SHA512SUMS 155 Bytes
Newer Older
1
c76d9c9dfb2b831177848b0df7e41d05d1587d28af5322ab0518c9200cdcb1470413940a414036559e7bbed3e24d2e89340f7f06026697f65492c00761cc6385  libgcrypt-1.7.10.tar.bz2