Commit fd2ce6b9 authored by Konstantin Pavlov's avatar Konstantin Pavlov

Fix pl.po

parent 03879e49
......@@ -3,7 +3,7 @@
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
#
# Translators:
# Micha?? Trzebiatowski, 2012
# Michał Trzebiatowski, 2012
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: VLC - Trans\n"
......@@ -30,7 +30,7 @@ msgstr "organizacja non-profit"
msgid ""
"composed of volunteers, developing and promoting free, open-source "
"multimedia solutions."
msgstr "z??o??ona z ochotnik??w, produkuj??ca i promuj??ca darmowe, otwarte rozwi??zania multimedialne."
msgstr "złożona z ochotników, produkująca i promująca darmowe, otwarte rozwiązania multimedialne."
#: include/header.php:114
msgid "DONATE"
......@@ -46,11 +46,11 @@ msgstr "wesprzyj"
#: include/header.php:161
msgid "Home"
msgstr "Strona g????wna"
msgstr "Strona główna"
#: include/header.php:164 include/header.php:306
msgid "News"
msgstr "Aktualno??ci"
msgstr "Aktualności"
#: include/header.php:169 include/header.php:297
msgid "Project and Organization"
......@@ -58,7 +58,7 @@ msgstr "Projekt i Organizacja"
#: include/header.php:170 include/header.php:298
msgid "Team"
msgstr "Zesp????"
msgstr "Zespół"
#: include/header.php:171 include/header.php:300
msgid "Contact us"
......@@ -70,7 +70,7 @@ msgstr "Partnerzy"
#: include/header.php:173 include/header.php:302
msgid "Press center"
msgstr "Dla medi??w"
msgstr "Dla mediów"
#: include/header.php:174 include/header.php:303
msgid "Events"
......@@ -78,7 +78,7 @@ msgstr "Wydarzenia"
#: include/header.php:175 include/header.php:304
msgid "Security center"
msgstr "Centrum bezpiecze??stwa"
msgstr "Centrum bezpieczeństwa"
#: include/header.php:181
msgid "Download"
......@@ -87,7 +87,7 @@ msgstr "Pobierz"
#: include/header.php:182 include/header.php:261 index.php:26 vlc/index.php:20
#: vlc/index.php:37
msgid "Features"
msgstr "Funkcjonalno????"
msgstr "Funkcjonalność"
#: include/header.php:183 include/header.php:262 index.php:27 vlc/index.php:21
#: vlc/index.php:63
......@@ -96,7 +96,7 @@ msgstr "Zrzuty ekranu"
#: include/header.php:184 include/header.php:259 index.php:28 vlc/index.php:22
msgid "Skins"
msgstr "Sk??rki"
msgstr "Skórki"
#: include/header.php:185 include/header.php:260
msgid "Extensions"
......@@ -112,19 +112,19 @@ msgstr "Wszystkie projekty"
#: include/header.php:210 index.php:126
msgid "Contribute"
msgstr "Wspom????"
msgstr "Wspomóż"
#: include/header.php:212 include/header.php:290
msgid "Donate time"
msgstr "Po??wi???? czas"
msgstr "Poświęć czas"
#: include/header.php:213 include/header.php:289
msgid "Donate money"
msgstr "Wspom???? finansowo"
msgstr "Wspomóż finansowo"
#: include/header.php:214 include/header.php:291
msgid "Get Goodies"
msgstr "Gad??ety"
msgstr "Gadżety"
#: include/header.php:218
msgid "Support"
......@@ -144,7 +144,7 @@ msgstr "Listy mailingowe"
#: include/header.php:226
msgid "Report a bug"
msgstr "Zg??o?? b????d"
msgstr "Zgłoś błąd"
#: include/header.php:230
msgid "Dev' Zone"
......@@ -152,22 +152,22 @@ msgstr "Strefa dewelopera"
#: include/header.php:283
msgid "Community"
msgstr "Spo??eczno????"
msgstr "Społeczność"
#: include/header.php:305
msgid "Get Involved"
msgstr "Zaanga??uj si??"
msgstr "Zaangażuj się"
#: index.php:3
msgid "VLC: Official site - Free multimedia solutions for all OS!"
msgstr "VLC: oficjalna strona - wieloplatformowe darmowe rozwi??zania multimedialne!"
msgstr "VLC: oficjalna strona - wieloplatformowe darmowe rozwiązania multimedialne!"
