vi.po 1020 KB
Newer Older
1
# Vietnamese translation
VideoLAN's avatar
VideoLAN committed
2
# Copyright (C) 2014 VideoLAN
3
# This file is distributed under the same license as the VLC package.
4
#
5
# Translators:
6 7 8
# Anh Phan <vietnamesel10n@gmail.com>, 2009-2010,2013-2014
# Sortale <sortale.zerok@gmail.com>, 2014
# Pham Kieu Thanh <thanhpk@live.com>, 2013
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
9 10
msgid ""
msgstr ""
11
"Project-Id-Version: VLC - Trans\n"
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
12
"Report-Msgid-Bugs-To: vlc-devel@videolan.org\n"
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
13
"POT-Creation-Date: 2018-02-06 22:47+0100\n"
14 15
"PO-Revision-Date: 2014-06-27 23:01+0000\n"
"Last-Translator: Sortale <sortale.zerok@gmail.com>\n"
16 17
"Language-Team: Vietnamese (http://www.transifex.com/projects/p/vlc-trans/"
"language/vi/)\n"
18
"Language: vi\n"
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
19 20 21
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
22
"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
23

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
24
#: include/vlc_common.h:1040
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
25 26 27 28 29 30
msgid ""
"This program comes with NO WARRANTY, to the extent permitted by law.\n"
"You may redistribute it under the terms of the GNU General Public License;\n"
"see the file named COPYING for details.\n"
"Written by the VideoLAN team; see the AUTHORS file.\n"
msgstr ""
31 32 33 34 35 36
"Chương trình này được phát hành dưới dạng phần mềm miễn phí mã nguồn mở.\n"
"Chương trình tuân theo các điều khoản của hiệp hội Mã Nguồn Mở GNU;\n"
"vui lòng xem thông tin về Bản Quyền để biết thêm chi tiết.\n"
"Được thiết kế bởi nhóm VideoLAN; xem tập tin Tác Giả để biết thêm chi tiết.\n"
"Hiện tại VLC đã phát hành phiên bản dành riêng cho Android, phiên bản này có "
"thể được tải về từ trang chủ.\n"
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
37

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
38
#: include/vlc_config_cat.h:33
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
39
msgid "VLC preferences"
40
msgstr "Tùy biến"
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
41

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
42
#: include/vlc_config_cat.h:35
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
43
msgid "Select \"Advanced Options\" to see all options."
44
msgstr "Chọn\"Tùy chọn nâng cao\" để có thêm các lựa chọn khác."
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
45

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
46
#: include/vlc_config_cat.h:38
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
47
#: modules/gui/macosx/VLCSimplePrefsController.m:227
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
48
#: modules/gui/qt/components/simple_preferences.cpp:223
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
49
#: modules/gui/qt/menus.cpp:1093
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
50 51 52
msgid "Interface"
msgstr "Giao diện"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
53
#: include/vlc_config_cat.h:39
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
54 55 56
msgid "Settings for VLC's interfaces"
msgstr "Thiết lập giao diện"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
57
#: include/vlc_config_cat.h:41
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
58 59 60
msgid "Main interfaces settings"
msgstr "Thiết lập giao diện chính"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
61
#: include/vlc_config_cat.h:43
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
62 63 64
msgid "Main interfaces"
msgstr "Giao diện chính"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
65
#: include/vlc_config_cat.h:44
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
66 67 68
msgid "Settings for the main interface"
msgstr "Các thiết lập cho giao diện chính"

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
69
#: include/vlc_config_cat.h:46 src/libvlc-module.c:81
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
70 71 72
msgid "Control interfaces"
msgstr "Giao diện điều khiển"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
73
#: include/vlc_config_cat.h:47
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
74 75 76
msgid "Settings for VLC's control interfaces"
msgstr "Thiết lập giao diện điều khiển"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
77
#: include/vlc_config_cat.h:49 include/vlc_config_cat.h:50
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
78
#: modules/gui/macosx/VLCSimplePrefsController.m:237
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
79 80 81
msgid "Hotkeys settings"
msgstr "Thiết lập phím tắt"

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
82
#: include/vlc_config_cat.h:53 src/input/es_out.c:3095 src/libvlc-module.c:1492
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
83
#: modules/access/imem.c:64
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
84
#: modules/gui/macosx/VLCConvertAndSaveWindowController.m:171
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
85
#: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:415 modules/gui/macosx/VLCOutput.m:92
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
86
#: modules/gui/macosx/VLCPlaylistInfo.m:96
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
87
#: modules/gui/macosx/VLCSimplePrefsController.m:229
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
88
#: modules/gui/qt/components/info_panels.cpp:572
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
89
#: modules/gui/qt/components/simple_preferences.cpp:225
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
90
#: modules/gui/qt/qt.cpp:213 modules/services_discovery/mediadirs.c:77
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
91
#: modules/stream_out/es.c:94 modules/stream_out/transcode/transcode.c:182
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
92
#: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:150
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
93
#: modules/gui/qt/ui/profiles.h:721 modules/gui/qt/ui/profiles.h:752
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
94 95 96
msgid "Audio"
msgstr "Audio"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
97
#: include/vlc_config_cat.h:54
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
98
msgid "Audio settings"
99
msgstr "Thiết lập Audio"
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
100

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
101
#: include/vlc_config_cat.h:56
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
102 103 104
msgid "General audio settings"
msgstr "Thiết lập chung cho Audio"

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
105 106
#: include/vlc_config_cat.h:58 include/vlc_config_cat.h:81
#: modules/gui/qt/ui/profiles.h:750 modules/gui/qt/ui/profiles.h:760
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
107 108 109
msgid "Filters"
msgstr "Bộ lọc"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
110
#: include/vlc_config_cat.h:59
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
111
msgid "Audio filters are used to process the audio stream."
112
msgstr "Bộ lọc Audio dùng để xử lý việc phân luồng Audio."
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
113

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
114 115 116 117
#: include/vlc_config_cat.h:61 src/libvlc-module.c:166
msgid "Audio resampler"
msgstr "Audio resampler"

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
118
#: include/vlc_config_cat.h:63 src/audio_output/output.c:260
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
119
#: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:425 modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:426
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
120 121 122
msgid "Visualizations"
msgstr "Hiệu ứng"

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
123
#: include/vlc_config_cat.h:64 src/audio_output/output.c:321
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
124
#: src/libvlc-module.c:206
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
125 126 127
msgid "Audio visualizations"
msgstr "Hiệu ứng Audio"

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
128
#: include/vlc_config_cat.h:66 include/vlc_config_cat.h:78
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
129 130 131
msgid "Output modules"
msgstr "Phương thức xuất dữ liệu"

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
132
#: include/vlc_config_cat.h:67
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
133
msgid "General settings for audio output modules."
134
msgstr "Thiết lập chung cho phướng thức xuất dữ liệu của Audio."
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
135

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
136
#: include/vlc_config_cat.h:69 src/libvlc-module.c:2027
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
137
#: modules/gui/macosx/VLCVideoEffectsWindowController.m:196
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
138
#: modules/stream_out/transcode/transcode.c:211
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
139 140 141
msgid "Miscellaneous"
msgstr "Tổng quan"

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
142
#: include/vlc_config_cat.h:70
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
143
msgid "Miscellaneous audio settings and modules."
144
msgstr "Tổng hợp thiết lập audio và module."
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
145

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
146 147
#: include/vlc_config_cat.h:73 src/input/es_out.c:3139 src/libvlc-module.c:142
#: src/libvlc-module.c:1551 modules/access/imem.c:64
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
148
#: modules/gui/macosx/VLCConvertAndSaveWindowController.m:160
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
149
#: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:428 modules/gui/macosx/VLCOutput.m:82
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
150
#: modules/gui/macosx/VLCPlaylistInfo.m:91
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
151 152
#: modules/gui/macosx/VLCSimplePrefsController.m:231
#: modules/gui/macosx/VLCSimplePrefsController.m:374
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
153
#: modules/gui/qt/components/info_panels.cpp:573
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
154
#: modules/gui/qt/components/simple_preferences.cpp:227
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
155
#: modules/gui/qt/qt.cpp:213 modules/services_discovery/mediadirs.c:70
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
156
#: modules/stream_out/chromecast/cast.cpp:165 modules/stream_out/es.c:102
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
157
#: modules/stream_out/transcode/transcode.c:153
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
158
#: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:147
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
159
#: modules/gui/qt/ui/profiles.h:722 modules/gui/qt/ui/profiles.h:726
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
160
#: modules/gui/qt/ui/sprefs_video.h:326
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
161 162 163
msgid "Video"
msgstr "Video"

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
164
#: include/vlc_config_cat.h:74
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
165 166 167
msgid "Video settings"
msgstr "Thiết lập Video"

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
168
#: include/vlc_config_cat.h:76
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
169 170 171
msgid "General video settings"
msgstr "Thiết lập chung cho Video"

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
172
#: include/vlc_config_cat.h:79
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
173 174 175
#, fuzzy
msgid "General settings for video output modules."
msgstr "Thiết lập chung cho phướng thức xuất dữ liệu của Audio."
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
176

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
177
#: include/vlc_config_cat.h:82
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
178
msgid "Video filters are used to process the video stream."
179
msgstr "Bộ lọc Video dùng để xử lý việc phân luồng Video."
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
180

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
181
#: include/vlc_config_cat.h:84
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
182
msgid "Subtitles / OSD"
183
msgstr "Phụ đề / Hiển thị màn hình"
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
184

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
185
#: include/vlc_config_cat.h:85
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
186 187 188 189 190 191
msgid ""
"Settings related to On-Screen-Display, subtitles and \"overlay subpictures\""
msgstr ""
"Thiết lập cho phần Hiển Thị Trên Màn Hình, phụ đề và \"độ trễ phụ đề hình ảnh"
"\""

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
192 193 194 195 196 197 198 199 200 201
#: include/vlc_config_cat.h:88
#, fuzzy
msgid "Splitters"
msgstr "Cắt ghép"

#: include/vlc_config_cat.h:89
msgid "Video splitters separate the stream into multiple videos."
msgstr ""

#: include/vlc_config_cat.h:97
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
202
msgid "Input / Codecs"
203
msgstr "Dữ liệu đầu vào/Codec"
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
204

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
205
#: include/vlc_config_cat.h:98
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
206
msgid "Settings for input, demultiplexing, decoding and encoding"
207
msgstr "Thiết lập cho dữ liệu đầu ra, ghép tín hiệu, giải và mã hóa dữ liệu"
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
208

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
209
#: include/vlc_config_cat.h:101
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
210 211 212
msgid "Access modules"
msgstr "Phương thức truy cập"

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
213
#: include/vlc_config_cat.h:103
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
214 215 216 217
msgid ""
"Settings related to the various access methods. Common settings you may want "
"to alter are HTTP proxy or caching settings."
msgstr ""
218 219 220
"Các thiết lập liên quan đến những phương thức truy cập dữ liệu khác nhau. "
"Đây là phần thiết lập chung nếu như bạn muốn loại bỏ HTTP proxy hoặc các "
"thiết lập về bộ nhớ đệm."
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
221

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
222
#: include/vlc_config_cat.h:107
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
223 224 225
msgid "Stream filters"
msgstr "Bộ lọc luồng"

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
226
#: include/vlc_config_cat.h:109
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
227 228 229 230
msgid ""
"Stream filters are special modules that allow advanced operations on the "
"input side of VLC. Use with care..."
msgstr ""
231 232
"Bộ lọc luồng là phần module cho phép thực hiện các tác động nâng cao lên dữ "
"liệu đầu vào. Cẩn thận khi thao tác..."
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
233

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
234
#: include/vlc_config_cat.h:112
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
235
msgid "Demuxers"
236
msgstr "Tách tín hiệu"
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
237

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
238
#: include/vlc_config_cat.h:113
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
239
msgid "Demuxers are used to separate audio and video streams."
240 241 242
msgstr ""
"Tách tín hiệu dùng để tách audio (phần tiếng) và video (phần hình) thành các "
"luồng riêng lẻ."
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
243

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
244
#: include/vlc_config_cat.h:115
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
245
msgid "Video codecs"
246
msgstr "Video codecs"
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
247

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
248
#: include/vlc_config_cat.h:116
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
249
msgid "Settings for the video, images or video+audio decoders and encoders."
250
msgstr "Thiết lập dành cho video, hình ảnh hoặc nén và giải mã audio+video."
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
251

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
252
#: include/vlc_config_cat.h:118
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
253
msgid "Audio codecs"
254
msgstr "Audio codecs"
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
255

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
256
#: include/vlc_config_cat.h:119
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
257
msgid "Settings for the audio-only decoders and encoders."
258
msgstr "Thiết lập dành riêng cho audio đối với giải mã và nén mã."
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
259

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
260
#: include/vlc_config_cat.h:121
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
261
msgid "Subtitle codecs"
262
msgstr "Codec của phụ đề"
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
263

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
264
#: include/vlc_config_cat.h:122
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
265
msgid "Settings for subtitle, teletext and CC decoders and encoders."
266
msgstr "Thiết lập dành cho phụ đề, teletext và giải mã cùng mã hóa CC ."
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
267

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
268
#: include/vlc_config_cat.h:124
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
269
msgid "General input settings. Use with care..."
270
msgstr "Thiết lập việc xuất dữ liệu. Thao tác cẩn trọng..."
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
271

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
272
#: include/vlc_config_cat.h:127 src/libvlc-module.c:1962
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
273
#: modules/access/avio.h:50
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
274
msgid "Stream output"
275
msgstr "Luồng dữ liệu đầu vào"
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
276

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
277
#: include/vlc_config_cat.h:129
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
278 279 280 281 282 283 284 285 286
msgid ""
"Stream output settings are used when acting as a streaming server or when "
"saving incoming streams.\n"
"Streams are first muxed and then sent through an \"access output\" module "
"that can either save the stream to a file, or stream it (UDP, HTTP, RTP/"
"RTSP).\n"
"Sout streams modules allow advanced stream processing (transcoding, "
"duplicating...)."
msgstr ""
287 288 289 290 291 292 293
"Thiết lập cho việc xuất dữ liệu của luồng tín hiệu được sử dụng khi luồng "
"tín hiệu nằm ở phía máy chủ hoặc khi tiến hành lưu các luồng dữ liệu đầu "
"vào.\n"
"Các luồng sẽ được trộn lẫn vào nhau và sau đó được gửi đi bằng module \"truy "
"cập dữ liệu đầu ra\", module này vừa có thể lưu luồng dữ liệu được nói đến "
"thành một tập tin tạm thời, vừa có khả năng phân luồng cho chính luồng dữ "
"liệu đó (sử dụng các giao thức UDP, HTTP, RTP/RTSP).\n"
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
294 295 296
"Các phương thức phân luồng Sout cho phép điều khiển tiến trình phân luồng "
"(chuyển mã, nhân bản...)."

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
297
#: include/vlc_config_cat.h:137
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
298
msgid "General stream output settings"
299
msgstr "Thiết lập chung cho phần xuất dữ liệu từ luồng dữ liệu"
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
300

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
301
#: include/vlc_config_cat.h:139
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
302
msgid "Muxers"
303
msgstr "Trộn tín hiệu"
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
304

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
305
#: include/vlc_config_cat.h:141
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
306 307 308 309 310 311
msgid ""
"Muxers create the encapsulation formats that are used to put all the "
"elementary streams (video, audio, ...) together. This setting allows you to "
"always force a specific muxer. You should probably not do that.\n"
"You can also set default parameters for each muxer."
msgstr ""
312 313 314 315 316
"Dồn tín hiệu có thể được sử dụng để tạo ra các định dạng đơn giản của dữ "
"liệu nhằm đưa vào các luồng dữ liệu cơ bản (video, audio,...).\n"
"Thiết lập này cho phép bạn bắt chương trình luôn luôn thể hiện việc dồn tín "
"hiệu riêng biệt. Bạn không nên chọn phần này.\n"
"Bạn cũng có thể chỉnh các thông số mặc định sẵn có đối với việc dồn tín hiệu."
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
317

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
318
#: include/vlc_config_cat.h:147
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
319
msgid "Access output"
320
msgstr "Truy cập dữ liệu đầu ra"
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
321

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
322
#: include/vlc_config_cat.h:149
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
323 324 325 326 327 328
msgid ""
"Access output modules control the ways the muxed streams are sent. This "
"setting allows you to always force a specific access output method. You "
"should probably not do that.\n"
"You can also set default parameters for each access output."
msgstr ""
329 330 331 332
"Module truy cập dữ liệu đầu ra kiểm soát việc gửi đi các luồng dữ liệu được "
"dồn vào nhau. Thiết lập này sẽ cho phép bạn luôn buộc chương trình phải có "
"một cơ chế truy cập dữ liệu đầu ra bắt buộc. Bạn không nên chọn phần này.\n"
"Bạn cũng có thể chỉnh các thông số mặc định cho việc truy cập dữ liệu đầu ra."
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
333

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
334
#: include/vlc_config_cat.h:154
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
335
msgid "Packetizers"
336
msgstr "Đóng gói dữ liệu"
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
337

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
338
#: include/vlc_config_cat.h:156
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
339 340 341 342 343 344
msgid ""
"Packetizers are used to \"preprocess\" the elementary streams before muxing. "
"This setting allows you to always force a packetizer. You should probably "
"not do that.\n"
"You can also set default parameters for each packetizer."
msgstr ""
345 346 347 348 349
"Đóng gói dữ liệu được sử dụng dưới vai trò \"tiền xử lý\" các luồng thông "
"tin trước khi trộn tín hiệu vào luồng. Thiết lập này cho phép bạn bắt buộc "
"sử dụng việc đóng gói dữ liệu. Bạn không nên chọn phần này.\n"
"Bạn cũng có thể chỉnh sửa các thông số mặc định cho từng dữ liệu được đóng "
"gói."
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
350

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
351
#: include/vlc_config_cat.h:162
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
352 353 354
msgid "Sout stream"
msgstr "Luồng Sout"

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
355
#: include/vlc_config_cat.h:163
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
356 357 358 359 360 361
msgid ""
"Sout stream modules allow to build a sout processing chain. Please refer to "
"the Streaming Howto for more information. You can configure default options "
"for each sout stream module here."
msgstr ""
"Luồng Sout là phương thức cho bạn có thể xây dựng các chuỗi xử lý sout. Hãy "
362 363
"đọc thêm tài liều về Cách Phân Luồng để biết thêm chi tiết. Bạn có thể chỉnh "
"sửa các tùy chọn mặc định với từng module luồng dạng sout tại đây."
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
364

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
365
#: include/vlc_config_cat.h:168
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
366 367 368
msgid "VOD"
msgstr "VOD"

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
369
#: include/vlc_config_cat.h:169
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
370
msgid "VLC's implementation of Video On Demand"
371
msgstr "Bản hoàn thiện cho Video Theo Yêu Cầu"
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
372

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
373
#: include/vlc_config_cat.h:173 src/libvlc-module.c:2070
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
374
#: src/playlist/engine.c:233 modules/demux/playlist/playlist.c:64
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
375 376
#: modules/demux/playlist/playlist.c:65 modules/demux/playlist/wpl.c:99
#: modules/gui/macosx/VLCMainWindow.m:296
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
377
#: modules/gui/macosx/VLCMainWindow.m:859
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
378
#: modules/gui/qt/components/controller.hpp:109
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
379
#: modules/gui/qt/components/playlist/playlist.cpp:165
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
380
#: modules/gui/qt/components/playlist/selector.cpp:227
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
381
#: modules/gui/qt/dialogs/playlist.cpp:39 modules/gui/qt/menus.cpp:1120
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
382 383 384
msgid "Playlist"
msgstr "Danh sách"

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
385
#: include/vlc_config_cat.h:174
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
386 387 388 389
msgid ""
"Settings related to playlist behaviour (e.g. playback mode) and to modules "
"that automatically add items to the playlist (\"service discovery\" modules)."
msgstr ""
390 391 392
"Thiết lập này liên quan đến các điều khiển với Danh Sách video/audio (vd như "
"chế độ bật/phát lại danh sách) và các module thêm các tập tin mới vào Danh "
"Sách một cách tự động (thông qua module \"service discovery\")."
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
393

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
394
#: include/vlc_config_cat.h:178
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
395
msgid "General playlist behaviour"
396
msgstr "Thao tác chung đối với Danh Sách"
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
397

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
398
#: include/vlc_config_cat.h:179
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
399
msgid "Services discovery"
400
msgstr "Khám Phá các dịch vụ khác"
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
401

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
402
#: include/vlc_config_cat.h:180
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
403 404 405 406
msgid ""
"Services discovery modules are facilities that automatically add items to "
"playlist."
msgstr ""
407 408
"Module \"Khám Phá Các Dịch Vụ Khác\" là thao tác thuận lợi cho việc thêm các "
"đối tượng vào Danh Sách."
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
409

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
410
#: include/vlc_config_cat.h:184 src/libvlc-module.c:1862
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
411 412
#: modules/gui/qt/dialogs/extended.cpp:93
#: modules/gui/qt/ui/video_effects.h:1308
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
413 414 415
msgid "Advanced"
msgstr "Nâng cao"

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
416
#: include/vlc_config_cat.h:185
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
417
msgid "Advanced settings. Use with care..."
418
msgstr "Thiết lập nâng cao. Cẩn thận khi thao tác..."
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
419

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
420
#: include/vlc_config_cat.h:187
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
421 422 423
msgid "Advanced settings"
msgstr "Thiết lập nâng cao"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
424
#: include/vlc_intf_strings.h:46
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
425
msgid "&Open File..."
426
msgstr "&Mở Tập Tin..."
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
427

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
428
#: include/vlc_intf_strings.h:47
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
429
msgid "&Advanced Open..."
430
msgstr "&Mở tập tin nâng cao..."
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
431

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
432 433
#: include/vlc_intf_strings.h:48
msgid "Open D&irectory..."
434
msgstr "Mở t&hư mục..."
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
435 436 437

#: include/vlc_intf_strings.h:49
msgid "Open &Folder..."
438
msgstr "Mở &Thư mục..."
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
439

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
440
#: include/vlc_intf_strings.h:50
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
441
msgid "Select one or more files to open"
442
msgstr "Chọn một hay nhiều tập tin để mở"
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
443

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
444 445 446 447 448 449
#: include/vlc_intf_strings.h:51
msgid "Select Directory"
msgstr "Chọn thư mục"

#: include/vlc_intf_strings.h:51
msgid "Select Folder"
450
msgstr "Chọn thư mục"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
451 452

#: include/vlc_intf_strings.h:55
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
453
msgid "Media &Information"
454
msgstr "Thông &tin về tập tin"
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
455

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
456
#: include/vlc_intf_strings.h:56
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
457
msgid "&Codec Information"
458
msgstr "&Thông tin codec"
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
459

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
460
#: include/vlc_intf_strings.h:57
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
461
msgid "&Messages"
462
msgstr "&Thông điệp"
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
463

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
464
#: include/vlc_intf_strings.h:58
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
465
msgid "Jump to Specific &Time"
466
msgstr "Chọn lựa thời gian p&hát"
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
467

468
#: include/vlc_intf_strings.h:59
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
469
msgid "Custom &Bookmarks"
470
msgstr "Đánh dấu tự c&họn"
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
471

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
472
#: include/vlc_intf_strings.h:60
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
473
msgid "&VLM Configuration"
474
msgstr "&Chỉnh sửa VLM"
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
475

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
476
#: include/vlc_intf_strings.h:62
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
477
msgid "&About"
478
msgstr "&Thông tin về VLC"
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
479

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
480 481 482
#: include/vlc_intf_strings.h:65 modules/control/oldrc.c:71
#: modules/gui/macosx/VLCControlsBarCommon.m:64
#: modules/gui/macosx/VLCControlsBarCommon.m:394
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
483 484 485
#: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:386 modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:498
#: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:505 modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:1340
#: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:1341 modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:1342
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
486 487 488
#: modules/gui/macosx/VLCPlaylist.m:230
#: modules/gui/qt/components/controller.hpp:107
#: modules/gui/qt/dialogs/vlm.cpp:539 modules/gui/qt/ui/open.h:261
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
489
msgid "Play"
490
msgstr "Bật"
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
491

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
492 493
#: include/vlc_intf_strings.h:66
msgid "Remove Selected"
494
msgstr "Loại bỏ những đối tượng đã chọn"
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
495

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
496
#: include/vlc_intf_strings.h:67
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
497 498 499
msgid "Information..."
msgstr "Thông tin..."

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
500
#: include/vlc_intf_strings.h:68
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
501
msgid "Create Directory..."
502
msgstr "Tạo thư mục..."
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
503

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
504
#: include/vlc_intf_strings.h:69
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
505
msgid "Create Folder..."
506
msgstr "Tạo thư mục..."
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
507

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
508
#: include/vlc_intf_strings.h:70
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
509
msgid "Rename Directory..."
510
msgstr "Đổi tên ổ đĩa..."
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
511 512 513

#: include/vlc_intf_strings.h:71
msgid "Rename Folder..."
514
msgstr "Đổi tên thư mục..."
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
515 516

#: include/vlc_intf_strings.h:72
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
517
msgid "Show Containing Directory..."
518
msgstr "Hiển thị thư mục chứa..."
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
519

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
520
#: include/vlc_intf_strings.h:73
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
521
msgid "Show Containing Folder..."
522
msgstr "Hiển thị thư mục chứa..."
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
523

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
524
#: include/vlc_intf_strings.h:74
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
525
msgid "Stream..."
526
msgstr "Luồng dữ liệu..."
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
527

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
528
#: include/vlc_intf_strings.h:75
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
529 530 531
msgid "Save..."
msgstr "Lưu..."

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
532
#: include/vlc_intf_strings.h:79 modules/gui/macosx/VLCCoreInteraction.m:447
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
533
#: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:400
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
534
msgid "Repeat All"
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
535 536
msgstr "Lặp lại tất cả"

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
537
#: include/vlc_intf_strings.h:80 modules/gui/macosx/VLCCoreInteraction.m:467
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
538
#: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:399
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
539
msgid "Repeat One"
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
540 541
msgstr "Lặp lại một lần"

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
542 543
#: include/vlc_intf_strings.h:81 src/libvlc-module.c:1429
#: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:398
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
544 545
#: modules/gui/qt/components/controller.hpp:111
#: modules/gui/qt/components/controller.hpp:124
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
546 547 548
msgid "Random"
msgstr "Ngẫu nhiên"

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
549
#: include/vlc_intf_strings.h:82 modules/gui/macosx/VLCCoreInteraction.m:425
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
550 551
msgid "Random Off"
msgstr "Tắt chế độ ngẫu nhiên"
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
552

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
553
#: include/vlc_intf_strings.h:83
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
554
msgid "Add to Playlist"
555
msgstr "Thêm vào Danh Sách"
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
556

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
557
#: include/vlc_intf_strings.h:85 modules/gui/macosx/VLCPlaylist.m:237
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
558
msgid "Add File..."
559
msgstr "Thêm tập tin..."
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
560

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
561
#: include/vlc_intf_strings.h:86
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
562
msgid "Add Directory..."
563
msgstr "Thêm thư mục.."
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
564

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
565
#: include/vlc_intf_strings.h:87
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
566
msgid "Add Folder..."
567
msgstr "Thêm thư mục..."
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
568

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
569
#: include/vlc_intf_strings.h:89
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
570
msgid "Save Playlist to &File..."
571
msgstr "Lưu Danh Sách &và Tập tin..."
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
572

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
573 574
#: include/vlc_intf_strings.h:91 modules/gui/macosx/VLCMainWindow.m:186
#: modules/gui/qt/components/preferences_widgets.cpp:1138
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
575 576 577
msgid "Search"
msgstr "Tìm kiếm"

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
578
#: include/vlc_intf_strings.h:99
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
579
#: modules/gui/macosx/VLCVideoEffectsWindowController.m:281
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
580
#: modules/gui/qt/ui/video_effects.h:1292
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
581 582 583
msgid "Waves"
msgstr "Sóng"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
584
#: include/vlc_intf_strings.h:100
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612
msgid ""
"<html><head><meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; "
"charset=utf-8\" /></head><body><h2>Welcome to VLC media player Help</"
"h2><h3>Documentation</h3><p>You can find VLC documentation on VideoLAN's <a "
"href=\"http://wiki.videolan.org\">wiki</a> website.</p><p>If you are a "
"newcomer to VLC media player, please read the<br><a href=\"http://wiki."
"videolan.org/Documentation:VLC_for_dummies\"><em>Introduction to VLC media "
"player</em></a>.</p><p>You will find some information on how to use the "
"player in the <br>\"<a href=\"http://wiki.videolan.org/Documentation:"
"Play_HowTo\"><em>How to play files with VLC media player</em></a>\" document."
"</p><p>For all the saving, converting, transcoding, encoding, muxing and "
"streaming tasks, you should find useful information in the <a href=\"http://"
"wiki.videolan.org/Documentation:Streaming_HowTo\">Streaming Documentation</"
"a>.</p><p>If you are unsure about terminology, please consult the <a href="
"\"http://wiki.videolan.org/Knowledge_Base\">knowledge base</a>.</p><p>To "
"understand the main keyboard shortcuts, read the <a href=\"http://wiki."
"videolan.org/Hotkeys\">shortcuts</a> page.</p><h3>Help</h3><p>Before asking "
"any question, please refer yourself to the <a href=\"http://www.videolan.org/"
"support/faq.html\">FAQ</a>.</p><p>You might then get (and give) help on the "
"<a href=\"http://forum.videolan.org\">Forums</a>, the <a href=\"http://www."
"videolan.org/vlc/lists.html\">mailing-lists</a> or our IRC channel "
"(<em>#videolan</em> on irc.freenode.net).</p><h3>Contribute to the project</"
"h3><p>You can help the VideoLAN project giving some of your time to help the "
"community, to design skins, to translate the documentation, to test and to "
"code. You can also give funds and material to help us. And of course, you "
"can <b>promote</b> VLC media player.</p></body></html>"
msgstr ""
"<html><head><meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; "
613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671
"charset=utf-8\" /></head><body><h2>Chào mừng bạn đến phần trợ giúp của VLC</"
"h2><h3>VLC được chuyển sang Việt Ngữ bởi Vietnamese Translation Software</"
"h3><h3>VLC hiện đã có trên Android - Hãy thử ngay!</h3><h3>VLC đang rất cần "
"sự trợ giúp của các bạn trong công tác Việt Hóa chương trình</h3><p>Hiện tại "
"phiên bản dịch của VLC rất cần sự đóng góp về mặt dịch thuật, mong các bạn "
"nào có thiện nguyện, hãy tham gia vào công tác chuyển ngữ cho VLC.</"
"p><p>Phiên bản dịch thuật dành cho VLC hiện đã được đưa lên trang Transifex."
"com theo dạng Clouding Translation. Bạn có thể dễ dàng đóng góp bản dịch/góp "
"ý/hoàn thiện/bổ sung thêm phần dịch thuật nhằm giúp VLC trở nên gần gũi với "
"người dùng Việt Nam hơn</p><p>Bạn không cần phải có kiến thức về lập trình, "
"chỉ cần bạn có niềm đam mê với kiến thức về HD cũng như nếu bạn là thành "
"viên của Hdvietnam hay hội Hdvnbits hoặc đến từ box Multimedia của Voz hay "
"là các thần dân trung thành từ TinhTe, hãy giúp VLC trở nên phổ biến hơn với "
"giao diện được Việt Hóa theo phong cách dễ sử dụng và dễ dàng tiếp cận bởi "
"nhiều người Việt hơn nữa.</p><p>Việc Việt Hóa chương trình hiện đã được đơn "
"giản hóa theo cách trực diện với phong cách Cloud Computing - phong cách "
"\"đám mây\" hiện đang là xu hướng chung trong lĩnh vực hợp tác về dịch thuật "
"cho các phần mềm. Chỉ cần bạn truy cập vào <a href=\"https://www.transifex."
"com/projects/p/vlc-trans/language/vi/\">đường dẫn này</a> sau khi đã đăng ký "
"làm thành viên của website transifex, và nhấn vào nút \"Join Team\" và chờ "
"trong vòng 24h là bạn đã có thể tham gia vào việc Việt Hóa chương trình VLC."
"</p><p>Nếu bạn còn phân vân về việc các thuật ngữ được sử dụng trong VLC sẽ "
"gây khó khăn cho bạn thì bạn sẽ không phải lo về vấn đề đó, vì các phần "
"thuật ngữ được sử dụng từ các người dịch khác sẽ hiển thị trong phần "
"Suggestion hoặc Glossary và bạn có thể tự tạo một Glossary - danh sách từ "
"vựng - theo ý bạn ngay chính phần bạn dịch, hỗ trợ bạn dịch tốt hơn và đồng "
"bộ hơn với các dịch giả khác. Ngoài ra, còn có chức năng nhận xét về phần "
"dịch mà bạn có thể đăng khi cảm thấy phần dịch nào chưa phù hợp hoặc cần "
"chỉnh sửa.</p><p>Nếu một phần dịch nào đó đã được dịch bởi một dịch giả "
"khác, bạn vẫn có thể tham gia vào công tác chỉnh sửa để hoàn thiện phần dịch "
"đó hơn nữa. Việc quyết định sử dụng phần dịch từ dịch giả nào sẽ được quyết "
"định thông qua lựa chọn đa số và các quyết định này sẽ được vote trong ngay "
"chính trang transifex, tức trang hỗ trợ dịch cho VLC.</p><p>Nếu bạn là thành "
"viên từ diễn đàn Hdvietnam hay Hdvnbits hoặc Voz, TinhTe và các diễn đàn "
"khác chuyên về HD, Audio, thì mong các bạn dành chút thời gian đóng góp cho "
"dự án VLC trong việc dịch thuật và chuẩn hóa các phiên bản Việt Ngữ thêm nữa."
"</p><h3>Cảnh báo về bảo mật</h3><p>Trong thời gian gần đây, chúng tôi muốn "
"nhắc nhở bạn rằng, hiện đang xuất hiện những xu hướng mang tính đầy quan "
"ngại về phía người dùng, việc bảo mật và bảo toàn thông tin là một điều cực "
"kỳ quan trọng dù cho vị trí hay công việc mà bạn đang thực hiện là ở dạng "
"nào đi chăng nữa, bảo mật thông tin không bao giờ là một vấn đề quá cũ để "
"lưu ý đến</p><p>Với những gì đang diễn ra tại Việt Nam, chính sách bóp nghẹt "
"thông tin liên quan đến kiểm soát chặt chẽ Facebook, tiến tới kiểm soát toàn "
"diện thông tin trên diện rộng, và trên hết, gần đây là sự xuất hiện của "
"trình duyệt Cờ rôm, một bản sao của trình duyệt Chrome từ phía Google, nhưng "
"Cờ Rôm đã tiến hành các động thái do thám bí mật nhằm ăn cắp các thông tin "
"cá nhân từ người dùng.</p><p>Song hành với đó là trình duyệt cốc cốc, vốn "
"mang nặng tính kiểm duyệt thông tin, được xem như một Bách Độ thứ hai tại "
"Việt Nam, thì việc bạn cần cẩn trọng trong việc tiếp cận thông tin là điều "
"hoàn toàn phải được lưu ý ngay từ bây giờ.</p><p>Zing mp3 hay các sản phẩm "
"của Zing về âm nhạc, gần đây chứa các báo cáo về mã độc được cài đặt trong "
"chính tập tin mp3 được tải từ trang này. Đồng thời, khi nghe nhạc và tải "
"nhạc tại NhạcCuảTui, các bạn cũng cần lưu ý không cài đặt bất kỳ gợi ý nào "
"trong chính trình duyệt, nếu không, sẽ dẫn đến hậu quả là mất đi thông tin "
"về chính bạn do vô tình tiếp tay cho các phần mềm gián điệp được cài vào hệ "
"thống.</p><h3>Hướng dẫn người dùng</h3><p>Giao diện chính của VLC hiện đã "
"được chuyển ngữ, tuy nhiên, đa số các trang về Documentation vẫn hiện còn bỏ "
"ngỏ. Nếu bạn có hứng thú, hãy thử tìm đọc và góp phần Việt Hóa nếu bạn thích."
"</p><p>Bạn có thể tìm thấy các phần mà bạn thắc mắc tại trang web <a href="
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696
"\"http://wiki.videolan.org\">wiki</a>.</p><p>Nếu bạn lần đầu tiên sử dụng "
"VLC, hãy đọc phần<br><a href=\"http://wiki.videolan.org/Documentation:"
"VLC_for_dummies\"><em>Giới thiệu chương trình VLC</em></a>.</p><p>Bạn sẽ "
"được hướng dẫn về việc sử dụng chương trình tại<br>\"<a href=\"http://wiki."
"videolan.org/Documentation:Play_HowTo\"><em>tài liệu cách mở một file với "
"VLC </em></a>\" .</p><p>Về phần lưu trữ,chuyển đổi định dạng file, chuyển "
"mã, mã hóa, dồn kênh và phân luồng âm thanh, bạn sẽ tìm thấy các thông tin "
"hữu ích tại <a href=\"http://wiki.videolan.org/Documentation:Streaming_HowTo"
"\">Tài liệu phân luồng</a>.</p><p>Nếu bạn thấy bổi rối với các thuật ngữ "
"trong chương trình, hãy truy cập vào trang <a href=\"http://wiki.videolan."
"org/Knowledge_Base\">Kiến Thức Cơ Bản</a>.</p><p>Để có thể thao tác với các "
"phím tắt, bạn hãy đọc phần <a href=\"http://wiki.videolan.org/Hotkeys\">Phím "
"Tắt</a> .</p><h3>Trợ giúp trực tuyến</h3><p>Trước khi có câu hỏi nào, bạn "
"hãy dành chút thời gian xem qua <a href=\"http://www.videolan.org/support/"
"faq.html\">Các Câu Hỏi Thường Gặp</a>.</p><p>Sau đó bạn có thể đăng thắc mắc "
"(trợ giúp) của mình lên phần <a href=\"http://forum.videolan.org\">Diễn đan "
"VLC</a>, hay <a href=\"http://www.videolan.org/vlc/lists.html\">email cho "
"chúng tôi</a> hoặc chat trực tiếp với chúng tôi bằng IRCl (<em>#videolan</"
"em> trên irc.freenode.net).</p><h3>Đóng góp cho VLC</h3><p>Bạn có thể trợ "
"giúp chúng tôi bằng cách dành thời gian của bạn cho cộng đồng VLC trên mạng "
"internet, thiết kế giao diện, phiên dịch các tài liệu hướng dẫn, thử nghiệm "
"và viết mã. Bạn cũng có thể đóng góp cho chúng tôi về vật chất thông qua quỹ "
"của VLC. Và dĩ nhiên bạn có thể phát triển <b>tự mình phát triển</b> VLC.</"
"p></body></html>"

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
697
#: src/audio_output/filters.c:267
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
698
msgid "Audio filtering failed"
699
msgstr "Chế độ lọc Audio gặp lỗi"
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
700

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
701
#: src/audio_output/filters.c:268
702
#, c-format
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
703
msgid "The maximum number of filters (%u) was reached."
704
msgstr "Số lượng tối đa dành cho bộ lọc (%u) đã đạt giới hạn cho phép."
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
705

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
706 707
#: src/audio_output/output.c:263 src/config/core.c:380 src/input/es_out.c:947
#: src/libvlc-module.c:540 modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:243
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
708
#: modules/gui/macosx/VLCMainWindow.m:1002 modules/video_filter/postproc.c:235
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
709 710 711
msgid "Disable"
msgstr "Vô hiệu"

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
712
#: src/audio_output/output.c:266 modules/visualization/visual/visual.c:142
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
713 714 715
msgid "Spectrometer"
msgstr "Máy đo quang phổ"

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
716
#: src/audio_output/output.c:269
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
717 718 719
msgid "Scope"
msgstr "Phạm vi"

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
720
#: src/audio_output/output.c:272
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
721 722 723
msgid "Spectrum"
msgstr "Quang phổ"

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
724
#: src/audio_output/output.c:275
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
725 726
#, fuzzy
msgid "VU meter"
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
727 728
msgstr "Máy đo điện"

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
729
#: src/audio_output/output.c:314 src/libvlc-module.c:201
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
730 731 732
msgid "Audio filters"
msgstr "Bộ lọc Audio"

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
733
#: src/audio_output/output.c:327
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
734
msgid "Replay gain"
735
msgstr "Phát lại lần nữa"
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
736

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
737 738
#: src/audio_output/output.c:345 modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:421
#: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:422
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
739
msgid "Stereo audio mode"
740
msgstr "Chế độ stereo audio"
741

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
742 743 744 745 746 747
#: src/audio_output/output.c:421 modules/access/v4l2/v4l2.c:267
#: modules/audio_output/alsa.c:76
msgid "Mono"
msgstr "Mono"

#: src/audio_output/output.c:428
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
748 749 750 751
#, fuzzy
msgid "Original"
msgstr "Số ID gốc"

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
752
#: src/audio_output/output.c:434 src/libvlc-module.c:197
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
753
msgid "Dolby Surround"
754
msgstr "Âm thanh Nổi"
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
755

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
756
#: src/audio_output/output.c:439 src/libvlc-module.c:196
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
757 758
#: modules/access/alsa.c:38 modules/access/oss.c:64
#: modules/access/v4l2/v4l2.c:268 modules/audio_output/alsa.c:76
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
759
#: modules/codec/twolame.c:70
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
760 761 762
msgid "Stereo"
msgstr "Stereo"

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
763
#: src/audio_output/output.c:448 src/input/es_out.c:3236
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
764 765
#: src/libvlc-module.c:197 src/libvlc-module.c:295 src/libvlc-module.c:368
#: src/misc/actions.c:81 modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:89
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
766
#: modules/audio_filter/channel_mixer/remap.c:61 modules/codec/dvbsub.c:102
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
767 768
#: modules/codec/subsdec.c:167 modules/codec/zvbi.c:83
#: modules/control/gestures.c:85
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
769 770 771
#: modules/gui/macosx/VLCVideoEffectsWindowController.m:217
#: modules/gui/macosx/VLCVideoEffectsWindowController.m:290
#: modules/gui/macosx/VLCVideoEffectsWindowController.m:312
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
772 773 774 775 776
#: modules/spu/audiobargraph_v.c:65 modules/spu/logo.c:80
#: modules/spu/marq.c:129 modules/spu/mosaic.c:170 modules/spu/rss.c:171
#: modules/gui/qt/ui/video_effects.h:1231
#: modules/gui/qt/ui/video_effects.h:1273
#: modules/gui/qt/ui/video_effects.h:1283
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
777
msgid "Left"
778
msgstr "Bên Trái"
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
779

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
780
#: src/audio_output/output.c:451 src/libvlc-module.c:197
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
781 782
#: src/libvlc-module.c:295 src/libvlc-module.c:368 src/misc/actions.c:109
#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:89
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
783
#: modules/audio_filter/channel_mixer/remap.c:61 modules/codec/dvbsub.c:102
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
784 785
#: modules/codec/subsdec.c:167 modules/codec/zvbi.c:83
#: modules/control/gestures.c:85
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
786 787 788
#: modules/gui/macosx/VLCVideoEffectsWindowController.m:218
#: modules/gui/macosx/VLCVideoEffectsWindowController.m:292
#: modules/gui/macosx/VLCVideoEffectsWindowController.m:314
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
789 790 791
#: modules/spu/audiobargraph_v.c:65 modules/spu/logo.c:80
#: modules/spu/marq.c:129 modules/spu/mosaic.c:170 modules/spu/rss.c:171
#: modules/gui/qt/ui/video_effects.h:1232
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
792
msgid "Right"
793
msgstr "Bên Phải"
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
794

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
795
#: src/audio_output/output.c:455 src/libvlc-module.c:196
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
796 797 798
msgid "Reverse stereo"
msgstr "Đảo ngược stereo"

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
799
#: src/audio_output/output.c:463 src/libvlc-module.c:198
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
800 801 802 803 804
#: modules/audio_filter/equalizer_presets.h:55
msgid "Headphones"
msgstr "Tai nghe"

#: src/config/core.c:370 modules/access/dtv/access.c:91
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
805 806
#: modules/access/dtv/access.c:106 modules/access/dtv/access.c:115
#: modules/access/dtv/access.c:123 modules/access/dtv/access.c:132
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
807
#: modules/access/dtv/access.c:140 modules/access/dtv/access.c:162
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
808
#: modules/access/v4l2/v4l2.c:137 modules/gui/qt/components/open_panels.cpp:974
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
809
#: modules/gui/qt/components/simple_preferences.cpp:370
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
810 811 812
msgid "Automatic"
msgstr "Tự động"

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
813
#: src/config/file.c:452
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
814 815 816
msgid "boolean"
msgstr "Lô-gíc"

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
817
#: src/config/file.c:452 src/config/help.c:426
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
818 819 820
msgid "integer"
msgstr "số nguyên"

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
821
#: src/config/file.c:460 src/config/help.c:476
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
822 823 824
msgid "float"
msgstr "số thực"

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
825
#: src/config/file.c:473 src/config/help.c:383
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
826 827 828
msgid "string"
msgstr "chuỗi"

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
829
#: src/config/help.c:164
830
msgid "To get exhaustive help, use '-H'."
831
msgstr "De biet them thong tin tro giup, go '-H'."
832

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
833
#: src/config/help.c:168
834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868
#, c-format
msgid ""
"Usage: %s [options] [stream] ...\n"
"You can specify multiple streams on the commandline.\n"
"They will be enqueued in the playlist.\n"
"The first item specified will be played first.\n"
"\n"
"Options-styles:\n"
" --option A global option that is set for the duration of the program.\n"
"  -option A single letter version of a global --option.\n"
"  :option An option that only applies to the stream directly before it\n"
"      and that overrides previous settings.\n"
"\n"
"Stream MRL syntax:\n"
" [[access][/demux]://]URL[#[title][:chapter][-[title][:chapter]]]\n"
" [:option=value ...]\n"
"\n"
" Many of the global --options can also be used as MRL specific :options.\n"
" Multiple :option=value pairs can be specified.\n"
"\n"
"URL syntax:\n"
" file:///path/file       Plain media file\n"
" http://host[:port]/file    HTTP URL\n"
" ftp://host[:port]/file     FTP URL\n"
" mms://host[:port]/file     MMS URL\n"
" screen://           Screen capture\n"
" dvd://[device]         DVD device\n"
" vcd://[device]         VCD device\n"
" cdda://[device]        Audio CD device\n"
" udp://[[<source address>]@[<bind address>][:<bind port>]]\n"
"                 UDP stream sent by a streaming server\n"
" vlc://pause:<seconds>     Pause the playlist for a certain time\n"
" vlc://quit           Special item to quit VLC\n"
"\n"
msgstr ""
869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900
"Cach su dung: %s [tuychon] [luongdulieu] ...\n"
"Ban co the hieu chinh mot hoac nhieu luong du lieu bang che do dong lenh.\n"
"Cac luong du lieu se duoc dua vao hang doi trong danh sach.\n"
"Doi tuong dau tien trong danh sach se duoc uu tien phat.\n"
"\n"
"Cau truc cau lenh tuy chon:\n"
" --option A global option that is set for the duration of the program.\n"
"  -option A single letter version of a global --option.\n"
"  :option An option that only applies to the stream directly before it\n"
"      and that overrides previous settings.\n"
"\n"
"Stream MRL syntax:\n"
" [[access][/demux]://]URL[#[title][:chapter][-[title][:chapter]]]\n"
" [:option=value ...]\n"
"\n"
" Many of the global --options can also be used as MRL specific :options.\n"
" Multiple :option=value pairs can be specified.\n"
"\n"
"URL syntax:\n"
" file:///path/file       Plain media file\n"
" http://host[:port]/file    HTTP URL\n"
" ftp://host[:port]/file     FTP URL\n"
" mms://host[:port]/file     MMS URL\n"
" screen://           Screen capture\n"
" dvd://[device]         DVD device\n"
" vcd://[device]         VCD device\n"
" cdda://[device]        Audio CD device\n"
" udp://[[<source address>]@[<bind address>][:<bind port>]]\n"
"                 UDP stream sent by a streaming server\n"
" vlc://pause:<seconds>     Pause the playlist for a certain time\n"
" vlc://quit           Special item to quit VLC\n"
"\n"
901

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
902 903 904
#: src/config/help.c:490
#, fuzzy
msgid "(default enabled)"
905 906
msgstr "(mặc định mở)"

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
907 908 909
#: src/config/help.c:491
#, fuzzy
msgid "(default disabled)"
910 911
msgstr "(mặc định tắt)"

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
912
#: src/config/help.c:651 src/config/help.c:655
913 914 915
msgid "Note:"
msgstr "Ghi chú:"

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
916
#: src/config/help.c:651
917
msgid "add --advanced to your command line to see advanced options."
918
msgstr "them --advanced vao dong lenh nay de hien thi cac tuy chon nang cao."
919

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
920
#: src/config/help.c:656
921
#, c-format
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
922 923 924 925
msgid "%u module was not displayed because it only has advanced options.\n"
msgid_plural ""
"%u modules were not displayed because they only have advanced options.\n"
msgstr[0] ""
926 927
"%u module không được hiển thị vì những module này đòi hỏi có sự tác động của "
"phần tùy chọn nâng cao.\n"
928

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
929
#: src/config/help.c:663
930 931 932 933
msgid ""
"No matching module found. Use --list or --list-verbose to list available "
"modules."
msgstr ""
934 935
"Không có module nào được tìm thấy. Sử dụng --list hoặc --list-verbose để "
"liệt kê các module sẵn có."
936

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
937
#: src/config/help.c:721