Commit f2460371 authored by Rémi Denis-Courmont's avatar Rémi Denis-Courmont
Browse files

Fix gettext syntax

parent 6932d8cd
...@@ -7077,7 +7077,7 @@ msgid "" ...@@ -7077,7 +7077,7 @@ msgid ""
msgstr "" msgstr ""
"Množstvo času (v ms), počas ktorého sa bude čakať na prerušenie prijímania " "Množstvo času (v ms), počas ktorého sa bude čakať na prerušenie prijímania "
"dát zo siete. Pamätajte prosím nato, že pokus o pripojenie sa pred " "dát zo siete. Pamätajte prosím nato, že pokus o pripojenie sa pred "
"definitívnym zrušením zopakuje 10x.\v " "definitívnym zrušením zopakuje 10x."
   
#: modules/access/mms/mms.c:74 #: modules/access/mms/mms.c:74
msgid "Microsoft Media Server (MMS) input" msgid "Microsoft Media Server (MMS) input"
...@@ -21262,7 +21262,7 @@ msgid "" ...@@ -21262,7 +21262,7 @@ msgid ""
"Maps the hardware channel X to logical channel Y to fix wrong wiring :-)" "Maps the hardware channel X to logical channel Y to fix wrong wiring :-)"
msgstr "" msgstr ""
"Namapuje hardvérový kanál X na logický kanál Y, aby sa opravilo zlé " "Namapuje hardvérový kanál X na logický kanál Y, aby sa opravilo zlé "
"prepojenie :-)\v" "prepojenie :-)"
   
#: modules/video_filter/atmo/atmo.cpp:254 #: modules/video_filter/atmo/atmo.cpp:254
msgid "disabled" msgid "disabled"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment