vi.po 966 KB
Newer Older
1 2 3
# Vietnamese translation
# Copyright (C) 2013 VideoLAN
# This file is distributed under the same license as the VLC package.
4
#
5 6 7
# Translators:
# thanhpk <thanhpk@live.com>, 2013
# Phan Anh <ppanhh@gmail.com>, 2009-2010, 2013
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
8 9
msgid ""
msgstr ""
10
"Project-Id-Version: VLC - Trans\n"
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
11
"Report-Msgid-Bugs-To: vlc-devel@videolan.org\n"
12 13 14 15 16
"POT-Creation-Date: 2014-01-29 20:14+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2013-08-18 11:14+0000\n"
"Last-Translator: ppanhh <ppanhh@gmail.com>\n"
"Language-Team: Vietnamese (http://www.transifex.com/projects/p/vlc-trans/"
"language/vi/)\n"
17
"Language: vi\n"
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
18 19 20
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
21
"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
22

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
23
#: include/vlc_common.h:922
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
24 25 26 27 28 29
msgid ""
"This program comes with NO WARRANTY, to the extent permitted by law.\n"
"You may redistribute it under the terms of the GNU General Public License;\n"
"see the file named COPYING for details.\n"
"Written by the VideoLAN team; see the AUTHORS file.\n"
msgstr ""
30 31 32 33 34 35
"Chương trình này được phát hành dưới dạng phần mềm miễn phí mã nguồn mở.\n"
"Chương trình tuân theo các điều khoản của hiệp hội Mã Nguồn Mở GNU;\n"
"vui lòng xem thông tin về Bản Quyền để biết thêm chi tiết.\n"
"Được thiết kế bởi nhóm VideoLAN; xem tập tin Tác Giả để biết thêm chi tiết.\n"
"Hiện tại VLC đã phát hành phiên bản dành riêng cho Android, phiên bản này có "
"thể được tải về từ trang chủ.\n"
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
36

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
37
#: include/vlc_config_cat.h:33
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
38
msgid "VLC preferences"
39
msgstr "Tùy biến"
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
40

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
41
#: include/vlc_config_cat.h:35
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
42
msgid "Select \"Advanced Options\" to see all options."
43
msgstr "Chọn\"Tùy chọn nâng cao\" để có thêm các lựa chọn khác."
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
44

45 46 47
#: include/vlc_config_cat.h:38 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:269
#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:220
#: modules/gui/qt4/menus.cpp:1076
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
48 49 50
msgid "Interface"
msgstr "Giao diện"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
51
#: include/vlc_config_cat.h:39
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
52 53 54
msgid "Settings for VLC's interfaces"
msgstr "Thiết lập giao diện"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
55
#: include/vlc_config_cat.h:41
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
56 57 58
msgid "Main interfaces settings"
msgstr "Thiết lập giao diện chính"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
59
#: include/vlc_config_cat.h:43
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
60 61 62
msgid "Main interfaces"
msgstr "Giao diện chính"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
63
#: include/vlc_config_cat.h:44
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
64 65 66
msgid "Settings for the main interface"
msgstr "Các thiết lập cho giao diện chính"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
67
#: include/vlc_config_cat.h:46 src/libvlc-module.c:81
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
68 69 70
msgid "Control interfaces"
msgstr "Giao diện điều khiển"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
71
#: include/vlc_config_cat.h:47
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
72 73 74
msgid "Settings for VLC's control interfaces"
msgstr "Thiết lập giao diện điều khiển"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
75
#: include/vlc_config_cat.h:49 include/vlc_config_cat.h:50
76
#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:279
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
77 78 79
msgid "Hotkeys settings"
msgstr "Thiết lập phím tắt"

80
#: include/vlc_config_cat.h:53 src/input/es_out.c:2866 src/input/es_out.c:2907
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
81
#: src/libvlc-module.c:1456 modules/access/imem.c:64
82
#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:185 modules/gui/macosx/MainMenu.m:377
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
83
#: modules/gui/macosx/output.m:161 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:112
84 85 86
#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:271 modules/gui/macosx/wizard.m:377
#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:551
#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:222
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
87
#: modules/services_discovery/mediadirs.c:76 modules/stream_out/es.c:93
88
#: modules/stream_out/transcode/transcode.c:191
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
89
#: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:150
90
#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:704 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:735
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
91 92 93
msgid "Audio"
msgstr "Audio"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
94
#: include/vlc_config_cat.h:54
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
95
msgid "Audio settings"
96
msgstr "Thiết lập Audio"
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
97

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
98
#: include/vlc_config_cat.h:56
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
99 100 101
msgid "General audio settings"
msgstr "Thiết lập chung cho Audio"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
102
#: include/vlc_config_cat.h:58 include/vlc_config_cat.h:80
103
#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:733 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:743
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
104 105 106
msgid "Filters"
msgstr "Bộ lọc"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
107
#: include/vlc_config_cat.h:59
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
108
msgid "Audio filters are used to process the audio stream."
109
msgstr "Bộ lọc Audio dùng để xử lý việc phân luồng Audio."
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
110

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
111
#: include/vlc_config_cat.h:61 src/audio_output/output.c:217
112
#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:387 modules/gui/macosx/MainMenu.m:388
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
113 114 115
msgid "Visualizations"
msgstr "Hiệu ứng"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
116 117
#: include/vlc_config_cat.h:62 src/audio_output/output.c:284
#: src/libvlc-module.c:197
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
118 119 120
msgid "Audio visualizations"
msgstr "Hiệu ứng Audio"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
121
#: include/vlc_config_cat.h:64 include/vlc_config_cat.h:76
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
122 123 124
msgid "Output modules"
msgstr "Phương thức xuất dữ liệu"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
125
#: include/vlc_config_cat.h:65
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
126
msgid "General settings for audio output modules."
127
msgstr "Thiết lập chung cho phướng thức xuất dữ liệu của Audio."
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
128

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
129
#: include/vlc_config_cat.h:67 src/libvlc-module.c:1962
130
#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:85
131
#: modules/stream_out/transcode/transcode.c:223
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
132 133 134
msgid "Miscellaneous"
msgstr "Tổng quan"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
135
#: include/vlc_config_cat.h:68
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
136
msgid "Miscellaneous audio settings and modules."
137
msgstr "Tổng hợp thiết lập audio và module."
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
138

139
#: include/vlc_config_cat.h:71 src/input/es_out.c:2869 src/input/es_out.c:2951
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
140
#: src/libvlc-module.c:1510 modules/access/imem.c:64
141
#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:175 modules/gui/macosx/MainMenu.m:390
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
142
#: modules/gui/macosx/output.m:151 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:102
143
#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:273 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:410
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
144
#: modules/gui/macosx/wizard.m:378
145 146
#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:552
#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:224
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
147
#: modules/services_discovery/mediadirs.c:69 modules/stream_out/es.c:101
148
#: modules/stream_out/transcode/transcode.c:161
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
149
#: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:147
150 151
#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:705 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:709
#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:353
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
152 153 154
msgid "Video"
msgstr "Video"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
155
#: include/vlc_config_cat.h:72
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
156 157 158
msgid "Video settings"
msgstr "Thiết lập Video"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
159
#: include/vlc_config_cat.h:74
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
160 161 162
msgid "General video settings"
msgstr "Thiết lập chung cho Video"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
163
#: include/vlc_config_cat.h:78
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
164
msgid "Choose your preferred video output and configure it here."
165
msgstr "Chọn cách xuất dữ liệu cho Video và chỉnh sửa tại đây."
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
166

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
167
#: include/vlc_config_cat.h:82
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
168
msgid "Video filters are used to process the video stream."
169
msgstr "Bộ lọc Video dùng để xử lý việc phân luồng Video."
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
170 171

#: include/vlc_config_cat.h:84
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
172
msgid "Subtitles / OSD"
173
msgstr "Phụ đề / Hiển thị màn hình"
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
174 175

#: include/vlc_config_cat.h:85
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
176 177 178 179 180 181 182 183
msgid ""
"Settings related to On-Screen-Display, subtitles and \"overlay subpictures\""
msgstr ""
"Thiết lập cho phần Hiển Thị Trên Màn Hình, phụ đề và \"độ trễ phụ đề hình ảnh"
"\""

#: include/vlc_config_cat.h:93
msgid "Input / Codecs"
184
msgstr "Dữ liệu đầu vào/Codec"
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
185 186 187

#: include/vlc_config_cat.h:94
msgid "Settings for input, demultiplexing, decoding and encoding"
188
msgstr "Thiết lập cho dữ liệu đầu ra, ghép tín hiệu, giải và mã hóa dữ liệu"
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
189 190 191 192 193 194 195 196 197 198

#: include/vlc_config_cat.h:97
msgid "Access modules"
msgstr "Phương thức truy cập"

#: include/vlc_config_cat.h:99
msgid ""
"Settings related to the various access methods. Common settings you may want "
"to alter are HTTP proxy or caching settings."
msgstr ""
199 200 201
"Các thiết lập liên quan đến những phương thức truy cập dữ liệu khác nhau. "
"Đây là phần thiết lập chung nếu như bạn muốn loại bỏ HTTP proxy hoặc các "
"thiết lập về bộ nhớ đệm."
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
202 203 204 205 206 207 208 209 210 211

#: include/vlc_config_cat.h:103
msgid "Stream filters"
msgstr "Bộ lọc luồng"

#: include/vlc_config_cat.h:105
msgid ""
"Stream filters are special modules that allow advanced operations on the "
"input side of VLC. Use with care..."
msgstr ""
212 213
"Bộ lọc luồng là phần module cho phép thực hiện các tác động nâng cao lên dữ "
"liệu đầu vào. Cẩn thận khi thao tác..."
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
214 215 216

#: include/vlc_config_cat.h:108
msgid "Demuxers"
217
msgstr "Tách tín hiệu"
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
218 219 220

#: include/vlc_config_cat.h:109
msgid "Demuxers are used to separate audio and video streams."
221 222 223
msgstr ""
"Tách tín hiệu dùng để tách audio (phần tiếng) và video (phần hình) thành các "
"luồng riêng lẻ."
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
224 225 226

#: include/vlc_config_cat.h:111
msgid "Video codecs"
227
msgstr "Video codecs"
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
228 229

#: include/vlc_config_cat.h:112
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
230
msgid "Settings for the video, images or video+audio decoders and encoders."
231
msgstr "Thiết lập dành cho video, hình ảnh hoặc nén và giải mã audio+video."
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
232 233 234

#: include/vlc_config_cat.h:114
msgid "Audio codecs"
235
msgstr "Audio codecs"
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
236 237 238

#: include/vlc_config_cat.h:115
msgid "Settings for the audio-only decoders and encoders."
239
msgstr "Thiết lập dành riêng cho audio đối với giải mã và nén mã."
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
240 241

#: include/vlc_config_cat.h:117
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
242
msgid "Subtitle codecs"
243
msgstr "Codec của phụ đề"
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
244 245

#: include/vlc_config_cat.h:118
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
246
msgid "Settings for subtitle, teletext and CC decoders and encoders."
247
msgstr "Thiết lập dành cho phụ đề, teletext và giải mã cùng mã hóa CC ."
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
248 249 250

#: include/vlc_config_cat.h:120
msgid "General input settings. Use with care..."
251
msgstr "Thiết lập việc xuất dữ liệu. Thao tác cẩn trọng..."
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
252

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
253
#: include/vlc_config_cat.h:123 src/libvlc-module.c:1897
254
#: modules/access/avio.h:56
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
255
msgid "Stream output"
256
msgstr "Luồng dữ liệu đầu vào"
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
257

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
258
#: include/vlc_config_cat.h:125
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
259 260 261 262 263 264 265 266 267
msgid ""
"Stream output settings are used when acting as a streaming server or when "
"saving incoming streams.\n"
"Streams are first muxed and then sent through an \"access output\" module "
"that can either save the stream to a file, or stream it (UDP, HTTP, RTP/"
"RTSP).\n"
"Sout streams modules allow advanced stream processing (transcoding, "
"duplicating...)."
msgstr ""
268 269 270 271 272 273 274
"Thiết lập cho việc xuất dữ liệu của luồng tín hiệu được sử dụng khi luồng "
"tín hiệu nằm ở phía máy chủ hoặc khi tiến hành lưu các luồng dữ liệu đầu "
"vào.\n"
"Các luồng sẽ được trộn lẫn vào nhau và sau đó được gửi đi bằng module \"truy "
"cập dữ liệu đầu ra\", module này vừa có thể lưu luồng dữ liệu được nói đến "
"thành một tập tin tạm thời, vừa có khả năng phân luồng cho chính luồng dữ "
"liệu đó (sử dụng các giao thức UDP, HTTP, RTP/RTSP).\n"
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
275 276 277
"Các phương thức phân luồng Sout cho phép điều khiển tiến trình phân luồng "
"(chuyển mã, nhân bản...)."

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
278
#: include/vlc_config_cat.h:133
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
279
msgid "General stream output settings"
280
msgstr "Thiết lập chung cho phần xuất dữ liệu từ luồng dữ liệu"
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
281

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
282
#: include/vlc_config_cat.h:135
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
283
msgid "Muxers"
284
msgstr "Trộn tín hiệu"
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
285

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
286
#: include/vlc_config_cat.h:137
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
287 288 289 290 291 292
msgid ""
"Muxers create the encapsulation formats that are used to put all the "
"elementary streams (video, audio, ...) together. This setting allows you to "
"always force a specific muxer. You should probably not do that.\n"
"You can also set default parameters for each muxer."
msgstr ""
293 294 295 296 297
"Dồn tín hiệu có thể được sử dụng để tạo ra các định dạng đơn giản của dữ "
"liệu nhằm đưa vào các luồng dữ liệu cơ bản (video, audio,...).\n"
"Thiết lập này cho phép bạn bắt chương trình luôn luôn thể hiện việc dồn tín "
"hiệu riêng biệt. Bạn không nên chọn phần này.\n"
"Bạn cũng có thể chỉnh các thông số mặc định sẵn có đối với việc dồn tín hiệu."
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
298

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
299
#: include/vlc_config_cat.h:143
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
300
msgid "Access output"
301
msgstr "Truy cập dữ liệu đầu ra"
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
302

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
303
#: include/vlc_config_cat.h:145
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
304 305 306 307 308 309
msgid ""
"Access output modules control the ways the muxed streams are sent. This "
"setting allows you to always force a specific access output method. You "
"should probably not do that.\n"
"You can also set default parameters for each access output."
msgstr ""
310 311 312 313
"Module truy cập dữ liệu đầu ra kiểm soát việc gửi đi các luồng dữ liệu được "
"dồn vào nhau. Thiết lập này sẽ cho phép bạn luôn buộc chương trình phải có "
"một cơ chế truy cập dữ liệu đầu ra bắt buộc. Bạn không nên chọn phần này.\n"
"Bạn cũng có thể chỉnh các thông số mặc định cho việc truy cập dữ liệu đầu ra."
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
314

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
315
#: include/vlc_config_cat.h:150
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
316
msgid "Packetizers"
317
msgstr "Đóng gói dữ liệu"
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
318

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
319
#: include/vlc_config_cat.h:152
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
320 321 322 323 324 325
msgid ""
"Packetizers are used to \"preprocess\" the elementary streams before muxing. "
"This setting allows you to always force a packetizer. You should probably "
"not do that.\n"
"You can also set default parameters for each packetizer."
msgstr ""
326 327 328 329 330
"Đóng gói dữ liệu được sử dụng dưới vai trò \"tiền xử lý\" các luồng thông "
"tin trước khi trộn tín hiệu vào luồng. Thiết lập này cho phép bạn bắt buộc "
"sử dụng việc đóng gói dữ liệu. Bạn không nên chọn phần này.\n"
"Bạn cũng có thể chỉnh sửa các thông số mặc định cho từng dữ liệu được đóng "
"gói."
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
331

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
332
#: include/vlc_config_cat.h:158
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
333 334 335
msgid "Sout stream"
msgstr "Luồng Sout"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
336
#: include/vlc_config_cat.h:159
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
337 338 339 340 341 342
msgid ""
"Sout stream modules allow to build a sout processing chain. Please refer to "
"the Streaming Howto for more information. You can configure default options "
"for each sout stream module here."
msgstr ""
"Luồng Sout là phương thức cho bạn có thể xây dựng các chuỗi xử lý sout. Hãy "
343 344
"đọc thêm tài liều về Cách Phân Luồng để biết thêm chi tiết. Bạn có thể chỉnh "
"sửa các tùy chọn mặc định với từng module luồng dạng sout tại đây."
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
345

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
346
#: include/vlc_config_cat.h:164
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
347 348 349
msgid "VOD"
msgstr "VOD"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
350
#: include/vlc_config_cat.h:165
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
351
msgid "VLC's implementation of Video On Demand"
352
msgstr "Bản hoàn thiện cho Video Theo Yêu Cầu"
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
353

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
354 355 356 357 358 359
#: include/vlc_config_cat.h:169 src/libvlc-module.c:2002
#: src/playlist/engine.c:256 modules/demux/playlist/playlist.c:64
#: modules/demux/playlist/playlist.c:65 modules/gui/macosx/MainWindow.m:220
#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:117
#: modules/gui/qt4/components/playlist/playlist.cpp:172
#: modules/gui/qt4/components/playlist/selector.cpp:231
360
#: modules/gui/qt4/dialogs/playlist.cpp:40 modules/gui/qt4/menus.cpp:1112
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
361 362 363
msgid "Playlist"
msgstr "Danh sách"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
364
#: include/vlc_config_cat.h:170
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
365 366 367 368
msgid ""
"Settings related to playlist behaviour (e.g. playback mode) and to modules "
"that automatically add items to the playlist (\"service discovery\" modules)."
msgstr ""
369 370 371
"Thiết lập này liên quan đến các điều khiển với Danh Sách video/audio (vd như "
"chế độ bật/phát lại danh sách) và các module thêm các tập tin mới vào Danh "
"Sách một cách tự động (thông qua module \"service discovery\")."
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
372

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
373
#: include/vlc_config_cat.h:174
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
374
msgid "General playlist behaviour"
375
msgstr "Thao tác chung đối với Danh Sách"
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
376

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
377
#: include/vlc_config_cat.h:175
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
378
msgid "Services discovery"
379
msgstr "Khám Phá các dịch vụ khác"
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
380

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
381
#: include/vlc_config_cat.h:176
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
382 383 384 385
msgid ""
"Services discovery modules are facilities that automatically add items to "
"playlist."
msgstr ""
386 387
"Module \"Khám Phá Các Dịch Vụ Khác\" là thao tác thuận lợi cho việc thêm các "
"đối tượng vào Danh Sách."
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
388

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
389
#: include/vlc_config_cat.h:180 src/libvlc-module.c:1799
390
#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1401
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
391 392 393
msgid "Advanced"
msgstr "Nâng cao"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
394
#: include/vlc_config_cat.h:181
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
395
msgid "Advanced settings. Use with care..."
396
msgstr "Thiết lập nâng cao. Cẩn thận khi thao tác..."
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
397

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
398
#: include/vlc_config_cat.h:183
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
399 400 401
msgid "Advanced settings"
msgstr "Thiết lập nâng cao"

402 403 404
#: include/vlc_config_cat.h:188 modules/gui/macosx/open.m:133
#: modules/gui/macosx/open.m:597 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:340
#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.h:354
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
405 406 407
msgid "Network"
msgstr "Mạng lưới"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
408
#: include/vlc_config_cat.h:189
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
409 410
msgid "These modules provide network functions to all other parts of VLC."
msgstr ""
411 412
"Các phương thức này cung cấp các chức năng truy cập mạng đến các phần điều "
"khiển khác trong VLC."
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
413

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
414 415
#: include/vlc_config_cat.h:196
msgid "These are general settings for video/audio/subtitle encoding modules."
416
msgstr "Đây là các thiết lập chung dành cho module mã hóa video/audio/phụ đề"
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
417

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
418
#: include/vlc_config_cat.h:199
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
419
msgid "Dialog providers can be configured here."
420 421
msgstr ""
"Nội dung về cửa sổ thông báo của chương trình có thể chỉnh sửa tại đây."
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
422

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
423
#: include/vlc_config_cat.h:202
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
424 425
msgid ""
"In this section you can force the behavior of the subtitle demuxer, for "
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
426
"example by setting the subtitle type or file name."
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
427
msgstr ""
428 429 430
"Trong phần này bạn có thể hiệu chỉnh phần phụ đề và ghép lại các phần phụ đề "
"với nhau theo ý bạn, ví dụ như thay đổi thiết lập đối với loại phụ đề hoặc "
"tên tập tin gắn với phụ đề đó."
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
431

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
432
#: include/vlc_interface.h:134
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
433 434
msgid ""
"\n"
435 436
"Warning: if you cannot access the GUI anymore, open a command-line window, "
"go to the directory where you installed VLC and run \"vlc -I qt\"\n"
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
437 438
msgstr ""
"\n"
439 440 441 442
"Cảnh báo: nếu bạn không thể truy cập VLC trong chế độ giao diện đồ họa hay "
"còn gọi là GUI được nữa, hãy mở một cửa sổ dòng lệnh, bạn có thể mở chế độ "
"dòng lệnh bằng cách gõ cmd trong hộp thoại Run trong Windows, truy cập đến "
"thư mục mà bạn đã cài VLC và chạy lệnh \"vlc -l qt\"\n"
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
443

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
444
#: include/vlc_intf_strings.h:46
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
445
msgid "&Open File..."
446
msgstr "&Mở Tập Tin..."
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
447

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
448
#: include/vlc_intf_strings.h:47
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
449
msgid "&Advanced Open..."
450
msgstr "&Mở tập tin nâng cao..."
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
451

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
452 453
#: include/vlc_intf_strings.h:48
msgid "Open D&irectory..."
454
msgstr "Mở t&hư mục..."
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
455 456 457

#: include/vlc_intf_strings.h:49
msgid "Open &Folder..."
458
msgstr "Mở &Thư mục..."
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
459

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
460
#: include/vlc_intf_strings.h:50
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
461
msgid "Select one or more files to open"
462
msgstr "Chọn một hay nhiều tập tin để mở"
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
463

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
464 465 466 467 468 469
#: include/vlc_intf_strings.h:51
msgid "Select Directory"
msgstr "Chọn thư mục"

#: include/vlc_intf_strings.h:51
msgid "Select Folder"
470
msgstr "Chọn thư mục"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
471 472

#: include/vlc_intf_strings.h:55
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
473
msgid "Media &Information"
474
msgstr "Thông &tin về tập tin"
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
475

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
476
#: include/vlc_intf_strings.h:56
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
477
msgid "&Codec Information"
478
msgstr "&Thông tin codec"
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
479

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
480
#: include/vlc_intf_strings.h:57
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
481
msgid "&Messages"
482
msgstr "&Thông điệp"
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
483

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
484
#: include/vlc_intf_strings.h:58
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
485
msgid "Jump to Specific &Time"
486
msgstr "Chọn lựa thời gian p&hát"
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
487

488
#: include/vlc_intf_strings.h:59
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
489
msgid "Custom &Bookmarks"
490
msgstr "Đánh dấu tự c&họn"
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
491

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
492
#: include/vlc_intf_strings.h:60
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
493
msgid "&VLM Configuration"
494
msgstr "&Chỉnh sửa VLM"
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
495

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
496
#: include/vlc_intf_strings.h:62
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
497
msgid "&About"
498
msgstr "&Thông tin về VLC"
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
499

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
500
#: include/vlc_intf_strings.h:65 modules/control/rc.c:72
501 502 503 504
#: modules/gui/macosx/ControlsBar.m:438 modules/gui/macosx/MainMenu.m:350
#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:457 modules/gui/macosx/MainMenu.m:464
#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1194 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1195
#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1196 modules/gui/macosx/playlist.m:517
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
505
#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:115
506
#: modules/gui/qt4/dialogs/vlm.cpp:550 modules/gui/qt4/ui/open.h:243
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
507
msgid "Play"
508
msgstr "Bật"
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
509

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
510 511
#: include/vlc_intf_strings.h:66
msgid "Remove Selected"
512
msgstr "Loại bỏ những đối tượng đã chọn"
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
513

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
514
#: include/vlc_intf_strings.h:67
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
515 516 517
msgid "Information..."
msgstr "Thông tin..."

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
518
#: include/vlc_intf_strings.h:68
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
519
msgid "Create Directory..."
520
msgstr "Tạo thư mục..."
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
521

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
522
#: include/vlc_intf_strings.h:69
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
523
msgid "Create Folder..."
524
msgstr "Tạo thư mục..."
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
525

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
526
#: include/vlc_intf_strings.h:70
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
527
msgid "Show Containing Directory..."
528
msgstr "Hiển thị thư mục chứa..."
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
529

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
530
#: include/vlc_intf_strings.h:71
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
531
msgid "Show Containing Folder..."
532
msgstr "Hiển thị thư mục chứa..."
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
533

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
534
#: include/vlc_intf_strings.h:72
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
535
msgid "Stream..."
536
msgstr "Luồng dữ liệu..."
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
537

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
538
#: include/vlc_intf_strings.h:73
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
539 540 541
msgid "Save..."
msgstr "Lưu..."

542 543
#: include/vlc_intf_strings.h:77 modules/gui/macosx/CoreInteraction.m:404
#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:364 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1475
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
544
msgid "Repeat All"
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
545 546
msgstr "Lặp lại tất cả"

547 548
#: include/vlc_intf_strings.h:78 modules/gui/macosx/CoreInteraction.m:424
#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:363 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1470
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
549
msgid "Repeat One"
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
550 551
msgstr "Lặp lại một lần"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
552
#: include/vlc_intf_strings.h:79 src/libvlc-module.c:1398
553
#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:362 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1465
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
554 555
#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:119
#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:132
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
556 557 558
msgid "Random"
msgstr "Ngẫu nhiên"

559
#: include/vlc_intf_strings.h:80 modules/gui/macosx/CoreInteraction.m:382
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
560 561
msgid "Random Off"
msgstr "Tắt chế độ ngẫu nhiên"
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
562

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
563
#: include/vlc_intf_strings.h:81
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
564
msgid "Add to Playlist"
565
msgstr "Thêm vào Danh Sách"
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
566

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
567
#: include/vlc_intf_strings.h:83
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
568
msgid "Add File..."
569
msgstr "Thêm tập tin..."
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
570

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
571
#: include/vlc_intf_strings.h:84
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
572
msgid "Add Directory..."
573
msgstr "Thêm thư mục.."
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
574

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
575
#: include/vlc_intf_strings.h:85
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
576
msgid "Add Folder..."
577
msgstr "Thêm thư mục..."
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
578

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
579
#: include/vlc_intf_strings.h:87
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
580
msgid "Save Playlist to &File..."
581
msgstr "Lưu Danh Sách &và Tập tin..."
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
582

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
583 584
#: include/vlc_intf_strings.h:89 modules/gui/macosx/MainWindow.m:168
#: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:1134
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
585 586 587
msgid "Search"
msgstr "Tìm kiếm"

588 589
#: include/vlc_intf_strings.h:97 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:159
#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1399
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
590 591 592
msgid "Waves"
msgstr "Sóng"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
593
#: include/vlc_intf_strings.h:98
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621
msgid ""
"<html><head><meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; "
"charset=utf-8\" /></head><body><h2>Welcome to VLC media player Help</"
"h2><h3>Documentation</h3><p>You can find VLC documentation on VideoLAN's <a "
"href=\"http://wiki.videolan.org\">wiki</a> website.</p><p>If you are a "
"newcomer to VLC media player, please read the<br><a href=\"http://wiki."
"videolan.org/Documentation:VLC_for_dummies\"><em>Introduction to VLC media "
"player</em></a>.</p><p>You will find some information on how to use the "
"player in the <br>\"<a href=\"http://wiki.videolan.org/Documentation:"
"Play_HowTo\"><em>How to play files with VLC media player</em></a>\" document."
"</p><p>For all the saving, converting, transcoding, encoding, muxing and "
"streaming tasks, you should find useful information in the <a href=\"http://"
"wiki.videolan.org/Documentation:Streaming_HowTo\">Streaming Documentation</"
"a>.</p><p>If you are unsure about terminology, please consult the <a href="
"\"http://wiki.videolan.org/Knowledge_Base\">knowledge base</a>.</p><p>To "
"understand the main keyboard shortcuts, read the <a href=\"http://wiki."
"videolan.org/Hotkeys\">shortcuts</a> page.</p><h3>Help</h3><p>Before asking "
"any question, please refer yourself to the <a href=\"http://www.videolan.org/"
"support/faq.html\">FAQ</a>.</p><p>You might then get (and give) help on the "
"<a href=\"http://forum.videolan.org\">Forums</a>, the <a href=\"http://www."
"videolan.org/vlc/lists.html\">mailing-lists</a> or our IRC channel "
"(<em>#videolan</em> on irc.freenode.net).</p><h3>Contribute to the project</"
"h3><p>You can help the VideoLAN project giving some of your time to help the "
"community, to design skins, to translate the documentation, to test and to "
"code. You can also give funds and material to help us. And of course, you "
"can <b>promote</b> VLC media player.</p></body></html>"
msgstr ""
"<html><head><meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; "
622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680
"charset=utf-8\" /></head><body><h2>Chào mừng bạn đến phần trợ giúp của VLC</"
"h2><h3>VLC được chuyển sang Việt Ngữ bởi Vietnamese Translation Software</"
"h3><h3>VLC hiện đã có trên Android - Hãy thử ngay!</h3><h3>VLC đang rất cần "
"sự trợ giúp của các bạn trong công tác Việt Hóa chương trình</h3><p>Hiện tại "
"phiên bản dịch của VLC rất cần sự đóng góp về mặt dịch thuật, mong các bạn "
"nào có thiện nguyện, hãy tham gia vào công tác chuyển ngữ cho VLC.</"
"p><p>Phiên bản dịch thuật dành cho VLC hiện đã được đưa lên trang Transifex."
"com theo dạng Clouding Translation. Bạn có thể dễ dàng đóng góp bản dịch/góp "
"ý/hoàn thiện/bổ sung thêm phần dịch thuật nhằm giúp VLC trở nên gần gũi với "
"người dùng Việt Nam hơn</p><p>Bạn không cần phải có kiến thức về lập trình, "
"chỉ cần bạn có niềm đam mê với kiến thức về HD cũng như nếu bạn là thành "
"viên của Hdvietnam hay hội Hdvnbits hoặc đến từ box Multimedia của Voz hay "
"là các thần dân trung thành từ TinhTe, hãy giúp VLC trở nên phổ biến hơn với "
"giao diện được Việt Hóa theo phong cách dễ sử dụng và dễ dàng tiếp cận bởi "
"nhiều người Việt hơn nữa.</p><p>Việc Việt Hóa chương trình hiện đã được đơn "
"giản hóa theo cách trực diện với phong cách Cloud Computing - phong cách "
"\"đám mây\" hiện đang là xu hướng chung trong lĩnh vực hợp tác về dịch thuật "
"cho các phần mềm. Chỉ cần bạn truy cập vào <a href=\"https://www.transifex."
"com/projects/p/vlc-trans/language/vi/\">đường dẫn này</a> sau khi đã đăng ký "
"làm thành viên của website transifex, và nhấn vào nút \"Join Team\" và chờ "
"trong vòng 24h là bạn đã có thể tham gia vào việc Việt Hóa chương trình VLC."
"</p><p>Nếu bạn còn phân vân về việc các thuật ngữ được sử dụng trong VLC sẽ "
"gây khó khăn cho bạn thì bạn sẽ không phải lo về vấn đề đó, vì các phần "
"thuật ngữ được sử dụng từ các người dịch khác sẽ hiển thị trong phần "
"Suggestion hoặc Glossary và bạn có thể tự tạo một Glossary - danh sách từ "
"vựng - theo ý bạn ngay chính phần bạn dịch, hỗ trợ bạn dịch tốt hơn và đồng "
"bộ hơn với các dịch giả khác. Ngoài ra, còn có chức năng nhận xét về phần "
"dịch mà bạn có thể đăng khi cảm thấy phần dịch nào chưa phù hợp hoặc cần "
"chỉnh sửa.</p><p>Nếu một phần dịch nào đó đã được dịch bởi một dịch giả "
"khác, bạn vẫn có thể tham gia vào công tác chỉnh sửa để hoàn thiện phần dịch "
"đó hơn nữa. Việc quyết định sử dụng phần dịch từ dịch giả nào sẽ được quyết "
"định thông qua lựa chọn đa số và các quyết định này sẽ được vote trong ngay "
"chính trang transifex, tức trang hỗ trợ dịch cho VLC.</p><p>Nếu bạn là thành "
"viên từ diễn đàn Hdvietnam hay Hdvnbits hoặc Voz, TinhTe và các diễn đàn "
"khác chuyên về HD, Audio, thì mong các bạn dành chút thời gian đóng góp cho "
"dự án VLC trong việc dịch thuật và chuẩn hóa các phiên bản Việt Ngữ thêm nữa."
"</p><h3>Cảnh báo về bảo mật</h3><p>Trong thời gian gần đây, chúng tôi muốn "
"nhắc nhở bạn rằng, hiện đang xuất hiện những xu hướng mang tính đầy quan "
"ngại về phía người dùng, việc bảo mật và bảo toàn thông tin là một điều cực "
"kỳ quan trọng dù cho vị trí hay công việc mà bạn đang thực hiện là ở dạng "
"nào đi chăng nữa, bảo mật thông tin không bao giờ là một vấn đề quá cũ để "
"lưu ý đến</p><p>Với những gì đang diễn ra tại Việt Nam, chính sách bóp nghẹt "
"thông tin liên quan đến kiểm soát chặt chẽ Facebook, tiến tới kiểm soát toàn "
"diện thông tin trên diện rộng, và trên hết, gần đây là sự xuất hiện của "
"trình duyệt Cờ rôm, một bản sao của trình duyệt Chrome từ phía Google, nhưng "
"Cờ Rôm đã tiến hành các động thái do thám bí mật nhằm ăn cắp các thông tin "
"cá nhân từ người dùng.</p><p>Song hành với đó là trình duyệt cốc cốc, vốn "
"mang nặng tính kiểm duyệt thông tin, được xem như một Bách Độ thứ hai tại "
"Việt Nam, thì việc bạn cần cẩn trọng trong việc tiếp cận thông tin là điều "
"hoàn toàn phải được lưu ý ngay từ bây giờ.</p><p>Zing mp3 hay các sản phẩm "
"của Zing về âm nhạc, gần đây chứa các báo cáo về mã độc được cài đặt trong "
"chính tập tin mp3 được tải từ trang này. Đồng thời, khi nghe nhạc và tải "
"nhạc tại NhạcCuảTui, các bạn cũng cần lưu ý không cài đặt bất kỳ gợi ý nào "
"trong chính trình duyệt, nếu không, sẽ dẫn đến hậu quả là mất đi thông tin "
"về chính bạn do vô tình tiếp tay cho các phần mềm gián điệp được cài vào hệ "
"thống.</p><h3>Hướng dẫn người dùng</h3><p>Giao diện chính của VLC hiện đã "
"được chuyển ngữ, tuy nhiên, đa số các trang về Documentation vẫn hiện còn bỏ "
"ngỏ. Nếu bạn có hứng thú, hãy thử tìm đọc và góp phần Việt Hóa nếu bạn thích."
"</p><p>Bạn có thể tìm thấy các phần mà bạn thắc mắc tại trang web <a href="
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705
"\"http://wiki.videolan.org\">wiki</a>.</p><p>Nếu bạn lần đầu tiên sử dụng "
"VLC, hãy đọc phần<br><a href=\"http://wiki.videolan.org/Documentation:"
"VLC_for_dummies\"><em>Giới thiệu chương trình VLC</em></a>.</p><p>Bạn sẽ "
"được hướng dẫn về việc sử dụng chương trình tại<br>\"<a href=\"http://wiki."
"videolan.org/Documentation:Play_HowTo\"><em>tài liệu cách mở một file với "
"VLC </em></a>\" .</p><p>Về phần lưu trữ,chuyển đổi định dạng file, chuyển "
"mã, mã hóa, dồn kênh và phân luồng âm thanh, bạn sẽ tìm thấy các thông tin "
"hữu ích tại <a href=\"http://wiki.videolan.org/Documentation:Streaming_HowTo"
"\">Tài liệu phân luồng</a>.</p><p>Nếu bạn thấy bổi rối với các thuật ngữ "
"trong chương trình, hãy truy cập vào trang <a href=\"http://wiki.videolan."
"org/Knowledge_Base\">Kiến Thức Cơ Bản</a>.</p><p>Để có thể thao tác với các "
"phím tắt, bạn hãy đọc phần <a href=\"http://wiki.videolan.org/Hotkeys\">Phím "
"Tắt</a> .</p><h3>Trợ giúp trực tuyến</h3><p>Trước khi có câu hỏi nào, bạn "
"hãy dành chút thời gian xem qua <a href=\"http://www.videolan.org/support/"
"faq.html\">Các Câu Hỏi Thường Gặp</a>.</p><p>Sau đó bạn có thể đăng thắc mắc "
"(trợ giúp) của mình lên phần <a href=\"http://forum.videolan.org\">Diễn đan "
"VLC</a>, hay <a href=\"http://www.videolan.org/vlc/lists.html\">email cho "
"chúng tôi</a> hoặc chat trực tiếp với chúng tôi bằng IRCl (<em>#videolan</"
"em> trên irc.freenode.net).</p><h3>Đóng góp cho VLC</h3><p>Bạn có thể trợ "
"giúp chúng tôi bằng cách dành thời gian của bạn cho cộng đồng VLC trên mạng "
"internet, thiết kế giao diện, phiên dịch các tài liệu hướng dẫn, thử nghiệm "
"và viết mã. Bạn cũng có thể đóng góp cho chúng tôi về vật chất thông qua quỹ "
"của VLC. Và dĩ nhiên bạn có thể phát triển <b>tự mình phát triển</b> VLC.</"
"p></body></html>"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
706 707
#: src/audio_output/filters.c:247
msgid "Audio filtering failed"
708
msgstr "Chế độ lọc Audio gặp lỗi"
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
709 710

#: src/audio_output/filters.c:248
711
#, c-format
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
712
msgid "The maximum number of filters (%u) was reached."
713
msgstr "Số lượng tối đa dành cho bộ lọc (%u) đã đạt giới hạn cho phép."
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
714 715 716

#: src/audio_output/output.c:220 src/audio_output/output.c:267
#: src/config/core.c:407 src/input/es_out.c:902 src/libvlc-module.c:540
717
#: modules/gui/macosx/MainWindow.m:1000 modules/video_filter/postproc.c:234
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
718 719 720
msgid "Disable"
msgstr "Vô hiệu"

721
#: src/audio_output/output.c:223 modules/visualization/visual/visual.c:126
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
722 723 724
msgid "Spectrometer"
msgstr "Máy đo quang phổ"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
725
#: src/audio_output/output.c:226
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
726 727 728
msgid "Scope"
msgstr "Phạm vi"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
729
#: src/audio_output/output.c:229
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
730 731 732
msgid "Spectrum"
msgstr "Quang phổ"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
733
#: src/audio_output/output.c:232
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
734 735 736
msgid "Vu meter"
msgstr "Máy đo điện"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
737
#: src/audio_output/output.c:264 modules/audio_filter/equalizer.c:81
738
#: modules/gui/macosx/AudioEffects.m:143 share/lua/http/index.html:219
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
739 740 741
msgid "Equalizer"
msgstr "Bộ cân bằng"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
742
#: src/audio_output/output.c:279 src/libvlc-module.c:192
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
743 744 745
msgid "Audio filters"
msgstr "Bộ lọc Audio"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
746
#: src/audio_output/output.c:290
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
747
msgid "Replay gain"
748
msgstr "Phát lại lần nữa"
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
749

750 751
#: src/audio_output/output.c:377 modules/gui/macosx/MainMenu.m:383
#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:384
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
752
msgid "Stereo audio mode"
753
msgstr "Chế độ stereo audio"
754

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
755 756
#: src/audio_output/output.c:412 src/libvlc-module.c:189
msgid "Dolby Surround"
757
msgstr "Âm thanh Nổi"
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
758

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
759 760 761
#: src/audio_output/output.c:417 src/libvlc-module.c:188
#: modules/access/alsa.c:38 modules/access/oss.c:64
#: modules/access/v4l2/v4l2.c:268 modules/audio_output/alsa.c:76
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
762
#: modules/codec/twolame.c:70
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
763 764 765
msgid "Stereo"
msgstr "Stereo"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
766 767 768 769 770
#: src/audio_output/output.c:422 src/config/keys.c:85 src/libvlc-module.c:189
#: src/libvlc-module.c:286 src/libvlc-module.c:364
#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:92
#: modules/audio_filter/channel_mixer/remap.c:61 modules/codec/dvbsub.c:102
#: modules/codec/subsdec.c:164 modules/codec/zvbi.c:78
771 772
#: modules/control/gestures.c:83 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:104
#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:169 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:191
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
773 774
#: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:74 modules/video_filter/logo.c:79
#: modules/video_filter/marq.c:139 modules/video_filter/mosaic.c:170
775 776 777
#: modules/video_filter/rss.c:173 modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1318
#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1361
#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1371
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
778
msgid "Left"
779
msgstr "Bên Trái"
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
780

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
781 782 783 784 785
#: src/audio_output/output.c:430 src/config/keys.c:111 src/libvlc-module.c:189
#: src/libvlc-module.c:286 src/libvlc-module.c:364
#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:92
#: modules/audio_filter/channel_mixer/remap.c:61 modules/codec/dvbsub.c:102
#: modules/codec/subsdec.c:164 modules/codec/zvbi.c:78
786 787
#: modules/control/gestures.c:83 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:105
#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:171 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:193
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
788 789
#: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:74 modules/video_filter/logo.c:79
#: modules/video_filter/marq.c:139 modules/video_filter/mosaic.c:170
790
#: modules/video_filter/rss.c:173 modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1319
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
791
msgid "Right"
792
msgstr "Bên Phải"
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
793

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
794
#: src/audio_output/output.c:433 src/libvlc-module.c:188
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
795 796 797
msgid "Reverse stereo"
msgstr "Đảo ngược stereo"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
798 799 800 801 802
#: src/config/core.c:397 modules/access/dtv/access.c:91
#: modules/access/dtv/access.c:106 modules/access/dtv/access.c:115
#: modules/access/dtv/access.c:123 modules/access/dtv/access.c:132
#: modules/access/dtv/access.c:140 modules/access/dtv/access.c:160
#: modules/access/v4l2/v4l2.c:137
803
#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:957
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
804 805 806 807
msgid "Automatic"
msgstr "Tự động"

#: src/config/file.c:458
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
808 809 810
msgid "boolean"
msgstr "Lô-gíc"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
811
#: src/config/file.c:458 src/config/help.c:468
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
812 813 814
msgid "integer"
msgstr "số nguyên"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
815
#: src/config/file.c:466 src/config/help.c:498
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
816 817 818
msgid "float"
msgstr "số thực"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
819
#: src/config/file.c:479 src/config/help.c:447
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
820 821 822
msgid "string"
msgstr "chuỗi"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
823
#: src/config/help.c:127
824
msgid "To get exhaustive help, use '-H'."
825
msgstr "De biet them thong tin tro giup, go '-H'."
826

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
827
#: src/config/help.c:131
828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862
#, c-format
msgid ""
"Usage: %s [options] [stream] ...\n"
"You can specify multiple streams on the commandline.\n"
"They will be enqueued in the playlist.\n"
"The first item specified will be played first.\n"
"\n"
"Options-styles:\n"
" --option A global option that is set for the duration of the program.\n"
"  -option A single letter version of a global --option.\n"
"  :option An option that only applies to the stream directly before it\n"
"      and that overrides previous settings.\n"
"\n"
"Stream MRL syntax:\n"
" [[access][/demux]://]URL[#[title][:chapter][-[title][:chapter]]]\n"
" [:option=value ...]\n"
"\n"
" Many of the global --options can also be used as MRL specific :options.\n"
" Multiple :option=value pairs can be specified.\n"
"\n"
"URL syntax:\n"
" file:///path/file       Plain media file\n"
" http://host[:port]/file    HTTP URL\n"
" ftp://host[:port]/file     FTP URL\n"
" mms://host[:port]/file     MMS URL\n"
" screen://           Screen capture\n"
" dvd://[device]         DVD device\n"
" vcd://[device]         VCD device\n"
" cdda://[device]        Audio CD device\n"
" udp://[[<source address>]@[<bind address>][:<bind port>]]\n"
"                 UDP stream sent by a streaming server\n"
" vlc://pause:<seconds>     Pause the playlist for a certain time\n"
" vlc://quit           Special item to quit VLC\n"
"\n"
msgstr ""
863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894
"Cach su dung: %s [tuychon] [luongdulieu] ...\n"
"Ban co the hieu chinh mot hoac nhieu luong du lieu bang che do dong lenh.\n"
"Cac luong du lieu se duoc dua vao hang doi trong danh sach.\n"
"Doi tuong dau tien trong danh sach se duoc uu tien phat.\n"
"\n"
"Cau truc cau lenh tuy chon:\n"
" --option A global option that is set for the duration of the program.\n"
"  -option A single letter version of a global --option.\n"
"  :option An option that only applies to the stream directly before it\n"
"      and that overrides previous settings.\n"
"\n"
"Stream MRL syntax:\n"
" [[access][/demux]://]URL[#[title][:chapter][-[title][:chapter]]]\n"
" [:option=value ...]\n"
"\n"
" Many of the global --options can also be used as MRL specific :options.\n"
" Multiple :option=value pairs can be specified.\n"
"\n"
"URL syntax:\n"
" file:///path/file       Plain media file\n"
" http://host[:port]/file    HTTP URL\n"
" ftp://host[:port]/file     FTP URL\n"
" mms://host[:port]/file     MMS URL\n"
" screen://           Screen capture\n"
" dvd://[device]         DVD device\n"
" vcd://[device]         VCD device\n"
" cdda://[device]        Audio CD device\n"
" udp://[[<source address>]@[<bind address>][:<bind port>]]\n"
"                 UDP stream sent by a streaming server\n"
" vlc://pause:<seconds>     Pause the playlist for a certain time\n"
" vlc://quit           Special item to quit VLC\n"
"\n"
895

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
896
#: src/config/help.c:514
897 898 899
msgid " (default enabled)"
msgstr "(mặc định mở)"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
900
#: src/config/help.c:515
901 902 903
msgid " (default disabled)"
msgstr "(mặc định tắt)"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
904 905
#: src/config/help.c:680 src/config/help.c:683 src/config/help.c:690
#: src/config/help.c:692
906 907 908
msgid "Note:"
msgstr "Ghi chú:"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
909
#: src/config/help.c:681 src/config/help.c:684
910
msgid "add --advanced to your command line to see advanced options."
911
msgstr "them --advanced vao dong lenh nay de hien thi cac tuy chon nang cao."
912

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
913
#: src/config/help.c:694
914
#, c-format
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
915 916 917 918
msgid "%u module was not displayed because it only has advanced options.\n"
msgid_plural ""
"%u modules were not displayed because they only have advanced options.\n"
msgstr[0] ""
919 920
"%u module không được hiển thị vì những module này đòi hỏi có sự tác động của "
"phần tùy chọn nâng cao.\n"
921

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
922
#: src/config/help.c:704 src/config/help.c:708
923 924 925 926
msgid ""
"No matching module found. Use --list or --list-verbose to list available "
"modules."
msgstr ""
927 928
"Không có module nào được tìm thấy. Sử dụng --list hoặc --list-verbose để "
"liệt kê các module sẵn có."
929

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
930
#: src/config/help.c:790
931
#, c-format
932
msgid "VLC version %s (%s)\n"
933
msgstr "Phiên bản VLC %s (%s)\n"
934

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
935
#: src/config/help.c:792
936
#, c-format
937
msgid "Compiled by %s on %s (%s)\n"
938
msgstr "Được biên soạn bởi %s on %s (%s)\n"
939

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
940
#: src/config/help.c:794
941 942 943 944
#, c-format
msgid "Compiler: %s\n"
msgstr "Người lập trình: %s\n"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
945
#: src/config/help.c:827
946 947 948 949 950
msgid ""
"\n"
"Dumped content to vlc-help.txt file.\n"
msgstr ""
"\n"
951
"Nội dung trợ giúp trợ giúp bị lỗi: vlc-help.txt file.\n"
952

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
953
#: src/config/help.c:841
954 955 956 957 958
msgid ""
"\n"
"Press the RETURN key to continue...\n"
msgstr ""
"\n"
959
"Nhấn phím QUAY LẠI để tiếp tục...\n"
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
960

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
961 962
#: src/config/keys.c:56
msgid "Backspace"
963
msgstr "Phím lùi"
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
964

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
965 966
#: src/config/keys.c:57
msgid "Brightness Down"
967
msgstr "Hạ độ sáng"
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
968

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
969 970
#: src/config/keys.c:58
msgid "Brightness Up"
971
msgstr "Tăng độ sáng"
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
972

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
973 974
#: src/config/keys.c:59
msgid "Browser Back"
975
msgstr "Quay lùi"
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
976