vi.po 676 KB
Newer Older
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
1
# Vietnamese translations for vlc package.
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
2
# Copyright (C) 2008-2010 VideoLAN
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
3
# This file is distributed under the same license as the vlc package.
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
4
# Phan Anh <ppanhh@gmail.com>, 2009-2010.
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
5 6 7 8
# 
msgid ""
msgstr ""
"Report-Msgid-Bugs-To: vlc-devel@videolan.org\n"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
9
"POT-Creation-Date: 2010-04-12 23:59+0100\n"
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
10 11 12 13 14 15
"PO-Revision-Date: 2009-06-29 15:23+0700\n"
"Last-Translator: anh phan <ppanhh@gmail.com>\n"
"Language-Team: iamphananh.blogspot.com <ppanhh@gmail.com>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
16
"VietnamVietnamViet namviProject-Id-Version: vlc 1.0\n"
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
17 18 19 20
"X-Poedit-Language: Vietnamese\n"
"X-Poedit-Country: VIET NAM\n"
"X-Poedit-Bookmarks: 117,2617,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1\n"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
21
#: include/vlc_common.h:916
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
msgid ""
"This program comes with NO WARRANTY, to the extent permitted by law.\n"
"You may redistribute it under the terms of the GNU General Public License;\n"
"see the file named COPYING for details.\n"
"Written by the VideoLAN team; see the AUTHORS file.\n"
msgstr ""
"Chương trình này được phát hành mà KHÔNG CÓ SỰ BẢO HÀNH, tuân theo các điều "
"khoản của luật pháp.\n"
"Bạn có thể phân phối nó với các điều khoản của GNU General Public License;\n"
"Hãy xem file COPYING để có thêm thông tin.\n"
"Lập trình bởi nhóm VideoLAN, phiên bản Việt Hóa được phiên dịch bởi Phan "
"Anh.\n"

#: include/vlc_config_cat.h:32
msgid "VLC preferences"
msgstr "Tùy chỉnh"

#: include/vlc_config_cat.h:34
msgid "Select \"Advanced Options\" to see all options."
msgstr "Chọn\"Tùy chọn nâng cao\" để có thêm các lựa chọn khác"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
43
#: include/vlc_config_cat.h:37 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:180
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
44
#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:81
45
#: modules/gui/qt4/menus.cpp:1013 modules/misc/dummy/dummy.c:69
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64
msgid "Interface"
msgstr "Giao diện"

#: include/vlc_config_cat.h:38
msgid "Settings for VLC's interfaces"
msgstr "Thiết lập giao diện"

#: include/vlc_config_cat.h:40
msgid "Main interfaces settings"
msgstr "Thiết lập giao diện chính"

#: include/vlc_config_cat.h:42
msgid "Main interfaces"
msgstr "Giao diện chính"

#: include/vlc_config_cat.h:43
msgid "Settings for the main interface"
msgstr "Các thiết lập cho giao diện chính"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
65
#: include/vlc_config_cat.h:45 src/libvlc-module.c:185
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
66 67 68 69 70 71 72 73
msgid "Control interfaces"
msgstr "Giao diện điều khiển"

#: include/vlc_config_cat.h:46
msgid "Settings for VLC's control interfaces"
msgstr "Thiết lập giao diện điều khiển"

#: include/vlc_config_cat.h:48 include/vlc_config_cat.h:49
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
74
#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:200
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
75 76 77
msgid "Hotkeys settings"
msgstr "Thiết lập phím tắt"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
78
#: include/vlc_config_cat.h:52 src/input/es_out.c:2840 src/input/es_out.c:2880
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
79 80 81 82
#: src/libvlc-module.c:1567 modules/access/imem.c:69
#: modules/gui/macosx/intf.m:667 modules/gui/macosx/output.m:170
#: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:114 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:184
#: modules/gui/macosx/wizard.m:380
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
83
#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:507
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
84
#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:83
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
85 86
#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:487 modules/services_discovery/mediadirs.c:77
#: modules/stream_out/es.c:93 modules/stream_out/transcode/transcode.c:192
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
msgid "Audio"
msgstr "Audio"

#: include/vlc_config_cat.h:53
msgid "Audio settings"
msgstr "Thiết lập "

#: include/vlc_config_cat.h:55
msgid "General audio settings"
msgstr "Thiết lập chung cho Audio"

#: include/vlc_config_cat.h:57 include/vlc_config_cat.h:79
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
99
#: src/video_output/video_output.c:482
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
100 101 102 103 104 105 106 107
msgid "Filters"
msgstr "Bộ lọc"

#: include/vlc_config_cat.h:58
msgid "Audio filters are used to process the audio stream."
msgstr "Bộ lọc Audio dùng để xử lý việc phân luồng Audio"

#: include/vlc_config_cat.h:60 src/audio_output/input.c:108
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
108
#: modules/gui/macosx/intf.m:677 modules/gui/macosx/intf.m:678
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123
msgid "Visualizations"
msgstr "Hiệu ứng"

#: include/vlc_config_cat.h:61 src/audio_output/input.c:182
msgid "Audio visualizations"
msgstr "Hiệu ứng Audio"

#: include/vlc_config_cat.h:63 include/vlc_config_cat.h:75
msgid "Output modules"
msgstr "Phương thức xuất dữ liệu"

#: include/vlc_config_cat.h:64
msgid "General settings for audio output modules."
msgstr "Thiết lập chung cho phướng thức xuất dữ liệu của Audio"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
124 125
#: include/vlc_config_cat.h:66 src/libvlc-module.c:2039
#: modules/stream_out/transcode/transcode.c:226
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
126 127 128 129 130 131 132
msgid "Miscellaneous"
msgstr "Tổng quan"

#: include/vlc_config_cat.h:67
msgid "Miscellaneous audio settings and modules."
msgstr "Tổng quan thiết lập phương thức Audio"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
133
#: include/vlc_config_cat.h:70 src/input/es_out.c:2843 src/input/es_out.c:2927
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
134 135 136 137
#: src/libvlc-module.c:1620 modules/access/imem.c:69
#: modules/gui/macosx/intf.m:680 modules/gui/macosx/output.m:160
#: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:103 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:188
#: modules/gui/macosx/wizard.m:381
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
138
#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:508
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
139
#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:85
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
140
#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:469 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:321
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
141 142
#: modules/misc/dummy/dummy.c:106 modules/services_discovery/mediadirs.c:70
#: modules/stream_out/es.c:101 modules/stream_out/transcode/transcode.c:161
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217
msgid "Video"
msgstr "Video"

#: include/vlc_config_cat.h:71
msgid "Video settings"
msgstr "Thiết lập Video"

#: include/vlc_config_cat.h:73
msgid "General video settings"
msgstr "Thiết lập chung cho Video"

#: include/vlc_config_cat.h:77
msgid "Choose your preferred video output and configure it here."
msgstr "Chọn cách xuất dữ liệu cho Video và chỉnh sửa tại đây"

#: include/vlc_config_cat.h:81
msgid "Video filters are used to process the video stream."
msgstr "Bộ lọc Video dùng để xử lý việc phân luồng Video"

#: include/vlc_config_cat.h:83
msgid "Subtitles/OSD"
msgstr "Phụ đề/Hiển thị trên màn hình"

#: include/vlc_config_cat.h:84
msgid ""
"Settings related to On-Screen-Display, subtitles and \"overlay subpictures\""
msgstr ""
"Thiết lập cho phần Hiển Thị Trên Màn Hình, phụ đề và \"độ trễ phụ đề hình ảnh"
"\""

#: include/vlc_config_cat.h:93
msgid "Input / Codecs"
msgstr "Nhập dữ liệu/Codec"

#: include/vlc_config_cat.h:94
msgid "Settings for input, demultiplexing, decoding and encoding"
msgstr "Thiết lập cho phần nhập dữ liệu, nén kênh, giải và mã hóa"

#: include/vlc_config_cat.h:97
msgid "Access modules"
msgstr "Phương thức truy cập"

#: include/vlc_config_cat.h:99
msgid ""
"Settings related to the various access methods. Common settings you may want "
"to alter are HTTP proxy or caching settings."
msgstr ""
"Thiết lập cho phần các phương thức truy cập khác nhau. Thiết lập chung giúp "
"bạn hủy bỏ HTTP proxy hoặc là cache"

#: include/vlc_config_cat.h:103
msgid "Stream filters"
msgstr "Bộ lọc luồng"

#: include/vlc_config_cat.h:105
msgid ""
"Stream filters are special modules that allow advanced operations on the "
"input side of VLC. Use with care..."
msgstr ""
"Bộ lọc luồng là một phương thức đặc biệt thuộc tiến trình nâng cao cho việc "
"nhập dữ liệu vào VLC. Hãy cẩn thận..."

#: include/vlc_config_cat.h:108
msgid "Demuxers"
msgstr "Tách kênh"

#: include/vlc_config_cat.h:109
msgid "Demuxers are used to separate audio and video streams."
msgstr "Tách kênh dùng để tách audio và video thành các luồng riêng rẽ."

#: include/vlc_config_cat.h:111
msgid "Video codecs"
msgstr "Codec của Video"

#: include/vlc_config_cat.h:112
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
218 219
#, fuzzy
msgid "Settings for the video, images or video+audio decoders and encoders."
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230
msgstr "Thiết lập áp dụng cho phần giải và mã hóa video."

#: include/vlc_config_cat.h:114
msgid "Audio codecs"
msgstr "Codec của Audio"

#: include/vlc_config_cat.h:115
msgid "Settings for the audio-only decoders and encoders."
msgstr "Thiết lập cho phần audio cũng như giải và mã hóa."

#: include/vlc_config_cat.h:117
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
231 232 233
#, fuzzy
msgid "Subtitles codecs"
msgstr "Độ trễ của phụ đề"
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
234 235

#: include/vlc_config_cat.h:118
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
236 237 238
#, fuzzy
msgid "Settings for subtitles, teletext and CC decoders and encoders."
msgstr "Thiết lập áp dụng cho phần giải và mã hóa video."
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
239 240 241 242 243 244 245 246 247

#: include/vlc_config_cat.h:120
msgid "General Input"
msgstr "Tổng quát việc nhập dữ liệu"

#: include/vlc_config_cat.h:121
msgid "General input settings. Use with care..."
msgstr "Thiết lập việc xuất dữ liệu, hãy cẩn thận..."

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
248
#: include/vlc_config_cat.h:124 src/libvlc-module.c:1959
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334
msgid "Stream output"
msgstr "Nhập dữ liệu luồng"

#: include/vlc_config_cat.h:126
msgid ""
"Stream output settings are used when acting as a streaming server or when "
"saving incoming streams.\n"
"Streams are first muxed and then sent through an \"access output\" module "
"that can either save the stream to a file, or stream it (UDP, HTTP, RTP/"
"RTSP).\n"
"Sout streams modules allow advanced stream processing (transcoding, "
"duplicating...)."
msgstr ""
"Thiết lập cho việc xuất dữ liệu của luồng được sử dụng như là một luồng chủ "
"hoặc lưu các luồng đầu vào.\n"
"Các luồng sẽ được trộn và sau đó đi qua phương thức \"truy cập xuất dữ liệu"
"\" có thể lưu luồng vào một file hoặc phân luồn nó (UDP, HTTP, RTP/RTSP).\n"
"Các phương thức phân luồng Sout cho phép điều khiển tiến trình phân luồng "
"(chuyển mã, nhân bản...)."

#: include/vlc_config_cat.h:134
msgid "General stream output settings"
msgstr "Thiết lập chung cho phần xuất dữ liệu từ luồng"

#: include/vlc_config_cat.h:136
msgid "Muxers"
msgstr "Trộn kênh"

#: include/vlc_config_cat.h:138
msgid ""
"Muxers create the encapsulation formats that are used to put all the "
"elementary streams (video, audio, ...) together. This setting allows you to "
"always force a specific muxer. You should probably not do that.\n"
"You can also set default parameters for each muxer."
msgstr ""
"Trộn kênh dùng để tạo ra các định dạng từ việc kết nối lại các luồng sơ cấp "
"(video, audio,...) với nhau. Phần thiết lập này sẽ cho phép bạn bắt buộc "
"phải yêu cầu các thông số cho việc trộn kênh. Ban không nên chọn phần này.\n"
"Bạn cũng có thể thiết lập lại các giá trị mặc định của từng thao tác trộn "
"kênh."

#: include/vlc_config_cat.h:144
msgid "Access output"
msgstr "Truy cập cách xuất dữ liệu"

#: include/vlc_config_cat.h:146
msgid ""
"Access output modules control the ways the muxed streams are sent. This "
"setting allows you to always force a specific access output method. You "
"should probably not do that.\n"
"You can also set default parameters for each access output."
msgstr ""
"Phương thức truy cập cách xuất dữ liệu điều khiển các luồng đã trộn được gửi "
"đi. Phần thiết lập này cho phép bạn bắt buộc phải có phần nhập dữ liệu đầu "
"vào. Bận không nên chọn phần này.\n"
"Bạn cũng có thể thiết lập các thông số cho mỗi cách thức truy cập."

#: include/vlc_config_cat.h:151
msgid "Packetizers"
msgstr "Đóng gói"

#: include/vlc_config_cat.h:153
msgid ""
"Packetizers are used to \"preprocess\" the elementary streams before muxing. "
"This setting allows you to always force a packetizer. You should probably "
"not do that.\n"
"You can also set default parameters for each packetizer."
msgstr ""
"Đóng gói được dùng để \"tái xử lý\" các luồng sơ cấp trước khi trộn. Phần "
"thiết lập này sẽ bắt buộc tạo một phần đóng gói. Bạn không nên làm điều "
"này.\n"
"Bạn cũng có thể thiết lập các thông số mặc định cho từng gói."

#: include/vlc_config_cat.h:159
msgid "Sout stream"
msgstr "Luồng Sout"

#: include/vlc_config_cat.h:160
msgid ""
"Sout stream modules allow to build a sout processing chain. Please refer to "
"the Streaming Howto for more information. You can configure default options "
"for each sout stream module here."
msgstr ""
"Luồng Sout là phương thức cho bạn có thể xây dựng các chuỗi xử lý sout. Hãy "
"đọc thêm tài liều về Cách Phân Luồng để"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
335
#: include/vlc_config_cat.h:165 modules/services_discovery/sap.c:120
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354
msgid "SAP"
msgstr "SAP"

#: include/vlc_config_cat.h:167
msgid ""
"SAP is a way to publically announce streams that are being sent using "
"multicast UDP or RTP."
msgstr ""
"SAP dùng để thông báo chính thức các luồng sẽ được gửi đi thông qua việc dồn "
"kênh băng UDP hay RTP"

#: include/vlc_config_cat.h:170
msgid "VOD"
msgstr "VOD"

#: include/vlc_config_cat.h:171
msgid "VLC's implementation of Video On Demand"
msgstr "Thi hành Video theo yêu cầu của VLC"

355 356 357
#: include/vlc_config_cat.h:175 src/libvlc-module.c:2101
#: src/playlist/engine.c:131 modules/demux/playlist/playlist.c:69
#: modules/demux/playlist/playlist.c:70 modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:75
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
358 359 360 361
#: modules/gui/macosx/intf.m:608 modules/gui/qt4/components/controller.hpp:106
#: modules/gui/qt4/components/playlist/playlist.cpp:126
#: modules/gui/qt4/components/playlist/selector.cpp:259
#: modules/gui/qt4/dialogs/playlist.cpp:41
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377
msgid "Playlist"
msgstr "Danh sách"

#: include/vlc_config_cat.h:176
msgid ""
"Settings related to playlist behaviour (e.g. playback mode) and to modules "
"that automatically add items to the playlist (\"service discovery\" modules)."
msgstr ""
"Thiết lập này áp dụng cho cách thao tác của danh sách chơi (vd như cách chơi "
"lại toàn bộ danh sách) và các phương thức thêm các đối tượng vào danh sách "
"chơi một cách tự động (\"khám phá dịch vụ\" phương thức)."

#: include/vlc_config_cat.h:180
msgid "General playlist behaviour"
msgstr "Thao tác chung của danh sách nhạc"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
378 379
#: include/vlc_config_cat.h:181 modules/gui/macosx/playlist.m:476
#: modules/gui/macosx/playlist.m:477
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390
msgid "Services discovery"
msgstr "Các dịch vụ khác"

#: include/vlc_config_cat.h:182
msgid ""
"Services discovery modules are facilities that automatically add items to "
"playlist."
msgstr ""
"Phương thức khám phá dịch vụ là thao tác thuận lợi cho việc thêm các đối "
"tượng vào danh sách."

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
391
#: include/vlc_config_cat.h:186 src/libvlc-module.c:1906
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412
msgid "Advanced"
msgstr "Nâng cao"

#: include/vlc_config_cat.h:187
msgid "Advanced settings. Use with care..."
msgstr "Thiết lập nâng cao. Cẩn thận khi chỉnh sửa..."

#: include/vlc_config_cat.h:189
msgid "CPU features"
msgstr "Tính năng CPU"

#: include/vlc_config_cat.h:190
msgid ""
"You can choose to disable some CPU accelerations here. Use with extreme care!"
msgstr "Bạn có thể vô hiệu tốc độ xử lý của CPU. Cẩn thận khi dùng!"

#: include/vlc_config_cat.h:193
msgid "Advanced settings"
msgstr "Thiết lập nâng cao"

#: include/vlc_config_cat.h:198 modules/gui/macosx/open.m:180
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
413
#: modules/gui/macosx/open.m:459 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:259
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
414
#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.h:318
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473
msgid "Network"
msgstr "Mạng lưới"

#: include/vlc_config_cat.h:199
msgid "These modules provide network functions to all other parts of VLC."
msgstr ""
"Các phương thức này cung cấp các chức năng truy cập của mạng lưới đến các "
"phần khác của VLC."

#: include/vlc_config_cat.h:202
msgid "Chroma modules settings"
msgstr "Thiết lập phương thức màu sắc"

#: include/vlc_config_cat.h:203
msgid "These settings affect chroma transformation modules."
msgstr "Các thiết lập này tác động đến các phương thức chuyển đổi màu."

#: include/vlc_config_cat.h:205
msgid "Packetizer modules settings"
msgstr "Thiết lập phương thức đóng gói"

#: include/vlc_config_cat.h:209
msgid "Encoders settings"
msgstr "Thiết lập bộ mã hóa"

#: include/vlc_config_cat.h:211
msgid "These are general settings for video/audio/subtitles encoding modules."
msgstr ""
"Sau đây là các thiết lập chung cho video/audio/phụ đề và các phương pháp mã "
"hóa"

#: include/vlc_config_cat.h:214
msgid "Dialog providers settings"
msgstr "Thiết lập nhà cung cấp hộii thoại"

#: include/vlc_config_cat.h:216
msgid "Dialog providers can be configured here."
msgstr "Cửa sổ thông báo của nhà cung cấp có thể chỉnh sửa tại đây."

#: include/vlc_config_cat.h:218
msgid "Subtitle demuxer settings"
msgstr "Thiết lập tách kênh phụ đề"

#: include/vlc_config_cat.h:220
msgid ""
"In this section you can force the behavior of the subtitle demuxer, for "
"example by setting the subtitles type or file name."
msgstr ""
"Trong phần này bạn có thể chỉnh sửa thao tác của tách kênh phụ đề, ví dụ như "
"thiét lập dạng của phụ đề hoặc là tên file"

#: include/vlc_config_cat.h:227
msgid "No help available"
msgstr "Không thể giúp đỡ"

#: include/vlc_config_cat.h:228
msgid "There is no help available for these modules."
msgstr "Không có file trợ giúp tương ứng với các phương thức này"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
474
#: include/vlc_interface.h:126
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
475 476 477 478 479 480 481 482 483
msgid ""
"\n"
"Warning: if you can't access the GUI anymore, open a command-line window, go "
"to the directory where you installed VLC and run \"vlc -I qt\"\n"
msgstr ""
"\n"
"Cảnh báo: bạn không thể thao tác giao diện đồ họa người dùng thêm nữa, mở "
"cửa sổ dòng lệnh, đi đến thư mục mà bạn đã cài VLC và chạy \"vlc -I qt\"\n"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
484
#: include/vlc_intf_strings.h:46
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
485 486 487
msgid "Quick &Open File..."
msgstr "Mở nhanh file..."

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
488
#: include/vlc_intf_strings.h:47
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
489 490 491
msgid "&Advanced Open..."
msgstr "Mở file nâng cao..."

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
492 493 494 495 496 497 498
#: include/vlc_intf_strings.h:48
msgid "Open D&irectory..."
msgstr "Mở thư mục..."

#: include/vlc_intf_strings.h:49
msgid "Open &Folder..."
msgstr "Mở Folder..."
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
499

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
500
#: include/vlc_intf_strings.h:50
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
501 502 503
msgid "Select one or more files to open"
msgstr "Chọn một hay nhiều file để mở"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
504 505 506 507 508 509 510 511 512 513
#: include/vlc_intf_strings.h:51
msgid "Select Directory"
msgstr "Chọn thư mục"

#: include/vlc_intf_strings.h:51
#, fuzzy
msgid "Select Folder"
msgstr "Chọn File"

#: include/vlc_intf_strings.h:55
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
514 515 516
msgid "Media &Information"
msgstr "Thông tin file"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
517
#: include/vlc_intf_strings.h:56
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
518 519 520
msgid "&Codec Information"
msgstr "Thông tin codec"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
521
#: include/vlc_intf_strings.h:57
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
522 523 524
msgid "&Messages"
msgstr "Thông điệp"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
525
#: include/vlc_intf_strings.h:58
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
526 527 528
msgid "Jump to Specific &Time"
msgstr "Nhảy tới thời gian tự chọn"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
529
#: include/vlc_intf_strings.h:59 modules/gui/qt4/menus.cpp:664
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
530 531 532
msgid "&Bookmarks"
msgstr "Đánh dấu"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
533
#: include/vlc_intf_strings.h:60
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
534 535 536
msgid "&VLM Configuration"
msgstr "Chỉnh sửa VLM"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
537
#: include/vlc_intf_strings.h:62
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
538 539 540
msgid "&About"
msgstr "Thông tin - phiên dịch bởi Phan Anh"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
541 542 543 544 545 546 547
#: include/vlc_intf_strings.h:65 modules/control/rc.c:72
#: modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:69
#: modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:173 modules/gui/macosx/intf.m:601
#: modules/gui/macosx/intf.m:646 modules/gui/macosx/intf.m:736
#: modules/gui/macosx/intf.m:743 modules/gui/macosx/intf.m:2006
#: modules/gui/macosx/intf.m:2007 modules/gui/macosx/intf.m:2008
#: modules/gui/macosx/intf.m:2009 modules/gui/macosx/playlist.m:464
548
#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:104 modules/gui/qt4/menus.cpp:790
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
549
#: modules/gui/qt4/ui/open.h:256
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
550 551 552
msgid "Play"
msgstr "Chơi"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
553
#: include/vlc_intf_strings.h:66
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
554 555 556
msgid "Fetch Information"
msgstr "Thông tin mở rộng"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
557 558 559 560
#: include/vlc_intf_strings.h:67
#, fuzzy
msgid "Remove Selected"
msgstr "Không chọn file nào"
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
561

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
562
#: include/vlc_intf_strings.h:68
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
563 564 565
msgid "Information..."
msgstr "Thông tin..."

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
566
#: include/vlc_intf_strings.h:69
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
567 568 569
msgid "Sort"
msgstr "Sắp xếp"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
570 571 572 573
#: include/vlc_intf_strings.h:70
#, fuzzy
msgid "Create Directory..."
msgstr "Mở hư mục"
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
574

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589
#: include/vlc_intf_strings.h:71
#, fuzzy
msgid "Create Folder..."
msgstr "Mở thư mục..."

#: include/vlc_intf_strings.h:72
#, fuzzy
msgid "Show Containing Directory..."
msgstr "Chọn một thư mục...."

#: include/vlc_intf_strings.h:73
msgid "Show Containing Folder..."
msgstr ""

#: include/vlc_intf_strings.h:74
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
590 591 592
msgid "Stream..."
msgstr "Luồng"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
593
#: include/vlc_intf_strings.h:75
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
594 595 596
msgid "Save..."
msgstr "Lưu..."

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
597 598 599 600
#: include/vlc_intf_strings.h:80 modules/gui/macosx/controls.m:297
#: modules/gui/macosx/controls.m:367 modules/gui/macosx/controls.m:1052
#: modules/gui/macosx/intf.m:655
msgid "Repeat All"
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
601 602
msgstr "Lặp lại tất cả"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
603 604 605 606
#: include/vlc_intf_strings.h:81 modules/gui/macosx/controls.m:281
#: modules/gui/macosx/controls.m:339 modules/gui/macosx/controls.m:1045
#: modules/gui/macosx/intf.m:654
msgid "Repeat One"
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
607 608
msgstr "Lặp lại một lần"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
609 610 611
#: include/vlc_intf_strings.h:82
#, fuzzy
msgid "No Repeat"
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
612 613
msgstr "Không lặp lại"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
614 615 616 617
#: include/vlc_intf_strings.h:84 src/libvlc-module.c:1459
#: modules/gui/macosx/controls.m:1038 modules/gui/macosx/intf.m:653
#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:108
#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:119
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
618 619 620
msgid "Random"
msgstr "Ngẫu nhiên"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
621 622 623
#: include/vlc_intf_strings.h:85 modules/gui/macosx/controls.m:219
msgid "Random Off"
msgstr "Tắt chế độ ngẫu nhiên"
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
624

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
625 626
#: include/vlc_intf_strings.h:87
msgid "Add to Playlist"
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
627 628
msgstr "Thêm vào danh sách"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
629 630 631
#: include/vlc_intf_strings.h:88
#, fuzzy
msgid "Add to Media Library"
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
632 633
msgstr "Thêm vào thư viện"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
634 635 636
#: include/vlc_intf_strings.h:90
#, fuzzy
msgid "Add File..."
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
637 638
msgstr "Thêm file..."

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
639 640 641
#: include/vlc_intf_strings.h:91
#, fuzzy
msgid "Advanced Open..."
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
642 643
msgstr "Mở file nâng cao..."

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
644 645 646
#: include/vlc_intf_strings.h:92
#, fuzzy
msgid "Add Directory..."
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
647 648
msgstr "Thêm thư mục..."

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
649 650 651 652 653 654
#: include/vlc_intf_strings.h:93
#, fuzzy
msgid "Add Folder..."
msgstr "Thêm file..."

#: include/vlc_intf_strings.h:95
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
655 656 657
msgid "Save Playlist to &File..."
msgstr "Lưu danh sách và file..."

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
658
#: include/vlc_intf_strings.h:96
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
659 660 661
msgid "Open Play&list..."
msgstr "Mở danh sách..."

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
662 663
#: include/vlc_intf_strings.h:98
#: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:1185
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
664 665 666
msgid "Search"
msgstr "Tìm kiếm"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
667
#: include/vlc_intf_strings.h:99
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
668 669 670
msgid "Search Filter"
msgstr "Bộ lọc tìm kiếm"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
671
#: include/vlc_intf_strings.h:101
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
672 673 674
msgid "&Services Discovery"
msgstr "Khám phá dịch vụ"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
675
#: include/vlc_intf_strings.h:105
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
676 677 678 679 680 681
msgid ""
"Some options are available but hidden. Check \"Advanced options\" to see "
"them."
msgstr ""
"Một vài tùy chọn bị ẩn. Đánh dấu \"Tùy chọn nâng cao\" để hiển thị chúng"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
682
#: include/vlc_intf_strings.h:110 modules/gui/macosx/extended.m:78
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
683 684 685
msgid "Image clone"
msgstr "Sao chép hình ảnh"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
686
#: include/vlc_intf_strings.h:111
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
687 688 689
msgid "Clone the image"
msgstr "Sao chép hình ảnh"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
690
#: include/vlc_intf_strings.h:113
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
691 692 693
msgid "Magnification"
msgstr "Phóng to"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
694
#: include/vlc_intf_strings.h:114
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
695 696 697 698 699 700
msgid ""
"Magnify a part of the video. You can select which part of the image should "
"be magnified."
msgstr ""
"Phóng to một đoạn video. Chọn phần hình ảnh cua đoạn video bạn muốn phóng to."

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
701
#: include/vlc_intf_strings.h:117 modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1141
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
702 703 704
msgid "Waves"
msgstr "Sóng"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
705
#: include/vlc_intf_strings.h:118
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
706 707 708
msgid "\"Waves\" video distortion effect"
msgstr "\"Gợn sóng\" hiệu ứng giúp tạo các đường cong của sóng"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
709
#: include/vlc_intf_strings.h:120
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
710 711 712
msgid "\"Water surface\" video distortion effect"
msgstr "\"Bề mặt nước\" hiệu ứng giúp tạo bề mặt nước"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
713
#: include/vlc_intf_strings.h:122
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
714 715 716
msgid "Image colors inversion"
msgstr "Đảo ngược màu sắc hình ảnh"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
717
#: include/vlc_intf_strings.h:124
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
718 719 720
msgid "Split the image to make an image wall"
msgstr "Chia đôi hình ảnh để làm bức tường hình ảnh"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
721
#: include/vlc_intf_strings.h:126
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
722 723 724 725 726 727 728
msgid ""
"Create a \"puzzle game\" with the video.\n"
"The video gets split in parts that you must sort."
msgstr ""
"Tạo một \"trò chơi giải đố\" với đoạn video. \n"
"Đoạn video bị chia nhỏ thành nhiều phần và bạn phải sắp xếp chúng."

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
729
#: include/vlc_intf_strings.h:129
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
730 731 732 733 734
msgid ""
"\"Edge detection\" video distortion effect.\n"
"Try changing the various settings for different effects"
msgstr ""

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
735
#: include/vlc_intf_strings.h:132
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
736 737 738 739 740 741 742
msgid ""
"\"Color detection\" effect. The whole image will be turned to black and "
"white, except the parts that are of the color that you select in the "
"settings."
msgstr ""

# Phần trợ giúp tổng quan trong Help
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
743
#: include/vlc_intf_strings.h:136
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799
msgid ""
"<html><head><meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; "
"charset=utf-8\" /></head><body><h2>Welcome to VLC media player Help</"
"h2><h3>Documentation</h3><p>You can find VLC documentation on VideoLAN's <a "
"href=\"http://wiki.videolan.org\">wiki</a> website.</p><p>If you are a "
"newcomer to VLC media player, please read the<br><a href=\"http://wiki."
"videolan.org/Documentation:VLC_for_dummies\"><em>Introduction to VLC media "
"player</em></a>.</p><p>You will find some information on how to use the "
"player in the <br>\"<a href=\"http://wiki.videolan.org/Documentation:"
"Play_HowTo\"><em>How to play files with VLC media player</em></a>\" document."
"</p><p>For all the saving, converting, transcoding, encoding, muxing and "
"streaming tasks, you should find useful information in the <a href=\"http://"
"wiki.videolan.org/Documentation:Streaming_HowTo\">Streaming Documentation</"
"a>.</p><p>If you are unsure about terminology, please consult the <a href="
"\"http://wiki.videolan.org/Knowledge_Base\">knowledge base</a>.</p><p>To "
"understand the main keyboard shortcuts, read the <a href=\"http://wiki."
"videolan.org/Hotkeys\">shortcuts</a> page.</p><h3>Help</h3><p>Before asking "
"any question, please refer yourself to the <a href=\"http://www.videolan.org/"
"support/faq.html\">FAQ</a>.</p><p>You might then get (and give) help on the "
"<a href=\"http://forum.videolan.org\">Forums</a>, the <a href=\"http://www."
"videolan.org/vlc/lists.html\">mailing-lists</a> or our IRC channel "
"(<em>#videolan</em> on irc.freenode.net).</p><h3>Contribute to the project</"
"h3><p>You can help the VideoLAN project giving some of your time to help the "
"community, to design skins, to translate the documentation, to test and to "
"code. You can also give funds and material to help us. And of course, you "
"can <b>promote</b> VLC media player.</p></body></html>"
msgstr ""
"<html><head><meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; "
"charset=utf-8\" /></head><body><h2>Chào mừng bạn đến phần trợ giúp của VLC - "
"Việt hóa bởi Phan Anh - ppanhh@gmail.com</h2><h3>Hướng dẫn người dùng</"
"h3><p>Bạn có thể tìm thấy các phần mà bạn thắc mắc tại trang web <a href="
"\"http://wiki.videolan.org\">wiki</a>.</p><p>Nếu bạn lần đầu tiên sử dụng "
"VLC, hãy đọc phần<br><a href=\"http://wiki.videolan.org/Documentation:"
"VLC_for_dummies\"><em>Giới thiệu chương trình VLC</em></a>.</p><p>Bạn sẽ "
"được hướng dẫn về việc sử dụng chương trình tại<br>\"<a href=\"http://wiki."
"videolan.org/Documentation:Play_HowTo\"><em>tài liệu cách mở một file với "
"VLC </em></a>\" .</p><p>Về phần lưu trữ,chuyển đổi định dạng file, chuyển "
"mã, mã hóa, dồn kênh và phân luồng âm thanh, bạn sẽ tìm thấy các thông tin "
"hữu ích tại <a href=\"http://wiki.videolan.org/Documentation:Streaming_HowTo"
"\">Tài liệu phân luồng</a>.</p><p>Nếu bạn thấy bổi rối với các thuật ngữ "
"trong chương trình, hãy truy cập vào trang <a href=\"http://wiki.videolan."
"org/Knowledge_Base\">Kiến Thức Cơ Bản</a>.</p><p>Để có thể thao tác với các "
"phím tắt, bạn hãy đọc phần <a href=\"http://wiki.videolan.org/Hotkeys\">Phím "
"Tắt</a> .</p><h3>Trợ giúp trực tuyến</h3><p>Trước khi có câu hỏi nào, bạn "
"hãy dành chút thời gian xem qua <a href=\"http://www.videolan.org/support/"
"faq.html\">Các Câu Hỏi Thường Gặp</a>.</p><p>Sau đó bạn có thể đăng thắc mắc "
"(trợ giúp) của mình lên phần <a href=\"http://forum.videolan.org\">Diễn đan "
"VLC</a>, hay <a href=\"http://www.videolan.org/vlc/lists.html\">email cho "
"chúng tôi</a> hoặc chat trực tiếp với chúng tôi bằng IRCl (<em>#videolan</"
"em> trên irc.freenode.net).</p><h3>Đóng góp cho VLC</h3><p>Bạn có thể trợ "
"giúp chúng tôi bằng cách dành thời gian của bạn cho cộng đồng VLC trên mạng "
"internet, thiết kế giao diện, phiên dịch các tài liệu hướng dẫn, thử nghiệm "
"và viết mã. Bạn cũng có thể đóng góp cho chúng tôi về vật chất thông qua quỹ "
"của VLC. Và dĩ nhiên bạn có thể phát triển <b>tự mình phát triển</b> VLC.</"
"p></body></html>"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
800 801
#: src/audio_output/filters.c:166 src/audio_output/filters.c:213
#: src/audio_output/filters.c:236
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
802 803 804
msgid "Audio filtering failed"
msgstr "Chế độ lọc Audio thất bại"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
805 806
#: src/audio_output/filters.c:167 src/audio_output/filters.c:214
#: src/audio_output/filters.c:237
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
807 808 809 810 811
#, c-format
msgid "The maximum number of filters (%d) was reached."
msgstr "Số lượng các bộ lọc (%d) đã đạt được."

#: src/audio_output/input.c:110 src/audio_output/input.c:156
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
812 813
#: src/input/es_out.c:931 src/libvlc-module.c:653
#: src/video_output/video_output.c:1687 modules/video_filter/postproc.c:230
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
814 815 816
msgid "Disable"
msgstr "Vô hiệu"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
817
#: src/audio_output/input.c:112 modules/visualization/visual/visual.c:129
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832
msgid "Spectrometer"
msgstr "Máy đo quang phổ"

#: src/audio_output/input.c:114
msgid "Scope"
msgstr "Phạm vi"

#: src/audio_output/input.c:116
msgid "Spectrum"
msgstr "Quang phổ"

#: src/audio_output/input.c:118
msgid "Vu meter"
msgstr "Máy đo điện"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
833
#: src/audio_output/input.c:153 modules/audio_filter/equalizer.c:76
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
834 835 836 837 838
#: modules/gui/macosx/equalizer.m:144 modules/gui/macosx/equalizer.m:145
#: modules/gui/macosx/equalizer.m:159
msgid "Equalizer"
msgstr "Bộ cân bằng"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
839
#: src/audio_output/input.c:175 src/libvlc-module.c:318
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
840 841 842 843 844 845 846
msgid "Audio filters"
msgstr "Bộ lọc Audio"

#: src/audio_output/input.c:197
msgid "Replay gain"
msgstr "Chơi lại lần nữa"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
847 848 849
#: src/audio_output/output.c:101 src/audio_output/output.c:128
#: modules/access/vcdx/info.c:86 modules/gui/macosx/intf.m:673
#: modules/gui/macosx/intf.m:674
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
850 851 852
msgid "Audio Channels"
msgstr "Kênh Audio"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
853 854 855 856 857 858
#: src/audio_output/output.c:104 src/audio_output/output.c:139
#: modules/access/alsa.c:67 modules/access/oss.c:63 modules/access/v4l2.c:252
#: modules/audio_output/alsa.c:198 modules/audio_output/alsa.c:229
#: modules/audio_output/directx.c:448 modules/audio_output/oss.c:202
#: modules/audio_output/portaudio.c:403 modules/audio_output/sdl.c:179
#: modules/audio_output/sdl.c:196 modules/audio_output/waveout.c:429
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
859 860 861 862
#: modules/codec/twolame.c:71
msgid "Stereo"
msgstr "Stereo"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
863 864
#: src/audio_output/output.c:106 src/audio_output/output.c:142
#: src/libvlc-module.c:412 src/libvlc-module.c:493
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
865 866
#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:95 modules/codec/dvbsub.c:102
#: modules/codec/subtitles/subsdec.c:187 modules/codec/zvbi.c:78
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
867
#: modules/control/gestures.c:97 modules/gui/fbosd.c:162
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
868 869 870 871 872 873
#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1114
#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1177
#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1182
#: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:74 modules/video_filter/logo.c:79
#: modules/video_filter/marq.c:137 modules/video_filter/mosaic.c:171
#: modules/video_filter/osdmenu.c:85 modules/video_filter/rss.c:174
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
874 875 876
msgid "Left"
msgstr "Trái"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
877 878
#: src/audio_output/output.c:108 src/audio_output/output.c:144
#: src/libvlc-module.c:412 src/libvlc-module.c:493
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
879 880
#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:95 modules/codec/dvbsub.c:102
#: modules/codec/subtitles/subsdec.c:187 modules/codec/zvbi.c:78
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
881
#: modules/control/gestures.c:97 modules/gui/fbosd.c:162
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
882 883 884 885
#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1116
#: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:74 modules/video_filter/logo.c:79
#: modules/video_filter/marq.c:137 modules/video_filter/mosaic.c:171
#: modules/video_filter/osdmenu.c:85 modules/video_filter/rss.c:174
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
886 887 888
msgid "Right"
msgstr "Phải"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
889
#: src/audio_output/output.c:134
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
890 891 892
msgid "Dolby Surround"
msgstr "Âm thanh vòm"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
893
#: src/audio_output/output.c:146
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
894 895 896
msgid "Reverse stereo"
msgstr "Đảo ngược stereo"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
897
#: src/config/file.c:621
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
898 899 900
msgid "key"
msgstr "khóa"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
901
#: src/config/file.c:630
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
902 903 904
msgid "boolean"
msgstr "Lô-gíc"

905
#: src/config/file.c:630 src/libvlc.c:1581
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
906 907 908
msgid "integer"
msgstr "số nguyên"

909
#: src/config/file.c:639 src/libvlc.c:1611
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
910 911 912
msgid "float"
msgstr "số thực"

913
#: src/config/file.c:662 src/libvlc.c:1559
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
914 915 916
msgid "string"
msgstr "chuỗi"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
917 918 919
#: src/control/media_list.c:254 src/playlist/engine.c:144
#: src/playlist/loadsave.c:162
#: modules/gui/qt4/components/playlist/selector.cpp:263
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
920 921 922
msgid "Media Library"
msgstr "Thư viện"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
923
#: src/input/control.c:217
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937
#, c-format
msgid "Bookmark %i"
msgstr "Đánh dấu %i"

#: src/input/decoder.c:270
#, fuzzy
msgid "packetizer"
msgstr "Đóng gói"

#: src/input/decoder.c:270
#, fuzzy
msgid "decoder"
msgstr "Giải mã"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
938 939 940 941 942
#: src/input/decoder.c:278 src/input/decoder.c:430
#: modules/codec/avcodec/encoder.c:221 modules/codec/avcodec/encoder.c:229
#: modules/codec/avcodec/encoder.c:251 modules/codec/avcodec/encoder.c:650
#: modules/codec/avcodec/encoder.c:659 modules/stream_out/es.c:363
#: modules/stream_out/es.c:378
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
943 944 945 946 947 948 949 950
msgid "Streaming / Transcoding failed"
msgstr "Phân luồng / Chuyển mã thất bại"

#: src/input/decoder.c:279
#, fuzzy, c-format
msgid "VLC could not open the %s module."
msgstr "VLC không thể mở phương thức giải mã này."

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
951
#: src/input/decoder.c:431
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
952 953 954
msgid "VLC could not open the decoder module."
msgstr "VLC không thể mở phương thức giải mã này."

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
955
#: src/input/decoder.c:682
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
956 957 958
msgid "No suitable decoder module"
msgstr "Phương thức giải mã không phù hợp"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
959
#: src/input/decoder.c:683
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
960 961 962 963 964 965 966 967
#, c-format
msgid ""
"VLC does not support the audio or video format \"%4.4s\". Unfortunately "
"there is no way for you to fix this."
msgstr ""
"VLC không hỗ trợ định dạng file này\"%4.4s\". Và bạn không thể sửa được lỗi "
"này."

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
968 969 970
#: src/input/es_out.c:951 src/input/es_out.c:956 src/libvlc-module.c:356
#: modules/access/vcdx/access.c:460 modules/access/vcdx/info.c:226
#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:398
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
971 972 973
msgid "Track"
msgstr "Track"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
974
#: src/input/es_out.c:1156
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
975 976 977 978
#, c-format
msgid "%s [%s %d]"
msgstr "%s [%s %d]"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
979 980 981
#: src/input/es_out.c:1156 src/input/es_out.c:1161 src/input/var.c:177
#: src/libvlc-module.c:686 modules/gui/macosx/intf.m:660
#: modules/gui/macosx/intf.m:661
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
982 983 984
msgid "Program"
msgstr "Chương trình"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
985
#: src/input/es_out.c:1355 src/input/es_out.c:1357
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
986 987 988
msgid "Scrambled"
msgstr "Đổi tần số"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
989
#: src/input/es_out.c:1355
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
990 991 992
msgid "Yes"
msgstr "Đồng ý"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
993
#: src/input/es_out.c:2002
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
994 995 996 997
#, c-format
msgid "Closed captions %u"
msgstr "Đóng với tiêu đề %u"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
998
#: src/input/es_out.c:2830
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
999 1000 1001 1002
#, c-format
msgid "Stream %d"
msgstr "Luồng %d"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
1003
#: src/input/es_out.c:2846 src/input/es_out.c:2954 modules/access/imem.c:69
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
1004 1005 1006
msgid "Subtitle"
msgstr "Phụ đề"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
1007 1008
#: src/input/es_out.c:2854 src/input/es_out.c:2880 src/input/es_out.c:2927
#: src/input/es_out.c:2954 modules/gui/macosx/output.m:153
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
1009 1010 1011
msgid "Type"
msgstr "Loại"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
1012
#: src/input/es_out.c:2857
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
1013 1014 1015
msgid "Original ID"
msgstr "Số ID gốc"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
1016 1017 1018
#: src/input/es_out.c:2864 src/input/es_out.c:2867 modules/access/imem.c:72
#: modules/gui/macosx/wizard.m:385 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:470
#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:489
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
1019 1020 1021
msgid "Codec"
msgstr "Codec"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
1022
#: src/input/es_out.c:2871 src/input/meta.c:62 src/libvlc-module.c:212
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
1023 1024
#: modules/access/imem.c:76 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:269
#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:386
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
1025 1026 1027
msgid "Language"
msgstr "Ngôn ngữ"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
1028 1029
#: src/input/es_out.c:2874 src/input/meta.c:57
#: modules/gui/macosx/bookmarks.m:94 modules/gui/qt4/dialogs/bookmarks.cpp:65
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
1030 1031 1032
msgid "Description"
msgstr "Mô tả"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
1033
#: src/input/es_out.c:2883 src/input/es_out.c:2886
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
1034
#: modules/gui/macosx/output.m:176 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:492
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
1035 1036 1037
msgid "Channels"
msgstr "Kênh"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
1038
#: src/input/es_out.c:2891 modules/access/imem.c:80
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
1039 1040 1041
msgid "Sample rate"
msgstr "Xếp hạng tự động"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
1042
#: src/input/es_out.c:2891
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
1043 1044 1045 1046
#, c-format
msgid "%u Hz"
msgstr "%u Hz"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
1047
#: src/input/es_out.c:2901
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
1048 1049 1050
msgid "Bits per sample"
msgstr "Tự động từng bit"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
1051 1052 1053
#: src/input/es_out.c:2906 modules/access/pvr.c:96
#: modules/access_output/shout.c:91 modules/demux/playlist/shoutcast.c:413
#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:901
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
1054
#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:471 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:490
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
1055 1056 1057
msgid "Bitrate"
msgstr "Tần số bit"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
1058
#: src/input/es_out.c:2906
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
1059 1060 1061 1062
#, c-format
msgid "%u kb/s"
msgstr "%u kb/s"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
1063
#: src/input/es_out.c:2918
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
1064 1065 1066
msgid "Track replay gain"
msgstr "Chơi lại Track một lần nữa"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
1067
#: src/input/es_out.c:2920
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
1068 1069 1070
msgid "Album replay gain"
msgstr "Chơi lại album một lần nữa"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
1071
#: src/input/es_out.c:2921
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
1072 1073 1074 1075
#, c-format
msgid "%.2f dB"
msgstr "%.2f dB"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
1076
#: src/input/es_out.c:2930 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:476
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
1077 1078 1079
msgid "Resolution"
msgstr "Độ phân giải"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
1080
#: src/input/es_out.c:2935
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
1081 1082 1083
msgid "Display resolution"
msgstr "Hiển thị độ phân giải"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
1084
#: src/input/es_out.c:2945 src/input/es_out.c:2948 modules/access/imem.c:98
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
1085
#: modules/access/screen/screen.c:44 modules/access/screen/xcb.c:38
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
1086 1087 1088
msgid "Frame rate"
msgstr "Xếp hạng khung"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
1089
#: src/input/input.c:2473
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
1090 1091 1092
msgid "Your input can't be opened"
msgstr "Dữ liệu nhập vào không thể đọc được"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
1093
#: src/input/input.c:2474
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
1094 1095 1096 1097
#, c-format
msgid "VLC is unable to open the MRL '%s'. Check the log for details."
msgstr "VLC không thể mở MRL '%s'. Kiểm tra log để biết thêm."

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
1098
#: src/input/input.c:2593
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
1099 1100 1101
msgid "VLC can't recognize the input's format"
msgstr "VLC không thể nhận diện được định dạng nhập vào"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
1102
#: src/input/input.c:2594
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
1103 1104 1105 1106 1107
#, c-format
msgid ""
"The format of '%s' cannot be detected. Have a look at the log for details."
msgstr "Định dạng cua '%s' không thể tìm ra. Hãy xem log để biết thêm."

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
1108 1109
#: src/input/meta.c:51 src/input/var.c:187 modules/gui/macosx/intf.m:662
#: modules/gui/macosx/intf.m:663 modules/gui/macosx/open.m:190
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
1110
#: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:76 modules/gui/macosx/wizard.m:348
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
1111 1112
#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:372
#: modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:302 modules/mux/asf.c:56
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
1113 1114 1115
msgid "Title"
msgstr "Tiêu đề"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
1116
#: src/input/meta.c:52 modules/gui/macosx/playlist.m:1283
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
1117 1118 1119 1120
#: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:77
msgid "Artist"
msgstr "Nghệ sĩ"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
1121
#: src/input/meta.c:53
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
1122 1123 1124
msgid "Genre"
msgstr "Thể loại"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
1125
#: src/input/meta.c:54 modules/mux/asf.c:60
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
1126 1127 1128
msgid "Copyright"
msgstr "Bản quyền"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
1129
#: src/input/meta.c:55 src/libvlc-module.c:356 modules/access/vcdx/info.c:63
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
1130 1131 1132
msgid "Album"
msgstr "Album"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
1133
#: src/input/meta.c:56
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
1134 1135 1136
msgid "Track number"
msgstr "Số track"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
1137
#: src/input/meta.c:58 modules/mux/asf.c:64
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
1138 1139 1140
msgid "Rating"
msgstr "Xếp hạng"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
1141
#: src/input/meta.c:59
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
1142 1143 1144
msgid "Date"
msgstr "Ngày"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
1145
#: src/input/meta.c:60
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
1146 1147 1148
msgid "Setting"
msgstr "Thiết lập"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
1149
#: src/input/meta.c:61 modules/gui/macosx/open.m:203
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
1150 1151
#: modules/gui/qt4/ui/open_net.h:85
#: modules/gui/qt4/ui/podcast_configuration.h:103
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
1152 1153 1154
msgid "URL"
msgstr "URL"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
1155
#: src/input/meta.c:63 modules/misc/notify/notify.c:305
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
1156 1157 1158
msgid "Now Playing"
msgstr "Đang chơi"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
1159
#: src/input/meta.c:64 modules/access/vcdx/info.c:70
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
1160 1161 1162
msgid "Publisher"
msgstr "Nhà xuất bản"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
1163
#: src/input/meta.c:65
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
1164 1165 1166
msgid "Encoded by"
msgstr "Mã hóa bởi"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
1167
#: src/input/meta.c:66
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
1168 1169 1170
msgid "Artwork URL"
msgstr "Artwork URL"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
1171
#: src/input/meta.c:67
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
1172 1173 1174
msgid "Track ID"
msgstr "ID của track"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
1175
#: src/input/var.c:168
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
1176 1177 1178
msgid "Bookmark"
msgstr "Đánh dấu"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
1179
#: src/input/var.c:182 src/libvlc-module.c:692
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
1180 1181 1182
msgid "Programs"
msgstr "Chương trình"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
1183 1184
#: src/input/var.c:192 modules/gui/macosx/intf.m:664
#: modules/gui/macosx/intf.m:665 modules/gui/macosx/open.m:191
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
1185
#: modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:303
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
1186 1187 1188
msgid "Chapter"
msgstr "Chương"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
1189
#: src/input/var.c:197 modules/access/vcdx/info.c:238
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
1190 1191 1192
msgid "Navigation"
msgstr "Định hướng"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
1193 1194
#: src/input/var.c:210 modules/gui/macosx/intf.m:688
#: modules/gui/macosx/intf.m:689
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
1195 1196 1197
msgid "Video Track"
msgstr "Video Track"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
1198 1199
#: src/input/var.c:215 modules/gui/macosx/intf.m:671
#: modules/gui/macosx/intf.m:672
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
1200 1201 1202
msgid "Audio Track"
msgstr "Audio Track"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
1203 1204 1205
#: src/input/var.c:220 modules/gui/macosx/controls.m:822
#: modules/gui/macosx/controls.m:880 modules/gui/macosx/intf.m:696
#: modules/gui/macosx/intf.m:697
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
1206 1207 1208
msgid "Subtitles Track"
msgstr "Phụ đề track"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
1209
#: src/input/var.c:285
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
1210 1211 1212
msgid "Next title"
msgstr "Tựa đề tiếp theo"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
1213
#: src/input/var.c:290
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
1214 1215 1216
msgid "Previous title"
msgstr "Tựa đề trước đó"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
1217
#: src/input/var.c:316
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
1218 1219 1220 1221
#, c-format
msgid "Title %i"
msgstr "Tựa đề %i"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
1222
#: src/input/var.c:340 src/input/var.c:399
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
1223 1224 1225 1226
#, c-format
msgid "Chapter %i"
msgstr "Chương %i"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
1227
#: src/input/var.c:378
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
1228 1229 1230
msgid "Next chapter"
msgstr "Chương tiếp theo"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
1231
#: src/input/var.c:383
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
1232 1233 1234
msgid "Previous chapter"
msgstr "Chương trước đó"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
1235
#: src/input/vlm.c:590 src/input/vlm.c:959
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
1236 1237 1238 1239
#, c-format
msgid "Media: %s"
msgstr "Media: %s"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
1240 1241
#: src/interface/interface.c:88 modules/gui/macosx/intf.m:620
#: modules/gui/macosx/intf.m:621
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265
msgid "Add Interface"
msgstr "Thêm giao diện"

#: src/interface/interface.c:92
msgid "Console"
msgstr "Chế độ dòng lệnh"

#: src/interface/interface.c:95
msgid "Telnet Interface"
msgstr "Giao diện Telnet"

#: src/interface/interface.c:98
msgid "Web Interface"
msgstr "Giao diện Web"

#: src/interface/interface.c:101
msgid "Debug logging"
msgstr "Lưu trữ phần gỡ rối"

#: src/interface/interface.c:104
msgid "Mouse Gestures"
msgstr "Cử động chuột"

#. xgettext: Translate "C" to the language code: "fr", "en_GB", "nl", "ru"...
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
1266
#: src/libvlc.c:337 src/libvlc.c:441
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
1267 1268 1269
msgid "C"
msgstr "C"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
1270
#: src/libvlc.c:1109
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277
msgid ""
"Running vlc with the default interface. Use 'cvlc' to use vlc without "
"interface."
msgstr ""
"Khởi động VLC với giao diện mặc định. Sử dụng 'cvlc' để chạy VLC mà không "
"cần giao diện đồ họa"

1278
#: src/libvlc.c:1233
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
1279 1280 1281
msgid "To get exhaustive help, use '-H'."
msgstr "Để biết thêm thông tin trợ giúp, sử dụng '-H'."

1282
#: src/libvlc.c:1237 src/libvlc-module.c:1515
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 1291 1292 1293 1294 1295 1296 1297 1298 1299 1300 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318
#, c-format
msgid ""
"Usage: %s [options] [stream] ...\n"
"You can specify multiple streams on the commandline. They will be enqueued "
"in the playlist.\n"
"The first item specified will be played first.\n"
"\n"
"Options-styles:\n"
" --option A global option that is set for the duration of the program.\n"
"  -option A single letter version of a global --option.\n"
"  :option An option that only applies to the stream directly before it\n"
"      and that overrides previous settings.\n"
"\n"
"Stream MRL syntax:\n"
" [[access][/demux]://]URL[@[title][:chapter][-[title][:chapter]]] [:"
"option=value ...]\n"
"\n"
" Many of the global --options can also be used as MRL specific :options.\n"
" Multiple :option=value pairs can be specified.\n"
"\n"
"URL syntax:\n"
" [file://]filename       Plain media file\n"
" http://ip:port/file      HTTP URL\n"
" ftp://ip:port/file       FTP URL\n"
" mms://ip:port/file       MMS URL\n"
" screen://           Screen capture\n"
" [dvd://][device][@raw_device] DVD device\n"
" [vcd://][device]        VCD device\n"
" [cdda://][device]       Audio CD device\n"
" udp://[[<source address>]@[<bind address>][:<bind port>]]\n"
"                 UDP stream sent by a streaming server\n"
" vlc://pause:<seconds>     Special item to pause the playlist for a "
"certain time\n"
" vlc://quit           Special item to quit VLC\n"
msgstr ""

1319
#: src/libvlc.c:1627
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
1320 1321 1322
msgid " (default enabled)"
msgstr "(mặc định mở)"

1323
#: src/libvlc.c:1628
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
1324 1325 1326
msgid " (default disabled)"
msgstr "(mặc định tắt)"

1327
#: src/libvlc.c:1791 src/libvlc.c:1794 src/libvlc.c:1802 src/libvlc.c:1807
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
1328 1329 1330
msgid "Note:"
msgstr "Ghi chú:"

1331
#: src/libvlc.c:1792 src/libvlc.c:1795
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
1332 1333 1334
msgid "add --advanced to your command line to see advanced options."
msgstr "thêm vào --gõ vào dòng lệnh nâng cao để bật các tùy chọn nâng cao."

1335
#: src/libvlc.c:1803 src/libvlc.c:1808
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
1336 1337 1338 1339 1340 1341 1342
#, c-format
msgid ""
"%d module(s) were not displayed because they only have advanced options.\n"
msgstr ""
"%d phương thúc không được hiện thị vì chức năng này chỉ có trong tùy chọn "
"nâng cao.\n"

1343
#: src/libvlc.c:1815 src/libvlc.c:1819
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
1344 1345 1346 1347 1348 1349 1350 1351
#, fuzzy
msgid ""
"No matching module found. Use --list or --list-verbose to list available "
"modules."
msgstr ""
"Không tìm thấy phương thức tương ứng. Sử dụng --list hoặc--list-verbose để "
"có thể chọn phương thức khác."

1352
#: src/libvlc.c:1909
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
1353 1354 1355 1356
#, fuzzy, c-format
msgid "VLC version %s (%s)\n"
msgstr "Phiên bản VLC %s\n"

1357
#: src/libvlc.c:1911
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
1358 1359
#, fuzzy, c-format
msgid "Compiled by %s on %s (%s)\n"
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
1360 1361
msgstr "Lập trình bởi %s@%s.%s\n"

1362
#: src/libvlc.c:1913
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
1363 1364 1365 1366
#, c-format
msgid "Compiler: %s\n"
msgstr "Người lập trình: %s\n"

1367
#: src/libvlc.c:1948
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
1368 1369 1370 1371 1372 1373 1374
msgid ""
"\n"
"Dumped content to vlc-help.txt file.\n"
msgstr ""
"\n"
"Nội dung file trợ giúp bị lỗi: vlc-help.txt file.\n"

1375
#: src/libvlc.c:1968
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
1376 1377 1378 1379 1380 1381 1382
msgid ""
"\n"
"Press the RETURN key to continue...\n"
msgstr ""
"\n"
"Nhấn khóa QUAY LẠI để tiếp tục...\n"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
1383
#: src/libvlc.h:173 src/libvlc-module.c:1462 src/libvlc-module.c:1463
1384
#: src/libvlc-module.c:2635 src/video_output/vout_intf.c:195
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
1385 1386 1387
msgid "Zoom"
msgstr "Phóng to"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
1388
#: src/libvlc.h:174 src/libvlc-module.c:1382 src/video_output/vout_intf.c:88
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
1389 1390 1391
msgid "1:4 Quarter"
msgstr "1:4 Một phần tư"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
1392
#: src/libvlc.h:175 src/libvlc-module.c:1383 src/video_output/vout_intf.c:89
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
1393 1394 1395
msgid "1:2 Half"
msgstr "1:2 Phân nửa"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
1396
#: src/libvlc.h:176 src/libvlc-module.c:1384 src/video_output/vout_intf.c:90
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
1397 1398 1399
msgid "1:1 Original"
msgstr "1:1 Nguyên gốc"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
1400
#: src/libvlc.h:177 src/libvlc-module.c:1385 src/video_output/vout_intf.c:91
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
1401 1402 1403
msgid "2:1 Double"
msgstr "2:1 Gấp đôi"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
1404
#: src/libvlc-module.c:101 src/libvlc-module.c:315 modules/access/bda/bda.c:69
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
1405
#: modules/codec/subtitles/subsdec.c:97
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
1406
#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:977
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
1407 1408 1409
msgid "Auto"
msgstr "Tự động"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
1410
#: src/libvlc-module.c:168