Commit 4360210b authored by Konstantin Pavlov's avatar Konstantin Pavlov

Add Scottish Gaelic (gd_GB) l10n from transifex.

parent e0fa3020
......@@ -28,5 +28,5 @@ style/countries.css: include/mirrors
rm -f $@
awk -F '|' '!/^#/ { print $$4; }' $<|sort|uniq|awk '{ print "#maincontent table td."$$1; print " { padding-left:2em; background: url(http://images.videolan.org/images/flags/"$$1".png) left no-repeat; }" }' >> $@
locales: index.bg.php index.by.php index.cs.php index.de.php index.dk.php index.el.php index.es.php index.fi.php index.fr.php index.ge.php index.he.php index.hi.php index.ja.php index.mk.php index.pl.php index.ro.php index.ru.php index.sr.php index.tr.php index.wa.php
locales: index.bg.php index.by.php index.cs.php index.de.php index.dk.php index.el.php index.es.php index.fi.php index.fr.php index.gd.php index.ge.php index.he.php index.hi.php index.ja.php index.mk.php index.pl.php index.ro.php index.ru.php index.sr.php index.tr.php index.wa.php
......@@ -23,6 +23,7 @@ function StartHtml( $title, $color, $language,
case 'el': $locale = "el_GR.UTF-8"; break;
case 'fi': $locale = "fi_FI.UTF-8"; break;
case 'fr': $locale = "fr_FR.UTF-8"; break;
case 'gd': $locale = "gd_GB.UTF-8"; break;
case 'ge': $locale = "ge_GE.UTF-8"; break;
case 'gr': $locale = "gr_GR.UTF-8"; break;
case 'he': $locale = "he_IL.UTF-8"; break;
......
......@@ -6,7 +6,7 @@
$additional_js = array("/js/slimbox2.js");
$additional_css= array("/js/css/slimbox2.css");
$alternate_lang = array( "fr", "ru", "en", "de", "tr", "cs", "hi", "he", "ja", "pl", "wa" );
$alternate_lang = array( "fr", "ru", "en", "de", "gd", "tr", "cs", "hi", "he", "ja", "pl", "wa" );
require($_SERVER["DOCUMENT_ROOT"]."/include/header.php");
require($_SERVER["DOCUMENT_ROOT"]."/include/os-specific.php");
......
......@@ -43,3 +43,7 @@ Content-language: pl
URI: index.wa.html
Content-type: text/html
Content-language: wa
URI: index.gd.html
Content-type: text/html
Content-language: gd
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR jb
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
#
# Translators:
# Michael Bauer <fios@akerbeltz.org>, 2012.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: VLC - Trans\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://github.com/yarons/vlc-heb/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2012-04-03 15:48+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2012-05-22 21:00+0000\n"
"Last-Translator: Michael Bauer <fios@akerbeltz.org>\n"
"Language-Team: Gaelic, Scottish (http://www.transifex.net/projects/p/vlc-trans/language/gd/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Language: gd\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=n < 2 ? 0 : n == 2 ? 1 : 2\n"
#: include/header.php:109
msgid "A project and a"
msgstr "Pròiseact agus"
#: include/header.php:109
msgid "non-profit organization"
msgstr "buidheann nach eil a chum prothaid"
#: include/header.php:110
msgid ""
"composed of volunteers, developing and promoting free, open-source "
"multimedia solutions."
msgstr "a tha ga ruith le saor-thoilich a leasaicheas is a bhrosnaicheas fuasglaidhean ioma-mheadhan le còd fosgailte."
#: include/header.php:114
msgid "DONATE"
msgstr "THOIR TABHARTAS"
#: include/header.php:114
msgid "why?"
msgstr "carson?"
#: include/header.php:128 include/header.php:142
msgid "donate"
msgstr "thoir tabhartas"
#: include/header.php:161
msgid "Home"
msgstr "Dhachaigh"
#: include/header.php:164 include/header.php:306
msgid "News"
msgstr "Naidheachdan"
#: include/header.php:169 include/header.php:297
msgid "Project and Organization"
msgstr "Am pròiseact 's am buidheann"
#: include/header.php:170 include/header.php:298
msgid "Team"
msgstr "An sgioba"
#: include/header.php:171 include/header.php:300
msgid "Contact us"
msgstr "Cuir fios"
#: include/header.php:172 include/header.php:301
msgid "Partners"
msgstr "Com-pàirtichean"
#: include/header.php:173 include/header.php:302
msgid "Press center"
msgstr "Aonad luchd-naidheachd"
#: include/header.php:174 include/header.php:303
msgid "Events"
msgstr "Tachartasan"
#: include/header.php:175 include/header.php:304
msgid "Security center"
msgstr "Aonad na tèarainteachd"
#: include/header.php:181
msgid "Download"
msgstr "Luchdaich a-nuas"
#: include/header.php:182 include/header.php:261 index.php:26 vlc/index.php:20
#: vlc/index.php:37
msgid "Features"
msgstr "Feartan"
#: include/header.php:183 include/header.php:262 index.php:27 vlc/index.php:21
#: vlc/index.php:63
msgid "Screenshots"
msgstr "Glacaidhean-sgrìn"
#: include/header.php:184 include/header.php:259 index.php:28 vlc/index.php:22
msgid "Skins"
msgstr "Craicnean"
#: include/header.php:185 include/header.php:260
msgid "Extensions"
msgstr "Leudachain"
#: include/header.php:189
msgid "Projects"
msgstr "Pròiseactan"
#: include/header.php:206 include/header.php:266
msgid "All Projects"
msgstr "A h-uile pròiseact"
#: include/header.php:210 index.php:126
msgid "Contribute"
msgstr "Gabh pàirt"
#: include/header.php:212 include/header.php:290
msgid "Donate time"
msgstr "Com-pàirteachas ama"
#: include/header.php:213 include/header.php:289
msgid "Donate money"
msgstr "Com-pàirteachas airigid"
#: include/header.php:214 include/header.php:291
msgid "Get Goodies"
msgstr "Faigh siùcaran"
#: include/header.php:218
msgid "Support"
msgstr "Taic"
#: include/header.php:220
msgid "Support center"
msgstr "Aonad na taice"
#: include/header.php:222 include/header.php:299 include/header.php:312
msgid "Legal"
msgstr "Nòtaichean laghail"
#: include/header.php:225 include/header.php:287
msgid "Mailing-Lists"
msgstr "Liostaichean-puist"
#: include/header.php:226
msgid "Report a bug"
msgstr "Dèan aithris air buga"
#: include/header.php:230
msgid "Dev' Zone"
msgstr "Luchd-leasachaidh"
#: include/header.php:283
msgid "Community"
msgstr "A' choimhearsnachd"
#: include/header.php:305
msgid "Get Involved"
msgstr "Gabh pàirt ann"
#: index.php:3
msgid "VLC: Official site - Free multimedia solutions for all OS!"
msgstr "VLC: An làrach oifigeach - Fuasglaidhean ioma-mheadhanach airson gach OS!"
#: index.php:24 vlc/index.php:18
msgid ""
"VLC is a free and open source cross-platform multimedia player and framework"
" that plays most multimedia files as well as DVD, Audio CD, VCD, and various"
" streaming protocols."
msgstr "Tha VLC 'na chluicheadair is beirt-deilbh ioma-mheadhanach a dh'obraicheas air gach siostam-obrach agus a chluicheas cha mòr faidhle meadhain, DVD, CD fuaime, VCD is pròtacal ruthaidh sam bith."
#: index.php:31 vlc/index.php:25
msgid "Download VLC"
msgstr "Luchdaich a-nuas VLC"
#: index.php:38 vlc/index.php:32
msgid "Other Systems and Versions"
msgstr "Siostaman is tionndaidhean eile"
#: index.php:43
msgid "Other projects from VideoLAN"
msgstr "Pròiseactan eile aig VideoLAN"
#: index.php:45
msgid "For Everyone"
msgstr "Airson a h-uile duine"
#: index.php:51
msgid ""
"VLC is a powerful media player playing most of the media codecs and video "
"formats out there."
msgstr "Tha VLC 'na chluicheadair mheadhanan a chluicheas cha mhòr codec meadhain is fòrmar video sam bith a tha a-muigh an-siud."
#: index.php:60
msgid ""
"VideoLAN Movie Creator is a non-linear editing software for video creation."
msgstr "Tha cruthaiche filmichean VideoLAN 'na bhathar-bog neo-loidhneach a chum cruthachadh video."
#: index.php:67
msgid "For Professionals"
msgstr "Airson proifeiseantaich"
#: index.php:73
msgid ""
"DVBlast is a simple and powerful MPEG-2/TS demux and streaming application."
msgstr "Tha DVBlast 'na aplacaid shimplidh is chumhachdach airson sruthadh is MPEG-2/TS demux."
#: index.php:81
msgid ""
"multicat is a set of tools designed to easily and efficiently manipulate "
"multicast streams and TS."
msgstr "Tha multicat 'na shreath de dh'innealan a chaidh a dhealbhadh a chum làimhseachadh furasta is èifeachdadh de shruthan multicast is TS."
#: index.php:90
msgid ""
"x264 is a free application for encoding video streams into the H.264/MPEG-4 "
"AVC format."
msgstr "Tha x264 'na aplacaid shaor airson còdachadh de shruthan video dhan fhòrmat H.264/MPEG-4 AVC."
#: index.php:98
msgid "For Developers"
msgstr "Airson luchd-leasachaidh"
#: index.php:109
msgid "View All Projects"
msgstr "Seall a h-uile pròiseact"
#: index.php:112
msgid "Help us out!"
msgstr "Cuidich leinn!"
#: index.php:114
msgid "Donate"
msgstr "Thoir tabhartas"
#: index.php:118
msgid "VideoLAN is a non-profit organization."
msgstr "'S e buidheann neo-phrothaideach a tha ann an VideoLAN."
#: index.php:119
msgid ""
" All our costs are met by donations we receive from our users. If you enjoy "
"using a VideoLAN product, please donate to support us."
msgstr " Tha sinn a' paigheadh nan cosgaisean uile againn le tabhartasan a gheibh sinn on luchd-chleachdaidh againn. Ma tha bathar VideoLAN a' còrdadh ribh, nach cuir sibh taic rinn le tabhartas?"
#: index.php:121 index.php:133 index.php:144
msgid "Learn More"
msgstr "Barrachd fiosrachaidh"
#: index.php:130
msgid "VideoLAN is open-source software."
msgstr "Tha VideoLAN 'na bhathar-bog le còd fosgailte."
#: index.php:131
msgid ""
"This means that if you have the skill and the desire to improve one of our "
"products, your contributions are welcome"
msgstr "'S ciall dha seo gu bheil sinn a' cur fàilte air do chom-pàirteachas ma tha na sgilean ceart agad is ma tha thusa deiseil is deònach."
#: index.php:138
msgid "Spread the Word"
msgstr "Sgaoil am facal"
#: index.php:142
msgid ""
"We feel that VideoLAN has the best video software available at the best "
"price: free. If you agree please help spread the word about our software."
msgstr "Tha sinne dhen bheachd gur e VideoLAN am bathar-bog as fhearr a tha ann agus aig deagh phrìs: saor an-asgaidh. Mas e sin do bheachd-sa cuideachd, nach innis thu do dhaoine eile gu bheil seo ann?"
#: index.php:414
msgid "News &amp; Updates"
msgstr "Naidheachdan ┐ Ùrachaidhean"
#: index.php:418
msgid "Development Blogs"
msgstr "Blogaichean an luchd-leasachaidh"
#: index.php:441
msgid "Social media"
msgstr "Na meadhanan sòisealta"
#: vlc/index.php:3
msgid "Official page for VLC media player, the Open Source video framework!"
msgstr "An duilleag oifigeach aig cluicheadair mheadhanan VLC, am beart-deilbh video le còd fosgailte!"
#: vlc/index.php:38
msgid "Simple, fast and powerful media player."
msgstr "Cluicheadair mheadhanan a tha simplidh, luath is cumhachdach."
#: vlc/index.php:40
msgid "Plays everything: Files, Discs, Webcams, Devices and Streams."
msgstr "Cluichidh e rud sam bith: Faidhlichean, camarathan-lìn, uidheaman is sruthan."
#: vlc/index.php:42
msgid "Plays most codecs with no codec packs needed:"
msgstr "Cluichidh e a' chuid as motha dhe na codecs gun fheum air pacaidean codec:"
#: vlc/index.php:45
msgid "Runs on all platforms:"
msgstr "Ag obair air ùrlar sam bith:"
#: vlc/index.php:47
msgid "Completely Free, 0 spyware, 0 ads and no user tracking."
msgstr "Gu tur an-asgaidh, gun dad a bhathar-foill, sanasachd no lorgadh chleachdaichean."
#: vlc/index.php:49
msgid "Can do Media Convertion and Streaming."
msgstr "Nì e iompachadh mheadhanan is sruthadh."
#: vlc/index.php:51
msgid "Discover all features"
msgstr "Fàs eòlach air gach feart"
#: vlc/index.php:85
msgid "View all screenshots"
msgstr "Seall a h-uile glacadh-sgrìn"
#: vlc/index.php:92
msgid "Get VLC for"
msgstr "Faigh VLC airson"
#: vlc/index.php:96
msgid "Official Downloads of VLC media player"
msgstr "Far am faigh thu tionndaidhean oifigeach de chluicheadair mheadhanan VLC"
#: vlc/index.php:103
msgid "Sources"
msgstr "Tùsan"
#: vlc/index.php:104
msgid "You can also directly get the"
msgstr "Gheibh thu greim air"
#: vlc/index.php:105
msgid "source code"
msgstr "an còd tùsail cuideachd"
#: vlc/index.php:126
msgid "Other OS"
msgstr "OS eile"
......@@ -4,14 +4,15 @@ SUBDIR = contest releases stats
PHP_FILES := download-* index features libvlc screenshots skineditor skineditor_update \
skins skins_upload streaming \
index.fr index.de index.ru index.tr index.hi index.cs index.he \
index.ja index.pl index.wa \
index.ja index.pl index.wa index.gd \
download-windows.fr download-windows.de download-windows.ru \
download-windows.tr download-windows.hi download-windows.cs \
download-windows.he download-windows.ja download-windows.pl \
download-windows.wa download-windows.gd \
download-macosx.fr download-macosx.de download-macosx.ru \
download-macosx.tr download-macosx.hi download-macosx.cs \
download-macosx.he download-macosx.ja download-macosx.pl \
download-macosx.wa
download-macosx.wa download-windows.gd
download-windows.%.php: download-windows.php $(ROOT)/locale/%/LC_MESSAGES/website.po
rm -f ./$@ && sed -e "s/language = \"\"/language = \"$*\"/" download-windows.php > ./$@;
......
......@@ -5,7 +5,7 @@
$additional_js = array("/js/slimbox2.js");
$additional_css= array("/js/css/slimbox2.css");
$alternate_lang = array( "fr", "ru", "en", "de", "tr", "cs", "hi", "he", "ja", "pl", "wa" );
$alternate_lang = array( "fr", "ru", "en", "de", "gd", "tr", "cs", "hi", "he", "ja", "pl", "wa" );
require($_SERVER["DOCUMENT_ROOT"]."/include/header.php");
require($_SERVER["DOCUMENT_ROOT"]."/include/package.php");
......
......@@ -43,3 +43,7 @@ Content-language: pl
URI: index.wa.html
Content-type: text/html
Content-language: wa
URI: index.gd.html
Content-type: text/html
Content-language: gd
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment