Commit b878fb0e authored by Marián Hikaník's avatar Marián Hikaník Committed by Carola Nitz

l10n: Slovak update

Localizable.strings: 100% translated

InfoPlist.strings: 100% translated

Settings.bundle: 100% translated
Signed-off-by: Michał Trzebiatowski's avatarMichał Trzebiatowski <michtrz@gmail.com>
parent 8b73f277
......@@ -370,3 +370,11 @@
"UNKNOWN_ARTIST" = "Neznámy umelec";
"VARIOUS_ARTIST" = "Rôzni umelci";
"UNKNOWN_ALBUM" = "Neznámy album";
/* New strings */
"INTERFACE_LOCK_BUTTON" = "Uzamknúť rozhranie";
"INTERFACE_LOCK_HINT" = "Zablokovať ovládače rozhrania";
"MORE_OPTIONS_BUTTON" = "Viac";
"MORE_OPTIONS_HINT" = "Zobraziť viac možností ovládania";
"REPEAT_MODE_HINT" = "Zmeniť režim opakovania aktuálnej položky";
"VIDEO_ASPECT_RATIO_HINT" = "Zmeniť pomer strán aktuálneho videa";
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment