Commit cc8f046e authored by VideoLAN's avatar VideoLAN Committed by Soomin Lee

l10n: Danish update

Localizable.strings: 100% translated

InfoPlist.strings: 100% translated

Settings.bundle: 100% translated
Signed-off-by: Soomin Lee's avatarSoomin Lee <bubu@mikan.io>
parent 11efaeb7
......@@ -86,16 +86,16 @@
"SETTINGS_SEND_FEEDBACK" = "Send feedback";
"SETTINGS_SEND_RATING" = "Bedøm venligst VLC til iOS";
"SETTINGS_MEDIA_LIBRARY" = "Media library";
"SETTINGS_MEDIA_LIBRARY_RESCAN" = "Force VLC to rescan the media library";
"SETTINGS_MEDIA_LIBRARY" = "Mediebibliotek";
"SETTINGS_MEDIA_LIBRARY_RESCAN" = "Tving VLC til at genskanne mediebiblioteket";
"SETTINGS_DECRAPIFY" = "Optimér emnenavne til skærm";
"SETTINGS_MEDIA_LIBRARY_VIDEO_GROUP_PREFIX_LENGTH" = "Video groups detection length";
"SETTINGS_MEDIA_LIBRARY_VIDEO_GROUP_PREFIX_LENGTH_SHORT" = "Short";
"SETTINGS_MEDIA_LIBRARY_VIDEO_GROUP_PREFIX_LENGTH_NORMAL" = "Default";
"SETTINGS_MEDIA_LIBRARY_VIDEO_GROUP_PREFIX_LENGTH_LONG" = "Long";
"SETTINGS_MEDIA_LIBRARY_VIDEO_GROUP_PREFIX_LENGTH_EXTRA_LONG" = "Extra long";
"SETTINGS_SHOW_THUMBNAILS" = "Show video thumbnails";
"SETTINGS_SHOW_ARTWORKS" = "Show audio artworks";
"SETTINGS_MEDIA_LIBRARY_VIDEO_GROUP_PREFIX_LENGTH" = "Længde på registrering af videogrupper";
"SETTINGS_MEDIA_LIBRARY_VIDEO_GROUP_PREFIX_LENGTH_SHORT" = "Kort";
"SETTINGS_MEDIA_LIBRARY_VIDEO_GROUP_PREFIX_LENGTH_NORMAL" = "Standard";
"SETTINGS_MEDIA_LIBRARY_VIDEO_GROUP_PREFIX_LENGTH_LONG" = "Lang";
"SETTINGS_MEDIA_LIBRARY_VIDEO_GROUP_PREFIX_LENGTH_EXTRA_LONG" = "Ekstra lang";
"SETTINGS_SHOW_THUMBNAILS" = "Vis videominiaturer";
"SETTINGS_SHOW_ARTWORKS" = "Vis lydbilleder";
"SETTINGS_FILE_SYNC" = "Filsynkronisering";
"SETTINGS_WIFISHARING_IPv6" = "IPv6 understøttelse til WiFi deling";
......
......@@ -68,7 +68,7 @@
"BUTTON_CONTINUE" = "Fortsæt";
"BUTTON_SET" = "Indstil";
"BUTTON_RESET" = "Nulstil";
"BUTTON_RESCAN" = "Rescan";
"BUTTON_RESCAN" = "Genskan";
"PRIVATE_PLAYBACK_TOGGLE" = "Privat afspilning";
"SCAN_SUBTITLE_TOGGLE" = "Søg efter undertekster (kun http)";
......@@ -178,8 +178,8 @@
"EMPTY_LIBRARY" = "Tomt mediebibliotek";
"EMPTY_LIBRARY_LONG" = "Du kan afspille medier ved at streame dem fra en server på dit lokale netværk eller fra skyen, eller ved at synkronisere medier til din enhed vha. iTunes, WiFi-overførsel eller sky-tjenester.";
"EMPTY_PLAYLIST" = "Empty playlist";
"EMPTY_PLAYLIST_DESCRIPTION" = "Add media while editing in the respective categories.";
"EMPTY_PLAYLIST" = "Tom afspilningsliste";
"EMPTY_PLAYLIST_DESCRIPTION" = "Tilføj medier når de respektive kategorier redigeres.";
"PLAYBACK_SCRUB_HELP" = "Stryg din finger nedad for at justere spolinghastigheden.";
"PLAYBACK_SCRUB_HIGH" = "Spoling med høj hastighed";
......@@ -290,8 +290,8 @@
"DELETE_ITEM_HINT" = "Tryk på %@ for at slette"; /* Insert %@ where play-pause-glyph should be placed */
"DELETE_MESSAGE" = "Bekræft sletningen af markeringen?";
"DELETE_MESSAGE_PLAYLIST" = "Are you sure to delete the selected playlist?\nAssociated media files won't be deleted.";
"DELETE_MESSAGE_PLAYLIST_CONTENT" = "Are you sure to remove the selected media from the playlist?\nThey won't be deleted from the disk.";
"DELETE_MESSAGE_PLAYLIST" = "Er du sikker på, at du vil slette den valgte afspilningsliste?\nTilknyttede mediefiler slettes ikke.";
"DELETE_MESSAGE_PLAYLIST_CONTENT" = "Er du sikker på, at du vil fjerne de valgte medier fra afspilningslisten?\nDe slettes ikke fra disken.";
"DELETE_TITLE" = "Slet markering";
//Drag and Drop
......@@ -317,7 +317,7 @@
"MOVIES" = "Film";
"SONGS" = "Sange";
"PLAYLISTS" = "Afspilningsliste";
"VIDEO_GROUPS" = "Video groups";
"VIDEO_GROUPS" = "Videogrupper";
"MODIFIED_DATE" = "Ændringsdato";
"NAME" = "Navn";
......@@ -367,9 +367,9 @@
"ALBUM" = "Album";
"FILENAME" = "Filnavn";
"TRACK_NUMBER" = "Spornummer";
"NB_AUDIO" = "Number of audio";
"NB_MEDIA" = "Number of media";
"NB_VIDEO" = "Number of video";
"NB_AUDIO" = "Antal lyd";
"NB_MEDIA" = "Antal medier";
"NB_VIDEO" = "Antal video";
// VLCNetworkLoginTVViewController
......@@ -394,12 +394,12 @@
"MORE_OPTIONS_HEADER_TITLE" = "Videoindstillinger";
/* Settings - Force rescan alert */
"FORCE_RESCAN_TITLE" = "Force media library rescan";
"FORCE_RESCAN_MESSAGE" = "Do you want to force VLC to rescan your media library?\nIt could take some time.";
"FORCE_RESCAN_TITLE" = "Tving genskanning af mediebibliotek";
"FORCE_RESCAN_MESSAGE" = "Vil du tvinge VLC til at genskanne dit mediebiblitek?\nDet kan tage en del tid.";
// Local Network
"SMBV1_WARN_TITLE" = "SMBv1 Connection Warning";
"SMBV1_WARN_DESCRIPTION" = "We detected an old protocol (SMBv1).\nAre you really sure to continue with SMBv1?\nWe advise upgrading or changing your server settings.";
"SMBV1_CONTINUE" = "Continue with SMBv1";
"SMBV1_NEXT_PROTOCOL" = "Try SMBv2/v3";
"SMBV1_WARN_TITLE" = "Advarsel om SMBv1-forbindelse";
"SMBV1_WARN_DESCRIPTION" = "Vi registrerede en gammel protokol (SMBv1).\nEr du sikker på, at du vil fortsætte med SMBv1?\nVi anbefaler at du opgraderer eller ændrer dine serverindstillinger.";
"SMBV1_CONTINUE" = "Fortsæt med SMBv1";
"SMBV1_NEXT_PROTOCOL" = "Prøv SMBv2/v3";
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment