ne.po 1.07 MB
Newer Older
Animesh Swar's avatar
Animesh Swar committed
1 2 3
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Vlc Nepali Interface\n"
4
"Report-Msgid-Bugs-To: vlc-devel@videolan.org\n"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
5
"POT-Creation-Date: 2010-04-12 23:59+0100\n"
Animesh Swar's avatar
Animesh Swar committed
6 7 8
"PO-Revision-Date: \n"
"Last-Translator: Animesh Swar <animesh_swar@hotmail.co.uk>\n"
"Language-Team: \n"
9
"MIME-Version: 1.0\n"
10
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
11 12
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

13
#: include/vlc_common.h:916
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
msgid ""
"This program comes with NO WARRANTY, to the extent permitted by law.\n"
"You may redistribute it under the terms of the GNU General Public License;\n"
"see the file named COPYING for details.\n"
"Written by the VideoLAN team; see the AUTHORS file.\n"
msgstr ""
"यो कार्यक्रम कानुनद्वारा विस्तार आज्ञापत्रसँग, कुनै वारेन्टिबिना नै आउछ । \n"
"तपाईँले GNU साधारण सार्वजनिक इजाजतपत्रको शर्तमा रहेर यसलाई पुन: वितरण गर्न सक्नुहुन्छ;\n"
"विस्तारका लागि COPYING नाम गरेको फाइल हेर्नुहोस् ।\n"
"VideoLAN समूहद्वारा लेखिएको; लेखक फाइल हेर्नुहोस् ।\n"

25
#: include/vlc_config_cat.h:32
26
msgid "VLC preferences"
27
msgstr "VLC प्राथमिकता"
28

29
#: include/vlc_config_cat.h:34
30
msgid "Select \"Advanced Options\" to see all options."
31
msgstr "सबै विकल्प हेर्नका लागि \"उन्नत विकल्प\" चयन गर्नुहोस् ।"
32

33 34
#: include/vlc_config_cat.h:37 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:180
#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:81
35
#: modules/gui/qt4/menus.cpp:1013 modules/misc/dummy/dummy.c:69
36
msgid "Interface"
37
msgstr "इन्टरफेस"
38

39
#: include/vlc_config_cat.h:38
40
msgid "Settings for VLC's interfaces"
41
msgstr "VLC को इन्टरफेसका लागि सेटिङ"
42

43 44
#: include/vlc_config_cat.h:40
msgid "Main interfaces settings"
Animesh Swar's avatar
Animesh Swar committed
45
msgstr "मुख्य इन्टरफेस सेटिङ"
46

47
#: include/vlc_config_cat.h:42
48
msgid "Main interfaces"
49
msgstr "मुख्य इन्टरफेस"
50

51
#: include/vlc_config_cat.h:43
52
msgid "Settings for the main interface"
53
msgstr "मुख्य इन्टरफेसका लागि सेटिङ"
54

55
#: include/vlc_config_cat.h:45 src/libvlc-module.c:185
56
msgid "Control interfaces"
57
msgstr "नियन्त्रण इन्टरफेस"
58

59
#: include/vlc_config_cat.h:46
60
msgid "Settings for VLC's control interfaces"
61
msgstr "VLC को नियन्त्रण इन्टरफेसका लागि सेटिङ"
62

63
#: include/vlc_config_cat.h:48 include/vlc_config_cat.h:49
64
#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:200
65
msgid "Hotkeys settings"
66
msgstr "हटकुञ्जी सेटिङ"
67

68
#: include/vlc_config_cat.h:52 src/input/es_out.c:2840 src/input/es_out.c:2880
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
69 70 71 72
#: src/libvlc-module.c:1567 modules/access/imem.c:69
#: modules/gui/macosx/intf.m:667 modules/gui/macosx/output.m:170
#: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:114 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:184
#: modules/gui/macosx/wizard.m:380
73 74
#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:507
#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:83
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
75 76
#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:487 modules/services_discovery/mediadirs.c:77
#: modules/stream_out/es.c:93 modules/stream_out/transcode/transcode.c:192
77
msgid "Audio"
78
msgstr "अडियो"
79

80
#: include/vlc_config_cat.h:53
81
msgid "Audio settings"
82
msgstr "अडियो सेटिङ"
83

84
#: include/vlc_config_cat.h:55
85
msgid "General audio settings"
86
msgstr "साधारण अडियो सेटिङ"
87

88
#: include/vlc_config_cat.h:57 include/vlc_config_cat.h:79
89
#: src/video_output/video_output.c:482
90
msgid "Filters"
91
msgstr "फिल्टर"
92

93 94 95
#: include/vlc_config_cat.h:58
#, fuzzy
msgid "Audio filters are used to process the audio stream."
96
msgstr "अडियो प्रवाह पश्चातको प्रक्रियामा अडियो फिल्टर प्रयोग गरिन्छ ।"
97

98 99
#: include/vlc_config_cat.h:60 src/audio_output/input.c:108
#: modules/gui/macosx/intf.m:677 modules/gui/macosx/intf.m:678
100
msgid "Visualizations"
101
msgstr "भिज्युलाइजेसन"
102

103
#: include/vlc_config_cat.h:61 src/audio_output/input.c:182
104
msgid "Audio visualizations"
105
msgstr "अडियो भिज्युलाइजेसन"
106

107
#: include/vlc_config_cat.h:63 include/vlc_config_cat.h:75
108
msgid "Output modules"
109
msgstr "निर्गत मोड्युल"
110

