Commit 0705563d authored by Michał Trzebiatowski's avatar Michał Trzebiatowski

l10n: Polish update

Localizable.strings: 100% translated

InfoPlist.strings: 100% translated

Settings.bundle: 100% translated
Signed-off-by: Michał Trzebiatowski's avatarMichał Trzebiatowski <michtrz@gmail.com>
parent d68f1073
......@@ -330,7 +330,6 @@
"ERROR_PLAYLIST_CREATION" = "Nie udało się utworzyć listy odtwarzania";
"ERROR_PLAYLIST_TRACKS" = "Nie można pobrać utworów";
"RENAME_PLACEHOLDER" = "Nowy tytuł";
"ERROR_RENAME_FAILED" = "Zmiana nazwy nie powiodła się";
"ERROR_EMPTY_NAME" = "Tytuł nie może być pusty";
......@@ -342,7 +341,7 @@
// Sort
"BUTTON_SORT" = "Sortuj";
"BUTTON_SORT_HINT" = "Wyświetl uwagę o sortowaniu";
"BUTTON_SORT_HINT" = "Wyświetl arkusz akcji sortowania";
"HEADER_TITLE_SORT" = "Sortuj według";
"DESCENDING_LABEL" = "Kolejność malejąca";
"DESCENDING_SWITCH_LABEL" = "Kolejność rosnąca lub malejąca";
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment