Commit 7fe480ba authored by Christoph Miebach's avatar Christoph Miebach

l10n: update vi, wa, zh_TW

parent dec84b8e
# Vietnamese translation
# Copyright (C) 2014 VideoLAN
# Copyright (C) 2016 VideoLAN
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
#
# Translators:
......@@ -9,188 +9,189 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: VLC - Trans\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2014-05-18 08:05-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2014-06-09 21:35+0000\n"
"Last-Translator: Anh Phan <vietnamesel10n@gmail.com>\n"
"Language-Team: Vietnamese (http://www.transifex.com/projects/p/vlc-trans/language/vi/)\n"
"POT-Creation-Date: 2016-12-03 06:41-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2016-02-16 09:23+0000\n"
"Last-Translator: Christoph Miebach <christoph.miebach@web.de>\n"
"Language-Team: Vietnamese (http://www.transifex.com/yaron/vlc-trans/language/vi/)\n"
"Language: vi\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
#: include/header.php:221
msgid "A project and a"
msgstr "VLC là tên dự án và đồng thời cũng là"
#: include/header.php:292
msgid "a project and a"
msgstr ""
#: include/header.php:221
#: include/header.php:292
msgid "non-profit organization"
msgstr "tổ chức phi lợi nhuận"
#: include/header.php:222
msgid "composed of volunteers, developing and promoting free, open-source multimedia solutions."
msgstr "bao gồm sự góp sức từ nhiều tình nguyện viên, đem đến một môi trường phát triển miễn phí, mã nguồn mở cho các giải pháp thuộc lãnh vực truyền thông đa phương tiện."
#: include/header.php:228 include/header.php:242 include/header.php:256
#: index.php:107
msgid "donate"
msgstr "ủng hộ"
#: include/header.php:228
msgid "why?"
msgstr "tại sao ư?"
#: include/header.php:275
msgid "Home"
msgstr "Trang chủ"
#: include/header.php:278 include/header.php:425
msgid "News"
msgstr "Tin tức"
#: include/header.php:283 include/header.php:415
msgid "Project and Organization"
msgstr "Dự án và Tổ Chức"
#: include/header.php:284 include/header.php:416
msgid "Team"
msgstr "Nhóm"
#: include/header.php:285 include/header.php:418
msgid "Contact us"
msgstr "Liên hệ với chúng tôi"
#: include/header.php:286 include/header.php:419
#: include/header.php:301 include/footer.php:80
msgid "Partners"
msgstr "Đối tác"
#: include/header.php:287 include/header.php:420
msgid "Mirrors"
msgstr "Trang liên kết phụ"
#: include/menus.php:32
msgid "Team &amp; Organization"
msgstr ""
#: include/header.php:288 include/header.php:421
msgid "Press center"
msgstr "Trung tâm Truyền Thông"
#: include/menus.php:33
msgid "Consulting Services &amp; Partners"
msgstr ""
#: include/header.php:289 include/header.php:422
#: include/menus.php:34 include/footer.php:83
msgid "Events"
msgstr "Sự kiện"
#: include/header.php:290 include/header.php:423
msgid "Security center"
msgstr "Trung Tâm An Ninh"
#: include/menus.php:35 include/footer.php:78 include/footer.php:112
msgid "Legal"
msgstr "Pháp Lý"
#: include/header.php:296
#: include/menus.php:36 include/footer.php:82
msgid "Press center"
msgstr "Trung tâm Truyền Thông"
#: include/menus.php:37 include/footer.php:79
msgid "Contact us"
msgstr "Liên hệ với chúng tôi"
#: include/menus.php:43 include/os-specific.php:261
msgid "Download"
msgstr "Tải xuống"
#: include/header.php:297 include/header.php:378 index.php:28 vlc/index.php:22
#: vlc/index.php:39
#: include/menus.php:44 include/footer.php:38
msgid "Features"
msgstr "Tính năng"
#: include/header.php:298 include/header.php:379 index.php:29 vlc/index.php:23
#: vlc/index.php:65
msgid "Screenshots"
msgstr "Hình ảnh giao diện VLC"
#: include/header.php:299 include/header.php:376 index.php:30 vlc/index.php:24
msgid "Skins"
msgstr "Giao Diện Bổ Sung"
#: include/menus.php:45 vlc/index.php:57 vlc/index.php:63
msgid "Customize"
msgstr ""
#: include/header.php:300 include/header.php:377
msgid "Extensions"
msgstr "Phần mở rộng"
#: include/menus.php:47 include/footer.php:70
msgid "Get Goodies"
msgstr "Quà Tặng"
#: include/header.php:304
#: include/menus.php:51
msgid "Projects"
msgstr "Dự án"
#: include/header.php:322 include/header.php:383
#: include/menus.php:69 include/footer.php:44
msgid "All Projects"
msgstr "Tất cả dự án"
#: include/header.php:326 index.php:119
#: include/menus.php:73 index.php:165
msgid "Contribute"
msgstr "Đóng góp"
#: include/header.php:328 include/header.php:408
msgid "Donate time"
msgstr "Ủng hộ Thời Gian"
#: include/menus.php:75
msgid "Getting started"
msgstr ""
#: include/header.php:329 include/header.php:407
msgid "Donate money"
msgstr "Ủng hộ Tài Chính"
#: include/menus.php:76 include/menus.php:94
msgid "Donate"
msgstr ""
#: include/header.php:330 include/header.php:409
msgid "Get Goodies"
msgstr "Quà Tặng"
#: include/menus.php:77
msgid "Report a bug"
msgstr "Báo Cáo Lỗi"
#: include/header.php:334
#: include/menus.php:81
msgid "Support"
msgstr "Hỗ Trợ"
#: include/header.php:336
msgid "Support center"
msgstr "Trung Tâm Hỗ Trợ"
#: include/footer.php:36
msgid "Skins"
msgstr "Giao Diện Bổ Sung"
#: include/header.php:337 include/header.php:406
msgid "FAQ"
msgstr "Các câu hỏi thường gặp"
#: include/footer.php:37
msgid "Extensions"
msgstr "Phần mở rộng"
#: include/header.php:338 include/header.php:417 include/header.php:446
msgid "Legal"
msgstr "Pháp Lý"
#: include/footer.php:39 vlc/index.php:83
msgid "Screenshots"
msgstr "Hình ảnh giao diện VLC"
#: include/header.php:340 include/header.php:404
#: include/footer.php:62
msgid "Community"
msgstr "Cộng đồng"
#: include/footer.php:65
msgid "Forums"
msgstr "Diễn Đàn"
#: include/header.php:341 include/header.php:405
#: include/footer.php:66
msgid "Mailing-Lists"
msgstr "Danh Sách Email"
#: include/header.php:342
msgid "Report a bug"
msgstr "Báo Cáo Lỗi"
#: include/footer.php:67
msgid "FAQ"
msgstr "Các câu hỏi thường gặp"
#: include/header.php:346
msgid "Dev' Zone"
msgstr "Khu Vực Phát Triển"
#: include/footer.php:68
msgid "Donate money"
msgstr "Ủng hộ Tài Chính"
#: include/header.php:401
msgid "Community"
msgstr "Cộng đồng"
#: include/footer.php:69
msgid "Donate time"
msgstr "Ủng hộ Thời Gian"
#: include/footer.php:76
msgid "Project and Organization"
msgstr "Dự án và Tổ Chức"
#: include/footer.php:77
msgid "Team"
msgstr "Nhóm"
#: include/header.php:424
#: include/footer.php:81
msgid "Mirrors"
msgstr "Trang liên kết phụ"
#: include/footer.php:84
msgid "Security center"
msgstr "Trung Tâm An Ninh"
#: include/footer.php:85
msgid "Get Involved"
msgstr "Tham gia"
#: include/os-specific.php:93 vlc/index.php:27
#: include/footer.php:86
msgid "News"
msgstr "Tin tức"
#: include/os-specific.php:91
msgid "Download VLC"
msgstr "Tải về VLC"
#: include/os-specific.php:99 vlc/index.php:34 vlc/index.php:127
#: include/os-specific.php:97 include/os-specific.php:277 vlc/index.php:168
msgid "Other Systems"
msgstr "Các Hệ điều hành khác"
#: index.php:3
msgid "VLC: Official site - Free multimedia solutions for all OS!"
msgstr "VLC: Trang WEB chính thức - Giải pháp truyền thông đa phương tiện dành cho mọi Hệ Điều Hành!"
#: include/os-specific.php:242
msgid "downloads so far"
msgstr ""
#: index.php:26 vlc/index.php:20
#: include/os-specific.php:630
msgid "VLC is a free and open source cross-platform multimedia player and framework that plays most multimedia files as well as DVDs, Audio CDs, VCDs, and various streaming protocols."
msgstr "VLC là một chương trình truyền thông đa phương tiện, đa nền tảng cũng như sử dụng các framework đa tính năng, có thể thỏa mãn nhu cầu xem mọi loại file audio/video cũng như DVD, Audio CD, VCD cùng nhiều phương thức streaming khác"
#: index.php:36
#: include/os-specific.php:634
msgid "VLC is a free and open source cross-platform multimedia player and framework that plays most multimedia files, and various streaming protocols."
msgstr ""
#: index.php:4
msgid "VLC: Official site - Free multimedia solutions for all OS!"
msgstr "VLC: Trang WEB chính thức - Giải pháp truyền thông đa phương tiện dành cho mọi Hệ Điều Hành!"
#: index.php:26
msgid "Other projects from VideoLAN"
msgstr "Các dự án khác của VideoLAN"
#: index.php:38
#: index.php:30
msgid "For Everyone"
msgstr "Dành cho mọi người"
#: index.php:44
#: index.php:40
msgid "VLC is a powerful media player playing most of the media codecs and video formats out there."
msgstr "VLC là một chương trình giải trí đa phương tiện, miễn phí và mã nguồn mở, có thể đọc được mọi định dạng tập tin media và video hiện có."
......@@ -198,71 +199,79 @@ msgstr "VLC là một chương trình giải trí đa phương tiện, miễn ph
msgid "VideoLAN Movie Creator is a non-linear editing software for video creation."
msgstr "VideoLAN Movie Creator là một chương trình chỉnh sửa video hoàn hảo."
#: index.php:60
#: index.php:62
msgid "For Professionals"
msgstr "Dành cho người dùng chuyên nghiệp"
#: index.php:66
#: index.php:72
msgid "DVBlast is a simple and powerful MPEG-2/TS demux and streaming application."
msgstr "DVBlast là một chương trình streaming và demux định dạng MPEG-2/TS."
#: index.php:74
#: index.php:82
msgid "multicat is a set of tools designed to easily and efficiently manipulate multicast streams and TS."
msgstr "multicat là một tập hợp các công cụ được thiết kế nhằm tạo sự dễ dàng cùng hữu dụng trong việc thao tác với các luồng dữ liệu multicast và TS."
#: index.php:83
#: index.php:95
msgid "x264 is a free application for encoding video streams into the H.264/MPEG-4 AVC format."
msgstr "x264 là một ứng dụng miễn phí nhằm mã hóa luồn video thành định dạng H.264/MPEG-4 AVC."
#: index.php:91
#: index.php:104
msgid "For Developers"
msgstr "Dành cho Nhà Phát Triển"
#: index.php:102
#: index.php:137
msgid "View All Projects"
msgstr "Xem tất cả các dự án"
#: index.php:105
#: index.php:141
msgid "Help us out!"
msgstr "Hãy giúp chúng tôi!"
#: index.php:111
#: index.php:145
msgid "donate"
msgstr "ủng hộ"
#: index.php:153
msgid "VideoLAN is a non-profit organization."
msgstr "VideoLAN là một tổ chức phi lợi nhuận."
#: index.php:112
#: index.php:154
msgid " All our costs are met by donations we receive from our users. If you enjoy using a VideoLAN product, please donate to support us."
msgstr "Tất cả mọi chi phí vận hành dự án đều đến từ những ủng hội từ phía người dùng. Nếu bạn cảm thấy thích thú với những sản phẩm của dự án chúng tôi, hãy ủng hộ chúng tôi về cả mặt tài chính, sức lực và sự đóng góp từ phía các bạn."
#: index.php:114 index.php:126 index.php:137
#: index.php:157 index.php:177 index.php:195
msgid "Learn More"
msgstr "Tìm hiểu thêm"
#: index.php:123
#: index.php:173
msgid "VideoLAN is open-source software."
msgstr "VideoLAN là một phần mềm mã nguồn mở."
#: index.php:124
#: index.php:174
msgid "This means that if you have the skill and the desire to improve one of our products, your contributions are welcome"
msgstr "Điều này có nghĩa rằng nếu bạn có kỹ năng cũng như khát khao nhằm hoàn thiện các sản phẩm của chúng tôi, thì mọi sự đóng góp của các bạn đều luôn được chào đón."
#: index.php:131
#: index.php:184
msgid "Spread the Word"
msgstr "Hãy giúp VLC nổi tiếng hơn"
#: index.php:135
#: index.php:192
msgid "We feel that VideoLAN has the best video software available at the best price: free. If you agree please help spread the word about our software."
msgstr "Chúng tôi nhận thấy rằng VideoLAN hiện là phần mềm video tốt nhất vì chúng tôi hoàn toàn cung cấp sản phẩm của mình với giá thành miễn phí. Nếu bạn đồng ý với điều đó, hãy giới thiệu phần mềm này với mọi người xung quanh và giúp VideoLAN trở nên phổ biến nhé!"
#: index.php:147
#: index.php:212
msgid "News &amp; Updates"
msgstr "Tin Tức &amp; Cập Nhật"
#: index.php:151
#: index.php:215
msgid "More News"
msgstr ""
#: index.php:219
msgid "Development Blogs"
msgstr "Trang tin dành cho Nhà Phát Triển"
#: index.php:176
#: index.php:248
msgid "Social media"
msgstr "Truyền thông xã hội"
......@@ -270,54 +279,121 @@ msgstr "Truyền thông xã hội"
msgid "Official page for VLC media player, the Open Source video framework!"
msgstr "Trang WEB chính thức của chương trình VLC, sử dụng framework dành cho video mã nguồn mở!"
#: vlc/index.php:40
msgid "Simple, fast and powerful media player."
msgstr "Một chương trình đơn giản, nhanh nhạy và đầy sức mạnh."
#: vlc/index.php:21
msgid "Get VLC for"
msgstr "Tải VLC cho"
#: vlc/index.php:29 vlc/index.php:32
msgid "Simple, fast and powerful"
msgstr ""
#: vlc/index.php:42
msgid "Plays everything: Files, Discs, Webcams, Devices and Streams."
msgstr "Có thể đọc được mọi thứ: Tập tin, đĩa, webcam, các thiết bị đa phương tiện và phân luồng dữ liệu."
#: vlc/index.php:35
msgid "Plays everything"
msgstr ""
#: vlc/index.php:35
msgid "Files, Discs, Webcams, Devices and Streams."
msgstr ""
#: vlc/index.php:38
msgid "Plays most codecs with no codec packs needed"
msgstr ""
#: vlc/index.php:41
msgid "Runs on all platforms"
msgstr ""
#: vlc/index.php:44
msgid "Completely Free"
msgstr ""
#: vlc/index.php:44
msgid "Plays most codecs with no codec packs needed:"
msgstr "Đọc được hầu hết các mã âm thanh mà không cần gói mã âm thanh bổ trợ:"
msgid "no spyware, no ads and no user tracking."
msgstr ""
#: vlc/index.php:47
msgid "Runs on all platforms:"
msgstr "Chạy trên mọi nền tảng:"
msgid "learn more"
msgstr ""
#: vlc/index.php:49
msgid "Completely Free, no spyware, no ads and no user tracking."
msgstr "Hoàn toàn miễn phí, không hề có phần mềm gián điệp và không hề có quảng cáo cũng như theo dõi người dùng kèm theo."
#: vlc/index.php:66
msgid "Add"
msgstr ""
#: vlc/index.php:66
msgid "skins"
msgstr ""
#: vlc/index.php:69
msgid "Create skins with"
msgstr ""
#: vlc/index.php:69
msgid "VLC skin editor"
msgstr ""
#: vlc/index.php:51
msgid "Can do media conversion and streaming."
msgstr "Có thể chuyển đổi mọi loại tập tin và phân luồng dữ liệu"
#: vlc/index.php:72
msgid "Install"
msgstr ""
#: vlc/index.php:53
msgid "Discover all features"
msgstr "Khám phá các tính năng"
#: vlc/index.php:72
msgid "extensions"
msgstr ""
#: vlc/index.php:87
#: vlc/index.php:126
msgid "View all screenshots"
msgstr "Xem mọi hình ảnh về chương trình"
#: vlc/index.php:94
msgid "Get VLC for"
msgstr "Tải VLC cho"
#: vlc/index.php:98
#: vlc/index.php:135
msgid "Official Downloads of VLC media player"
msgstr "Tải xuống phiên bản VLC chính thức"
#: vlc/index.php:104
#: vlc/index.php:146
msgid "Sources"
msgstr "Nguồn"
#: vlc/index.php:105
#: vlc/index.php:147
msgid "You can also directly get the"
msgstr "Bạn có thể trực tiếp tải"
#: vlc/index.php:106
#: vlc/index.php:148
msgid "source code"
msgstr "mã nguồn"
#~ msgid "A project and a"
#~ msgstr "VLC là tên dự án và đồng thời cũng là"
#~ msgid "composed of volunteers, developing and promoting free, open-source multimedia solutions."
#~ msgstr "bao gồm sự góp sức từ nhiều tình nguyện viên, đem đến một môi trường phát triển miễn phí, mã nguồn mở cho các giải pháp thuộc lãnh vực truyền thông đa phương tiện."
#~ msgid "why?"
#~ msgstr "tại sao ư?"
#~ msgid "Home"
#~ msgstr "Trang chủ"
#~ msgid "Support center"
#~ msgstr "Trung Tâm Hỗ Trợ"
#~ msgid "Dev' Zone"
#~ msgstr "Khu Vực Phát Triển"
#~ msgid "Simple, fast and powerful media player."
#~ msgstr "Một chương trình đơn giản, nhanh nhạy và đầy sức mạnh."
#~ msgid "Plays everything: Files, Discs, Webcams, Devices and Streams."
#~ msgstr "Có thể đọc được mọi thứ: Tập tin, đĩa, webcam, các thiết bị đa phương tiện và phân luồng dữ liệu."
#~ msgid "Plays most codecs with no codec packs needed:"
#~ msgstr "Đọc được hầu hết các mã âm thanh mà không cần gói mã âm thanh bổ trợ:"
#~ msgid "Runs on all platforms:"
#~ msgstr "Chạy trên mọi nền tảng:"
#~ msgid "Completely Free, no spyware, no ads and no user tracking."
#~ msgstr "Hoàn toàn miễn phí, không hề có phần mềm gián điệp và không hề có quảng cáo cũng như theo dõi người dùng kèm theo."
#~ msgid "Can do media conversion and streaming."
#~ msgstr "Có thể chuyển đổi mọi loại tập tin và phân luồng dữ liệu"
#~ msgid "Discover all features"
#~ msgstr "Khám phá các tính năng"
# Walloon translation
# Copyright (C) 2013 VideoLAN
# Copyright (C) 2016 VideoLAN
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
#
# Translators:
......@@ -8,188 +8,189 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: VLC - Trans\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2013-04-25 16:06+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2013-04-25 14:11+0000\n"
"POT-Creation-Date: 2016-12-03 06:41-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2016-02-16 09:23+0000\n"
"Last-Translator: Christoph Miebach <christoph.miebach@web.de>\n"
"Language-Team: Walloon (http://www.transifex.com/projects/p/vlc-trans/language/wa/)\n"
"Language-Team: Walloon (http://www.transifex.com/yaron/vlc-trans/language/wa/)\n"
"Language: wa\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n > 1);\n"
#: include/header.php:197
msgid "A project and a"
msgstr "On pordjet et ene"
#: include/header.php:292
msgid "a project and a"
msgstr ""
#: include/header.php:197
#: include/header.php:292
msgid "non-profit organization"
msgstr "soce nén recwårlante"
#: include/header.php:198
msgid "composed of volunteers, developing and promoting free, open-source multimedia solutions."
msgstr "compôzêye di volontaires ki diswalpèt et fijhèt li reclame di rexhowes multimedia libes"
#: include/header.php:204 include/header.php:218 include/header.php:232
#: index.php:107
msgid "donate"
msgstr "dinez"
#: include/header.php:204
msgid "why?"
msgstr "pocwè?"
#: include/header.php:251
msgid "Home"
msgstr "Måjhon"
#: include/header.php:254 include/header.php:399
msgid "News"
msgstr "Noveles"
#: include/header.php:259 include/header.php:389
msgid "Project and Organization"
msgstr "Pordjet et Organizåcion"
#: include/header.php:260 include/header.php:390
msgid "Team"
msgstr "Ekipe"
#: include/header.php:261 include/header.php:392
msgid "Contact us"
msgstr "Atôtchîz nos"
#: include/header.php:262 include/header.php:393
#: include/header.php:301 include/footer.php:80
msgid "Partners"
msgstr "Soçons"
#: include/header.php:263 include/header.php:394
msgid "Mirrors"
#: include/menus.php:32
msgid "Team &amp; Organization"
msgstr ""
#: include/header.php:264 include/header.php:395
msgid "Press center"
msgstr "Cinte di presse"
#: include/menus.php:33
msgid "Consulting Services &amp; Partners"
msgstr ""
#: include/header.php:265 include/header.php:396
#: include/menus.php:34 include/footer.php:83
msgid "Events"
msgstr "Evenmints"
#: include/header.php:266 include/header.php:397
msgid "Security center"
msgstr "Cinte di såvrité"
#: include/menus.php:35 include/footer.php:78 include/footer.php:112
msgid "Legal"
msgstr "Legål"
#: include/menus.php:36 include/footer.php:82
msgid "Press center"
msgstr "Cinte di presse"
#: include/menus.php:37 include/footer.php:79
msgid "Contact us"
msgstr "Atôtchîz nos"
#: include/header.php:272
#: include/menus.php:43 include/os-specific.php:261
msgid "Download"
msgstr "Aberweter"
#: include/header.php:273 include/header.php:353 index.php:28 vlc/index.php:22
#: vlc/index.php:39
#: include/menus.php:44 include/footer.php:38
msgid "Features"
msgstr "Fonccionålités"
#: include/header.php:274 include/header.php:354 index.php:29 vlc/index.php:23
#: vlc/index.php:65
msgid "Screenshots"
msgstr "Waitroûlêyes"
#: include/header.php:275 include/header.php:351 index.php:30 vlc/index.php:24
msgid "Skins"
msgstr "Peas"
#: include/menus.php:45 vlc/index.php:57 vlc/index.php:63
msgid "Customize"
msgstr ""
#: include/header.php:276 include/header.php:352
msgid "Extensions"
msgstr "Rawetes"
#: include/menus.php:47 include/footer.php:70
msgid "Get Goodies"
msgstr "Aveur des goodies"
#: include/header.php:280
#: include/menus.php:51
msgid "Projects"
msgstr "Pordjets"
#: include/header.php:297 include/header.php:358
#: include/menus.php:69 include/footer.php:44
msgid "All Projects"
msgstr "Tos les pordjets"
#: include/header.php:301 index.php:119
#: include/menus.php:73 index.php:165
msgid "Contribute"
msgstr "Contribouwer"
#: include/header.php:303 include/header.php:382
msgid "Donate time"
msgstr "Diner do tins"
#: include/menus.php:75
msgid "Getting started"
msgstr ""
#: include/header.php:304 include/header.php:381
msgid "Donate money"
msgstr "Diner des cwårs"
#: include/menus.php:76 include/menus.php:94
msgid "Donate"
msgstr "Diner"
#: include/header.php:305 include/header.php:383
msgid "Get Goodies"
msgstr "Aveur des goodies"
#: include/menus.php:77
msgid "Report a bug"
msgstr "Fijhoz on rapoirt di bug"
#: include/header.php:309
#: include/menus.php:81
msgid "Support"
msgstr "Sopoirt"
#: include/header.php:311
msgid "Support center"
msgstr "Cinte do sopoirt"
#: include/footer.php:36
msgid "Skins"
msgstr "Peas"
#: include/header.php:312
msgid "FAQ"
msgstr ""
#: include/footer.php:37
msgid "Extensions"
msgstr "Rawetes"
#: include/header.php:313 include/header.php:391 include/header.php:420
msgid "Legal"
msgstr "Legål"
#: include/footer.php:39 vlc/index.php:83
msgid "Screenshots"
msgstr "Waitroûlêyes"
#: include/footer.php:62
msgid "Community"
msgstr "Cominålté"
#: include/header.php:315
#: include/footer.php:65
msgid "Forums"
msgstr ""