111 112 113
#: include/vlc_config_cat.h:64
#, fuzzy
msgid "General settings for audio output modules."
114
msgstr "अडियो निर्गत मोड्युका लागि ति साधारण सेटिङ हुन्"
115

116 117
#: include/vlc_config_cat.h:66 src/libvlc-module.c:2039
#: modules/stream_out/transcode/transcode.c:226
118
msgid "Miscellaneous"
119
msgstr "विविध"
120

121
#: include/vlc_config_cat.h:67
122
msgid "Miscellaneous audio settings and modules."
123
msgstr "विविध अडियो सेटिङ र मोड्युल"
124

125
#: include/vlc_config_cat.h:70 src/input/es_out.c:2843 src/input/es_out.c:2927
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
126 127 128 129
#: src/libvlc-module.c:1620 modules/access/imem.c:69
#: modules/gui/macosx/intf.m:680 modules/gui/macosx/output.m:160
#: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:103 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:188
#: modules/gui/macosx/wizard.m:381
130 131
#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:508
#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:85
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
132
#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:469 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:321
133 134
#: modules/misc/dummy/dummy.c:106 modules/services_discovery/mediadirs.c:70
#: modules/stream_out/es.c:101 modules/stream_out/transcode/transcode.c:161
135
msgid "Video"
136
msgstr "भिडियो"
137

138
#: include/vlc_config_cat.h:71
139
msgid "Video settings"
140
msgstr "भिडियो सेटिङ"
141

142
#: include/vlc_config_cat.h:73
143
msgid "General video settings"
144
msgstr "साधारण भिडियो सेटिङ"
145

146
#: include/vlc_config_cat.h:77
147
msgid "Choose your preferred video output and configure it here."
148
msgstr "तपाईँले रूचाउनु भएको भिडियो निर्गत छनोट गर्नुहोस् र यसलाई यहाँ कन्फिगर गर्नुहोस् ।"
149

150 151 152
#: include/vlc_config_cat.h:81
#, fuzzy
msgid "Video filters are used to process the video stream."
153
msgstr "भिडियो प्रवाह पश्चात प्रक्रिया भिडियो फिल्टर प्रयोग गरिन्छ ।"
154

155
#: include/vlc_config_cat.h:83
156
msgid "Subtitles/OSD"
157
msgstr "उपशीर्षक/OSD"
158

159 160
#: include/vlc_config_cat.h:84
#, fuzzy
161
msgid ""
162
"Settings related to On-Screen-Display, subtitles and \"overlay subpictures\""
163
msgstr "स्क्रिन-प्रर्दशन, उपशीर्षक र \"ओभरले सहायक तस्विर\" सँग सम्बन्धित विविध सेटिङ"
164

165
#: include/vlc_config_cat.h:93
166
msgid "Input / Codecs"
167
msgstr "आगत / कोडेक"
168

169 170 171 172
#: include/vlc_config_cat.h:94
#, fuzzy
msgid "Settings for input, demultiplexing, decoding and encoding"
msgstr "भिडियो मात्र असङ्केतक र सङ्केतकका लागि सेटिङ"
173

174
#: include/vlc_config_cat.h:97
175
msgid "Access modules"
176
msgstr "पहुँच मोड्युल"
177

178 179
#: include/vlc_config_cat.h:99
#, fuzzy
180
msgid ""
181 182
"Settings related to the various access methods. Common settings you may want "
"to alter are HTTP proxy or caching settings."
183
msgstr ""
184 185
"VLC द्वारा प्रयोग गर्ने विविध पहुँच विधिसँग सम्बन्धित सेटिङ । तपाईँले एकान्तर गर्न चाहनु "
"भएको साझा सेटिङहरू HTTP प्रोक्सी वा क्यासिङ सेटिङ हुन् ।"
186

187 188 189 190
#: include/vlc_config_cat.h:103
#, fuzzy
msgid "Stream filters"
msgstr "सहायक तस्विर फिल्टर मोड्युल"
191

192 193
#: include/vlc_config_cat.h:105
#, fuzzy
194
msgid ""
195 196
"Stream filters are special modules that allow advanced operations on the "
"input side of VLC. Use with care..."
197
msgstr ""
198 199
"पहुँच फिल्टरहरू विशेष हुन्छन् जसले VLC को आगतमा उन्नत सञ्चालनलाई अनुमति दिन्छ । तपाईँलाई के "
"गर्दै छु भन्ने थाहाँ छैन भने तपाईँले यहाँ केहि छुन हुदैन ।"
200

201
#: include/vlc_config_cat.h:108
202
msgid "Demuxers"
203
msgstr "डेमुक्सर"
204

205
#: include/vlc_config_cat.h:109
206
msgid "Demuxers are used to separate audio and video streams."
207
msgstr "डेमुक्सरलाई अडियो र भिडियो प्रवाह विभाजन गर्न प्रयोग गरिन्छ ।"
208

209
#: include/vlc_config_cat.h:111
210
msgid "Video codecs"
211
msgstr "भिडियो कोडेक"
212

213
#: include/vlc_config_cat.h:112
214 215
#, fuzzy
msgid "Settings for the video, images or video+audio decoders and encoders."
216
msgstr "भिडियो मात्र असङ्केतक र सङ्केतकका लागि सेटिङ"
217

218
#: include/vlc_config_cat.h:114
219
msgid "Audio codecs"
220
msgstr "अडियो कोडेक"
221

222
#: include/vlc_config_cat.h:115
223
msgid "Settings for the audio-only decoders and encoders."
224
msgstr "अडियो मात्र असङ्केतक र सङ्केतकका लागि सेटिङ"
225

226
#: include/vlc_config_cat.h:117
227 228 229
#, fuzzy
msgid "Subtitles codecs"
msgstr "उपशीर्षक कोडेक"
230

231
#: include/vlc_config_cat.h:118
232 233 234
#, fuzzy
msgid "Settings for subtitles, teletext and CC decoders and encoders."
msgstr "भिडियो मात्र असङ्केतक र सङ्केतकका लागि सेटिङ"
235

236 237 238 239 240 241 242 243
#: include/vlc_config_cat.h:120
#, fuzzy
msgid "General Input"
msgstr "साधारण"

#: include/vlc_config_cat.h:121
#, fuzzy
msgid "General input settings. Use with care..."
244
msgstr "साधारण आगत सेटिङ । राम्रोसँग प्रयोग गर्नुहोस् ।"
245

246
#: include/vlc_config_cat.h:124 src/libvlc-module.c:1959
247
msgid "Stream output"
248
msgstr "प्रवाह निर्गत"
249

250 251
#: include/vlc_config_cat.h:126
#, fuzzy
252
msgid ""
253 254
"Stream output settings are used when acting as a streaming server or when "
"saving incoming streams.\n"
255 256 257 258
"Streams are first muxed and then sent through an \"access output\" module "
"that can either save the stream to a file, or stream it (UDP, HTTP, RTP/"
"RTSP).\n"
"Sout streams modules allow advanced stream processing (transcoding, "
259
"duplicating...)."
260
msgstr ""
261 262 263 264
"प्रवाह निर्गत भनेको VLC लाई प्रवाहित सर्भर वा आगमन प्रवाह बचत गर्न अनुमति दिने हो ।\n"
"प्रवाहहरूलाई पहिले मुक्स गरिन्छ र त्यसपछि \"पहुँच निर्गत\" मोड्युल हुदै पढाइन्छ जसलाई प्रवाह "
"फाइलमा बचत गरिन्छ वा त्यसलाई प्रवाह गर्न सकिन्छ ।(UDP, HTTP, RTP/RTSP)\n"
"साउट प्रवाह मोड्युलले उन्नत प्रक्रियालाई अनुमति दिन्छ (ट्रान्सकोडिङ, डुब्लिकेटिङ...)."
265

266
#: include/vlc_config_cat.h:134
267
msgid "General stream output settings"
268
msgstr "साधारण प्रवाह निर्गत सेटिङ"
269

270
#: include/vlc_config_cat.h:136
271
msgid "Muxers"
272
msgstr "मुक्सर"
273

274
#: include/vlc_config_cat.h:138
275
msgid ""
276 277 278
"Muxers create the encapsulation formats that are used to put all the "
"elementary streams (video, audio, ...) together. This setting allows you to "
"always force a specific muxer. You should probably not do that.\n"
279 280
"You can also set default parameters for each muxer."
msgstr ""
281 282 283 284
"मुक्सरले सबै तत्व प्रवाहलाई (भिडियो, अडियो, ...)कै स्थानमा राख्न प्रयोग गरिने "
"इनक्याप्सुलेसन ढाँचा सिर्जना गर्दछ । यो सेटिङले तपाईँलाई निर्दिष्ट मुक्सर बल गर्न अनुमति "
"दिन्छ । तपाईँले सम्भवत यसो गर्नु नपर्ला ।\n"
"तपाईँले प्रत्येक मुक्सरका लागि पूर्वनिर्धारित परिमिति सेट गर्न सक्नुहुन्छ ।"
285

286
#: include/vlc_config_cat.h:144
287
msgid "Access output"
288
msgstr "पहुँच निर्गत"
289

290
#: include/vlc_config_cat.h:146
291
msgid ""
292 293 294
"Access output modules control the ways the muxed streams are sent. This "
"setting allows you to always force a specific access output method. You "
"should probably not do that.\n"
295 296
"You can also set default parameters for each access output."
msgstr ""
297 298 299
"पहुँच निर्गत मोड्युलले मुक्स प्रवाहहरू पठाउने तरिका नियन्त्रण गर्दछ । यो सेटिङले तपाईँले "
"निर्दिष्ट पहुँच निर्गत विधि बल गर्न अनुमति दिन्छ । तपाईँले सम्भवत त्यसो गर्न नपर्ला ।\n"
"तपाईँले प्रत्यके पहँच निर्गतका लागि पूर्वनिर्धारित परिमिति सेट गर्न सक्नुहुन्छ ।"
300

301
#: include/vlc_config_cat.h:151
302
msgid "Packetizers"
303
msgstr "प्याकेटराइजर"
304

305
#: include/vlc_config_cat.h:153
306
msgid ""
307 308 309
"Packetizers are used to \"preprocess\" the elementary streams before muxing. "
"This setting allows you to always force a packetizer. You should probably "
"not do that.\n"
310 311
"You can also set default parameters for each packetizer."
msgstr ""
312 313 314
"प्याकेटराइजरहरू मुक्सिङ गर्नु पूर्व तत्व प्रवाह \"पूर्व प्रक्रिया\" गर्न प्रयोग गरिन्छ । यो "
"सेटिङले तपाईँलाई प्याकेटराइजर बल गर्न अनुमति दिन्छ । तपाईँले सम्भवत त्यसो गर्नु नपर्ला ।\n"
"तपाईँले प्रत्येक प्याकेटराइजरका लागि पूर्वनिर्धारित परिमिति सेट गर्न सक्नुहुन्छ ।"
315

316
#: include/vlc_config_cat.h:159
317
msgid "Sout stream"
318
msgstr "साउट प्रवाह"
319

320
#: include/vlc_config_cat.h:160
321 322 323 324
msgid ""
"Sout stream modules allow to build a sout processing chain. Please refer to "
"the Streaming Howto for more information. You can configure default options "
"for each sout stream module here."
325
msgstr ""
326 327 328
"साउट प्रवाह मोड्युले साउट प्रक्रिया श्रृङ्खला निर्माण गर्न अनुमति दिन्छ । कृपया विस्तृत "
"जानकारीका लागि प्रवाहमा सन्दर्भ गर्नुहोस् । तपाईँले यहाँ प्रत्येक प्रवाह मोड्युलका लागि "
"पूर्वनिर्धारित विकल्प कन्फिगर गर्न सक्नुहुन्छ ।"
329

330
#: include/vlc_config_cat.h:165 modules/services_discovery/sap.c:120
331
msgid "SAP"
332
msgstr "SAP"
333

334
#: include/vlc_config_cat.h:167
335 336 337
msgid ""
"SAP is a way to publically announce streams that are being sent using "
"multicast UDP or RTP."
338
msgstr ""
339 340
"मल्टिकास्ट UDP वा RTP प्रयोग गर्दै पठाइदै रहेको प्रवाहलाई सार्वजनिक रूपमा घोषणा गर्ने "
"विधि नै SAP हो ।"
341

342
#: include/vlc_config_cat.h:170
343
msgid "VOD"
344
msgstr "VOD"
345

346
#: include/vlc_config_cat.h:171
347
msgid "VLC's implementation of Video On Demand"
348
msgstr "माग भएको बेलामा भिडियोको VLC कार्यान्वयन"
349

350 351 352
#: include/vlc_config_cat.h:175 src/libvlc-module.c:2101
#: src/playlist/engine.c:131 modules/demux/playlist/playlist.c:69
#: modules/demux/playlist/playlist.c:70 modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:75
353 354 355 356
#: modules/gui/macosx/intf.m:608 modules/gui/qt4/components/controller.hpp:106
#: modules/gui/qt4/components/playlist/playlist.cpp:126
#: modules/gui/qt4/components/playlist/selector.cpp:259
#: modules/gui/qt4/dialogs/playlist.cpp:41
357
msgid "Playlist"
358
msgstr "बजाउने सूची"
359

360
#: include/vlc_config_cat.h:176
361
msgid ""
362 363
"Settings related to playlist behaviour (e.g. playback mode) and to modules "
"that automatically add items to the playlist (\"service discovery\" modules)."
364
msgstr ""
365 366
"बजाउने सूची व्यवहारसँग सम्बन्धित (उदाहरणका लागि प्लेब्याक मोड) र बजाउने सूचीमा वस्तु "
"स्वचालित रूपमा थप्ने मोड्युल सम्बन्धित सेटिङ (\"सेवा अनुसन्धान\" मोड्युल)"
367

368
#: include/vlc_config_cat.h:180
369
msgid "General playlist behaviour"
370
msgstr "साधारण बजाउने सूची व्यवहार"
371

372 373
#: include/vlc_config_cat.h:181 modules/gui/macosx/playlist.m:476
#: modules/gui/macosx/playlist.m:477
374
msgid "Services discovery"
375
msgstr "सेवा अनुसन्धान"
376

377
#: include/vlc_config_cat.h:182
378
msgid ""
379 380
"Services discovery modules are facilities that automatically add items to "
"playlist."
381
msgstr "सेवा अनुसन्धान मोड्युलमा वस्तु बजाउने सूचीमा स्वचालित रूपमा थप्ने सुविधा हुन्छ ।"
382

383
#: include/vlc_config_cat.h:186 src/libvlc-module.c:1906
384
msgid "Advanced"
385
msgstr "उन्नत"
386

387 388 389
#: include/vlc_config_cat.h:187
#, fuzzy
msgid "Advanced settings. Use with care..."
390
msgstr "उन्नत सेटिङ, राम्रोसँग प्रयोग गर्नुहोस्"
391

392
#: include/vlc_config_cat.h:189
393
msgid "CPU features"
394
msgstr "CPU सुविधा"
395

396 397
#: include/vlc_config_cat.h:190
#, fuzzy
398
msgid ""
399
"You can choose to disable some CPU accelerations here. Use with extreme care!"
400
msgstr ""
401 402
"तपाईँले यहाँ CPU गतिवर्धन अक्षम पार्न छनोट गर्न सक्नुहुन्छ । तपाईँले सम्भवत यि सेटिङ "
"परिवर्तन गर्नु नपर्ला ।"
403

404
#: include/vlc_config_cat.h:193
405
msgid "Advanced settings"
406
msgstr "उन्नत सेटिङ"
407

408 409
#: include/vlc_config_cat.h:198 modules/gui/macosx/open.m:180
#: modules/gui/macosx/open.m:459 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:259
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
410
#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.h:318
411
msgid "Network"
412
msgstr "सञ्जाल"
413

414
#: include/vlc_config_cat.h:199
415
msgid "These modules provide network functions to all other parts of VLC."
416
msgstr "ति मोड्युले VLC को सबै अन्य भागमा सञ्जाल प्रकार्य प्रदान गर्दछ ।"
417

418
#: include/vlc_config_cat.h:202
419
msgid "Chroma modules settings"
420
msgstr "क्रोमा मोड्युल सेटिङ"
421

422
#: include/vlc_config_cat.h:203
423
msgid "These settings affect chroma transformation modules."
424
msgstr "ति सेटिङले क्रोमा प्रसारण मोड्युललाई प्रभाव पार्दछ ।"
425

426
#: include/vlc_config_cat.h:205
427
msgid "Packetizer modules settings"
428
msgstr "प्याकेटाइजर मोड्युल सेटिङ"
429

430
#: include/vlc_config_cat.h:209
431
msgid "Encoders settings"
432
msgstr "सङ्केतक सेटिङ"
433

434
#: include/vlc_config_cat.h:211
435
msgid "These are general settings for video/audio/subtitles encoding modules."
436
msgstr "ति भिडियो/अडियो/उपशीर्षक सङ्केतन मोड्युलका लागि साधारण सेटिङ हुन् ।"
437

438
#: include/vlc_config_cat.h:214
439
msgid "Dialog providers settings"
440
msgstr "संवाद प्रदायक सेटिङ"
441

442
#: include/vlc_config_cat.h:216
443
msgid "Dialog providers can be configured here."
444
msgstr "संवाद प्रदायकलाई यहाँ कन्फिगर गर्न सकिन्छ ।"
445

446
#: include/vlc_config_cat.h:218
447
msgid "Subtitle demuxer settings"
448
msgstr "उपशीर्षक डुमुक्सर सेटिङ"
449

450
#: include/vlc_config_cat.h:220
451 452 453
msgid ""
"In this section you can force the behavior of the subtitle demuxer, for "
"example by setting the subtitles type or file name."
454
msgstr ""
455 456
"यो भागमा तपाईँले उपशीर्षक डुमुक्सरको व्यवहार बल गर्न सक्नुहुन्छ । उदाहरणका लागि उपशीर्षक "
"प्रकार वा फाइलनामको सेटिङ"
457

458
#: include/vlc_config_cat.h:227
459
msgid "No help available"
460
msgstr "मद्दत उपलब्ध छैन"
461

462
#: include/vlc_config_cat.h:228
463
msgid "There is no help available for these modules."
464
msgstr "ति मोड्युलका लागि मद्दत उपलब्ध छैन"
465

466
#: include/vlc_interface.h:126
467
#, fuzzy
468 469
msgid ""
"\n"
470
"Warning: if you can't access the GUI anymore, open a command-line window, go "
471
"to the directory where you installed VLC and run \"vlc -I qt\"\n"
472
msgstr ""
473 474 475
"\n"
"चेतावनी: यदि तपाईँले अब GUI मा पहुँच गर्न सक्नुभएन भने, आदेशरेखा सञ्झ्याल खोल्नुहोस् र तपाईँले "
"VLC स्थापना गर्नु भएको र \"vlc -I wx\" चलाउनु भएको डाइरेक्टरीमा जानुहोस् ।\n"
476

477
#: include/vlc_intf_strings.h:46
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
478
msgid "Quick &Open File..."
479
msgstr "फाइल छिटो खोल्नुहोस्..."
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
480

481
#: include/vlc_intf_strings.h:47
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
482 483 484 485
#, fuzzy
msgid "&Advanced Open..."
msgstr "सेटिङ्ग्स..."

486 487 488 489 490 491 492 493
#: include/vlc_intf_strings.h:48
msgid "Open D&irectory..."
msgstr "डाइरेक्टरी खोल्नुहोस्..."

#: include/vlc_intf_strings.h:49
#, fuzzy
msgid "Open &Folder..."
msgstr "फाइल खोल्नुहोस्..."
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
494

495
#: include/vlc_intf_strings.h:50
496
msgid "Select one or more files to open"
Animesh Swar's avatar
Animesh Swar committed
497
msgstr "एउटा या धेरै फाइल खोल्नुहोस् "
498

499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509
#: include/vlc_intf_strings.h:51
#, fuzzy
msgid "Select Directory"
msgstr "डाइरेक्टरी चयन गर्नुहोस्"

#: include/vlc_intf_strings.h:51
#, fuzzy
msgid "Select Folder"
msgstr "फाइल चयन गर्नुहोस्"

#: include/vlc_intf_strings.h:55
510
#, fuzzy
511
msgid "Media &Information"
512
msgstr "मेटा सूचना"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
513

514
#: include/vlc_intf_strings.h:56
515
#, fuzzy
516
msgid "&Codec Information"
517 518
msgstr "बढि जानकारी"

519
#: include/vlc_intf_strings.h:57
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
520
#, fuzzy
521 522
msgid "&Messages"
msgstr "सन्देश"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
523

524
#: include/vlc_intf_strings.h:58
525
#, fuzzy
526
msgid "Jump to Specific &Time"
527
msgstr "शीर्षकमा जानुहोस्"
528

529
#: include/vlc_intf_strings.h:59 modules/gui/qt4/menus.cpp:664
530
#, fuzzy
531
msgid "&Bookmarks"
532 533
msgstr "पुस्तकचिनो"

534
#: include/vlc_intf_strings.h:60
535
#, fuzzy
536
msgid "&VLM Configuration"
537 538
msgstr "कन्फिगरेसन लोड गर्नुहोस्"

539
#: include/vlc_intf_strings.h:62
540
#, fuzzy
541 542
msgid "&About"
msgstr "बारेमा"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
543

544 545 546 547 548 549 550
#: include/vlc_intf_strings.h:65 modules/control/rc.c:72
#: modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:69
#: modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:173 modules/gui/macosx/intf.m:601
#: modules/gui/macosx/intf.m:646 modules/gui/macosx/intf.m:736
#: modules/gui/macosx/intf.m:743 modules/gui/macosx/intf.m:2006
#: modules/gui/macosx/intf.m:2007 modules/gui/macosx/intf.m:2008
#: modules/gui/macosx/intf.m:2009 modules/gui/macosx/playlist.m:464
551
#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:104 modules/gui/qt4/menus.cpp:790
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
552
#: modules/gui/qt4/ui/open.h:256
553
msgid "Play"
554
msgstr "बजाउनुहोस्"
555

556
#: include/vlc_intf_strings.h:66
557 558 559
#, fuzzy
msgid "Fetch Information"
msgstr "सूचना"
560

561 562 563 564
#: include/vlc_intf_strings.h:67
#, fuzzy
msgid "Remove Selected"
msgstr "फाइल चयन गरिएको छैन"
565

566
#: include/vlc_intf_strings.h:68
567
msgid "Information..."
Animesh Swar's avatar
Animesh Swar committed
568
msgstr "सूचना "
569

570
#: include/vlc_intf_strings.h:69
571
msgid "Sort"
Animesh Swar's avatar
Animesh Swar committed
572
msgstr "क्रम मा मिलौनुहोस् "
573

574 575 576 577
#: include/vlc_intf_strings.h:70
#, fuzzy
msgid "Create Directory..."
msgstr "खोलौ &निर्देशिक... "
578

579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593
#: include/vlc_intf_strings.h:71
#, fuzzy
msgid "Create Folder..."
msgstr "फाइल खोल्नुहोस्..."

#: include/vlc_intf_strings.h:72
#, fuzzy
msgid "Show Containing Directory..."
msgstr "डाइरेक्टरी चयन गर्नुहोस्"

#: include/vlc_intf_strings.h:73
msgid "Show Containing Folder..."
msgstr ""

#: include/vlc_intf_strings.h:74
594
msgid "Stream..."
Animesh Swar's avatar
Animesh Swar committed
595
msgstr "स्रोत..."
596

597
#: include/vlc_intf_strings.h:75
598
msgid "Save..."
Animesh Swar's avatar
Animesh Swar committed
599
msgstr "बाचात गर्नुहोस् "
600

601 602 603 604
#: include/vlc_intf_strings.h:80 modules/gui/macosx/controls.m:297
#: modules/gui/macosx/controls.m:367 modules/gui/macosx/controls.m:1052
#: modules/gui/macosx/intf.m:655
msgid "Repeat All"
605
msgstr "सबै दोहर्याउनुहोस्"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
606

607 608 609 610 611
#: include/vlc_intf_strings.h:81 modules/gui/macosx/controls.m:281
#: modules/gui/macosx/controls.m:339 modules/gui/macosx/controls.m:1045
#: modules/gui/macosx/intf.m:654
msgid "Repeat One"
msgstr "दोहर्याउने सुरु गर्नुहोस्"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
612

613 614 615
#: include/vlc_intf_strings.h:82
#, fuzzy
msgid "No Repeat"
Animesh Swar's avatar
Animesh Swar committed
616
msgstr "न दोर्हौनुहोस् "
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
617

618 619 620 621
#: include/vlc_intf_strings.h:84 src/libvlc-module.c:1459
#: modules/gui/macosx/controls.m:1038 modules/gui/macosx/intf.m:653
#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:108
#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:119
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
622
msgid "Random"
623
msgstr "अनियमित"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
624

625
#: include/vlc_intf_strings.h:85 modules/gui/macosx/controls.m:219
Felix Paul Kühne's avatar
Felix Paul Kühne committed
626
#, fuzzy
627
msgid "Random Off"
Felix Paul Kühne's avatar
Felix Paul Kühne committed
628
msgstr "अनियमित अन्त्य गर्नुहोस्"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
629

630 631 632
#: include/vlc_intf_strings.h:87
msgid "Add to Playlist"
msgstr "बजाउने सूचीमा थप्नुहोस्"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
633

634 635 636
#: include/vlc_intf_strings.h:88
#, fuzzy
msgid "Add to Media Library"
Animesh Swar's avatar
Animesh Swar committed
637
msgstr "मिडिया को पुस्तकालय म जोधौ "
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
638

639 640 641
#: include/vlc_intf_strings.h:90
#, fuzzy
msgid "Add File..."
Animesh Swar's avatar
Animesh Swar committed
642
msgstr "फाइल थुप्नुहोस्..."
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
643

644
#: include/vlc_intf_strings.h:91
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
645
#, fuzzy
646
msgid "Advanced Open..."
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
647 648
msgstr "सेटिङ्ग्स..."

649 650 651 652 653 654 655 656 657
#: include/vlc_intf_strings.h:92
#, fuzzy
msgid "Add Directory..."
msgstr "डाइरेक्टरी थप्नुहोस्..."

#: include/vlc_intf_strings.h:93
#, fuzzy
msgid "Add Folder..."
msgstr "फाइल थुप्नुहोस्..."
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
658

659
#: include/vlc_intf_strings.h:95
660
#, fuzzy
661
msgid "Save Playlist to &File..."
662
msgstr "बजाउने सूची बचत गर्नुहोस्..."
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
663

664
#: include/vlc_intf_strings.h:96
665
#, fuzzy
666 667
msgid "Open Play&list..."
msgstr "बजाउने सूची खोल्नुहोस्..."
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
668

669 670
#: include/vlc_intf_strings.h:98
#: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:1185
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
671
msgid "Search"
672
msgstr "खोजी गर्नुहोस्"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
673

674
#: include/vlc_intf_strings.h:99
675 676 677
#, fuzzy
msgid "Search Filter"
msgstr "फाइल चयन गर्नुहोस्"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
678

679
#: include/vlc_intf_strings.h:101
680
#, fuzzy
681 682
msgid "&Services Discovery"
msgstr "सेवा आविष्कार"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
683

684
#: include/vlc_intf_strings.h:105
685 686 687
msgid ""
"Some options are available but hidden. Check \"Advanced options\" to see "
"them."
688
msgstr ""
689
"केहि विकल्पहरू उपलब्ध छन् तर लुकाइएका छन् । तिनिहरूलाई हेर्न \"उन्नत विकल्प\" चेक गर्नुहोस् ।"
690

691
#: include/vlc_intf_strings.h:110 modules/gui/macosx/extended.m:78
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
692
msgid "Image clone"
693
msgstr "छवि क्लोन"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
694

695
#: include/vlc_intf_strings.h:111
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
696
msgid "Clone the image"
Animesh Swar's avatar
Animesh Swar committed
697
msgstr "छवी छाप्नुहोस् "
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
698

699
#: include/vlc_intf_strings.h:113
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
700
msgid "Magnification"
Animesh Swar's avatar
Animesh Swar committed
701
msgstr "बढाउनुहोस् "
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
702

703
#: include/vlc_intf_strings.h:114
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
704 705 706
msgid ""
"Magnify a part of the video. You can select which part of the image should "
"be magnified."
Animesh Swar's avatar
Animesh Swar committed
707
msgstr "द्रिश्य को कुन भाग बढाउने हो चुन्नु होस्। "
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
708

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
709
#: include/vlc_intf_strings.h:117 modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1141
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
710
msgid "Waves"
Animesh Swar's avatar
Animesh Swar committed
711
msgstr "लहर "
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
712

713
#: include/vlc_intf_strings.h:118
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
714
msgid "\"Waves\" video distortion effect"
Animesh Swar's avatar
Animesh Swar committed
715
msgstr "\"लहर\" विरूपण प्रभाव"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
716

717
#: include/vlc_intf_strings.h:120
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
718
msgid "\"Water surface\" video distortion effect"
Animesh Swar's avatar
Animesh Swar committed
719
msgstr "\"जल सतह \" द्रिश्य विरूपण प्रभाव"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
720

721
#: include/vlc_intf_strings.h:122
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
722
msgid "Image colors inversion"
Animesh Swar's avatar
Animesh Swar committed
723
msgstr "उल्तो छवी रङ  "
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
724

725
#: include/vlc_intf_strings.h:124
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
726
msgid "Split the image to make an image wall"
Animesh Swar's avatar
Animesh Swar committed
727
msgstr "विभाजित छवी को एउटा छवी वित्ता बनाउनुहोस् "
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
728

729
#: include/vlc_intf_strings.h:126
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
730 731 732 733
msgid ""
"Create a \"puzzle game\" with the video.\n"
"The video gets split in parts that you must sort."
msgstr ""
Animesh Swar's avatar
Animesh Swar committed
734 735
"एउटा खेल पहिला बनाउ द्रिश्य को साथ \n"
" द्रिश्यहरु केही भाग मा हुन्छ जुन हाम्ले मिलाउनुपर्ने हुन्छ "
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
736

737
#: include/vlc_intf_strings.h:129
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
738 739 740 741 742
msgid ""
"\"Edge detection\" video distortion effect.\n"
"Try changing the various settings for different effects"
msgstr ""

743
#: include/vlc_intf_strings.h:132
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
744 745 746 747 748 749
msgid ""
"\"Color detection\" effect. The whole image will be turned to black and "
"white, except the parts that are of the color that you select in the "
"settings."
msgstr ""

750
#: include/vlc_intf_strings.h:136
Felix Paul Kühne's avatar
Felix Paul Kühne committed
751 752
msgid ""
"<html><head><meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; "
Rafaël Carré's avatar
Rafaël Carré committed
753
"charset=utf-8\" /></head><body><h2>Welcome to VLC media player Help</"
Felix Paul Kühne's avatar
Felix Paul Kühne committed
754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767
"h2><h3>Documentation</h3><p>You can find VLC documentation on VideoLAN's <a "
"href=\"http://wiki.videolan.org\">wiki</a> website.</p><p>If you are a "
"newcomer to VLC media player, please read the<br><a href=\"http://wiki."
"videolan.org/Documentation:VLC_for_dummies\"><em>Introduction to VLC media "
"player</em></a>.</p><p>You will find some information on how to use the "
"player in the <br>\"<a href=\"http://wiki.videolan.org/Documentation:"
"Play_HowTo\"><em>How to play files with VLC media player</em></a>\" document."
"</p><p>For all the saving, converting, transcoding, encoding, muxing and "
"streaming tasks, you should find useful information in the <a href=\"http://"
"wiki.videolan.org/Documentation:Streaming_HowTo\">Streaming Documentation</"
"a>.</p><p>If you are unsure about terminology, please consult the <a href="
"\"http://wiki.videolan.org/Knowledge_Base\">knowledge base</a>.</p><p>To "
"understand the main keyboard shortcuts, read the <a href=\"http://wiki."
"videolan.org/Hotkeys\">shortcuts</a> page.</p><h3>Help</h3><p>Before asking "
768 769 770 771 772 773 774 775 776
"any question, please refer yourself to the <a href=\"http://www.videolan.org/"
"support/faq.html\">FAQ</a>.</p><p>You might then get (and give) help on the "
"<a href=\"http://forum.videolan.org\">Forums</a>, the <a href=\"http://www."
"videolan.org/vlc/lists.html\">mailing-lists</a> or our IRC channel "
"(<em>#videolan</em> on irc.freenode.net).</p><h3>Contribute to the project</"
"h3><p>You can help the VideoLAN project giving some of your time to help the "
"community, to design skins, to translate the documentation, to test and to "
"code. You can also give funds and material to help us. And of course, you "
"can <b>promote</b> VLC media player.</p></body></html>"
Felix Paul Kühne's avatar
Felix Paul Kühne committed
777
msgstr ""
778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804
"<html><head><meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; "
"charset=utf-8\" /></head><body><h2>VLC मिडिया पेलयर मददमा तपाईंलाई स्वागत छ।</"
"h2><h3>दस्तावेज़ीकरण</h3><p>तपाईं VLC को दस्तावेज़ीकरण VideoLAN's <a href=\"http://"
"wiki.videolan.org\">विकी</a>वेबसाईट।</p><p>यदि तपाईं VLC मीडिया प्लेयर मा "
"नवागंतुक , हुनुहुन्छ भने कृपया यो पढ्नुहोस्<br><a href=\"http://wiki.videolan.org/"
"Documentation:VLC_for_dummies\"><em>VLC मिडिया पेलएर को परिचय</em></a></"
"p><p>यो पेलएर कसरु चलाऊने भन्ने जानकारी तपाईं<br>\"<a href=\"http://wiki.videolan."
"org/Documentation:Play_HowTo\"><em>पेलएर मा फाइल कसरी खोल्ने</em></a>\"दस्तावेज़।</"
"p><p>बाचाउने, परिवर्तन, त्रन्स्कोदिङ, कूटबन्धन, मिश्रण अनी स्त्रेअंिङ कार्य को लागि तपाईंले "
"उपयोगी जानकारी यता पाउन सक्नुहुनेछ<a href=\"http://wiki.videolan.org/"
"Documentation:Streaming_HowTo\">स्त्रेअंिङ दस्तावेज़ीकरण</a></p><p>यदी तपाईं कुनै "
"शब्दवली को बारेमा अनिश्चित हुनुहुन्छ भने, कृपया सलाह को लागि<a href=\"http://wiki."
"videolan.org/Knowledge_Base\">ज्ञान भन्दार </a></p><p>केय्बोर्ड को मुख्य शॉर्टकट "
"सम्झना को लागि, यो पढ्नुस्<a href=\"http://wiki.videolan.org/Hotkeys\">शॉर्टकट</"
"a> पाना।</p><h3>सहायता</h3><p>कुनै पनि प्रश्न गर्नु भन्दा अगाडि, कृपया आँफै ले एस्मा "
"उल्लेख गर्नुहोस् <a href=\"http://www.videolan.org/support/faq.html\">सामान्य प्रश्न "
"हरु </a></p><p>तपाईं मद्दद पाउन (अनी दिन ) यता दिन सक्नु हुनेछ <a href=\"http://"
"forum.videolan.org\">फोरुम</a>, यो <a href=\"http://www.videolan.org/vlc/"
"lists.html\">मैलिङ सुची </a>य हाम्रो IRC च्यानल (<em>#videolan</em> on irc."
"freenode.net)। </p><h3>यो पारीयोजना मा योउदान दिन को लागि </h3><p>तपाईं "
"परियोजना समुदाय मा मदद गर्न को लागि, खाल डिजाईन गर्न को लागि, यो दस्तावेज़ को "
"अनुवाद गर्न को लागि, र परीक्षण गर्न को लागि, कोदे को लागि आफ्नो समय दिन मदद गर्न "
"सक्न्हुने छ। तपाईं हामीलाई चन्दा य सामाग्री दिएर पनि हामीलाई मदद गर्न सक्नुहुनेछ। अनी "
"साची तपाईं हामीलाई <b>बढ़ावा</b>VLC मिडिया पेलएर। </p></body></html>"

#: src/audio_output/filters.c:166 src/audio_output/filters.c:213
#: src/audio_output/filters.c:236
805
msgid "Audio filtering failed"
Animesh Swar's avatar
Animesh Swar committed
806
msgstr "अडियो छान्न असफल "
807

808 809
#: src/audio_output/filters.c:167 src/audio_output/filters.c:214
#: src/audio_output/filters.c:237
810 811
#, c-format
msgid "The maximum number of filters (%d) was reached."
Animesh Swar's avatar
Animesh Swar committed
812
msgstr "छान्ने को अधिक्तम संख्या (%d) मा पुगिसकेको थियो "
813

814 815 816
#: src/audio_output/input.c:110 src/audio_output/input.c:156
#: src/input/es_out.c:931 src/libvlc-module.c:653
#: src/video_output/video_output.c:1687 modules/video_filter/postproc.c:230
817
msgid "Disable"
818
msgstr "अक्षम पार्नुहोस्"
819

820
#: src/audio_output/input.c:112 modules/visualization/visual/visual.c:129
821
msgid "Spectrometer"
822
msgstr "स्पेकट्रोमिटर"
823

824
#: src/audio_output/input.c:114
825
msgid "Scope"
826
msgstr "क्षेत्र"