Commit 06cb7e31 authored by Christoph Miebach's avatar Christoph Miebach

Update vi

parent b1fbbff0
# Vietnamese translation
# Copyright (C) 2013 VideoLAN
# Copyright (C) 2014 VideoLAN
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
#
# Translators:
# ppanhh <ppanhh@gmail.com>, 2013
# Anh Phan <vietnamesel10n@gmail.com>, 2014
# Anh Phan <vietnamesel10n@gmail.com>, 2013
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: VLC - Trans\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2013-04-25 16:06+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2013-08-06 08:26+0000\n"
"Last-Translator: ppanhh <ppanhh@gmail.com>\n"
"POT-Creation-Date: 2014-05-18 08:05-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2014-06-09 21:35+0000\n"
"Last-Translator: Anh Phan <vietnamesel10n@gmail.com>\n"
"Language-Team: Vietnamese (http://www.transifex.com/projects/p/vlc-trans/language/vi/)\n"
"Language: vi\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -18,158 +19,158 @@ msgstr ""
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
#: include/header.php:197
#: include/header.php:221
msgid "A project and a"
msgstr "VLC là tên dự án và đồng thời cũng là"
#: include/header.php:197
#: include/header.php:221
msgid "non-profit organization"
msgstr "tổ chức phi lợi nhuận"
#: include/header.php:198
#: include/header.php:222
msgid "composed of volunteers, developing and promoting free, open-source multimedia solutions."
msgstr "bao gồm sự góp sức từ nhiều tình nguyện viên, đem đến một môi trường phát triển miễn phí, mã nguồn mở cho các giải pháp thuộc lãnh vực truyền thông đa phương tiện."
#: include/header.php:204 include/header.php:218 include/header.php:232
#: include/header.php:228 include/header.php:242 include/header.php:256
#: index.php:107
msgid "donate"
msgstr "ủng hộ"
#: include/header.php:204
#: include/header.php:228
msgid "why?"
msgstr "tại sao ư?"
#: include/header.php:251
#: include/header.php:275
msgid "Home"
msgstr "Trang chủ"
#: include/header.php:254 include/header.php:399
#: include/header.php:278 include/header.php:425
msgid "News"
msgstr "Tin tức"
#: include/header.php:259 include/header.php:389
#: include/header.php:283 include/header.php:415
msgid "Project and Organization"
msgstr "Dự án và Tổ Chức"
#: include/header.php:260 include/header.php:390
#: include/header.php:284 include/header.php:416
msgid "Team"
msgstr "Nhóm"
#: include/header.php:261 include/header.php:392
#: include/header.php:285 include/header.php:418
msgid "Contact us"
msgstr "Liên hệ với chúng tôi"
#: include/header.php:262 include/header.php:393
#: include/header.php:286 include/header.php:419
msgid "Partners"
msgstr "Đối tác"
#: include/header.php:263 include/header.php:394
#: include/header.php:287 include/header.php:420
msgid "Mirrors"
msgstr "Trang liên kết phụ"
#: include/header.php:264 include/header.php:395
#: include/header.php:288 include/header.php:421
msgid "Press center"
msgstr "Trung tâm Truyền Thông"
#: include/header.php:265 include/header.php:396
#: include/header.php:289 include/header.php:422
msgid "Events"
msgstr "Sự kiện"
#: include/header.php:266 include/header.php:397
#: include/header.php:290 include/header.php:423
msgid "Security center"
msgstr "Trung Tâm An Ninh"
#: include/header.php:272
#: include/header.php:296
msgid "Download"
msgstr "Tải xuống"
#: include/header.php:273 include/header.php:353 index.php:28 vlc/index.php:22
#: include/header.php:297 include/header.php:378 index.php:28 vlc/index.php:22
#: vlc/index.php:39
msgid "Features"
msgstr "Tính năng"
#: include/header.php:274 include/header.php:354 index.php:29 vlc/index.php:23
#: include/header.php:298 include/header.php:379 index.php:29 vlc/index.php:23
#: vlc/index.php:65
msgid "Screenshots"
msgstr "Hình ảnh giao diện VLC"
#: include/header.php:275 include/header.php:351 index.php:30 vlc/index.php:24
#: include/header.php:299 include/header.php:376 index.php:30 vlc/index.php:24
msgid "Skins"
msgstr "Giao Diện Bổ Sung"
#: include/header.php:276 include/header.php:352
#: include/header.php:300 include/header.php:377
msgid "Extensions"
msgstr "Phần mở rộng"
#: include/header.php:280
#: include/header.php:304
msgid "Projects"
msgstr "Dự án"
#: include/header.php:297 include/header.php:358
#: include/header.php:322 include/header.php:383
msgid "All Projects"
msgstr "Tất cả dự án"
#: include/header.php:301 index.php:119
#: include/header.php:326 index.php:119
msgid "Contribute"
msgstr "Đóng góp"
#: include/header.php:303 include/header.php:382
#: include/header.php:328 include/header.php:408
msgid "Donate time"
msgstr "Ủng hộ Thời Gian"
#: include/header.php:304 include/header.php:381
#: include/header.php:329 include/header.php:407
msgid "Donate money"
msgstr "Ủng hộ Tài Chính"
#: include/header.php:305 include/header.php:383
#: include/header.php:330 include/header.php:409
msgid "Get Goodies"
msgstr "Quà Tặng"
#: include/header.php:309
#: include/header.php:334
msgid "Support"
msgstr "Hỗ Trợ"
#: include/header.php:311
#: include/header.php:336
msgid "Support center"
msgstr "Trung Tâm Hỗ Trợ"
#: include/header.php:312
#: include/header.php:337 include/header.php:406
msgid "FAQ"
msgstr "Các câu hỏi thường gặp"
#: include/header.php:313 include/header.php:391 include/header.php:420
#: include/header.php:338 include/header.php:417 include/header.php:446
msgid "Legal"
msgstr "Pháp Lý"
#: include/header.php:315
#: include/header.php:340 include/header.php:404
msgid "Forums"
msgstr "Diễn Đàn"
#: include/header.php:316 include/header.php:379
#: include/header.php:341 include/header.php:405
msgid "Mailing-Lists"
msgstr "Danh Sách Email"
#: include/header.php:317
#: include/header.php:342
msgid "Report a bug"
msgstr "Báo Cáo Lỗi"
#: include/header.php:321
#: include/header.php:346
msgid "Dev' Zone"
msgstr "Khu Vực Phát Triển"
#: include/header.php:375
#: include/header.php:401
msgid "Community"
msgstr "Cộng đồng"
#: include/header.php:398
#: include/header.php:424
msgid "Get Involved"
msgstr "Tham gia"
#: include/os-specific.php:88 vlc/index.php:27
#: include/os-specific.php:93 vlc/index.php:27
msgid "Download VLC"
msgstr "Tải về VLC"
#: include/os-specific.php:94 vlc/index.php:34 vlc/index.php:128
#: include/os-specific.php:99 vlc/index.php:34 vlc/index.php:127
msgid "Other Systems"
msgstr "Các Hệ điều hành khác"
......@@ -179,7 +180,7 @@ msgstr "VLC: Trang WEB chính thức - Giải pháp truyền thông đa phương
#: index.php:26 vlc/index.php:20
msgid "VLC is a free and open source cross-platform multimedia player and framework that plays most multimedia files as well as DVDs, Audio CDs, VCDs, and various streaming protocols."
msgstr "VLC là một chương trình truyền thông đa phương tiện, đa nền tảng, sử dụng các framework đa tính năng, có thể thỏa mãn nhu cầu xem mọi loại file audio/video cũng như DVD, Audio CD, VCD cùng nhiều phương thức phân luồng dữ liệu - streaming khác."
msgstr "VLC là một chương trình truyền thông đa phương tiện, đa nền tảng cũng như sử dụng các framework đa tính năng, có thể thỏa mãn nhu cầu xem mọi loại file audio/video cũng như DVD, Audio CD, VCD cùng nhiều phương thức streaming khác"
#: index.php:36
msgid "Other projects from VideoLAN"
......@@ -309,14 +310,14 @@ msgstr "Tải VLC cho"
msgid "Official Downloads of VLC media player"
msgstr "Tải xuống phiên bản VLC chính thức"
#: vlc/index.php:105
#: vlc/index.php:104
msgid "Sources"
msgstr "Nguồn"
#: vlc/index.php:106
#: vlc/index.php:105
msgid "You can also directly get the"
msgstr "Bạn có thể trực tiếp tải"
#: vlc/index.php:107
#: vlc/index.php:106
msgid "source code"
msgstr "mã nguồn"
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment