Commit 31d15491 authored by Anton Regnander's avatar Anton Regnander Committed by Michał Trzebiatowski

l10n: Swedish update

Localizable.strings: 100% translated

InfoPlist.strings: 100% translated

Settings.bundle: 100% translated
Signed-off-by: Michał Trzebiatowski's avatarMichał Trzebiatowski <michtrz@gmail.com>
parent 7b2f0a6c
......@@ -11,7 +11,6 @@
"TITLE" = "Titel";
"CHAPTER" = "Kapitel";
"MINIMIZE_PLAYBACK_VIEW" = "Minimera uppspelningen";
"FULLSCREEN_PLAYBACK" = "Spela i helskärm";
"TRACK_SELECTION" = "Spårval";
"AUDIO" = "Ljud";
"SUBTITLES" = "Undertexter";
......@@ -36,7 +35,7 @@
"VFILTER_SATURATION" = "Färgmättnad";
"VFILTER_GAMMA" = "Gamma";
"PREAMP" = "Förstärk";
"PREAMP" = "Försteg";
"DB_FORMAT" = "%i dB";
"CHOOSE_EQUALIZER_PROFILES" = "Välj equalizerprofil";
......@@ -53,7 +52,6 @@
"CONTINUE_PLAYBACK" = "Återuppta uppspelningen?";
"CONTINUE_PLAYBACK_LONG" = "Skulle du vilja återuppta uppspelningen av \"%@\" där du lämnade den?";
"BUTTON_ALL" = "Markera alla";
"BUTTON_ABOUT" = "Om";
"BUTTON_BACK" = "Tillbaka";
"BUTTON_DONE" = "Färdig";
......@@ -77,7 +75,6 @@
"BUTTON_RENDERER_HINT" = "Visa en meny med tillgängliga castenheter";
"UPGRADING_LIBRARY" = "Uppgraderar mediabiblioteket";
"UNTITLED_SHOW" = "Namnlöst program";
"UNKNOWN" = "Okänd";
"OPEN_NETWORK" = "Öppna nätverksström";
......@@ -92,8 +89,6 @@
"SMB_CIFS_FILE_SERVERS_SHORT" = "SMB";
"HTTP_DOWNLOAD_FAILED" = "Nedladdnings misslyckades med HTTP-koden %i";
"HTTP_FILE_CREATION_FAILED" = "Misslyckades att skapa fil";
"HTTP_DOWNLOAD_CANCELLED" = "Nedladdning avbruten av användare";
"DOWNLOAD_FROM_HTTP_HELP" = "Ange en adress för att ladda ned filen till din %@";
......@@ -106,6 +101,7 @@
"SCHEME_NOT_SUPPORTED_LONG" = "Adresschemat (%@) stöds inte. Var god använd en adress som börjar med HTTP, HTTPS eller FTP.";
"RENAME_MEDIA_TO" = "Ange ett nytt namn för %@";
"FOLDER_EMPTY" = "Tom mapp";
"SHARING_ACTION_SHEET_TITLE_CHOOSE_FILE" = "Välj en fil att öppna:";
"SHARING_ACTIVITY_OPEN_IN_TITLE" = "Öppna med...";
......@@ -113,11 +109,11 @@
"SHARING_ERROR_NO_APPLICATIONS" = "Kunde inte hitta några applikationer att öppna denna filtyp";
"SHARING_SUCCESS_CAMERA_ROLL" = "Filen sparades på Kamerarullen";
"SECTION_HEADER_LIBRARY" = "Mediabibliotek";
"STREAMVC_DETAILTEXT" = "Spela upp strömmar direkt utan att ladda ned";
"DOWNLOADVC_DETAILTEXT" = "Ladda ned filer direkt till din enhet";
"HEADER_TITLE_RENDERER" = "Välj en castenhet";
"NETWORK" = "Nätverk";
"LOCAL_NETWORK" = "Lokalt nätverk";
"CONNECT_TO_SERVER" = "Anslut till server";
"FILE_SERVER" = "Filservrar";
......@@ -160,6 +156,19 @@
"BIOMETRIC_UNLOCK" = "Lås upp mediabiblioteket\nAvbryt för att ange lösenkod";
//PAPasscode Strings that we need to localize for them
"%d Failed Passcode Attempts" = "%d misslyckade lösenkodsförsök";
"1 Failed Passcode Attempt" = "1 misslyckat lösenkodsförsök";
"Change Passcode" = "Ändra lösenkod";
"Enter Passcode" = "Ange lösenkod";
"Enter a passcode" = "Ange en lösenkod";
"Enter your new passcode" = "Ange din nya lösenkod";
"Enter your old passcode" = "Ange din gamla lösenkod";
"Enter your passcode" = "Ange din lösenkod";
"Next" = "Nästa";
"Passcodes did not match. Try again." = "Lösenkoderna stämmer inte överens. Försök igen.";
"Re-enter your new passcode" = "Ange din nya lösenkod igen";
"Re-enter your passcode" = "Ange din lösenkod igen";
"Set Passcode" = "Ändra lösenkod";
"Settings" = "Inställningar"; // plain text key to keep compatibility with InAppSettingsKit's upstream
"ON" = "På";
......@@ -197,25 +206,15 @@
"VO_VIDEOPLAYER_TITLE" = "Videospelare";
"VO_VIDEOPLAYER_DOUBLETAP" = "Dubbelknacka för att visa eller dölja uppspelningskontroller";
"FIRST_STEPS_WELCOME" = "Välkommen";
"FIRST_STEPS_WELCOME_DETAIL" = "Första stegen att synkronisera och spela upp din media.";
"FIRST_STEPS_ITUNES" = "iTunes Filsynkronisering";
"FIRST_STEPS_ITUNES_DETAILS" = "Anslut din %@ till din Mac eller PC med kabeln.\nÖppna iTunes.\nVälj din %@.\nVälj \"Fildelning\" i sidomenyn till vänster och leta efter VLC.\nÖverför dina filer.";
"FIRST_STEPS_WIFI_CONNECT_DETAILS" = "Anslut din %@ till samma nätverk som din Mac eller PC.";
"FIRST_STEPS_WIFI_UPLOAD_DETAILS" = "Tryck på knappen i sidpanelen, ange webbadressen till webbläsaren och ladda upp dina filer.";
"FIRST_STEPS_ITUNES_TITLE" = "Synkronisera med din dator";
"FIRST_STEPS_ITUNES_DETAILS" = "Anslut din enhet till iTunes och välj din enhet. Välj \"Fildelning\" i sidomenyn till vänster i iTunes och leta efter VLC för att överföra filer";
"FIRST_STEPS_WIFI_TITLE" = "Dela via WiFi";
"FIRST_STEPS_WIFI_DETAILS" = "Ange den genererade webbadressen i din favoritwebbläsare medan du är ansluten till samma nätverk som din telefon";
"FIRST_STEPS_CLOUDS" = "Moln";
"FIRST_STEPS_CLOUD_UPLOAD_DETAILS" = "Ladda upp din media till Google Drive eller Dropbox.";
"FIRST_STEPS_CLOUD_ACCESS_DETAILS" = "Öppna sidpanelen för att välja din molnleverantör och komma åt din media för nedladdning eller strömning.";
"FIRST_STEPS_PLAYBACK" = "Uppspelning";
"FIRST_STEPS_FLOSS" = "VLC för iOS är en fri programvara med öppen källkod som utvecklats av volontärer.\nVi hoppas att du kommer gillar den.";
"FIRST_STEPS_TIME" = "Tid";
"FIRST_STEPS_ASPECT" = "Bildförhållande";
"FIRST_STEPS_SPEED" = "Hastighet";
"FIRST_STEPS_REPEAT" = "Upprepa";
"FIRST_STEPS_SUBTITLES" = "Undertextspår";
"FIRST_STEPS_AUDIO" = "Ljudspår";
"FIRST_STEPS_POSITION" = "Position";
"FIRST_STEPS_CLOUD_TITLE" = "Molnet";
"FIRST_STEPS_CLOUD_DETAILS" = "Ladda upp din media till en molntjänst som Google Drive eller Dropbox för att fjärrnedladda eller strömma den.";
"PLEX_CHECK_ACCOUNT" = "Kontrollera ditt Plex-konto i inställningarna";
"PLEX_ERROR_ACCOUNT" = "Plex-inloggningsfel";
......@@ -240,7 +239,6 @@
"VOLUME" = "Volym";
"DURATION" = "Speltid";
"TITLE" = "Titel";
......@@ -287,8 +285,6 @@
// Insert %@ where play-pause-glyph should be placed
"DELETE_ITEM_HINT" = "Tryck på %@ för att radera"; /* Insert %@ where play-pause-glyph should be placed */
"DELETE_INVALID_MESSAGE" = "Markeringen kan inte raderas";
"DELETE_INVALID_TITLE" = "Ogiltig markering";
"DELETE_MESSAGE" = "Bekräfta att markerade filer ska raderas";
"DELETE_TITLE" = "Radera markerade filer";
......@@ -300,11 +296,11 @@
"PROTOCOL_NOT_SELECTED" = "Protokoll har inte valts";
"Settings" = "Inställningar";
"CANCEL" = "Avbryt";
"ERROR" = "Fel";
"OK" = "OK";
"SORT" = "Sortera";
"SORT_BY" = "Sortera efter";
"SEARCH" = "Sök";
"VIDEO" = "Video";
// MediaViewController Swipable Header
......@@ -320,18 +316,36 @@
"NAME" = "Namn";
//EDIT
"BUTTON_EDIT" = "Redigera";
"BUTTON_EDIT_HINT" = "Redigeringsläge";
"ADD_TO_PLAYLIST" = "Lägg till i spellista";
"ADD_TO_PLAYLIST_HINT" = "Öppna menyn för att lägga till i spellista";
"PLAYLIST_PLACEHOLDER" = "Titel på spellista";
"PLAYLIST_DESCRIPTION" = "Välj en titel för din nya spellista";
"PLAYLIST_CREATION" = "Skapa en ny spellista";
"PLAYLIST_CREATION_HINT" = "Visa en interaktiv åtgärd för att skapa en spellista";
"ERROR_PLAYLIST_CREATION" = "Misslyckades att skapa en spellista";
"ERROR_PLAYLIST_TRACKS" = "Misslyckades att hämta spår";
"RENAME_PLACEHOLDER" = "Ny titel";
"ERROR_RENAME_FAILED" = "Namnbyte misslyckades";
"ERROR_EMPTY_NAME" = "Titeln kan inte vara tom";
"SHARE_LABEL" = "Dela";
"SHARE_HINT" = "Dela markerade filer";
"RENAME_HINT" = "Byt namn på markerade filer";
"DELETE_HINT" = "Radera markerade filer";
// Sort
"BUTTON_SORT" = "Sortera";
"BUTTON_SORT_HINT" = "Visningsordning för alternativmenyn";
"HEADER_TITLE_SORT" = "Sortera efter";
"DESCENDING_LABEL" = "Fallande ordning";
"DESCENDING_SWITCH_LABEL" = "Stigande eller fallande ordning";
"DESCENDING_SWITCH_HINT" = "Sortera alternativmenyn i stigande eller fallande ordning";
// VLCMediaLibraryKit - Sorting Criteria
......@@ -346,3 +360,13 @@
"ALBUM" = "Album";
"FILENAME" = "Filnamn";
"TRACK_NUMBER" = "Spårnummer";
// VLCNetworkLoginTVViewController
"NO_SAVING_DATA" = "Ingenting hittades";
// MediaCollectionViewCell
"UNKNOWN_ARTIST" = "Okänd artist";
"VARIOUS_ARTIST" = "Blandade artister";
"UNKNOWN_ALBUM" = "Okänt album";
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment