորեկ է VLC մեդիա նվագարկիչ, ապա կարդացեք <br> <a href=\"http://"
"wiki.videolan.org/Documentation:VLC_for_dummies\"> <em > ներածություն VLC "
"մեդիա նվագարկիչ: </ em> </ a>. </ p> <p> Դուք գտնել որոշ տեղեկություններ, թե "
"ինչպես օգտվել խաղացող է <br> \"<a href = \" http:// wiki.videolan.org / "
"Documentation: Play_HowTo \"> <em> Ինչպես խաղալ ֆայլերի հետ VLC մեդիա "
"նվագարկիչ: </ em> </ a> \" փաստաթղթի. </ p> <p> համար բոլոր փրկող, վերծանել, "
"transcoding , կոդավորում, muxing եւ Հոսքային խնդիրները, դուք պետք է գտնի "
"օգտակար տեղեկատվություն <a href=\"http://wiki.videolan.org/Documentation:"
"Streaming_HowTo\"> Հոսքի Documentation </ a>. </ p> <p > Եթե վստահ չեք մասին "
"տերմիններ, խնդրում եմ խորհրդակցեք <a href=\"http://wiki.videolan.org/"
"Knowledge_Base\"> գիտ¿ելիքների հենք </ a>. </ p> <p> հասկանալու հիմնական "
"ստեղնաշարի դյուրանցումներ, կարդացեք <a href=\"http://wiki.videolan.org/Կոճակ"
"\"> դյուրանցումները </ a> էջ. </ p> <h3> Օգնություն </ h3> <p> Մինչ խնդրելու "
"ցանկացած հարցի , դիմեք ինքներդ են <a href=\"http://www.videolan.org/support/"
"faq.html\"> ՀՏՀ </ a>. </ p> <p> Դուք կարող ապա ստանում (եւ տալիս ) "
"օգնություն <a href=\"http://forum.videolan.org\"> Ֆորումներ </ a>, <a href "
"= \"http://www.videolan.org/vlc/lists.html \"> փոստային-ցուցակներով </ a> "
"կամ մեր Պահել ալիքը (<em> # videolan </ em> վրա irc.freenode.net). </ p> "
"<h3> նպաստել ծրագրի </ h3> <p> Դուք կարող եք օգնել VideoLAN ծրագրի տալով ձեր "
"որոշ ժամանակ օգնել է համայնքի, նախագծել սկիներ, թարգմանել է փաստաթղթերը, "
"ստուգել եւ ծածկագիրը. Դուք նաեւ կարող եք տալ միջոցների եւ նյութական օգնել "
"մեզ. Եվ իհարկե, կարող եք <b > նպաստել </ b> VLC մեդիա նվագարկիչ. </ p> </ "
"մարմնի> </ html> "

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693
#: src/audio_output/filters.c:247
#, fuzzy
msgid "Audio filtering failed"
msgstr "Ձայնային զտման ձախողվեց"

#: src/audio_output/filters.c:248
#, fuzzy, c-format
msgid "The maximum number of filters (%u) was reached."
msgstr "առավելագույն թիվը շուտով ֆիլտրերը (%d) ձեռք է բերվել."

#: src/audio_output/output.c:220 src/audio_output/output.c:267
#: src/config/core.c:407 src/input/es_out.c:902 src/libvlc-module.c:540
#: modules/gui/macosx/MainWindow.m:996 modules/video_filter/postproc.c:234
694 695 696
msgid "Disable"
msgstr "Անջատել"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
697
#: src/audio_output/output.c:223 modules/visualization/visual/visual.c:125
698
msgid "Spectrometer"
699
msgstr "Սպեկտրաչափ"
700

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
701
#: src/audio_output/output.c:226
702
msgid "Scope"
703
msgstr "Գրաֆիկ"
704

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
705
#: src/audio_output/output.c:229
706
msgid "Spectrum"
707
msgstr "Սպեկտր"
708

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
709
#: src/audio_output/output.c:232
710
msgid "Vu meter"
711
msgstr "Vu Չափիչ"
712

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
713 714
#: src/audio_output/output.c:264 modules/audio_filter/equalizer.c:81
#: modules/gui/macosx/AudioEffects.m:144 share/lua/http/index.html:219
715 716 717
msgid "Equalizer"
msgstr "Էկվալայզեր"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
718
#: src/audio_output/output.c:279 src/libvlc-module.c:192
719
msgid "Audio filters"
720
msgstr "Ձայնի զտիչներ"
721

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
722
#: src/audio_output/output.c:290
723 724 725 726
#, fuzzy
msgid "Replay gain"
msgstr "Replay ուժեղացում"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
727 728
#: src/audio_output/output.c:377 modules/gui/macosx/MainMenu.m:382
#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:383
729
#, fuzzy
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
730 731
msgid "Stereo audio mode"
msgstr "Ստերեո ռեժիմ"
732

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
733 734 735
#: src/audio_output/output.c:412 src/libvlc-module.c:189
msgid "Dolby Surround"
msgstr "Dolby Surround"
736

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
737 738 739
#: src/audio_output/output.c:417 src/libvlc-module.c:188
#: modules/access/alsa.c:38 modules/access/oss.c:64
#: modules/access/v4l2/v4l2.c:268 modules/audio_output/alsa.c:76
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
740
#: modules/codec/twolame.c:70
741 742 743
msgid "Stereo"
msgstr "Ստերեո"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755
#: src/audio_output/output.c:422 src/config/keys.c:85 src/libvlc-module.c:189
#: src/libvlc-module.c:286 src/libvlc-module.c:364
#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:92
#: modules/audio_filter/channel_mixer/remap.c:61 modules/codec/dvbsub.c:102
#: modules/codec/subsdec.c:164 modules/codec/zvbi.c:78
#: modules/control/gestures.c:83 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:105
#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:170 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:192
#: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:74 modules/video_filter/logo.c:79
#: modules/video_filter/marq.c:139 modules/video_filter/mosaic.c:170
#: modules/video_filter/rss.c:173 modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1319
#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1362
#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1372
756 757 758
msgid "Left"
msgstr "Ձախ"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
759 760 761 762 763 764 765 766 767 768
#: src/audio_output/output.c:430 src/config/keys.c:111 src/libvlc-module.c:189
#: src/libvlc-module.c:286 src/libvlc-module.c:364
#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:92
#: modules/audio_filter/channel_mixer/remap.c:61 modules/codec/dvbsub.c:102
#: modules/codec/subsdec.c:164 modules/codec/zvbi.c:78
#: modules/control/gestures.c:83 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:106
#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:172 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:194
#: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:74 modules/video_filter/logo.c:79
#: modules/video_filter/marq.c:139 modules/video_filter/mosaic.c:170
#: modules/video_filter/rss.c:173 modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1320
769 770 771
msgid "Right"
msgstr "Աջ"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
772
#: src/audio_output/output.c:433 src/libvlc-module.c:188
773 774 775
msgid "Reverse stereo"
msgstr "Տեղերով փոխել ստերեոն"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
776 777 778 779 780 781 782 783 784 785
#: src/config/core.c:397 modules/access/dtv/access.c:91
#: modules/access/dtv/access.c:106 modules/access/dtv/access.c:115
#: modules/access/dtv/access.c:123 modules/access/dtv/access.c:132
#: modules/access/dtv/access.c:140 modules/access/dtv/access.c:160
#: modules/access/v4l2/v4l2.c:137
#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:970
msgid "Automatic"
msgstr "Ավտոմատ"

#: src/config/file.c:458
786 787 788
msgid "boolean"
msgstr "բուլյան"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
789
#: src/config/file.c:458 src/config/help.c:468
790 791 792
msgid "integer"
msgstr "ամբողջ թիվ"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
793
#: src/config/file.c:466 src/config/help.c:498
794 795 796
msgid "float"
msgstr "սահող"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
797
#: src/config/file.c:479 src/config/help.c:447
798 799 800
msgid "string"
msgstr "տող"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
801
#: src/config/help.c:127
802
#, fuzzy
803 804 805
msgid "To get exhaustive help, use '-H'."
msgstr "ստանալու սպառիչ օգնության, օգտվել '-H\" \"."

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
806
#: src/config/help.c:131
807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"Usage: %s [options] [stream] ...\n"
"You can specify multiple streams on the commandline.\n"
"They will be enqueued in the playlist.\n"
"The first item specified will be played first.\n"
"\n"
"Options-styles:\n"
" --option A global option that is set for the duration of the program.\n"
"  -option A single letter version of a global --option.\n"
"  :option An option that only applies to the stream directly before it\n"
"      and that overrides previous settings.\n"
"\n"
"Stream MRL syntax:\n"
" [[access][/demux]://]URL[#[title][:chapter][-[title][:chapter]]]\n"
" [:option=value ...]\n"
"\n"
" Many of the global --options can also be used as MRL specific :options.\n"
" Multiple :option=value pairs can be specified.\n"
"\n"
"URL syntax:\n"
" file:///path/file       Plain media file\n"
" http://host[:port]/file    HTTP URL\n"
" ftp://host[:port]/file     FTP URL\n"
" mms://host[:port]/file     MMS URL\n"
" screen://           Screen capture\n"
" dvd://[device]         DVD device\n"
" vcd://[device]         VCD device\n"
" cdda://[device]        Audio CD device\n"
" udp://[[<source address>]@[<bind address>][:<bind port>]]\n"
"                 UDP stream sent by a streaming server\n"
" vlc://pause:<seconds>     Pause the playlist for a certain time\n"
" vlc://quit           Special item to quit VLC\n"
"\n"
msgstr ""
"օգտագործման:%s [ընտրանքներ] [հոսքի] ... \n"
" Դուք կարող եք նշել մեկից հոսքերի վրա commandline. Նրանք կլինեն enqueued է "
"երգացանկ. \n"
" առաջին կետ նշված կլինի խաղացել առաջին. ( n) \n"
" Ընտրանքներ, ոճեր: \n"
" - տարբերակը: Մի գլոբալ տարբերակը, որ սահմանվում համար տեւողությունը "
"ծրագրի. \n"
"-տարբերակը Մեկ նամակ տարբերակն է գլոբալ - տարբերակը. \n"
": տարբերակը Մի տարբերակ է, որ միայն վերաբերում է հոսքային ուղղակիորեն առաջ \n"
", եւ որ overrides նախորդ կարգավորումներ. \n"
" \n"
" Stream MRL syntax: \n"
" [[մուտք] [/ դեմուլտիպլեքսոր ]://] URL [@ [title] [: գլխում] [- [title] [: "
"գլխում]]] [: տարբերակը = արժեքը ...]{ n) \n"
" շատերը գլոբալ - ընտրանքներ կարող է նաեւ օգտագործվել որպես MRL կոնկրետ "
"`ընտրանքներ. \n"
" Բազմաթիվ: տարբերակ = արժեք զույգ կարելի է ձեւավորել. \n"
" \n"
" URL syntax: \n"
" [Ֆայլ: / /] ֆայլի անվան, միաշարք մեդիա ֆայլ \n"
" http://ip:port/file HTTP URL \n"
" FTP : / / IP: պորտ / file FTP URL \n"
" MMS: / / IP: պորտ / file MMS URL \n"
" էկրանին: / / Screen գերում \n"
" [dvd ://][ սարքը] [@ raw_device] DVD սարքի \n"
" [VCD ://][ սարքը] VCD սարքը \n"
" [cdda ://][ սարքը] Ձայն CD սարքը \n"
" udp ://[[< աղբյուր հասցեն >]@[< կապել հասցեն> ] [: <bind port>]] \n"
" UDP հոսքի կողմից ուղարկված մի Հոսքային սերվերի \n"
" vlc: / / դադար: <seconds> հատուկ կետ է դադար է երգացանկ որոշ ժամանակ \n"
" vlc: / / հեռանալ հատուկ կետ թողնել VLC \n"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
874
#: src/config/help.c:514
875 876 877
msgid " (default enabled)"
msgstr " (լռությամբ թույլտրված)"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
878
#: src/config/help.c:515
879 880 881
msgid " (default disabled)"
msgstr " (լռությամբ չթույլտրված)"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
882 883
#: src/config/help.c:680 src/config/help.c:683 src/config/help.c:690
#: src/config/help.c:692
884 885 886
msgid "Note:"
msgstr "Նշում."

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
887
#: src/config/help.c:681 src/config/help.c:684
888 889 890 891
#, fuzzy
msgid "add --advanced to your command line to see advanced options."
msgstr "add - Ընդլայնված Ձեր հրամանի տող է տեսնել ընդլայնված ընտրանքներ\"."

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
892
#: src/config/help.c:694
893
#, fuzzy, c-format
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
894 895 896 897 898 899 900
msgid "%u module was not displayed because it only has advanced options.\n"
msgid_plural ""
"%u modules were not displayed because they only have advanced options.\n"
msgstr[0] ""
"%d մոդուլ (ներ) չեն ցուցադրվում, քանի որ նրանք միայն ունեն ընդլայնված "
"ընտրանքներ. \n"
msgstr[1] ""
901 902 903
"%d մոդուլ (ներ) չեն ցուցադրվում, քանի որ նրանք միայն ունեն ընդլայնված "
"ընտրանքներ. \n"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
904
#: src/config/help.c:704 src/config/help.c:708
905 906 907 908 909 910 911 912
#, fuzzy
msgid ""
"No matching module found. Use --list or --list-verbose to list available "
"modules."
msgstr ""
"Ոչ համապատասխան մոդուլային գտնվել. Օգտագործեք - ցուցակի կամ - ցուցակը-"
"շատախոս է ցուցակում առկա մոդուլներ."

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
913
#: src/config/help.c:790
914 915 916 917
#, c-format
msgid "VLC version %s (%s)\n"
msgstr "VLCի տարբերակ %s (%s) \n"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
918
#: src/config/help.c:792
919 920 921 922
#, c-format
msgid "Compiled by %s on %s (%s)\n"
msgstr "Կոմպիլացված է %s-ի կողմից %s (%s) -ի վրա\n"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
923
#: src/config/help.c:794
924 925 926 927
#, c-format
msgid "Compiler: %s\n"
msgstr "Կոմպիլյատոր` %s \n"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
928
#: src/config/help.c:827
929 930 931 932 933 934 935 936
#, fuzzy
msgid ""
"\n"
"Dumped content to vlc-help.txt file.\n"
msgstr ""
"\n"
" Տպված բովանդակություն vlc-help.txt ֆայլ. \n"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
937
#: src/config/help.c:841
938 939 940 941 942 943 944
#, fuzzy
msgid ""
"\n"
"Press the RETURN key to continue...\n"
msgstr ""
"\n"
" Սեղմեք ՎԵՐԱԴԱՐՁԸ բանալին շարունակել ... \n"
945

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
946 947 948 949
#: src/config/keys.c:56
#, fuzzy
msgid "Backspace"
msgstr "Հետ"
950

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
951 952 953 954
#: src/config/keys.c:57
#, fuzzy
msgid "Brightness Down"
msgstr "Պայծառություն"
955

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
956 957 958 959
#: src/config/keys.c:58
#, fuzzy
msgid "Brightness Up"
msgstr "Պայծառություն"
960

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
961
#: src/config/keys.c:59
962
#, fuzzy
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
963 964
msgid "Browser Back"
msgstr "Ման գալ"
965

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
966 967 968
#: src/config/keys.c:60
msgid "Browser Favorites"
msgstr ""
969

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
970 971 972 973
#: src/config/keys.c:61
#, fuzzy
msgid "Browser Forward"
msgstr "Քայլ Առաջ"
974

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
975
#: src/config/keys.c:62
976
#, fuzzy
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
977 978
msgid "Browser Home"
msgstr "Ման գալ"
979

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003
#: src/config/keys.c:63
#, fuzzy
msgid "Browser Refresh"
msgstr "Թարմացնել"

#: src/config/keys.c:64
#, fuzzy
msgid "Browser Search"
msgstr "Ման գալ"

#: src/config/keys.c:65
#, fuzzy
msgid "Browser Stop"
msgstr "Ման գալ"

#: src/config/keys.c:66 modules/gui/macosx/playlist.m:499
#: modules/gui/qt4/dialogs/bookmarks.cpp:50
#: modules/gui/qt4/ui/podcast_configuration.h:105
#: modules/gui/qt4/ui/streampanel.h:173
msgid "Delete"
msgstr "Ջնջել"

#: src/config/keys.c:67
msgid "Down"
1004 1005
msgstr ""

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1006 1007 1008
#: src/config/keys.c:68 modules/control/rc.c:74
msgid "End"
msgstr "Վերջ"
1009

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1010 1011 1012 1013
#: src/config/keys.c:69
#, fuzzy
msgid "Enter"
msgstr "Կենտրոն"
1014

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1015 1016 1017
#: src/config/keys.c:70
msgid "Esc"
msgstr ""
1018

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1019
#: src/config/keys.c:71
1020
#, fuzzy
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1021 1022
msgid "F1"
msgstr "1"
1023

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1024 1025 1026
#: src/config/keys.c:72
msgid "F10"
msgstr ""
1027

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1028 1029 1030 1031
#: src/config/keys.c:73
#, fuzzy
msgid "F11"
msgstr "X11"
1032

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1033 1034 1035 1036
#: src/config/keys.c:74
#, fuzzy
msgid "F12"
msgstr "1 / 2"
1037

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1038 1039 1040 1041
#: src/config/keys.c:75
#, fuzzy
msgid "F2"
msgstr "2"
1042

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1043 1044 1045
#: src/config/keys.c:76
msgid "F3"
msgstr ""
1046

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1047
#: src/config/keys.c:77
1048
#, fuzzy
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1049 1050
msgid "F4"
msgstr "4"
1051

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1052 1053 1054
#: src/config/keys.c:78
msgid "F5"
msgstr ""
1055

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1056 1057 1058
#: src/config/keys.c:79
msgid "F6"
msgstr ""
1059

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1060 1061 1062
#: src/config/keys.c:80
msgid "F7"
msgstr ""
1063

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1064 1065 1066
#: src/config/keys.c:81
msgid "F8"
msgstr ""
1067

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1068 1069 1070
#: src/config/keys.c:82
msgid "F9"
msgstr ""
1071

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 1291 1292 1293 1294 1295 1296 1297 1298 1299 1300 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1320 1321 1322 1323 1324 1325 1326 1327 1328 1329 1330 1331 1332 1333 1334 1335 1336 1337 1338 1339 1340 1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347 1348 1349 1350 1351 1352 1353 1354 1355 1356 1357 1358 1359 1360 1361 1362 1363 1364 1365 1366 1367 1368 1369 1370 1371 1372 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395
#: src/config/keys.c:83
msgid "Home"
msgstr ""

#: src/config/keys.c:84
#, fuzzy
msgid "Insert"
msgstr "Բաց Disc"

#: src/config/keys.c:86
#, fuzzy
msgid "Media Angle"
msgstr "Մեդիա Ֆայլեր"

#: src/config/keys.c:87
#, fuzzy
msgid "Media Audio Track"
msgstr "Ձայնային Գիծ"

#: src/config/keys.c:88
#, fuzzy
msgid "Media Forward"
msgstr "Քայլ Առաջ"

#: src/config/keys.c:89
#, fuzzy
msgid "Media Menu"
msgstr "Մեդիա Ֆայլեր"

#: src/config/keys.c:90
#, fuzzy
msgid "Media Next Frame"
msgstr "Հաջորդ կադր"

#: src/config/keys.c:91
#, fuzzy
msgid "Media Next Track"
msgstr "Հաջորդ են տանում"

#: src/config/keys.c:92
#, fuzzy
msgid "Media Play Pause"
msgstr "Միացնել / Ընդմիջել"

#: src/config/keys.c:93
#, fuzzy
msgid "Media Prev Frame"
msgstr "Ֆայլերի Որոնիչ"

#: src/config/keys.c:94
#, fuzzy
msgid "Media Prev Track"
msgstr "Ֆայլերի Որոնիչ"

#: src/config/keys.c:95
#, fuzzy
msgid "Media Record"
msgstr "Գրանցել"

#: src/config/keys.c:96
#, fuzzy
msgid "Media Repeat"
msgstr "Չկրկնել"

#: src/config/keys.c:97
#, fuzzy
msgid "Media Rewind"
msgstr "Մամուլի Zip"

#: src/config/keys.c:98
#, fuzzy
msgid "Media Select"
msgstr "Մեդիա Ֆայլեր"

#: src/config/keys.c:99
#, fuzzy
msgid "Media Shuffle"
msgstr "Մեդիա Ֆայլեր"

#: src/config/keys.c:100
#, fuzzy
msgid "Media Stop"
msgstr "Մամուլի Zip"

#: src/config/keys.c:101
#, fuzzy
msgid "Media Subtitle"
msgstr "Մեդիա Ֆայլեր"

#: src/config/keys.c:102
#, fuzzy
msgid "Media Time"
msgstr "Մեդիա Ֆայլեր"

#: src/config/keys.c:103
#, fuzzy
msgid "Media View"
msgstr "Մեդիա Ֆայլեր"

#: src/config/keys.c:104 modules/gui/qt4/components/controller.cpp:541
msgid "Menu"
msgstr "Մենյու"

#: src/config/keys.c:105
#, fuzzy
msgid "Mouse Wheel Down"
msgstr "Մկնիկի իրադարձությունները"

#: src/config/keys.c:106
#, fuzzy
msgid "Mouse Wheel Left"
msgstr "Մկնիկի իրադարձությունները"

#: src/config/keys.c:107
#, fuzzy
msgid "Mouse Wheel Right"
msgstr "Պիկ բարձրություն"

#: src/config/keys.c:108
#, fuzzy
msgid "Mouse Wheel Up"
msgstr "Մկնիկի իրադարձությունները"