ne.po 1.04 MB
Newer Older
Animesh Swar's avatar
Animesh Swar committed
1 2 3
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Vlc Nepali Interface\n"
4
"Report-Msgid-Bugs-To: vlc-devel@videolan.org\n"
5
"POT-Creation-Date: 2010-04-11 23:45+0100\n"
Animesh Swar's avatar
Animesh Swar committed
6 7 8
"PO-Revision-Date: \n"
"Last-Translator: Animesh Swar <animesh_swar@hotmail.co.uk>\n"
"Language-Team: \n"
9
"MIME-Version: 1.0\n"
10
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
11 12
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

13
#: include/vlc_common.h:916
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
msgid ""
"This program comes with NO WARRANTY, to the extent permitted by law.\n"
"You may redistribute it under the terms of the GNU General Public License;\n"
"see the file named COPYING for details.\n"
"Written by the VideoLAN team; see the AUTHORS file.\n"
msgstr ""
"यो कार्यक्रम कानुनद्वारा विस्तार आज्ञापत्रसँग, कुनै वारेन्टिबिना नै आउछ । \n"
"तपाईँले GNU साधारण सार्वजनिक इजाजतपत्रको शर्तमा रहेर यसलाई पुन: वितरण गर्न सक्नुहुन्छ;\n"
"विस्तारका लागि COPYING नाम गरेको फाइल हेर्नुहोस् ।\n"
"VideoLAN समूहद्वारा लेखिएको; लेखक फाइल हेर्नुहोस् ।\n"

25
#: include/vlc_config_cat.h:32
26
msgid "VLC preferences"
27
msgstr "VLC प्राथमिकता"
28

29
#: include/vlc_config_cat.h:34
30
msgid "Select \"Advanced Options\" to see all options."
31
msgstr "सबै विकल्प हेर्नका लागि \"उन्नत विकल्प\" चयन गर्नुहोस् ।"
32

33 34
#: include/vlc_config_cat.h:37 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:180
#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:81
35
#: modules/gui/qt4/menus.cpp:1013 modules/misc/dummy/dummy.c:69
36
msgid "Interface"
37
msgstr "इन्टरफेस"
38

39
#: include/vlc_config_cat.h:38
40
msgid "Settings for VLC's interfaces"
41
msgstr "VLC को इन्टरफेसका लागि सेटिङ"
42

43 44
#: include/vlc_config_cat.h:40
msgid "Main interfaces settings"
Animesh Swar's avatar
Animesh Swar committed
45
msgstr "मुख्य इन्टरफेस सेटिङ"
46

47
#: include/vlc_config_cat.h:42
48
msgid "Main interfaces"
49
msgstr "मुख्य इन्टरफेस"
50

51
#: include/vlc_config_cat.h:43
52
msgid "Settings for the main interface"
53
msgstr "मुख्य इन्टरफेसका लागि सेटिङ"
54

55
#: include/vlc_config_cat.h:45 src/libvlc-module.c:185
56
msgid "Control interfaces"
57
msgstr "नियन्त्रण इन्टरफेस"
58

59
#: include/vlc_config_cat.h:46
60
msgid "Settings for VLC's control interfaces"
61
msgstr "VLC को नियन्त्रण इन्टरफेसका लागि सेटिङ"
62

63
#: include/vlc_config_cat.h:48 include/vlc_config_cat.h:49
64
#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:200
65
msgid "Hotkeys settings"
66
msgstr "हटकुञ्जी सेटिङ"
67

68 69 70 71 72 73 74 75
#: include/vlc_config_cat.h:52 src/input/es_out.c:2840 src/input/es_out.c:2880
#: src/libvlc-module.c:1567 modules/gui/macosx/intf.m:667
#: modules/gui/macosx/output.m:170 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:114
#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:184 modules/gui/macosx/wizard.m:380
#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:507
#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:83
#: modules/services_discovery/mediadirs.c:77 modules/stream_out/es.c:93
#: modules/stream_out/transcode/transcode.c:192
76
msgid "Audio"
77
msgstr "अडियो"
78

79
#: include/vlc_config_cat.h:53
80
msgid "Audio settings"
81
msgstr "अडियो सेटिङ"
82

83
#: include/vlc_config_cat.h:55
84
msgid "General audio settings"
85
msgstr "साधारण अडियो सेटिङ"
86

87
#: include/vlc_config_cat.h:57 include/vlc_config_cat.h:79
88
#: src/video_output/video_output.c:482
89
msgid "Filters"
90
msgstr "फिल्टर"
91

92 93 94
#: include/vlc_config_cat.h:58
#, fuzzy
msgid "Audio filters are used to process the audio stream."
95
msgstr "अडियो प्रवाह पश्चातको प्रक्रियामा अडियो फिल्टर प्रयोग गरिन्छ ।"
96

97 98
#: include/vlc_config_cat.h:60 src/audio_output/input.c:108
#: modules/gui/macosx/intf.m:677 modules/gui/macosx/intf.m:678
99
msgid "Visualizations"
100
msgstr "भिज्युलाइजेसन"
101

102
#: include/vlc_config_cat.h:61 src/audio_output/input.c:182
103
msgid "Audio visualizations"
104
msgstr "अडियो भिज्युलाइजेसन"
105

106
#: include/vlc_config_cat.h:63 include/vlc_config_cat.h:75
107
msgid "Output modules"
108
msgstr "निर्गत मोड्युल"
109

110 111 112
#: include/vlc_config_cat.h:64
#, fuzzy
msgid "General settings for audio output modules."
113
msgstr "अडियो निर्गत मोड्युका लागि ति साधारण सेटिङ हुन्"
114

115 116
#: include/vlc_config_cat.h:66 src/libvlc-module.c:2039
#: modules/stream_out/transcode/transcode.c:226
117
msgid "Miscellaneous"
118
msgstr "विविध"
119

120
#: include/vlc_config_cat.h:67
121
msgid "Miscellaneous audio settings and modules."
122
msgstr "विविध अडियो सेटिङ र मोड्युल"
123

124 125 126 127 128 129 130 131
#: include/vlc_config_cat.h:70 src/input/es_out.c:2843 src/input/es_out.c:2927
#: src/libvlc-module.c:1620 modules/gui/macosx/intf.m:680
#: modules/gui/macosx/output.m:160 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:103
#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:188 modules/gui/macosx/wizard.m:381
#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:508
#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:85
#: modules/misc/dummy/dummy.c:106 modules/services_discovery/mediadirs.c:70
#: modules/stream_out/es.c:101 modules/stream_out/transcode/transcode.c:161
132
msgid "Video"
133
msgstr "भिडियो"
134

135
#: include/vlc_config_cat.h:71
136
msgid "Video settings"
137
msgstr "भिडियो सेटिङ"
138

139
#: include/vlc_config_cat.h:73
140
msgid "General video settings"
141
msgstr "साधारण भिडियो सेटिङ"
142

143
#: include/vlc_config_cat.h:77
144
msgid "Choose your preferred video output and configure it here."
145
msgstr "तपाईँले रूचाउनु भएको भिडियो निर्गत छनोट गर्नुहोस् र यसलाई यहाँ कन्फिगर गर्नुहोस् ।"
146

147 148 149
#: include/vlc_config_cat.h:81
#, fuzzy
msgid "Video filters are used to process the video stream."
150
msgstr "भिडियो प्रवाह पश्चात प्रक्रिया भिडियो फिल्टर प्रयोग गरिन्छ ।"
151

152
#: include/vlc_config_cat.h:83
153
msgid "Subtitles/OSD"
154
msgstr "उपशीर्षक/OSD"
155

156 157
#: include/vlc_config_cat.h:84
#, fuzzy
158
msgid ""
159
"Settings related to On-Screen-Display, subtitles and \"overlay subpictures\""
160
msgstr "स्क्रिन-प्रर्दशन, उपशीर्षक र \"ओभरले सहायक तस्विर\" सँग सम्बन्धित विविध सेटिङ"
161

162
#: include/vlc_config_cat.h:93
163
msgid "Input / Codecs"
164
msgstr "आगत / कोडेक"
165

166 167 168 169
#: include/vlc_config_cat.h:94
#, fuzzy
msgid "Settings for input, demultiplexing, decoding and encoding"
msgstr "भिडियो मात्र असङ्केतक र सङ्केतकका लागि सेटिङ"
170

171
#: include/vlc_config_cat.h:97
172
msgid "Access modules"
173
msgstr "पहुँच मोड्युल"
174

175 176
#: include/vlc_config_cat.h:99
#, fuzzy
177
msgid ""
178 179
"Settings related to the various access methods. Common settings you may want "
"to alter are HTTP proxy or caching settings."
180
msgstr ""
181 182
"VLC द्वारा प्रयोग गर्ने विविध पहुँच विधिसँग सम्बन्धित सेटिङ । तपाईँले एकान्तर गर्न चाहनु "
"भएको साझा सेटिङहरू HTTP प्रोक्सी वा क्यासिङ सेटिङ हुन् ।"
183

184 185 186 187
#: include/vlc_config_cat.h:103
#, fuzzy
msgid "Stream filters"
msgstr "सहायक तस्विर फिल्टर मोड्युल"
188

189 190
#: include/vlc_config_cat.h:105
#, fuzzy
191
msgid ""
192 193
"Stream filters are special modules that allow advanced operations on the "
"input side of VLC. Use with care..."
194
msgstr ""
195 196
"पहुँच फिल्टरहरू विशेष हुन्छन् जसले VLC को आगतमा उन्नत सञ्चालनलाई अनुमति दिन्छ । तपाईँलाई के "
"गर्दै छु भन्ने थाहाँ छैन भने तपाईँले यहाँ केहि छुन हुदैन ।"
197

198
#: include/vlc_config_cat.h:108
199
msgid "Demuxers"
200
msgstr "डेमुक्सर"
201

202
#: include/vlc_config_cat.h:109
203
msgid "Demuxers are used to separate audio and video streams."
204
msgstr "डेमुक्सरलाई अडियो र भिडियो प्रवाह विभाजन गर्न प्रयोग गरिन्छ ।"
205

206
#: include/vlc_config_cat.h:111
207
msgid "Video codecs"
208
msgstr "भिडियो कोडेक"
209

210
#: include/vlc_config_cat.h:112
211 212
#, fuzzy
msgid "Settings for the video, images or video+audio decoders and encoders."
213
msgstr "भिडियो मात्र असङ्केतक र सङ्केतकका लागि सेटिङ"
214

215
#: include/vlc_config_cat.h:114
216
msgid "Audio codecs"
217
msgstr "अडियो कोडेक"
218

219
#: include/vlc_config_cat.h:115
220
msgid "Settings for the audio-only decoders and encoders."
221
msgstr "अडियो मात्र असङ्केतक र सङ्केतकका लागि सेटिङ"
222

223
#: include/vlc_config_cat.h:117
224 225 226
#, fuzzy
msgid "Subtitles codecs"
msgstr "उपशीर्षक कोडेक"
227

228
#: include/vlc_config_cat.h:118
229 230 231
#, fuzzy
msgid "Settings for subtitles, teletext and CC decoders and encoders."
msgstr "भिडियो मात्र असङ्केतक र सङ्केतकका लागि सेटिङ"
232

233 234 235 236 237 238 239 240
#: include/vlc_config_cat.h:120
#, fuzzy
msgid "General Input"
msgstr "साधारण"

#: include/vlc_config_cat.h:121
#, fuzzy
msgid "General input settings. Use with care..."
241
msgstr "साधारण आगत सेटिङ । राम्रोसँग प्रयोग गर्नुहोस् ।"
242

243
#: include/vlc_config_cat.h:124 src/libvlc-module.c:1959
244
msgid "Stream output"
245
msgstr "प्रवाह निर्गत"
246

247 248
#: include/vlc_config_cat.h:126
#, fuzzy
249
msgid ""
250 251
"Stream output settings are used when acting as a streaming server or when "
"saving incoming streams.\n"
252 253 254 255
"Streams are first muxed and then sent through an \"access output\" module "
"that can either save the stream to a file, or stream it (UDP, HTTP, RTP/"
"RTSP).\n"
"Sout streams modules allow advanced stream processing (transcoding, "
256
"duplicating...)."
257
msgstr ""
258 259 260 261
"प्रवाह निर्गत भनेको VLC लाई प्रवाहित सर्भर वा आगमन प्रवाह बचत गर्न अनुमति दिने हो ।\n"
"प्रवाहहरूलाई पहिले मुक्स गरिन्छ र त्यसपछि \"पहुँच निर्गत\" मोड्युल हुदै पढाइन्छ जसलाई प्रवाह "
"फाइलमा बचत गरिन्छ वा त्यसलाई प्रवाह गर्न सकिन्छ ।(UDP, HTTP, RTP/RTSP)\n"
"साउट प्रवाह मोड्युलले उन्नत प्रक्रियालाई अनुमति दिन्छ (ट्रान्सकोडिङ, डुब्लिकेटिङ...)."
262

263
#: include/vlc_config_cat.h:134
264
msgid "General stream output settings"
265
msgstr "साधारण प्रवाह निर्गत सेटिङ"
266

267
#: include/vlc_config_cat.h:136
268
msgid "Muxers"
269
msgstr "मुक्सर"
270

271
#: include/vlc_config_cat.h:138
272
msgid ""
273 274 275
"Muxers create the encapsulation formats that are used to put all the "
"elementary streams (video, audio, ...) together. This setting allows you to "
"always force a specific muxer. You should probably not do that.\n"
276 277
"You can also set default parameters for each muxer."
msgstr ""
278 279 280 281
"मुक्सरले सबै तत्व प्रवाहलाई (भिडियो, अडियो, ...)कै स्थानमा राख्न प्रयोग गरिने "
"इनक्याप्सुलेसन ढाँचा सिर्जना गर्दछ । यो सेटिङले तपाईँलाई निर्दिष्ट मुक्सर बल गर्न अनुमति "
"दिन्छ । तपाईँले सम्भवत यसो गर्नु नपर्ला ।\n"
"तपाईँले प्रत्येक मुक्सरका लागि पूर्वनिर्धारित परिमिति सेट गर्न सक्नुहुन्छ ।"
282

283
#: include/vlc_config_cat.h:144
284
msgid "Access output"
285
msgstr "पहुँच निर्गत"
286

287
#: include/vlc_config_cat.h:146
288
msgid ""
289 290 291
"Access output modules control the ways the muxed streams are sent. This "
"setting allows you to always force a specific access output method. You "
"should probably not do that.\n"
292 293
"You can also set default parameters for each access output."
msgstr ""
294 295 296
"पहुँच निर्गत मोड्युलले मुक्स प्रवाहहरू पठाउने तरिका नियन्त्रण गर्दछ । यो सेटिङले तपाईँले "
"निर्दिष्ट पहुँच निर्गत विधि बल गर्न अनुमति दिन्छ । तपाईँले सम्भवत त्यसो गर्न नपर्ला ।\n"
"तपाईँले प्रत्यके पहँच निर्गतका लागि पूर्वनिर्धारित परिमिति सेट गर्न सक्नुहुन्छ ।"
297

298
#: include/vlc_config_cat.h:151
299
msgid "Packetizers"
300
msgstr "प्याकेटराइजर"
301

302
#: include/vlc_config_cat.h:153
303
msgid ""
304 305 306
"Packetizers are used to \"preprocess\" the elementary streams before muxing. "
"This setting allows you to always force a packetizer. You should probably "
"not do that.\n"
307 308
"You can also set default parameters for each packetizer."
msgstr ""
309 310 311
"प्याकेटराइजरहरू मुक्सिङ गर्नु पूर्व तत्व प्रवाह \"पूर्व प्रक्रिया\" गर्न प्रयोग गरिन्छ । यो "
"सेटिङले तपाईँलाई प्याकेटराइजर बल गर्न अनुमति दिन्छ । तपाईँले सम्भवत त्यसो गर्नु नपर्ला ।\n"
"तपाईँले प्रत्येक प्याकेटराइजरका लागि पूर्वनिर्धारित परिमिति सेट गर्न सक्नुहुन्छ ।"
312

313
#: include/vlc_config_cat.h:159
314
msgid "Sout stream"
315
msgstr "साउट प्रवाह"
316

317
#: include/vlc_config_cat.h:160
318 319 320 321
msgid ""
"Sout stream modules allow to build a sout processing chain. Please refer to "
"the Streaming Howto for more information. You can configure default options "
"for each sout stream module here."
322
msgstr ""
323 324 325
"साउट प्रवाह मोड्युले साउट प्रक्रिया श्रृङ्खला निर्माण गर्न अनुमति दिन्छ । कृपया विस्तृत "
"जानकारीका लागि प्रवाहमा सन्दर्भ गर्नुहोस् । तपाईँले यहाँ प्रत्येक प्रवाह मोड्युलका लागि "
"पूर्वनिर्धारित विकल्प कन्फिगर गर्न सक्नुहुन्छ ।"
326

327
#: include/vlc_config_cat.h:165 modules/services_discovery/sap.c:120
328
msgid "SAP"
329
msgstr "SAP"
330

331
#: include/vlc_config_cat.h:167
332 333 334
msgid ""
"SAP is a way to publically announce streams that are being sent using "
"multicast UDP or RTP."
335
msgstr ""
336 337
"मल्टिकास्ट UDP वा RTP प्रयोग गर्दै पठाइदै रहेको प्रवाहलाई सार्वजनिक रूपमा घोषणा गर्ने "
"विधि नै SAP हो ।"
338

339
#: include/vlc_config_cat.h:170
340
msgid "VOD"
341
msgstr "VOD"
342

343
#: include/vlc_config_cat.h:171
344
msgid "VLC's implementation of Video On Demand"
345
msgstr "माग भएको बेलामा भिडियोको VLC कार्यान्वयन"
346

347 348 349
#: include/vlc_config_cat.h:175 src/libvlc-module.c:2101
#: src/playlist/engine.c:131 modules/demux/playlist/playlist.c:69
#: modules/demux/playlist/playlist.c:70 modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:75
350 351 352 353
#: modules/gui/macosx/intf.m:608 modules/gui/qt4/components/controller.hpp:106
#: modules/gui/qt4/components/playlist/playlist.cpp:126
#: modules/gui/qt4/components/playlist/selector.cpp:259
#: modules/gui/qt4/dialogs/playlist.cpp:41
354
msgid "Playlist"
355
msgstr "बजाउने सूची"
356

357
#: include/vlc_config_cat.h:176
358
msgid ""
359 360
"Settings related to playlist behaviour (e.g. playback mode) and to modules "
"that automatically add items to the playlist (\"service discovery\" modules)."
361
msgstr ""
362 363
"बजाउने सूची व्यवहारसँग सम्बन्धित (उदाहरणका लागि प्लेब्याक मोड) र बजाउने सूचीमा वस्तु "
"स्वचालित रूपमा थप्ने मोड्युल सम्बन्धित सेटिङ (\"सेवा अनुसन्धान\" मोड्युल)"
364

365
#: include/vlc_config_cat.h:180
366
msgid "General playlist behaviour"
367
msgstr "साधारण बजाउने सूची व्यवहार"
368

369 370
#: include/vlc_config_cat.h:181 modules/gui/macosx/playlist.m:476
#: modules/gui/macosx/playlist.m:477
371
msgid "Services discovery"
372
msgstr "सेवा अनुसन्धान"
373

374
#: include/vlc_config_cat.h:182
375
msgid ""
376 377
"Services discovery modules are facilities that automatically add items to "
"playlist."
378
msgstr "सेवा अनुसन्धान मोड्युलमा वस्तु बजाउने सूचीमा स्वचालित रूपमा थप्ने सुविधा हुन्छ ।"
379

380
#: include/vlc_config_cat.h:186 src/libvlc-module.c:1906
381
msgid "Advanced"
382
msgstr "उन्नत"
383

384 385 386
#: include/vlc_config_cat.h:187
#, fuzzy
msgid "Advanced settings. Use with care..."
387
msgstr "उन्नत सेटिङ, राम्रोसँग प्रयोग गर्नुहोस्"
388

389
#: include/vlc_config_cat.h:189
390
msgid "CPU features"
391
msgstr "CPU सुविधा"
392

393 394
#: include/vlc_config_cat.h:190
#, fuzzy
395
msgid ""
396
"You can choose to disable some CPU accelerations here. Use with extreme care!"
397
msgstr ""
398 399
"तपाईँले यहाँ CPU गतिवर्धन अक्षम पार्न छनोट गर्न सक्नुहुन्छ । तपाईँले सम्भवत यि सेटिङ "
"परिवर्तन गर्नु नपर्ला ।"
400

401
#: include/vlc_config_cat.h:193
402
msgid "Advanced settings"
403
msgstr "उन्नत सेटिङ"
404

405 406
#: include/vlc_config_cat.h:198 modules/gui/macosx/open.m:180
#: modules/gui/macosx/open.m:459 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:259
407
msgid "Network"
408
msgstr "सञ्जाल"
409

410
#: include/vlc_config_cat.h:199
411
msgid "These modules provide network functions to all other parts of VLC."
412
msgstr "ति मोड्युले VLC को सबै अन्य भागमा सञ्जाल प्रकार्य प्रदान गर्दछ ।"
413

414
#: include/vlc_config_cat.h:202
415
msgid "Chroma modules settings"
416
msgstr "क्रोमा मोड्युल सेटिङ"
417

418
#: include/vlc_config_cat.h:203
419
msgid "These settings affect chroma transformation modules."
420
msgstr "ति सेटिङले क्रोमा प्रसारण मोड्युललाई प्रभाव पार्दछ ।"
421

422
#: include/vlc_config_cat.h:205
423
msgid "Packetizer modules settings"
424
msgstr "प्याकेटाइजर मोड्युल सेटिङ"
425

426
#: include/vlc_config_cat.h:209
427
msgid "Encoders settings"
428
msgstr "सङ्केतक सेटिङ"
429

430
#: include/vlc_config_cat.h:211
431
msgid "These are general settings for video/audio/subtitles encoding modules."
432
msgstr "ति भिडियो/अडियो/उपशीर्षक सङ्केतन मोड्युलका लागि साधारण सेटिङ हुन् ।"
433

434
#: include/vlc_config_cat.h:214
435
msgid "Dialog providers settings"
436
msgstr "संवाद प्रदायक सेटिङ"
437

438
#: include/vlc_config_cat.h:216
439
msgid "Dialog providers can be configured here."
440
msgstr "संवाद प्रदायकलाई यहाँ कन्फिगर गर्न सकिन्छ ।"
441

442
#: include/vlc_config_cat.h:218
443
msgid "Subtitle demuxer settings"
444
msgstr "उपशीर्षक डुमुक्सर सेटिङ"
445

446
#: include/vlc_config_cat.h:220
447 448 449
msgid ""
"In this section you can force the behavior of the subtitle demuxer, for "
"example by setting the subtitles type or file name."
450
msgstr ""
451 452
"यो भागमा तपाईँले उपशीर्षक डुमुक्सरको व्यवहार बल गर्न सक्नुहुन्छ । उदाहरणका लागि उपशीर्षक "
"प्रकार वा फाइलनामको सेटिङ"
453

454
#: include/vlc_config_cat.h:227
455
msgid "No help available"
456
msgstr "मद्दत उपलब्ध छैन"
457

458
#: include/vlc_config_cat.h:228
459
msgid "There is no help available for these modules."
460
msgstr "ति मोड्युलका लागि मद्दत उपलब्ध छैन"
461

462
#: include/vlc_interface.h:126
463
#, fuzzy
464 465
msgid ""
"\n"
466
"Warning: if you can't access the GUI anymore, open a command-line window, go "
467
"to the directory where you installed VLC and run \"vlc -I qt\"\n"
468
msgstr ""
469 470 471
"\n"
"चेतावनी: यदि तपाईँले अब GUI मा पहुँच गर्न सक्नुभएन भने, आदेशरेखा सञ्झ्याल खोल्नुहोस् र तपाईँले "
"VLC स्थापना गर्नु भएको र \"vlc -I wx\" चलाउनु भएको डाइरेक्टरीमा जानुहोस् ।\n"
472

473
#: include/vlc_intf_strings.h:46
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
474
msgid "Quick &Open File..."
475
msgstr "फाइल छिटो खोल्नुहोस्..."
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
476

477
#: include/vlc_intf_strings.h:47
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
478 479 480 481
#, fuzzy
msgid "&Advanced Open..."
msgstr "सेटिङ्ग्स..."

482 483 484 485 486 487 488 489
#: include/vlc_intf_strings.h:48
msgid "Open D&irectory..."
msgstr "डाइरेक्टरी खोल्नुहोस्..."

#: include/vlc_intf_strings.h:49
#, fuzzy
msgid "Open &Folder..."
msgstr "फाइल खोल्नुहोस्..."
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
490

491
#: include/vlc_intf_strings.h:50
492
msgid "Select one or more files to open"
Animesh Swar's avatar
Animesh Swar committed
493
msgstr "एउटा या धेरै फाइल खोल्नुहोस् "
494

495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505
#: include/vlc_intf_strings.h:51
#, fuzzy
msgid "Select Directory"
msgstr "डाइरेक्टरी चयन गर्नुहोस्"

#: include/vlc_intf_strings.h:51
#, fuzzy
msgid "Select Folder"
msgstr "फाइल चयन गर्नुहोस्"

#: include/vlc_intf_strings.h:55
506
#, fuzzy
507
msgid "Media &Information"
508
msgstr "मेटा सूचना"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
509

510
#: include/vlc_intf_strings.h:56
511
#, fuzzy
512
msgid "&Codec Information"
513 514
msgstr "बढि जानकारी"

515
#: include/vlc_intf_strings.h:57
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
516
#, fuzzy
517 518
msgid "&Messages"
msgstr "सन्देश"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
519

520
#: include/vlc_intf_strings.h:58
521
#, fuzzy
522
msgid "Jump to Specific &Time"
523
msgstr "शीर्षकमा जानुहोस्"
524

525
#: include/vlc_intf_strings.h:59 modules/gui/qt4/menus.cpp:664
526
#, fuzzy
527
msgid "&Bookmarks"
528 529
msgstr "पुस्तकचिनो"

530
#: include/vlc_intf_strings.h:60
531
#, fuzzy
532
msgid "&VLM Configuration"
533 534
msgstr "कन्फिगरेसन लोड गर्नुहोस्"

535
#: include/vlc_intf_strings.h:62
536
#, fuzzy
537 538
msgid "&About"
msgstr "बारेमा"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
539

540 541 542 543 544 545 546
#: include/vlc_intf_strings.h:65 modules/control/rc.c:72
#: modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:69
#: modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:173 modules/gui/macosx/intf.m:601
#: modules/gui/macosx/intf.m:646 modules/gui/macosx/intf.m:736
#: modules/gui/macosx/intf.m:743 modules/gui/macosx/intf.m:2006
#: modules/gui/macosx/intf.m:2007 modules/gui/macosx/intf.m:2008
#: modules/gui/macosx/intf.m:2009 modules/gui/macosx/playlist.m:464
547
#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:104 modules/gui/qt4/menus.cpp:790
548
msgid "Play"
549
msgstr "बजाउनुहोस्"
550

551
#: include/vlc_intf_strings.h:66
552 553 554
#, fuzzy
msgid "Fetch Information"
msgstr "सूचना"
555

556 557 558 559
#: include/vlc_intf_strings.h:67
#, fuzzy
msgid "Remove Selected"
msgstr "फाइल चयन गरिएको छैन"
560

561
#: include/vlc_intf_strings.h:68
562
msgid "Information..."
Animesh Swar's avatar
Animesh Swar committed
563
msgstr "सूचना "
564

565
#: include/vlc_intf_strings.h:69
566
msgid "Sort"
Animesh Swar's avatar
Animesh Swar committed
567
msgstr "क्रम मा मिलौनुहोस् "
568

569 570 571 572
#: include/vlc_intf_strings.h:70
#, fuzzy
msgid "Create Directory..."
msgstr "खोलौ &निर्देशिक... "
573

574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588
#: include/vlc_intf_strings.h:71
#, fuzzy
msgid "Create Folder..."
msgstr "फाइल खोल्नुहोस्..."

#: include/vlc_intf_strings.h:72
#, fuzzy
msgid "Show Containing Directory..."
msgstr "डाइरेक्टरी चयन गर्नुहोस्"

#: include/vlc_intf_strings.h:73
msgid "Show Containing Folder..."
msgstr ""

#: include/vlc_intf_strings.h:74
589
msgid "Stream..."
Animesh Swar's avatar
Animesh Swar committed
590
msgstr "स्रोत..."
591

592
#: include/vlc_intf_strings.h:75
593
msgid "Save..."
Animesh Swar's avatar
Animesh Swar committed
594
msgstr "बाचात गर्नुहोस् "
595

596 597 598 599
#: include/vlc_intf_strings.h:80 modules/gui/macosx/controls.m:297
#: modules/gui/macosx/controls.m:367 modules/gui/macosx/controls.m:1052
#: modules/gui/macosx/intf.m:655
msgid "Repeat All"
600
msgstr "सबै दोहर्याउनुहोस्"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
601

602 603 604 605 606
#: include/vlc_intf_strings.h:81 modules/gui/macosx/controls.m:281
#: modules/gui/macosx/controls.m:339 modules/gui/macosx/controls.m:1045
#: modules/gui/macosx/intf.m:654
msgid "Repeat One"
msgstr "दोहर्याउने सुरु गर्नुहोस्"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
607

608 609 610
#: include/vlc_intf_strings.h:82
#, fuzzy
msgid "No Repeat"
Animesh Swar's avatar
Animesh Swar committed
611
msgstr "न दोर्हौनुहोस् "
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
612

613 614 615 616
#: include/vlc_intf_strings.h:84 src/libvlc-module.c:1459
#: modules/gui/macosx/controls.m:1038 modules/gui/macosx/intf.m:653
#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:108
#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:119
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
617
msgid "Random"
618
msgstr "अनियमित"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
619

620
#: include/vlc_intf_strings.h:85 modules/gui/macosx/controls.m:219
Felix Paul Kühne's avatar
Felix Paul Kühne committed
621
#, fuzzy
622
msgid "Random Off"
Felix Paul Kühne's avatar
Felix Paul Kühne committed
623
msgstr "अनियमित अन्त्य गर्नुहोस्"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
624

625 626 627
#: include/vlc_intf_strings.h:87
msgid "Add to Playlist"
msgstr "बजाउने सूचीमा थप्नुहोस्"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
628

629 630 631
#: include/vlc_intf_strings.h:88
#, fuzzy
msgid "Add to Media Library"
Animesh Swar's avatar
Animesh Swar committed
632
msgstr "मिडिया को पुस्तकालय म जोधौ "
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
633

634 635 636
#: include/vlc_intf_strings.h:90
#, fuzzy
msgid "Add File..."
Animesh Swar's avatar
Animesh Swar committed
637
msgstr "फाइल थुप्नुहोस्..."
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
638

639
#: include/vlc_intf_strings.h:91
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
640
#, fuzzy
641
msgid "Advanced Open..."
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
642 643
msgstr "सेटिङ्ग्स..."

644 645 646 647 648 649 650 651 652
#: include/vlc_intf_strings.h:92
#, fuzzy
msgid "Add Directory..."
msgstr "डाइरेक्टरी थप्नुहोस्..."

#: include/vlc_intf_strings.h:93
#, fuzzy
msgid "Add Folder..."
msgstr "फाइल थुप्नुहोस्..."
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
653

654
#: include/vlc_intf_strings.h:95
655
#, fuzzy
656
msgid "Save Playlist to &File..."
657
msgstr "बजाउने सूची बचत गर्नुहोस्..."
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
658

659
#: include/vlc_intf_strings.h:96
660
#, fuzzy
661 662
msgid "Open Play&list..."
msgstr "बजाउने सूची खोल्नुहोस्..."
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
663

664 665
#: include/vlc_intf_strings.h:98
#: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:1185
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
666
msgid "Search"
667
msgstr "खोजी गर्नुहोस्"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
668

669
#: include/vlc_intf_strings.h:99
670 671 672
#, fuzzy
msgid "Search Filter"
msgstr "फाइल चयन गर्नुहोस्"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
673

674
#: include/vlc_intf_strings.h:101
675
#, fuzzy
676 677
msgid "&Services Discovery"
msgstr "सेवा आविष्कार"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
678

679
#: include/vlc_intf_strings.h:105
680 681 682
msgid ""
"Some options are available but hidden. Check \"Advanced options\" to see "
"them."
683
msgstr ""
684
"केहि विकल्पहरू उपलब्ध छन् तर लुकाइएका छन् । तिनिहरूलाई हेर्न \"उन्नत विकल्प\" चेक गर्नुहोस् ।"
685

686
#: include/vlc_intf_strings.h:110 modules/gui/macosx/extended.m:78
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
687
msgid "Image clone"
688
msgstr "छवि क्लोन"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
689

690
#: include/vlc_intf_strings.h:111
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
691
msgid "Clone the image"
Animesh Swar's avatar
Animesh Swar committed
692
msgstr "छवी छाप्नुहोस् "
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
693

694
#: include/vlc_intf_strings.h:113
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
695
msgid "Magnification"
Animesh Swar's avatar
Animesh Swar committed
696
msgstr "बढाउनुहोस् "
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
697

698
#: include/vlc_intf_strings.h:114
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
699 700 701
msgid ""
"Magnify a part of the video. You can select which part of the image should "
"be magnified."
Animesh Swar's avatar
Animesh Swar committed
702
msgstr "द्रिश्य को कुन भाग बढाउने हो चुन्नु होस्। "
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
703

704
#: include/vlc_intf_strings.h:117
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
705
msgid "Waves"
Animesh Swar's avatar
Animesh Swar committed
706
msgstr "लहर "
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
707

708
#: include/vlc_intf_strings.h:118
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
709
msgid "\"Waves\" video distortion effect"
Animesh Swar's avatar
Animesh Swar committed
710
msgstr "\"लहर\" विरूपण प्रभाव"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
711

712
#: include/vlc_intf_strings.h:120
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
713
msgid "\"Water surface\" video distortion effect"
Animesh Swar's avatar
Animesh Swar committed
714
msgstr "\"जल सतह \" द्रिश्य विरूपण प्रभाव"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
715

716
#: include/vlc_intf_strings.h:122
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
717
msgid "Image colors inversion"
Animesh Swar's avatar
Animesh Swar committed
718
msgstr "उल्तो छवी रङ  "
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
719

720
#: include/vlc_intf_strings.h:124
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
721
msgid "Split the image to make an image wall"
Animesh Swar's avatar
Animesh Swar committed
722
msgstr "विभाजित छवी को एउटा छवी वित्ता बनाउनुहोस् "
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
723

724
#: include/vlc_intf_strings.h:126
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
725 726 727 728
msgid ""
"Create a \"puzzle game\" with the video.\n"
"The video gets split in parts that you must sort."
msgstr ""
Animesh Swar's avatar
Animesh Swar committed
729 730
"एउटा खेल पहिला बनाउ द्रिश्य को साथ \n"
" द्रिश्यहरु केही भाग मा हुन्छ जुन हाम्ले मिलाउनुपर्ने हुन्छ "
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
731

732
#: include/vlc_intf_strings.h:129
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
733 734 735 736 737
msgid ""
"\"Edge detection\" video distortion effect.\n"
"Try changing the various settings for different effects"
msgstr ""

738
#: include/vlc_intf_strings.h:132
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
739 740 741 742 743 744
msgid ""
"\"Color detection\" effect. The whole image will be turned to black and "
"white, except the parts that are of the color that you select in the "
"settings."
msgstr ""

745
#: include/vlc_intf_strings.h:136
Felix Paul Kühne's avatar
Felix Paul Kühne committed
746 747
msgid ""
"<html><head><meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; "
Rafaël Carré's avatar
Rafaël Carré committed
748
"charset=utf-8\" /></head><body><h2>Welcome to VLC media player Help</"
Felix Paul Kühne's avatar
Felix Paul Kühne committed
749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762
"h2><h3>Documentation</h3><p>You can find VLC documentation on VideoLAN's <a "
"href=\"http://wiki.videolan.org\">wiki</a> website.</p><p>If you are a "
"newcomer to VLC media player, please read the<br><a href=\"http://wiki."
"videolan.org/Documentation:VLC_for_dummies\"><em>Introduction to VLC media "
"player</em></a>.</p><p>You will find some information on how to use the "
"player in the <br>\"<a href=\"http://wiki.videolan.org/Documentation:"
"Play_HowTo\"><em>How to play files with VLC media player</em></a>\" document."
"</p><p>For all the saving, converting, transcoding, encoding, muxing and "
"streaming tasks, you should find useful information in the <a href=\"http://"
"wiki.videolan.org/Documentation:Streaming_HowTo\">Streaming Documentation</"
"a>.</p><p>If you are unsure about terminology, please consult the <a href="
"\"http://wiki.videolan.org/Knowledge_Base\">knowledge base</a>.</p><p>To "
"understand the main keyboard shortcuts, read the <a href=\"http://wiki."
"videolan.org/Hotkeys\">shortcuts</a> page.</p><h3>Help</h3><p>Before asking "
763 764 765 766 767 768 769 770 771
"any question, please refer yourself to the <a href=\"http://www.videolan.org/"
"support/faq.html\">FAQ</a>.</p><p>You might then get (and give) help on the "
"<a href=\"http://forum.videolan.org\">Forums</a>, the <a href=\"http://www."
"videolan.org/vlc/lists.html\">mailing-lists</a> or our IRC channel "
"(<em>#videolan</em> on irc.freenode.net).</p><h3>Contribute to the project</"
"h3><p>You can help the VideoLAN project giving some of your time to help the "
"community, to design skins, to translate the documentation, to test and to "
"code. You can also give funds and material to help us. And of course, you "
"can <b>promote</b> VLC media player.</p></body></html>"
Felix Paul Kühne's avatar
Felix Paul Kühne committed
772
msgstr ""
773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799
"<html><head><meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; "
"charset=utf-8\" /></head><body><h2>VLC मिडिया पेलयर मददमा तपाईंलाई स्वागत छ।</"
"h2><h3>दस्तावेज़ीकरण</h3><p>तपाईं VLC को दस्तावेज़ीकरण VideoLAN's <a href=\"http://"
"wiki.videolan.org\">विकी</a>वेबसाईट।</p><p>यदि तपाईं VLC मीडिया प्लेयर मा "
"नवागंतुक , हुनुहुन्छ भने कृपया यो पढ्नुहोस्<br><a href=\"http://wiki.videolan.org/"
"Documentation:VLC_for_dummies\"><em>VLC मिडिया पेलएर को परिचय</em></a></"
"p><p>यो पेलएर कसरु चलाऊने भन्ने जानकारी तपाईं<br>\"<a href=\"http://wiki.videolan."
"org/Documentation:Play_HowTo\"><em>पेलएर मा फाइल कसरी खोल्ने</em></a>\"दस्तावेज़।</"
"p><p>बाचाउने, परिवर्तन, त्रन्स्कोदिङ, कूटबन्धन, मिश्रण अनी स्त्रेअंिङ कार्य को लागि तपाईंले "
"उपयोगी जानकारी यता पाउन सक्नुहुनेछ<a href=\"http://wiki.videolan.org/"
"Documentation:Streaming_HowTo\">स्त्रेअंिङ दस्तावेज़ीकरण</a></p><p>यदी तपाईं कुनै "
"शब्दवली को बारेमा अनिश्चित हुनुहुन्छ भने, कृपया सलाह को लागि<a href=\"http://wiki."
"videolan.org/Knowledge_Base\">ज्ञान भन्दार </a></p><p>केय्बोर्ड को मुख्य शॉर्टकट "
"सम्झना को लागि, यो पढ्नुस्<a href=\"http://wiki.videolan.org/Hotkeys\">शॉर्टकट</"
"a> पाना।</p><h3>सहायता</h3><p>कुनै पनि प्रश्न गर्नु भन्दा अगाडि, कृपया आँफै ले एस्मा "
"उल्लेख गर्नुहोस् <a href=\"http://www.videolan.org/support/faq.html\">सामान्य प्रश्न "
"हरु </a></p><p>तपाईं मद्दद पाउन (अनी दिन ) यता दिन सक्नु हुनेछ <a href=\"http://"
"forum.videolan.org\">फोरुम</a>, यो <a href=\"http://www.videolan.org/vlc/"
"lists.html\">मैलिङ सुची </a>य हाम्रो IRC च्यानल (<em>#videolan</em> on irc."
"freenode.net)। </p><h3>यो पारीयोजना मा योउदान दिन को लागि </h3><p>तपाईं "
"परियोजना समुदाय मा मदद गर्न को लागि, खाल डिजाईन गर्न को लागि, यो दस्तावेज़ को "
"अनुवाद गर्न को लागि, र परीक्षण गर्न को लागि, कोदे को लागि आफ्नो समय दिन मदद गर्न "
"सक्न्हुने छ। तपाईं हामीलाई चन्दा य सामाग्री दिएर पनि हामीलाई मदद गर्न सक्नुहुनेछ। अनी "
"साची तपाईं हामीलाई <b>बढ़ावा</b>VLC मिडिया पेलएर। </p></body></html>"

#: src/audio_output/filters.c:166 src/audio_output/filters.c:213
#: src/audio_output/filters.c:236
800
msgid "Audio filtering failed"
Animesh Swar's avatar
Animesh Swar committed
801
msgstr "अडियो छान्न असफल "
802

803 804
#: src/audio_output/filters.c:167 src/audio_output/filters.c:214
#: src/audio_output/filters.c:237
805 806
#, c-format
msgid "The maximum number of filters (%d) was reached."
Animesh Swar's avatar
Animesh Swar committed
807
msgstr "छान्ने को अधिक्तम संख्या (%d) मा पुगिसकेको थियो "
808

809 810 811
#: src/audio_output/input.c:110 src/audio_output/input.c:156
#: src/input/es_out.c:931 src/libvlc-module.c:653
#: src/video_output/video_output.c:1687 modules/video_filter/postproc.c:230
812
msgid "Disable"
813
msgstr "अक्षम पार्नुहोस्"
814

815
#: src/audio_output/input.c:112 modules/visualization/visual/visual.c:129
816
msgid "Spectrometer"
817
msgstr "स्पेकट्रोमिटर"
818

819
#: src/audio_output/input.c:114
820
msgid "Scope"
821
msgstr "क्षेत्र"
822

823
#: src/audio_output/input.c:116
824
msgid "Spectrum"
825
msgstr "स्पेकट्रम"
826

827
#: src/audio_output/input.c:118
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
828 829 830