ne.po 1.23 MB
Newer Older
Animesh Swar's avatar
Animesh Swar committed
1 2
msgid ""
msgstr ""
3
"Project-Id-Version: vlc\n"
4
"Report-Msgid-Bugs-To: vlc-devel@videolan.org\n"
5
"POT-Creation-Date: 2013-05-28 11:42+0200\n"
Animesh Swar's avatar
Animesh Swar committed
6 7 8
"PO-Revision-Date: \n"
"Last-Translator: Animesh Swar <animesh_swar@hotmail.co.uk>\n"
"Language-Team: \n"
9
"Language: ne\n"
10
"MIME-Version: 1.0\n"
11
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
12 13
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

14
#: include/vlc_common.h:922
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
msgid ""
"This program comes with NO WARRANTY, to the extent permitted by law.\n"
"You may redistribute it under the terms of the GNU General Public License;\n"
"see the file named COPYING for details.\n"
"Written by the VideoLAN team; see the AUTHORS file.\n"
msgstr ""
"यो कार्यक्रम कानुनद्वारा विस्तार आज्ञापत्रसँग, कुनै वारेन्टिबिना नै आउछ । \n"
"तपाईँले GNU साधारण सार्वजनिक इजाजतपत्रको शर्तमा रहेर यसलाई पुन: वितरण गर्न सक्नुहुन्छ;\n"
"विस्तारका लागि COPYING नाम गरेको फाइल हेर्नुहोस् ।\n"
"VideoLAN समूहद्वारा लेखिएको; लेखक फाइल हेर्नुहोस् ।\n"

26
#: include/vlc_config_cat.h:33
27
msgid "VLC preferences"
28
msgstr "VLC प्राथमिकता"
29

30
#: include/vlc_config_cat.h:35
31
msgid "Select \"Advanced Options\" to see all options."
32
msgstr "सबै विकल्प हेर्नका लागि \"उन्नत विकल्प\" चयन गर्नुहोस् ।"
33

34 35 36
#: include/vlc_config_cat.h:38 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:140
#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:88
#: modules/gui/qt4/menus.cpp:1074
37
msgid "Interface"
38
msgstr "इन्टरफेस"
39

40
#: include/vlc_config_cat.h:39
41
msgid "Settings for VLC's interfaces"
42
msgstr "VLC को इन्टरफेसका लागि सेटिङ"
43

44
#: include/vlc_config_cat.h:41
45
msgid "Main interfaces settings"
Animesh Swar's avatar
Animesh Swar committed
46
msgstr "मुख्य इन्टरफेस सेटिङ"
47

48
#: include/vlc_config_cat.h:43
49
msgid "Main interfaces"
50
msgstr "मुख्य इन्टरफेस"
51

52
#: include/vlc_config_cat.h:44
53
msgid "Settings for the main interface"
54
msgstr "मुख्य इन्टरफेसका लागि सेटिङ"
55

56
#: include/vlc_config_cat.h:46 src/libvlc-module.c:81
57
msgid "Control interfaces"
58
msgstr "नियन्त्रण इन्टरफेस"
59

60
#: include/vlc_config_cat.h:47
61
msgid "Settings for VLC's control interfaces"
62
msgstr "VLC को नियन्त्रण इन्टरफेसका लागि सेटिङ"
63

64 65
#: include/vlc_config_cat.h:49 include/vlc_config_cat.h:50
#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:150
66
msgid "Hotkeys settings"
67
msgstr "हटकुञ्जी सेटिङ"
68

69 70 71 72 73 74 75 76
#: include/vlc_config_cat.h:53 src/input/es_out.c:2850 src/input/es_out.c:2891
#: src/libvlc-module.c:1456 modules/access/imem.c:64
#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:184 modules/gui/macosx/MainMenu.m:376
#: modules/gui/macosx/output.m:161 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:112
#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:142 modules/gui/macosx/wizard.m:377
#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:547
#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:90
#: modules/services_discovery/mediadirs.c:76 modules/stream_out/es.c:93
77
#: modules/stream_out/transcode/transcode.c:191
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
78
#: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:150
79
#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:705 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:736
80
msgid "Audio"
81
msgstr "अडियो"
82

83
#: include/vlc_config_cat.h:54
84
msgid "Audio settings"
85
msgstr "अडियो सेटिङ"
86

87
#: include/vlc_config_cat.h:56
88
msgid "General audio settings"
89
msgstr "साधारण अडियो सेटिङ"
90

91 92
#: include/vlc_config_cat.h:58 include/vlc_config_cat.h:80
#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:734 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:744
93
msgid "Filters"
94
msgstr "फिल्टर"
95

96
#: include/vlc_config_cat.h:59
97 98
#, fuzzy
msgid "Audio filters are used to process the audio stream."
99
msgstr "अडियो प्रवाह पश्चातको प्रक्रियामा अडियो फिल्टर प्रयोग गरिन्छ ।"
100

101 102
#: include/vlc_config_cat.h:61 src/audio_output/output.c:217
#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:386 modules/gui/macosx/MainMenu.m:387
103
msgid "Visualizations"
104
msgstr "भिज्युलाइजेसन"
105

106 107
#: include/vlc_config_cat.h:62 src/audio_output/output.c:284
#: src/libvlc-module.c:197
108
msgid "Audio visualizations"
109
msgstr "अडियो भिज्युलाइजेसन"
110

111
#: include/vlc_config_cat.h:64 include/vlc_config_cat.h:76
112
msgid "Output modules"
113
msgstr "निर्गत मोड्युल"
114

115
#: include/vlc_config_cat.h:65
116 117
#, fuzzy
msgid "General settings for audio output modules."
118
msgstr "अडियो निर्गत मोड्युका लागि ति साधारण सेटिङ हुन्"
119

120 121
#: include/vlc_config_cat.h:67 src/libvlc-module.c:1962
#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:86
122
#: modules/stream_out/transcode/transcode.c:223
123
msgid "Miscellaneous"
124
msgstr "विविध"
125

126
#: include/vlc_config_cat.h:68
127
msgid "Miscellaneous audio settings and modules."
128
msgstr "विविध अडियो सेटिङ र मोड्युल"
129

130 131 132 133 134 135 136 137 138
#: include/vlc_config_cat.h:71 src/input/es_out.c:2853 src/input/es_out.c:2935
#: src/libvlc-module.c:1510 modules/access/imem.c:64
#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:174 modules/gui/macosx/MainMenu.m:389
#: modules/gui/macosx/output.m:151 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:102
#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:144 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:277
#: modules/gui/macosx/wizard.m:378
#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:548
#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:92
#: modules/services_discovery/mediadirs.c:69 modules/stream_out/es.c:101
139
#: modules/stream_out/transcode/transcode.c:161
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
140
#: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:147
141 142
#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:706 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:710
#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:354
143
msgid "Video"
144
msgstr "भिडियो"
145

146
#: include/vlc_config_cat.h:72
147
msgid "Video settings"
148
msgstr "भिडियो सेटिङ"
149

150
#: include/vlc_config_cat.h:74
151
msgid "General video settings"
152
msgstr "साधारण भिडियो सेटिङ"
153

154
#: include/vlc_config_cat.h:78
155
msgid "Choose your preferred video output and configure it here."
156
msgstr "तपाईँले रूचाउनु भएको भिडियो निर्गत छनोट गर्नुहोस् र यसलाई यहाँ कन्फिगर गर्नुहोस् ।"
157

158
#: include/vlc_config_cat.h:82
159 160
#, fuzzy
msgid "Video filters are used to process the video stream."
161
msgstr "भिडियो प्रवाह पश्चात प्रक्रिया भिडियो फिल्टर प्रयोग गरिन्छ ।"
162

163 164 165
#: include/vlc_config_cat.h:84
#, fuzzy
msgid "Subtitles / OSD"
166
msgstr "उपशीर्षक/OSD"
167

168
#: include/vlc_config_cat.h:85
169
#, fuzzy
170
msgid ""
171
"Settings related to On-Screen-Display, subtitles and \"overlay subpictures\""
172
msgstr "स्क्रिन-प्रर्दशन, उपशीर्षक र \"ओभरले सहायक तस्विर\" सँग सम्बन्धित विविध सेटिङ"
173

174
#: include/vlc_config_cat.h:93
175
msgid "Input / Codecs"
176
msgstr "आगत / कोडेक"
177

178 179 180 181
#: include/vlc_config_cat.h:94
#, fuzzy
msgid "Settings for input, demultiplexing, decoding and encoding"
msgstr "भिडियो मात्र असङ्केतक र सङ्केतकका लागि सेटिङ"
182

183
#: include/vlc_config_cat.h:97
184
msgid "Access modules"
185
msgstr "पहुँच मोड्युल"
186

187 188
#: include/vlc_config_cat.h:99
#, fuzzy
189
msgid ""
190 191
"Settings related to the various access methods. Common settings you may want "
"to alter are HTTP proxy or caching settings."
192
msgstr ""
193 194
"VLC द्वारा प्रयोग गर्ने विविध पहुँच विधिसँग सम्बन्धित सेटिङ । तपाईँले एकान्तर गर्न चाहनु "
"भएको साझा सेटिङहरू HTTP प्रोक्सी वा क्यासिङ सेटिङ हुन् ।"
195

196 197 198 199
#: include/vlc_config_cat.h:103
#, fuzzy
msgid "Stream filters"
msgstr "सहायक तस्विर फिल्टर मोड्युल"
200

201 202
#: include/vlc_config_cat.h:105
#, fuzzy
203
msgid ""
204 205
"Stream filters are special modules that allow advanced operations on the "
"input side of VLC. Use with care..."
206
msgstr ""
207 208
"पहुँच फिल्टरहरू विशेष हुन्छन् जसले VLC को आगतमा उन्नत सञ्चालनलाई अनुमति दिन्छ । तपाईँलाई के "
"गर्दै छु भन्ने थाहाँ छैन भने तपाईँले यहाँ केहि छुन हुदैन ।"
209

210
#: include/vlc_config_cat.h:108
211
msgid "Demuxers"
212
msgstr "डेमुक्सर"
213

214
#: include/vlc_config_cat.h:109
215
msgid "Demuxers are used to separate audio and video streams."
216
msgstr "डेमुक्सरलाई अडियो र भिडियो प्रवाह विभाजन गर्न प्रयोग गरिन्छ ।"
217

218
#: include/vlc_config_cat.h:111
219
msgid "Video codecs"
220
msgstr "भिडियो कोडेक"
221

222
#: include/vlc_config_cat.h:112
223 224
#, fuzzy
msgid "Settings for the video, images or video+audio decoders and encoders."
225
msgstr "भिडियो मात्र असङ्केतक र सङ्केतकका लागि सेटिङ"
226

227
#: include/vlc_config_cat.h:114
228
msgid "Audio codecs"
229
msgstr "अडियो कोडेक"
230

231
#: include/vlc_config_cat.h:115
232
msgid "Settings for the audio-only decoders and encoders."
233
msgstr "अडियो मात्र असङ्केतक र सङ्केतकका लागि सेटिङ"
234

235
#: include/vlc_config_cat.h:117
236
#, fuzzy
237
msgid "Subtitle codecs"
238
msgstr "उपशीर्षक कोडेक"
239

240
#: include/vlc_config_cat.h:118
241
#, fuzzy
242
msgid "Settings for subtitle, teletext and CC decoders and encoders."
243
msgstr "भिडियो मात्र असङ्केतक र सङ्केतकका लागि सेटिङ"
244

245 246 247
#: include/vlc_config_cat.h:120
#, fuzzy
msgid "General input settings. Use with care..."
248
msgstr "साधारण आगत सेटिङ । राम्रोसँग प्रयोग गर्नुहोस् ।"
249

250
#: include/vlc_config_cat.h:123 src/libvlc-module.c:1897
251
msgid "Stream output"
252
msgstr "प्रवाह निर्गत"
253

254
#: include/vlc_config_cat.h:125
255
#, fuzzy
256
msgid ""
257 258
"Stream output settings are used when acting as a streaming server or when "
"saving incoming streams.\n"
259 260 261 262
"Streams are first muxed and then sent through an \"access output\" module "
"that can either save the stream to a file, or stream it (UDP, HTTP, RTP/"
"RTSP).\n"
"Sout streams modules allow advanced stream processing (transcoding, "
263
"duplicating...)."
264
msgstr ""
265 266 267 268
"प्रवाह निर्गत भनेको VLC लाई प्रवाहित सर्भर वा आगमन प्रवाह बचत गर्न अनुमति दिने हो ।\n"
"प्रवाहहरूलाई पहिले मुक्स गरिन्छ र त्यसपछि \"पहुँच निर्गत\" मोड्युल हुदै पढाइन्छ जसलाई प्रवाह "
"फाइलमा बचत गरिन्छ वा त्यसलाई प्रवाह गर्न सकिन्छ ।(UDP, HTTP, RTP/RTSP)\n"
"साउट प्रवाह मोड्युलले उन्नत प्रक्रियालाई अनुमति दिन्छ (ट्रान्सकोडिङ, डुब्लिकेटिङ...)."
269

270
#: include/vlc_config_cat.h:133
271
msgid "General stream output settings"
272
msgstr "साधारण प्रवाह निर्गत सेटिङ"
273

274
#: include/vlc_config_cat.h:135
275
msgid "Muxers"
276
msgstr "मुक्सर"
277

278
#: include/vlc_config_cat.h:137
279
msgid ""
280 281 282
"Muxers create the encapsulation formats that are used to put all the "
"elementary streams (video, audio, ...) together. This setting allows you to "
"always force a specific muxer. You should probably not do that.\n"
283 284
"You can also set default parameters for each muxer."
msgstr ""
285 286 287 288
"मुक्सरले सबै तत्व प्रवाहलाई (भिडियो, अडियो, ...)कै स्थानमा राख्न प्रयोग गरिने "
"इनक्याप्सुलेसन ढाँचा सिर्जना गर्दछ । यो सेटिङले तपाईँलाई निर्दिष्ट मुक्सर बल गर्न अनुमति "
"दिन्छ । तपाईँले सम्भवत यसो गर्नु नपर्ला ।\n"
"तपाईँले प्रत्येक मुक्सरका लागि पूर्वनिर्धारित परिमिति सेट गर्न सक्नुहुन्छ ।"
289

290
#: include/vlc_config_cat.h:143
291
msgid "Access output"
292
msgstr "पहुँच निर्गत"
293

294
#: include/vlc_config_cat.h:145
295
msgid ""
296 297 298
"Access output modules control the ways the muxed streams are sent. This "
"setting allows you to always force a specific access output method. You "
"should probably not do that.\n"
299 300
"You can also set default parameters for each access output."
msgstr ""
301 302 303
"पहुँच निर्गत मोड्युलले मुक्स प्रवाहहरू पठाउने तरिका नियन्त्रण गर्दछ । यो सेटिङले तपाईँले "
"निर्दिष्ट पहुँच निर्गत विधि बल गर्न अनुमति दिन्छ । तपाईँले सम्भवत त्यसो गर्न नपर्ला ।\n"
"तपाईँले प्रत्यके पहँच निर्गतका लागि पूर्वनिर्धारित परिमिति सेट गर्न सक्नुहुन्छ ।"
304

305
#: include/vlc_config_cat.h:150
306
msgid "Packetizers"
307
msgstr "प्याकेटराइजर"
308

309
#: include/vlc_config_cat.h:152
310
msgid ""
311 312 313
"Packetizers are used to \"preprocess\" the elementary streams before muxing. "
"This setting allows you to always force a packetizer. You should probably "
"not do that.\n"
314 315
"You can also set default parameters for each packetizer."
msgstr ""
316 317 318
"प्याकेटराइजरहरू मुक्सिङ गर्नु पूर्व तत्व प्रवाह \"पूर्व प्रक्रिया\" गर्न प्रयोग गरिन्छ । यो "
"सेटिङले तपाईँलाई प्याकेटराइजर बल गर्न अनुमति दिन्छ । तपाईँले सम्भवत त्यसो गर्नु नपर्ला ।\n"
"तपाईँले प्रत्येक प्याकेटराइजरका लागि पूर्वनिर्धारित परिमिति सेट गर्न सक्नुहुन्छ ।"
319

320
#: include/vlc_config_cat.h:158
321
msgid "Sout stream"
322
msgstr "साउट प्रवाह"
323

324
#: include/vlc_config_cat.h:159
325 326 327 328
msgid ""
"Sout stream modules allow to build a sout processing chain. Please refer to "
"the Streaming Howto for more information. You can configure default options "
"for each sout stream module here."
329
msgstr ""
330 331 332
"साउट प्रवाह मोड्युले साउट प्रक्रिया श्रृङ्खला निर्माण गर्न अनुमति दिन्छ । कृपया विस्तृत "
"जानकारीका लागि प्रवाहमा सन्दर्भ गर्नुहोस् । तपाईँले यहाँ प्रत्येक प्रवाह मोड्युलका लागि "
"पूर्वनिर्धारित विकल्प कन्फिगर गर्न सक्नुहुन्छ ।"
333

334
#: include/vlc_config_cat.h:164
335
msgid "VOD"
336
msgstr "VOD"
337

338
#: include/vlc_config_cat.h:165
339
msgid "VLC's implementation of Video On Demand"
340
msgstr "माग भएको बेलामा भिडियोको VLC कार्यान्वयन"
341

342 343 344 345 346 347 348
#: include/vlc_config_cat.h:169 src/libvlc-module.c:2002
#: src/playlist/engine.c:256 modules/demux/playlist/playlist.c:64
#: modules/demux/playlist/playlist.c:65 modules/gui/macosx/MainWindow.m:220
#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:117
#: modules/gui/qt4/components/playlist/playlist.cpp:172
#: modules/gui/qt4/components/playlist/selector.cpp:231
#: modules/gui/qt4/dialogs/playlist.cpp:40 modules/gui/qt4/menus.cpp:1110
349
msgid "Playlist"
350
msgstr "बजाउने सूची"
351

352
#: include/vlc_config_cat.h:170
353
msgid ""
354 355
"Settings related to playlist behaviour (e.g. playback mode) and to modules "
"that automatically add items to the playlist (\"service discovery\" modules)."
356
msgstr ""
357 358
"बजाउने सूची व्यवहारसँग सम्बन्धित (उदाहरणका लागि प्लेब्याक मोड) र बजाउने सूचीमा वस्तु "
"स्वचालित रूपमा थप्ने मोड्युल सम्बन्धित सेटिङ (\"सेवा अनुसन्धान\" मोड्युल)"
359

360
#: include/vlc_config_cat.h:174
361
msgid "General playlist behaviour"
362
msgstr "साधारण बजाउने सूची व्यवहार"
363

364
#: include/vlc_config_cat.h:175
365
msgid "Services discovery"
366
msgstr "सेवा अनुसन्धान"
367

368
#: include/vlc_config_cat.h:176
369
msgid ""
370 371
"Services discovery modules are facilities that automatically add items to "
"playlist."
372
msgstr "सेवा अनुसन्धान मोड्युलमा वस्तु बजाउने सूचीमा स्वचालित रूपमा थप्ने सुविधा हुन्छ ।"
373

374 375
#: include/vlc_config_cat.h:180 src/libvlc-module.c:1799
#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1402
376
msgid "Advanced"
377
msgstr "उन्नत"
378

379
#: include/vlc_config_cat.h:181
380 381
#, fuzzy
msgid "Advanced settings. Use with care..."
382
msgstr "उन्नत सेटिङ, राम्रोसँग प्रयोग गर्नुहोस्"
383

384
#: include/vlc_config_cat.h:183
385
msgid "Advanced settings"
386
msgstr "उन्नत सेटिङ"
387

388 389 390
#: include/vlc_config_cat.h:188 modules/gui/macosx/open.m:131
#: modules/gui/macosx/open.m:595 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:211
#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.h:355
391
msgid "Network"
392
msgstr "सञ्जाल"
393

394
#: include/vlc_config_cat.h:189
395
msgid "These modules provide network functions to all other parts of VLC."
396
msgstr "ति मोड्युले VLC को सबै अन्य भागमा सञ्जाल प्रकार्य प्रदान गर्दछ ।"
397

398 399 400
#: include/vlc_config_cat.h:196
#, fuzzy
msgid "These are general settings for video/audio/subtitle encoding modules."
401
msgstr "ति भिडियो/अडियो/उपशीर्षक सङ्केतन मोड्युलका लागि साधारण सेटिङ हुन् ।"
402

403
#: include/vlc_config_cat.h:199
404
msgid "Dialog providers can be configured here."
405
msgstr "संवाद प्रदायकलाई यहाँ कन्फिगर गर्न सकिन्छ ।"
406

407 408
#: include/vlc_config_cat.h:202
#, fuzzy
409 410
msgid ""
"In this section you can force the behavior of the subtitle demuxer, for "
411
"example by setting the subtitle type or file name."
412
msgstr ""
413 414
"यो भागमा तपाईँले उपशीर्षक डुमुक्सरको व्यवहार बल गर्न सक्नुहुन्छ । उदाहरणका लागि उपशीर्षक "
"प्रकार वा फाइलनामको सेटिङ"
415

416
#: include/vlc_interface.h:134
417
#, fuzzy
418 419
msgid ""
"\n"
420 421
"Warning: if you cannot access the GUI anymore, open a command-line window, "
"go to the directory where you installed VLC and run \"vlc -I qt\"\n"
422
msgstr ""
423 424 425
"\n"
"चेतावनी: यदि तपाईँले अब GUI मा पहुँच गर्न सक्नुभएन भने, आदेशरेखा सञ्झ्याल खोल्नुहोस् र तपाईँले "
"VLC स्थापना गर्नु भएको र \"vlc -I wx\" चलाउनु भएको डाइरेक्टरीमा जानुहोस् ।\n"
426

427
#: include/vlc_intf_strings.h:46
428 429 430
#, fuzzy
msgid "&Open File..."
msgstr "फाइल खोल्नुहोस्..."
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
431

432
#: include/vlc_intf_strings.h:47
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
433 434 435 436
#, fuzzy
msgid "&Advanced Open..."
msgstr "सेटिङ्ग्स..."

437 438 439 440 441 442 443 444
#: include/vlc_intf_strings.h:48
msgid "Open D&irectory..."
msgstr "डाइरेक्टरी खोल्नुहोस्..."

#: include/vlc_intf_strings.h:49
#, fuzzy
msgid "Open &Folder..."
msgstr "फाइल खोल्नुहोस्..."
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
445

446
#: include/vlc_intf_strings.h:50
447
msgid "Select one or more files to open"
Animesh Swar's avatar
Animesh Swar committed
448
msgstr "एउटा या धेरै फाइल खोल्नुहोस् "
449

450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460
#: include/vlc_intf_strings.h:51
#, fuzzy
msgid "Select Directory"
msgstr "डाइरेक्टरी चयन गर्नुहोस्"

#: include/vlc_intf_strings.h:51
#, fuzzy
msgid "Select Folder"
msgstr "फाइल चयन गर्नुहोस्"

#: include/vlc_intf_strings.h:55
461
#, fuzzy
462
msgid "Media &Information"
463
msgstr "मेटा सूचना"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
464

465
#: include/vlc_intf_strings.h:56
466
#, fuzzy
467
msgid "&Codec Information"
468 469
msgstr "बढि जानकारी"

470
#: include/vlc_intf_strings.h:57
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
471
#, fuzzy
472 473
msgid "&Messages"
msgstr "सन्देश"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
474

475
#: include/vlc_intf_strings.h:58
476
#, fuzzy
477
msgid "Jump to Specific &Time"
478
msgstr "शीर्षकमा जानुहोस्"
479

480
#: include/vlc_intf_strings.h:59
481
#, fuzzy
482
msgid "Custom &Bookmarks"
483 484
msgstr "पुस्तकचिनो"

485
#: include/vlc_intf_strings.h:60
486
#, fuzzy
487
msgid "&VLM Configuration"
488 489
msgstr "कन्फिगरेसन लोड गर्नुहोस्"

490
#: include/vlc_intf_strings.h:62
491
#, fuzzy
492 493
msgid "&About"
msgstr "बारेमा"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
494

495
#: include/vlc_intf_strings.h:65 modules/control/rc.c:72
496 497 498 499 500 501
#: modules/gui/macosx/ControlsBar.m:404 modules/gui/macosx/MainMenu.m:349
#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:456 modules/gui/macosx/MainMenu.m:463
#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1182 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1183
#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1184 modules/gui/macosx/playlist.m:498
#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:115
#: modules/gui/qt4/dialogs/vlm.cpp:550 modules/gui/qt4/ui/open.h:244
502
msgid "Play"
503
msgstr "बजाउनुहोस्"
504

505
#: include/vlc_intf_strings.h:66
506
#, fuzzy
507 508
msgid "Remove Selected"
msgstr "फाइल चयन गरिएको छैन"
509

510
#: include/vlc_intf_strings.h:67
511
msgid "Information..."
Animesh Swar's avatar
Animesh Swar committed
512
msgstr "सूचना "
513

514
#: include/vlc_intf_strings.h:68
515 516 517
#, fuzzy
msgid "Create Directory..."
msgstr "खोलौ &निर्देशिक... "
518

519
#: include/vlc_intf_strings.h:69
520 521 522 523
#, fuzzy
msgid "Create Folder..."
msgstr "फाइल खोल्नुहोस्..."

524
#: include/vlc_intf_strings.h:70
525 526 527 528
#, fuzzy
msgid "Show Containing Directory..."
msgstr "डाइरेक्टरी चयन गर्नुहोस्"

529
#: include/vlc_intf_strings.h:71
530 531 532
msgid "Show Containing Folder..."
msgstr ""

533
#: include/vlc_intf_strings.h:72
534
msgid "Stream..."
Animesh Swar's avatar
Animesh Swar committed
535
msgstr "स्रोत..."
536

537
#: include/vlc_intf_strings.h:73
538
msgid "Save..."
Animesh Swar's avatar
Animesh Swar committed
539
msgstr "बाचात गर्नुहोस् "
540

541 542
#: include/vlc_intf_strings.h:77 modules/gui/macosx/CoreInteraction.m:397
#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:363 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1463
543
msgid "Repeat All"
544
msgstr "सबै दोहर्याउनुहोस्"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
545

546 547
#: include/vlc_intf_strings.h:78 modules/gui/macosx/CoreInteraction.m:417
#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:362 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1458
548 549
msgid "Repeat One"
msgstr "दोहर्याउने सुरु गर्नुहोस्"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
550

551 552 553 554
#: include/vlc_intf_strings.h:79 src/libvlc-module.c:1398
#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:361 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1453
#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:119
#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:132
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
555
msgid "Random"
556
msgstr "अनियमित"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
557

558
#: include/vlc_intf_strings.h:80 modules/gui/macosx/CoreInteraction.m:375
Felix Paul Kühne's avatar
Felix Paul Kühne committed
559
#, fuzzy
560
msgid "Random Off"
Felix Paul Kühne's avatar
Felix Paul Kühne committed
561
msgstr "अनियमित अन्त्य गर्नुहोस्"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
562

563
#: include/vlc_intf_strings.h:81
564 565
msgid "Add to Playlist"
msgstr "बजाउने सूचीमा थप्नुहोस्"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
566

567
#: include/vlc_intf_strings.h:83
568 569
#, fuzzy
msgid "Add File..."
Animesh Swar's avatar
Animesh Swar committed
570
msgstr "फाइल थुप्नुहोस्..."
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
571

572
#: include/vlc_intf_strings.h:84
573 574 575 576
#, fuzzy
msgid "Add Directory..."
msgstr "डाइरेक्टरी थप्नुहोस्..."

577
#: include/vlc_intf_strings.h:85
578 579 580
#, fuzzy
msgid "Add Folder..."
msgstr "फाइल थुप्नुहोस्..."
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
581

582
#: include/vlc_intf_strings.h:87
583
#, fuzzy
584
msgid "Save Playlist to &File..."
585
msgstr "बजाउने सूची बचत गर्नुहोस्..."
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
586

587 588
#: include/vlc_intf_strings.h:89 modules/gui/macosx/MainWindow.m:168
#: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:1134
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
589
msgid "Search"
590
msgstr "खोजी गर्नुहोस्"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
591

592 593
#: include/vlc_intf_strings.h:97 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:160
#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1400
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
594
msgid "Waves"
Animesh Swar's avatar
Animesh Swar committed
595
msgstr "लहर "
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
596

597
#: include/vlc_intf_strings.h:98
Felix Paul Kühne's avatar
Felix Paul Kühne committed
598 599
msgid ""
"<html><head><meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; "
Rafaël Carré's avatar
Rafaël Carré committed
600
"charset=utf-8\" /></head><body><h2>Welcome to VLC media player Help</"
Felix Paul Kühne's avatar
Felix Paul Kühne committed
601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614
"h2><h3>Documentation</h3><p>You can find VLC documentation on VideoLAN's <a "
"href=\"http://wiki.videolan.org\">wiki</a> website.</p><p>If you are a "
"newcomer to VLC media player, please read the<br><a href=\"http://wiki."
"videolan.org/Documentation:VLC_for_dummies\"><em>Introduction to VLC media "
"player</em></a>.</p><p>You will find some information on how to use the "
"player in the <br>\"<a href=\"http://wiki.videolan.org/Documentation:"
"Play_HowTo\"><em>How to play files with VLC media player</em></a>\" document."
"</p><p>For all the saving, converting, transcoding, encoding, muxing and "
"streaming tasks, you should find useful information in the <a href=\"http://"
"wiki.videolan.org/Documentation:Streaming_HowTo\">Streaming Documentation</"
"a>.</p><p>If you are unsure about terminology, please consult the <a href="
"\"http://wiki.videolan.org/Knowledge_Base\">knowledge base</a>.</p><p>To "
"understand the main keyboard shortcuts, read the <a href=\"http://wiki."
"videolan.org/Hotkeys\">shortcuts</a> page.</p><h3>Help</h3><p>Before asking "
615 616 617 618 619 620 621 622 623
"any question, please refer yourself to the <a href=\"http://www.videolan.org/"
"support/faq.html\">FAQ</a>.</p><p>You might then get (and give) help on the "
"<a href=\"http://forum.videolan.org\">Forums</a>, the <a href=\"http://www."
"videolan.org/vlc/lists.html\">mailing-lists</a> or our IRC channel "
"(<em>#videolan</em> on irc.freenode.net).</p><h3>Contribute to the project</"
"h3><p>You can help the VideoLAN project giving some of your time to help the "
"community, to design skins, to translate the documentation, to test and to "
"code. You can also give funds and material to help us. And of course, you "
"can <b>promote</b> VLC media player.</p></body></html>"
Felix Paul Kühne's avatar
Felix Paul Kühne committed
624
msgstr ""
625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649
"<html><head><meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; "
"charset=utf-8\" /></head><body><h2>VLC मिडिया पेलयर मददमा तपाईंलाई स्वागत छ।</"
"h2><h3>दस्तावेज़ीकरण</h3><p>तपाईं VLC को दस्तावेज़ीकरण VideoLAN's <a href=\"http://"
"wiki.videolan.org\">विकी</a>वेबसाईट।</p><p>यदि तपाईं VLC मीडिया प्लेयर मा "
"नवागंतुक , हुनुहुन्छ भने कृपया यो पढ्नुहोस्<br><a href=\"http://wiki.videolan.org/"
"Documentation:VLC_for_dummies\"><em>VLC मिडिया पेलएर को परिचय</em></a></"
"p><p>यो पेलएर कसरु चलाऊने भन्ने जानकारी तपाईं<br>\"<a href=\"http://wiki.videolan."
"org/Documentation:Play_HowTo\"><em>पेलएर मा फाइल कसरी खोल्ने</em></a>\"दस्तावेज़।</"
"p><p>बाचाउने, परिवर्तन, त्रन्स्कोदिङ, कूटबन्धन, मिश्रण अनी स्त्रेअंिङ कार्य को लागि तपाईंले "
"उपयोगी जानकारी यता पाउन सक्नुहुनेछ<a href=\"http://wiki.videolan.org/"
"Documentation:Streaming_HowTo\">स्त्रेअंिङ दस्तावेज़ीकरण</a></p><p>यदी तपाईं कुनै "
"शब्दवली को बारेमा अनिश्चित हुनुहुन्छ भने, कृपया सलाह को लागि<a href=\"http://wiki."
"videolan.org/Knowledge_Base\">ज्ञान भन्दार </a></p><p>केय्बोर्ड को मुख्य शॉर्टकट "
"सम्झना को लागि, यो पढ्नुस्<a href=\"http://wiki.videolan.org/Hotkeys\">शॉर्टकट</"
"a> पाना।</p><h3>सहायता</h3><p>कुनै पनि प्रश्न गर्नु भन्दा अगाडि, कृपया आँफै ले एस्मा "
"उल्लेख गर्नुहोस् <a href=\"http://www.videolan.org/support/faq.html\">सामान्य प्रश्न "
"हरु </a></p><p>तपाईं मद्दद पाउन (अनी दिन ) यता दिन सक्नु हुनेछ <a href=\"http://"
"forum.videolan.org\">फोरुम</a>, यो <a href=\"http://www.videolan.org/vlc/"
"lists.html\">मैलिङ सुची </a>य हाम्रो IRC च्यानल (<em>#videolan</em> on irc."
"freenode.net)। </p><h3>यो पारीयोजना मा योउदान दिन को लागि </h3><p>तपाईं "
"परियोजना समुदाय मा मदद गर्न को लागि, खाल डिजाईन गर्न को लागि, यो दस्तावेज़ को "
"अनुवाद गर्न को लागि, र परीक्षण गर्न को लागि, कोदे को लागि आफ्नो समय दिन मदद गर्न "
"सक्न्हुने छ। तपाईं हामीलाई चन्दा य सामाग्री दिएर पनि हामीलाई मदद गर्न सक्नुहुनेछ। अनी "
"साची तपाईं हामीलाई <b>बढ़ावा</b>VLC मिडिया पेलएर। </p></body></html>"

650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661
#: src/audio_output/filters.c:247
msgid "Audio filtering failed"
msgstr "अडियो छान्न असफल "

#: src/audio_output/filters.c:248
#, fuzzy, c-format
msgid "The maximum number of filters (%u) was reached."
msgstr "छान्ने को अधिक्तम संख्या (%d) मा पुगिसकेको थियो "

#: src/audio_output/output.c:220 src/audio_output/output.c:267
#: src/config/core.c:407 src/input/es_out.c:902 src/libvlc-module.c:540
#: modules/gui/macosx/MainWindow.m:996 modules/video_filter/postproc.c:234
662
msgid "Disable"
663
msgstr "अक्षम पार्नुहोस्"
664

665
#: src/audio_output/output.c:223 modules/visualization/visual/visual.c:125
666
msgid "Spectrometer"
667
msgstr "स्पेकट्रोमिटर"
668

669
#: src/audio_output/output.c:226
670
msgid "Scope"
671
msgstr "क्षेत्र"
672

673
#: src/audio_output/output.c:229
674
msgid "Spectrum"
675
msgstr "स्पेकट्रम"
676

677
#: src/audio_output/output.c:232
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
678 679 680 681
#, fuzzy
msgid "Vu meter"
msgstr "भिडियो फिल्टर"

682 683
#: src/audio_output/output.c:264 modules/audio_filter/equalizer.c:81
#: modules/gui/macosx/AudioEffects.m:144 share/lua/http/index.html:219
684
msgid "Equalizer"
685
msgstr "समकारी"
686

687
#: src/audio_output/output.c:279 src/libvlc-module.c:192
688
msgid "Audio filters"
689
msgstr "अडियो फिल्टर"
690

691
#: src/audio_output/output.c:290
692 693 694 695
#, fuzzy
msgid "Replay gain"
msgstr "पुन: बजाउन मिल्ने प्रकार"

696 697 698 699 700
#: src/audio_output/output.c:377 modules/gui/macosx/MainMenu.m:382
#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:383
#, fuzzy
msgid "Stereo audio mode"
msgstr "स्टेरियो मोड"
701

702 703 704
#: src/audio_output/output.c:412 src/libvlc-module.c:189
msgid "Dolby Surround"
msgstr "डल्बी सराउन्ड"
705

706 707 708
#: src/audio_output/output.c:417 src/libvlc-module.c:188
#: modules/access/alsa.c:38 modules/access/oss.c:64
#: modules/access/v4l2/v4l2.c:268 modules/audio_output/alsa.c:76
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
709
#: modules/codec/twolame.c:70
710
msgid "Stereo"
711
msgstr "स्टेरियो"
712

713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724
#: src/audio_output/output.c:422 src/config/keys.c:85 src/libvlc-module.c:189
#: src/libvlc-module.c:286 src/libvlc-module.c:364
#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:92
#: modules/audio_filter/channel_mixer/remap.c:61 modules/codec/dvbsub.c:102
#: modules/codec/subsdec.c:164 modules/codec/zvbi.c:78
#: modules/control/gestures.c:83 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:105
#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:170 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:192
#: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:74 modules/video_filter/logo.c:79
#: modules/video_filter/marq.c:139 modules/video_filter/mosaic.c:170
#: modules/video_filter/rss.c:173 modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1319
#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1362
#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1372
725
msgid "Left"
726
msgstr "बायाँ"
727

728 729 730 731 732 733 734 735 736 737
#: src/audio_output/output.c:430 src/config/keys.c:111 src/libvlc-module.c:189
#: src/libvlc-module.c:286 src/libvlc-module.c:364
#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:92
#: modules/audio_filter/channel_mixer/remap.c:61 modules/codec/dvbsub.c:102
#: modules/codec/subsdec.c:164 modules/codec/zvbi.c:78
#: modules/control/gestures.c:83 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:106
#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:172 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:194
#: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:74 modules/video_filter/logo.c:79
#: modules/video_filter/marq.c:139 modules/video_filter/mosaic.c:170
#: modules/video_filter/rss.c:173 modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1320
738
msgid "Right"
739
msgstr "दायाँ"
740

741
#: src/audio_output/output.c:433 src/libvlc-module.c:188
742
msgid "Reverse stereo"
743
msgstr "स्ट्रेरियो उल्टाउनुहोस्"
744

745 746 747 748 749 750 751 752 753 754
#: src/config/core.c:397 modules/access/dtv/access.c:91
#: modules/access/dtv/access.c:106 modules/access/dtv/access.c:115
#: modules/access/dtv/access.c:123 modules/access/dtv/access.c:132
#: modules/access/dtv/access.c:140 modules/access/dtv/access.c:160
#: modules/access/v4l2/v4l2.c:137
#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:970
msgid "Automatic"
msgstr "स्वचालित"

#: src/config/file.c:458
755 756 757
msgid "boolean"
msgstr "बुलियन"

758
#: src/config/file.c:458 src/config/help.c:468
759 760 761
msgid "integer"
msgstr "इन्टिजर"

762
#: src/config/file.c:466 src/config/help.c:498
763 764 765
msgid "float"
msgstr "फ्लोट"

766
#: src/config/file.c:479 src/config/help.c:447
767 768 769
msgid "string"
msgstr "स्ट्रिङ"

770
#: src/config/help.c:127
771 772 773
msgid "To get exhaustive help, use '-H'."
msgstr "सम्पूर्ण मद्दद पाउन को लागि '-H' हेर्नुहोस्।"

774
#: src/config/help.c:131
775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"Usage: %s [options] [stream] ...\n"
"You can specify multiple streams on the commandline.\n"
"They will be enqueued in the playlist.\n"
"The first item specified will be played first.\n"
"\n"
"Options-styles:\n"
" --option A global option that is set for the duration of the program.\n"
"  -option A single letter version of a global --option.\n"
"  :option An option that only applies to the stream directly before it\n"
"      and that overrides previous settings.\n"
"\n"
"Stream MRL syntax:\n"
" [[access][/demux]://]URL[#[title][:chapter][-[title][:chapter]]]\n"
" [:option=value ...]\n"
"\n"
" Many of the global --options can also be used as MRL specific :options.\n"
" Multiple :option=value pairs can be specified.\n"
"\n"
"URL syntax:\n"
" file:///path/file       Plain media file\n"
" http://host[:port]/file    HTTP URL\n"
" ftp://host[:port]/file     FTP URL\n"
" mms://host[:port]/file     MMS URL\n"
" screen://           Screen capture\n"
" dvd://[device]         DVD device\n"
" vcd://[device]         VCD device\n"
" cdda://[device]        Audio CD device\n"
" udp://[[<source address>]@[<bind address>][:<bind port>]]\n"
"                 UDP stream sent by a streaming server\n"
" vlc://pause:<seconds>     Pause the playlist for a certain time\n"
" vlc://quit           Special item to quit VLC\n"
"\n"
msgstr ""
"उपयोग: %s [options] [stream] ...\n"
"तपाईँले आदेशरेखामा बहुविध प्रवाह निर्दिष्ट गर्न सक्नुहुन्छ । तिनिहरूलाई यो बजाउने सूचीमा लाम "
"लगाइएको छ ।\n"
"पहिले निर्दिष्ट गरिएको वस्तु पहिले बजाइन्छ ।\n"
"\n"
"विकल्प-शैली:\n"
" --option कार्यक्रमको अवधिका लागि सेट गरिने विश्वव्यापि विकल्प\n"
"  -option विश्वव्यापि --विकल्पको एकल अक्षरको संस्करण\n"
"  :option यसको अगाडि प्रत्यक्ष रूपमा प्रवाहमा लागू गर्ने\n"
"      र अघिल्लो सेटिङलाई अधिलेखण गर्ने विल्प मात्र लागू गर्दछ ।\n"
"\n"
"प्रवाह MRL वाक्यसंरचना:\n"
" [[access][/demux]://]URL[@[title][:chapter][-[title][:chapter]]] [:"
"option=value ...]\n"
"\n"
" विश्वव्यापी --विकल्पको धेरैलाई MRL निर्दिष्ट :विकल्पको रूपमा पनि प्रयो गर्न सकिन्छ\n"
" बहुविध :विकल्प=मान जोडिलाई निर्दिष्ट गर्न सकिन्छ ।\n"
"\n"
"URL वाक्यसंरचना:\n"
" [file://]फाइलनाम       सादा मिडिया फाइल\n"
" http://ip:port/file      HTTP URL\n"
" ftp://ip:port/file       FTP URL\n"
" mms://ip:port/file       MMS URL\n"
" screen://           स्क्रिन क्याप्चर\n"
" [dvd://][device][@raw_device] DVD यन्त्र\n"
" [vcd://][device]        VCD यन्त्र\n"
" [cdda://][device]       अडियो CD यन्त्र\n"
" udp:[[<source address>]@[<bind address>][:<bind port>]]\n"
"                 प्रवाहित सर्भरद्वारा पठाइएको UDP प्रवाह\n"
" vlc:pause:<seconds>      निश्चित समयका लागि बजाउने सूची पग गर्ने विशेष "
"वस्तु\n"
" vlc:quit            VLC अन्त्य गर्ने विशेष वस्तु\n"

843
#: src/config/help.c:514
844 845 846
msgid " (default enabled)"
msgstr " (पूर्वनिर्धारित सक्षम पारिएको छ)"

847
#: src/config/help.c:515
848 849 850
msgid " (default disabled)"
msgstr " (पूर्वनिर्धारित अक्षम पारिएको छ)"

851 852
#: src/config/help.c:680 src/config/help.c:683 src/config/help.c:690
#: src/config/help.c:692
853 854 855 856
#, fuzzy
msgid "Note:"
msgstr "कुनै होइन"

857
#: src/config/help.c:681 src/config/help.c:684
858 859 860
msgid "add --advanced to your command line to see advanced options."
msgstr ""

861
#: src/config/help.c:694
862
#, c-format
863 864 865 866 867
msgid "%u module was not displayed because it only has advanced options.\n"
msgid_plural ""
"%u modules were not displayed because they only have advanced options.\n"
msgstr[0] ""
msgstr[1] ""
868

869
#: src/config/help.c:704 src/config/help.c:708
870 871 872 873 874
msgid ""
"No matching module found. Use --list or --list-verbose to list available "
"modules."
msgstr ""

875
#: src/config/help.c:790
876 877 878 879
#, fuzzy, c-format
msgid "VLC version %s (%s)\n"
msgstr "VLC संस्करण %s\n"

880
#: src/config/help.c:792
881 882 883 884
#, fuzzy, c-format
msgid "Compiled by %s on %s (%s)\n"
msgstr "%s@%s.%s द्वारा कम्पाइल गरिएको\n"

885
#: src/config/help.c:794
886 887 888 889
#, c-format
msgid "Compiler: %s\n"
msgstr "कम्पाइल गर्ने व्यक्ति: %s\n"

890
#: src/config/help.c:827
891 892 893 894 895 896 897
msgid ""
"\n"
"Dumped content to vlc-help.txt file.\n"
msgstr ""
"\n"
"vlc-help.txt फाइलमा राखीएको सामग्री\n"

898
#: src/config/help.c:841
899 900 901 902 903 904
msgid ""
"\n"
"Press the RETURN key to continue...\n"
msgstr ""
"\n"
"जारी राख्नका लागि RETURN कुञ्जी थिच्नुहोस्...\n"
905

906 907 908 909
#: src/config/keys.c:56
#, fuzzy
msgid "Backspace"
msgstr "पछाडि"
910

911
#: src/config/keys.c:57
912
#, fuzzy
913 914
msgid "Brightness Down"
msgstr "उज्यालोपन"
915

916
#: src/config/keys.c:58
917
#, fuzzy
918 919
msgid "Brightness Up"
msgstr "उज्यालोपन"
920

921 922 923 924
#: src/config/keys.c:59
#, fuzzy
msgid "Browser Back"
msgstr "ब्राउज गर्नुहोस्..."
925

926 927 928
#: src/config/keys.c:60
msgid "Browser Favorites"
msgstr ""
929

930 931 932 933
#: src/config/keys.c:61
#, fuzzy
msgid "Browser Forward"
msgstr "चरण अगाडि"
934

935
#: src/config/keys.c:62
936
#, fuzzy
937 938
msgid "Browser Home"
msgstr "ब्राउज गर्नुहोस्..."
939

940 941 942 943
#: src/config/keys.c:63
#, fuzzy
msgid "Browser Refresh"
msgstr "ताजा पार्ने सूची"
944

945 946 947 948
#: src/config/keys.c:64
#, fuzzy
msgid "Browser Search"
msgstr "ब्राउज गर्नुहोस्..."
949

950 951 952 953
#: src/config/keys.c:65
#, fuzzy
msgid "Browser Stop"
msgstr "ब्राउज गर्नुहोस्..."
954