#: index.php:24 vlc/index.php:18
msgid ""
"VLC is a free and open source cross-platform multimedia player and framework"
" that plays most multimedia files as well as DVD, Audio CD, VCD, and various"
" streaming protocols."
msgstr "VLC jest darmowym i otwarty, wieloplatformowym odtwarzaczem multimedialnym i frameworkiem, kt??ry odtwarza wi??kszo???? plik??w multimedialnych, jak DVD, Audio CD, VCD i r????nego rodzaju strumienie."
msgstr "VLC jest darmowym i otwarty, wieloplatformowym odtwarzaczem multimedialnym i frameworkiem, który odtwarza większość plików multimedialnych, jak DVD, Audio CD, VCD i różnego rodzaju strumienie."
#: index.php:31 vlc/index.php:25
msgid "Download VLC"
......@@ -183,51 +183,51 @@ msgstr "Inne projekty od VideoLAN"
#: index.php:45
msgid "For Everyone"
msgstr "Dla ka??dego"
msgstr "Dla każdego"
#: index.php:51
msgid ""
"VLC is a powerful media player playing most of the media codecs and video "
"formats out there."
msgstr "VLC jest funkcjonalnym odtwarzaczem multimedialnym, obs??uguj??cym wi??kszo???? istniej??cych kodek??w i format??w wideo."
msgstr "VLC jest funkcjonalnym odtwarzaczem multimedialnym, obsługującym większość istniejących kodeków i formatów wideo."
#: index.php:60
msgid ""
"VideoLAN Movie Creator is a non-linear editing software for video creation."
msgstr "VideoLAN Movie Creator jest nieliniowym programew do tworzenia plik??w wideo."
msgstr "VideoLAN Movie Creator jest nieliniowym programew do tworzenia plików wideo."
#: index.php:67
msgid "For Professionals"
msgstr "Dla profesjonalist??w"
msgstr "Dla profesjonalistów"
#: index.php:73
msgid ""
"DVBlast is a simple and powerful MPEG-2/TS demux and streaming application."
msgstr "DVBlast jest prostym i posiadaj??cym du??e mo??liwo??ci dekoderem i aplikacj?? strumieniow??."
msgstr "DVBlast jest prostym i posiadającym duże możliwości dekoderem i aplikacją strumieniową."
#: index.php:81
msgid ""
"multicat is a set of tools designed to easily and efficiently manipulate "
"multicast streams and TS."
msgstr "multicat to zestaw narz??dzi przeznaczonych do ??atwego i skutecznego manipulowania strumieni multiemisji i TS."
msgstr "multicat to zestaw narzędzi przeznaczonych do łatwego i skutecznego manipulowania strumieni multiemisji i TS."
#: index.php:90
msgid ""
"x264 is a free application for encoding video streams into the H.264/MPEG-4 "
"AVC format."
msgstr "x264 jest darmow?? aplikacj?? s??u????c?? do kodowania strumieni wideo na format H.264/MPEG-4 AVC."
msgstr "x264 jest darmową aplikacją służącą do kodowania strumieni wideo na format H.264/MPEG-4 AVC."
#: index.php:98
msgid "For Developers"
msgstr "Dla deweloper??w"
msgstr "Dla deweloperów"
#: index.php:109
msgid "View All Projects"
msgstr "Poka?? wszystkie projekty"
msgstr "Pokaż wszystkie projekty"
#: index.php:112
msgid "Help us out!"
msgstr "Pom???? nam!"
msgstr "Pomóż nam!"
#: index.php:114
msgid "Donate"
......@@ -235,17 +235,17 @@ msgstr "Wesprzyj"
#: index.php:118
msgid "VideoLAN is a non-profit organization."
msgstr "VideoLAN jest organizacj?? non-profit."
msgstr "VideoLAN jest organizacją non-profit."
#: index.php:119
msgid ""
" All our costs are met by donations we receive from our users. If you enjoy "
"using a VideoLAN product, please donate to support us."
msgstr "Wszystkie koszty s?? pokrywane z darowizn, kt??re otrzymuje od naszych u??ytkownik??w. Je??li u??ywasz produkt??w VideoLAN z u??miechem na twarzy i chcesz nam pom??c, wesprzyj nas."
msgstr "Wszystkie koszty są pokrywane z darowizn, które otrzymuje od naszych użytkowników. Jeśli używasz produktów VideoLAN z uśmiechem na twarzy i chcesz nam pomóc, wesprzyj nas."
#: index.php:121 index.php:133 index.php:144
msgid "Learn More"
msgstr "Dowiedz si?? wi??cej"
msgstr "Dowiedz się więcej"
#: index.php:130
msgid "VideoLAN is open-source software."
......@@ -255,7 +255,7 @@ msgstr "VideoLAN jest otwartym oprogramowaniem."
msgid ""
"This means that if you have the skill and the desire to improve one of our "
"products, your contributions are welcome"
msgstr "Oznacza to, ??e je??eli posiadasz umiej??tno???? i ch??ci, aby poprawi?? nasze produkty, przyjmiemy Ci?? z otwartymi ramionami."
msgstr "Oznacza to, że jeżeli posiadasz umiejętność i chęci, aby poprawić nasze produkty, przyjmiemy Cię z otwartymi ramionami."
#: index.php:138
msgid "Spread the Word"
......@@ -265,19 +265,19 @@ msgstr "Promuj nas"
msgid ""
"We feel that VideoLAN has the best video software available at the best "
"price: free. If you agree please help spread the word about our software."
msgstr "Uwa??amy, ??e VideoLAN ma najlepsze oprogramowanie wideo dost??pne w najlepszej cenie: za darmo. Je??li zgadzasz si?? z nasz?? opini??, wspom???? nas w promocji naszych produkt??w."
msgstr "Uważamy, że VideoLAN ma najlepsze oprogramowanie wideo dostępne w najlepszej cenie: za darmo. Jeśli zgadzasz się z naszą opinią, wspomóż nas w promocji naszych produktów."
#: index.php:414
msgid "News & Updates"
msgstr "Nowo??ci i aktualno??ci"
msgstr "Nowości i aktualności"
#: index.php:418
msgid "Development Blogs"
msgstr "Blogi deweloper??w"
msgstr "Blogi deweloperów"
#: index.php:441
msgid "Social media"
msgstr "Serwisy spo??eczno??ciowe"
msgstr "Serwisy społecznościowe"
#: vlc/index.php:3
msgid "Official page for VLC media player, the Open Source video framework!"
......@@ -289,27 +289,27 @@ msgstr "Prosty, szybki i wydajny odtwarzacz multimedialny."
#: vlc/index.php:40
msgid "Plays everything: Files, Discs, Webcams, Devices and Streams."
msgstr "Odtwarza wszystko: pliki, p??yty, kamery internetowe, urz??dzenia i strumienie."
msgstr "Odtwarza wszystko: pliki, płyty, kamery internetowe, urządzenia i strumienie."
#: vlc/index.php:42
msgid "Plays most codecs with no codec packs needed:"
msgstr "Odtwarza wi??kszo???? kodek??w bez potrzebnych pakiet??w kodeka:"
msgstr "Odtwarza większość kodeków bez potrzebnych pakietów kodeka:"
#: vlc/index.php:45
msgid "Runs on all platforms:"
msgstr "Dzia??a na wszystkich platformach:"
msgstr "Działa na wszystkich platformach:"
#: vlc/index.php:47
msgid "Completely Free, 0 spyware, 0 ads and no user tracking."
msgstr "Ca??kowicie za darmo, 0 oprogramowania szpieguj??cego 0 reklam i bez ??ledzenia u??ytkownika."
msgstr "Całkowicie za darmo, 0 oprogramowania szpiegującego 0 reklam i bez śledzenia użytkownika."
#: vlc/index.php:49
msgid "Can do Media Convertion and Streaming."
msgstr "Potrafi konwersowa?? multimedia i transmisje strumieniowe."
msgstr "Potrafi konwersować multimedia i transmisje strumieniowe."
#: vlc/index.php:51
msgid "Discover all features"
msgstr "Odkryj wszystkie mo??liwo??ci"
msgstr "Odkryj wszystkie możliwości"
#: vlc/index.php:85
msgid "View all screenshots"
......@@ -325,15 +325,15 @@ msgstr "Oficjalne wydania odtwarzacza VLC"
#: vlc/index.php:103
msgid "Sources"
msgstr "??r??d??a"
msgstr "Źródła"
#: vlc/index.php:104
msgid "You can also directly get the"
msgstr "Mo??esz r??wnie?? bezpo??rednio pobra??"
msgstr "Możesz również bezpośrednio pobrać"
#: vlc/index.php:105
msgid "source code"
msgstr "kod ??r??d??owy"
msgstr "kod źródłowy"
#: vlc/index.php:126
msgid "Other OS"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment