Commit c614b956 authored by Christoph Miebach's avatar Christoph Miebach

update gd

parent 09a06a56
# Gaelic Scottish translation
# Copyright (C) 2013 VideoLAN
# Scottish Gaelic translation
# Copyright (C) 2014 VideoLAN
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
#
# Translators:
# Michael Bauer <fios@akerbeltz.org>, 2012-2013
# Michael Bauer, 2012-2014
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: VLC - Trans\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2013-04-25 16:06+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2013-05-30 05:10+0000\n"
"Last-Translator: Michael Bauer <fios@akerbeltz.org>\n"
"POT-Creation-Date: 2014-05-18 08:05-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2014-06-15 00:00+0000\n"
"Last-Translator: Michael Bauer\n"
"Language-Team: Gaelic, Scottish (http://www.transifex.com/projects/p/vlc-trans/language/gd/)\n"
"Language: gd\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -18,158 +18,158 @@ msgstr ""
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n==1 || n==11) ? 0 : (n==2 || n==12) ? 1 : (n > 2 && n < 20) ? 2 : 3;\n"
#: include/header.php:197
#: include/header.php:221
msgid "A project and a"
msgstr "Pròiseact agus"
#: include/header.php:197
#: include/header.php:221
msgid "non-profit organization"
msgstr "buidheann nach eil a chum prothaid"
#: include/header.php:198
#: include/header.php:222
msgid "composed of volunteers, developing and promoting free, open-source multimedia solutions."
msgstr "a tha ga ruith le saor-thoilich a leasaicheas is a bhrosnaicheas fuasglaidhean ioma-mheadhan le còd fosgailte."
#: include/header.php:204 include/header.php:218 include/header.php:232
#: include/header.php:228 include/header.php:242 include/header.php:256
#: index.php:107
msgid "donate"
msgstr "thoir tabhartas"
#: include/header.php:204
#: include/header.php:228
msgid "why?"
msgstr "carson?"
#: include/header.php:251
#: include/header.php:275
msgid "Home"
msgstr "Dhachaigh"
#: include/header.php:254 include/header.php:399
#: include/header.php:278 include/header.php:425
msgid "News"
msgstr "Naidheachdan"
#: include/header.php:259 include/header.php:389
#: include/header.php:283 include/header.php:415
msgid "Project and Organization"
msgstr "Am pròiseact 's am buidheann"
#: include/header.php:260 include/header.php:390
#: include/header.php:284 include/header.php:416
msgid "Team"
msgstr "An sgioba"
#: include/header.php:261 include/header.php:392
#: include/header.php:285 include/header.php:418
msgid "Contact us"
msgstr "Cuir fios"
#: include/header.php:262 include/header.php:393
#: include/header.php:286 include/header.php:419
msgid "Partners"
msgstr "Com-pàirtichean"
#: include/header.php:263 include/header.php:394
#: include/header.php:287 include/header.php:420
msgid "Mirrors"
msgstr "Sgàthanan"
#: include/header.php:264 include/header.php:395
#: include/header.php:288 include/header.php:421
msgid "Press center"
msgstr "Aonad luchd-naidheachd"
#: include/header.php:265 include/header.php:396
#: include/header.php:289 include/header.php:422
msgid "Events"
msgstr "Tachartasan"
#: include/header.php:266 include/header.php:397
#: include/header.php:290 include/header.php:423
msgid "Security center"
msgstr "Aonad na tèarainteachd"
#: include/header.php:272
#: include/header.php:296
msgid "Download"
msgstr "Luchdaich a-nuas"
#: include/header.php:273 include/header.php:353 index.php:28 vlc/index.php:22
#: include/header.php:297 include/header.php:378 index.php:28 vlc/index.php:22
#: vlc/index.php:39
msgid "Features"
msgstr "Feartan"
#: include/header.php:274 include/header.php:354 index.php:29 vlc/index.php:23
#: include/header.php:298 include/header.php:379 index.php:29 vlc/index.php:23
#: vlc/index.php:65
msgid "Screenshots"
msgstr "Glacaidhean-sgrìn"
#: include/header.php:275 include/header.php:351 index.php:30 vlc/index.php:24
#: include/header.php:299 include/header.php:376 index.php:30 vlc/index.php:24
msgid "Skins"
msgstr "Craicnean"
#: include/header.php:276 include/header.php:352
#: include/header.php:300 include/header.php:377
msgid "Extensions"
msgstr "Leudachain"
#: include/header.php:280
#: include/header.php:304
msgid "Projects"
msgstr "Pròiseactan"
#: include/header.php:297 include/header.php:358
#: include/header.php:322 include/header.php:383
msgid "All Projects"
msgstr "A h-uile pròiseact"
#: include/header.php:301 index.php:119
#: include/header.php:326 index.php:119
msgid "Contribute"
msgstr "Gabh pàirt"
#: include/header.php:303 include/header.php:382
#: include/header.php:328 include/header.php:408
msgid "Donate time"
msgstr "Com-pàirteachas ama"
#: include/header.php:304 include/header.php:381
#: include/header.php:329 include/header.php:407
msgid "Donate money"
msgstr "Com-pàirteachas airigid"
#: include/header.php:305 include/header.php:383
#: include/header.php:330 include/header.php:409
msgid "Get Goodies"
msgstr "Faigh siùcaran"
#: include/header.php:309
#: include/header.php:334
msgid "Support"
msgstr "Taic"
#: include/header.php:311
#: include/header.php:336
msgid "Support center"
msgstr "Aonad na taice"
#: include/header.php:312
#: include/header.php:337 include/header.php:406
msgid "FAQ"
msgstr "CÀBHA"
#: include/header.php:313 include/header.php:391 include/header.php:420
#: include/header.php:338 include/header.php:417 include/header.php:446
msgid "Legal"
msgstr "Nòtaichean laghail"
#: include/header.php:315
#: include/header.php:340 include/header.php:404
msgid "Forums"
msgstr "Fòraman"
#: include/header.php:316 include/header.php:379
#: include/header.php:341 include/header.php:405
msgid "Mailing-Lists"
msgstr "Liostaichean-puist"
#: include/header.php:317
#: include/header.php:342
msgid "Report a bug"
msgstr "Dèan aithris air buga"
#: include/header.php:321
#: include/header.php:346
msgid "Dev' Zone"
msgstr "Luchd-leasachaidh"
#: include/header.php:375
#: include/header.php:401
msgid "Community"
msgstr "A' choimhearsnachd"
#: include/header.php:398
#: include/header.php:424
msgid "Get Involved"
msgstr "Gabh pàirt ann"
#: include/os-specific.php:88 vlc/index.php:27
#: include/os-specific.php:93 vlc/index.php:27
msgid "Download VLC"
msgstr "Luchdaich a-nuas VLC"
#: include/os-specific.php:94 vlc/index.php:34 vlc/index.php:128
#: include/os-specific.php:99 vlc/index.php:34 vlc/index.php:127
msgid "Other Systems"
msgstr "Siostaman eile"
......@@ -179,7 +179,7 @@ msgstr "VLC: An làrach oifigeach - Fuasglaidhean ioma-mheadhanach airson gach O
#: index.php:26 vlc/index.php:20
msgid "VLC is a free and open source cross-platform multimedia player and framework that plays most multimedia files as well as DVDs, Audio CDs, VCDs, and various streaming protocols."
msgstr "Tha VLC 'na chluicheadair is beirt-deilbh ioma-mheadhanach a dh'obraicheas air gach siostam-obrach agus a chluicheas cha mòr faidhle meadhain, DVD, CD fuaime, VCD is pròtacal ruthaidh sam bith."
msgstr "Tha VLC 'na chluicheadair ioma-mheadhain a tha stèidhichte air còd fosgailte 's a dh'obraicheas air iomadh ùrlar. Cluichidh e a' chuid as motha de dh'fhaidhlichean mheadhanan a bharrachd air DVDan, CDan fuaime, VCDan is diofar seòrsaichean de shruthain."
#: index.php:36
msgid "Other projects from VideoLAN"
......@@ -287,7 +287,7 @@ msgstr "Ag obair air ùrlar sam bith:"
#: vlc/index.php:49
msgid "Completely Free, no spyware, no ads and no user tracking."
msgstr "Gu tur an-asgaidh, gun dad a bhathar-foill, sanasachd no lorgadh chleachdaichean."
msgstr "Gu tur saor an-asgaidh, saor o bhathar-foill, gun sanasachd is tracadh chleachdaichean."
#: vlc/index.php:51
msgid "Can do media conversion and streaming."
......@@ -309,15 +309,15 @@ msgstr "Faigh VLC airson"
msgid "Official Downloads of VLC media player"
msgstr "Far am faigh thu tionndaidhean oifigeach de chluicheadair mheadhanan VLC"
#: vlc/index.php:105
#: vlc/index.php:104
msgid "Sources"
msgstr "Tùsan"
#: vlc/index.php:106
#: vlc/index.php:105
msgid "You can also directly get the"
msgstr "Gheibh thu greim air"
#: vlc/index.php:107
#: vlc/index.php:106
msgid "source code"
msgstr "an còd tùsail cuideachd"
......
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment