ne.po 1.14 MB
Newer Older
Animesh Swar's avatar
Animesh Swar committed
1 2
msgid ""
msgstr ""
3
"Project-Id-Version: vlc\n"
4
"Report-Msgid-Bugs-To: vlc-devel@videolan.org\n"
5
"POT-Creation-Date: 2011-10-09 17:15+0100\n"
Animesh Swar's avatar
Animesh Swar committed
6 7 8
"PO-Revision-Date: \n"
"Last-Translator: Animesh Swar <animesh_swar@hotmail.co.uk>\n"
"Language-Team: \n"
9
"Language: ne\n"
10
"MIME-Version: 1.0\n"
11
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
12 13
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

14
#: include/vlc_common.h:1006
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
msgid ""
"This program comes with NO WARRANTY, to the extent permitted by law.\n"
"You may redistribute it under the terms of the GNU General Public License;\n"
"see the file named COPYING for details.\n"
"Written by the VideoLAN team; see the AUTHORS file.\n"
msgstr ""
"यो कार्यक्रम कानुनद्वारा विस्तार आज्ञापत्रसँग, कुनै वारेन्टिबिना नै आउछ । \n"
"तपाईँले GNU साधारण सार्वजनिक इजाजतपत्रको शर्तमा रहेर यसलाई पुन: वितरण गर्न सक्नुहुन्छ;\n"
"विस्तारका लागि COPYING नाम गरेको फाइल हेर्नुहोस् ।\n"
"VideoLAN समूहद्वारा लेखिएको; लेखक फाइल हेर्नुहोस् ।\n"

26
#: include/vlc_config_cat.h:32 modules/audio_output/alsa.c:825
27
msgid "VLC preferences"
28
msgstr "VLC प्राथमिकता"
29

30
#: include/vlc_config_cat.h:34
31
msgid "Select \"Advanced Options\" to see all options."
32
msgstr "सबै विकल्प हेर्नका लागि \"उन्नत विकल्प\" चयन गर्नुहोस् ।"
33

34 35 36
#: include/vlc_config_cat.h:37 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:169
#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:86
#: modules/gui/qt4/menus.cpp:1038
37
msgid "Interface"
38
msgstr "इन्टरफेस"
39

40
#: include/vlc_config_cat.h:38
41
msgid "Settings for VLC's interfaces"
42
msgstr "VLC को इन्टरफेसका लागि सेटिङ"
43

44 45
#: include/vlc_config_cat.h:40
msgid "Main interfaces settings"
Animesh Swar's avatar
Animesh Swar committed
46
msgstr "मुख्य इन्टरफेस सेटिङ"
47

48
#: include/vlc_config_cat.h:42
49
msgid "Main interfaces"
50
msgstr "मुख्य इन्टरफेस"
51

52
#: include/vlc_config_cat.h:43
53
msgid "Settings for the main interface"
54
msgstr "मुख्य इन्टरफेसका लागि सेटिङ"
55

56
#: include/vlc_config_cat.h:45 src/libvlc-module.c:192
57
msgid "Control interfaces"
58
msgstr "नियन्त्रण इन्टरफेस"
59

60
#: include/vlc_config_cat.h:46
61
msgid "Settings for VLC's control interfaces"
62
msgstr "VLC को नियन्त्रण इन्टरफेसका लागि सेटिङ"
63

64
#: include/vlc_config_cat.h:48 include/vlc_config_cat.h:49
65
#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:189
66
msgid "Hotkeys settings"
67
msgstr "हटकुञ्जी सेटिङ"
68

69 70 71 72 73 74 75 76 77 78
#: include/vlc_config_cat.h:52 src/input/es_out.c:2894 src/input/es_out.c:2935
#: src/libvlc-module.c:1580 modules/access/imem.c:64
#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:282 modules/gui/macosx/output.m:170
#: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:116 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:173
#: modules/gui/macosx/wizard.m:382
#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:516
#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:88
#: modules/services_discovery/mediadirs.c:77 modules/stream_out/es.c:93
#: modules/stream_out/transcode/transcode.c:191
#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:494
79
msgid "Audio"
80
msgstr "अडियो"
81

82
#: include/vlc_config_cat.h:53
83
msgid "Audio settings"
84
msgstr "अडियो सेटिङ"
85

86
#: include/vlc_config_cat.h:55
87
msgid "General audio settings"
88
msgstr "साधारण अडियो सेटिङ"
89

90
#: include/vlc_config_cat.h:57 include/vlc_config_cat.h:79
91
msgid "Filters"
92
msgstr "फिल्टर"
93

94 95 96
#: include/vlc_config_cat.h:58
#, fuzzy
msgid "Audio filters are used to process the audio stream."
97
msgstr "अडियो प्रवाह पश्चातको प्रक्रियामा अडियो फिल्टर प्रयोग गरिन्छ ।"
98

99 100
#: include/vlc_config_cat.h:60 src/audio_output/common.c:82
#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:292 modules/gui/macosx/MainMenu.m:293
101
msgid "Visualizations"
102
msgstr "भिज्युलाइजेसन"
103

104
#: include/vlc_config_cat.h:61 src/audio_output/common.c:146
105
msgid "Audio visualizations"
106
msgstr "अडियो भिज्युलाइजेसन"
107

108
#: include/vlc_config_cat.h:63 include/vlc_config_cat.h:75
109
msgid "Output modules"
110
msgstr "निर्गत मोड्युल"
111

112 113 114
#: include/vlc_config_cat.h:64
#, fuzzy
msgid "General settings for audio output modules."
115
msgstr "अडियो निर्गत मोड्युका लागि ति साधारण सेटिङ हुन्"
116

117 118 119
#: include/vlc_config_cat.h:66 src/libvlc-module.c:2093
#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:71
#: modules/stream_out/transcode/transcode.c:223
120
msgid "Miscellaneous"
121
msgstr "विविध"
122

123
#: include/vlc_config_cat.h:67
124
msgid "Miscellaneous audio settings and modules."
125
msgstr "विविध अडियो सेटिङ र मोड्युल"
126

127 128 129 130 131 132 133 134 135 136
#: include/vlc_config_cat.h:70 src/input/es_out.c:2897 src/input/es_out.c:2982
#: src/libvlc-module.c:1631 modules/access/imem.c:64
#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:295 modules/gui/macosx/output.m:160
#: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:106 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:177
#: modules/gui/macosx/wizard.m:383
#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:517
#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:90
#: modules/services_discovery/mediadirs.c:70 modules/stream_out/es.c:101
#: modules/stream_out/transcode/transcode.c:161
#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:476 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:317
137
msgid "Video"
138
msgstr "भिडियो"
139

140
#: include/vlc_config_cat.h:71
141
msgid "Video settings"
142
msgstr "भिडियो सेटिङ"
143

144
#: include/vlc_config_cat.h:73
145
msgid "General video settings"
146
msgstr "साधारण भिडियो सेटिङ"
147

148
#: include/vlc_config_cat.h:77
149
msgid "Choose your preferred video output and configure it here."
150
msgstr "तपाईँले रूचाउनु भएको भिडियो निर्गत छनोट गर्नुहोस् र यसलाई यहाँ कन्फिगर गर्नुहोस् ।"
151

152 153 154
#: include/vlc_config_cat.h:81
#, fuzzy
msgid "Video filters are used to process the video stream."
155
msgstr "भिडियो प्रवाह पश्चात प्रक्रिया भिडियो फिल्टर प्रयोग गरिन्छ ।"
156

157
#: include/vlc_config_cat.h:83
158
msgid "Subtitles/OSD"
159
msgstr "उपशीर्षक/OSD"
160

161 162
#: include/vlc_config_cat.h:84
#, fuzzy
163
msgid ""
164
"Settings related to On-Screen-Display, subtitles and \"overlay subpictures\""
165
msgstr "स्क्रिन-प्रर्दशन, उपशीर्षक र \"ओभरले सहायक तस्विर\" सँग सम्बन्धित विविध सेटिङ"
166

167
#: include/vlc_config_cat.h:93
168
msgid "Input / Codecs"
169
msgstr "आगत / कोडेक"
170

171 172 173 174
#: include/vlc_config_cat.h:94
#, fuzzy
msgid "Settings for input, demultiplexing, decoding and encoding"
msgstr "भिडियो मात्र असङ्केतक र सङ्केतकका लागि सेटिङ"
175

176
#: include/vlc_config_cat.h:97
177
msgid "Access modules"
178
msgstr "पहुँच मोड्युल"
179

180 181
#: include/vlc_config_cat.h:99
#, fuzzy
182
msgid ""
183 184
"Settings related to the various access methods. Common settings you may want "
"to alter are HTTP proxy or caching settings."
185
msgstr ""
186 187
"VLC द्वारा प्रयोग गर्ने विविध पहुँच विधिसँग सम्बन्धित सेटिङ । तपाईँले एकान्तर गर्न चाहनु "
"भएको साझा सेटिङहरू HTTP प्रोक्सी वा क्यासिङ सेटिङ हुन् ।"
188

189 190 191 192
#: include/vlc_config_cat.h:103
#, fuzzy
msgid "Stream filters"
msgstr "सहायक तस्विर फिल्टर मोड्युल"
193

194 195
#: include/vlc_config_cat.h:105
#, fuzzy
196
msgid ""
197 198
"Stream filters are special modules that allow advanced operations on the "
"input side of VLC. Use with care..."
199
msgstr ""
200 201
"पहुँच फिल्टरहरू विशेष हुन्छन् जसले VLC को आगतमा उन्नत सञ्चालनलाई अनुमति दिन्छ । तपाईँलाई के "
"गर्दै छु भन्ने थाहाँ छैन भने तपाईँले यहाँ केहि छुन हुदैन ।"
202

203
#: include/vlc_config_cat.h:108
204
msgid "Demuxers"
205
msgstr "डेमुक्सर"
206

207
#: include/vlc_config_cat.h:109
208
msgid "Demuxers are used to separate audio and video streams."
209
msgstr "डेमुक्सरलाई अडियो र भिडियो प्रवाह विभाजन गर्न प्रयोग गरिन्छ ।"
210

211
#: include/vlc_config_cat.h:111
212
msgid "Video codecs"
213
msgstr "भिडियो कोडेक"
214

215
#: include/vlc_config_cat.h:112
216 217
#, fuzzy
msgid "Settings for the video, images or video+audio decoders and encoders."
218
msgstr "भिडियो मात्र असङ्केतक र सङ्केतकका लागि सेटिङ"
219

220
#: include/vlc_config_cat.h:114
221
msgid "Audio codecs"
222
msgstr "अडियो कोडेक"
223

224
#: include/vlc_config_cat.h:115
225
msgid "Settings for the audio-only decoders and encoders."
226
msgstr "अडियो मात्र असङ्केतक र सङ्केतकका लागि सेटिङ"
227

228
#: include/vlc_config_cat.h:117
229 230 231
#, fuzzy
msgid "Subtitles codecs"
msgstr "उपशीर्षक कोडेक"
232

233
#: include/vlc_config_cat.h:118
234 235 236
#, fuzzy
msgid "Settings for subtitles, teletext and CC decoders and encoders."
msgstr "भिडियो मात्र असङ्केतक र सङ्केतकका लागि सेटिङ"
237

238 239 240 241 242 243 244 245
#: include/vlc_config_cat.h:120
#, fuzzy
msgid "General Input"
msgstr "साधारण"

#: include/vlc_config_cat.h:121
#, fuzzy
msgid "General input settings. Use with care..."
246
msgstr "साधारण आगत सेटिङ । राम्रोसँग प्रयोग गर्नुहोस् ।"
247

248
#: include/vlc_config_cat.h:124 src/libvlc-module.c:2025
249
msgid "Stream output"
250
msgstr "प्रवाह निर्गत"
251

252 253
#: include/vlc_config_cat.h:126
#, fuzzy
254
msgid ""
255 256
"Stream output settings are used when acting as a streaming server or when "
"saving incoming streams.\n"
257 258 259 260
"Streams are first muxed and then sent through an \"access output\" module "
"that can either save the stream to a file, or stream it (UDP, HTTP, RTP/"
"RTSP).\n"
"Sout streams modules allow advanced stream processing (transcoding, "
261
"duplicating...)."
262
msgstr ""
263 264 265 266
"प्रवाह निर्गत भनेको VLC लाई प्रवाहित सर्भर वा आगमन प्रवाह बचत गर्न अनुमति दिने हो ।\n"
"प्रवाहहरूलाई पहिले मुक्स गरिन्छ र त्यसपछि \"पहुँच निर्गत\" मोड्युल हुदै पढाइन्छ जसलाई प्रवाह "
"फाइलमा बचत गरिन्छ वा त्यसलाई प्रवाह गर्न सकिन्छ ।(UDP, HTTP, RTP/RTSP)\n"
"साउट प्रवाह मोड्युलले उन्नत प्रक्रियालाई अनुमति दिन्छ (ट्रान्सकोडिङ, डुब्लिकेटिङ...)."
267

268
#: include/vlc_config_cat.h:134
269
msgid "General stream output settings"
270
msgstr "साधारण प्रवाह निर्गत सेटिङ"
271

272
#: include/vlc_config_cat.h:136
273
msgid "Muxers"
274
msgstr "मुक्सर"
275

276
#: include/vlc_config_cat.h:138
277
msgid ""
278 279 280
"Muxers create the encapsulation formats that are used to put all the "
"elementary streams (video, audio, ...) together. This setting allows you to "
"always force a specific muxer. You should probably not do that.\n"
281 282
"You can also set default parameters for each muxer."
msgstr ""
283 284 285 286
"मुक्सरले सबै तत्व प्रवाहलाई (भिडियो, अडियो, ...)कै स्थानमा राख्न प्रयोग गरिने "
"इनक्याप्सुलेसन ढाँचा सिर्जना गर्दछ । यो सेटिङले तपाईँलाई निर्दिष्ट मुक्सर बल गर्न अनुमति "
"दिन्छ । तपाईँले सम्भवत यसो गर्नु नपर्ला ।\n"
"तपाईँले प्रत्येक मुक्सरका लागि पूर्वनिर्धारित परिमिति सेट गर्न सक्नुहुन्छ ।"
287

288
#: include/vlc_config_cat.h:144
289
msgid "Access output"
290
msgstr "पहुँच निर्गत"
291

292
#: include/vlc_config_cat.h:146
293
msgid ""
294 295 296
"Access output modules control the ways the muxed streams are sent. This "
"setting allows you to always force a specific access output method. You "
"should probably not do that.\n"
297 298
"You can also set default parameters for each access output."
msgstr ""
299 300 301
"पहुँच निर्गत मोड्युलले मुक्स प्रवाहहरू पठाउने तरिका नियन्त्रण गर्दछ । यो सेटिङले तपाईँले "
"निर्दिष्ट पहुँच निर्गत विधि बल गर्न अनुमति दिन्छ । तपाईँले सम्भवत त्यसो गर्न नपर्ला ।\n"
"तपाईँले प्रत्यके पहँच निर्गतका लागि पूर्वनिर्धारित परिमिति सेट गर्न सक्नुहुन्छ ।"
302

303
#: include/vlc_config_cat.h:151
304
msgid "Packetizers"
305
msgstr "प्याकेटराइजर"
306

307
#: include/vlc_config_cat.h:153
308
msgid ""
309 310 311
"Packetizers are used to \"preprocess\" the elementary streams before muxing. "
"This setting allows you to always force a packetizer. You should probably "
"not do that.\n"
312 313
"You can also set default parameters for each packetizer."
msgstr ""
314 315 316
"प्याकेटराइजरहरू मुक्सिङ गर्नु पूर्व तत्व प्रवाह \"पूर्व प्रक्रिया\" गर्न प्रयोग गरिन्छ । यो "
"सेटिङले तपाईँलाई प्याकेटराइजर बल गर्न अनुमति दिन्छ । तपाईँले सम्भवत त्यसो गर्नु नपर्ला ।\n"
"तपाईँले प्रत्येक प्याकेटराइजरका लागि पूर्वनिर्धारित परिमिति सेट गर्न सक्नुहुन्छ ।"
317

318
#: include/vlc_config_cat.h:159
319
msgid "Sout stream"
320
msgstr "साउट प्रवाह"
321

322
#: include/vlc_config_cat.h:160
323 324 325 326
msgid ""
"Sout stream modules allow to build a sout processing chain. Please refer to "
"the Streaming Howto for more information. You can configure default options "
"for each sout stream module here."
327
msgstr ""
328 329 330
"साउट प्रवाह मोड्युले साउट प्रक्रिया श्रृङ्खला निर्माण गर्न अनुमति दिन्छ । कृपया विस्तृत "
"जानकारीका लागि प्रवाहमा सन्दर्भ गर्नुहोस् । तपाईँले यहाँ प्रत्येक प्रवाह मोड्युलका लागि "
"पूर्वनिर्धारित विकल्प कन्फिगर गर्न सक्नुहुन्छ ।"
331

332
#: include/vlc_config_cat.h:165 modules/services_discovery/sap.c:106
333
msgid "SAP"
334
msgstr "SAP"
335

336
#: include/vlc_config_cat.h:167
337 338 339
msgid ""
"SAP is a way to publically announce streams that are being sent using "
"multicast UDP or RTP."
340
msgstr ""
341 342
"मल्टिकास्ट UDP वा RTP प्रयोग गर्दै पठाइदै रहेको प्रवाहलाई सार्वजनिक रूपमा घोषणा गर्ने "
"विधि नै SAP हो ।"
343

344
#: include/vlc_config_cat.h:170
345
msgid "VOD"
346
msgstr "VOD"
347

348
#: include/vlc_config_cat.h:171
349
msgid "VLC's implementation of Video On Demand"
350
msgstr "माग भएको बेलामा भिडियोको VLC कार्यान्वयन"
351

352 353 354 355 356 357
#: include/vlc_config_cat.h:175 src/libvlc-module.c:2142
#: src/playlist/engine.c:217 modules/demux/playlist/playlist.c:63
#: modules/demux/playlist/playlist.c:64 modules/gui/macosx/MainWindow.m:277
#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:111
#: modules/gui/qt4/components/playlist/playlist.cpp:202
#: modules/gui/qt4/components/playlist/selector.cpp:188
358
#: modules/gui/qt4/dialogs/playlist.cpp:41
359
#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:529
360
msgid "Playlist"
361
msgstr "बजाउने सूची"
362

363
#: include/vlc_config_cat.h:176
364
msgid ""
365 366
"Settings related to playlist behaviour (e.g. playback mode) and to modules "
"that automatically add items to the playlist (\"service discovery\" modules)."
367
msgstr ""
368 369
"बजाउने सूची व्यवहारसँग सम्बन्धित (उदाहरणका लागि प्लेब्याक मोड) र बजाउने सूचीमा वस्तु "
"स्वचालित रूपमा थप्ने मोड्युल सम्बन्धित सेटिङ (\"सेवा अनुसन्धान\" मोड्युल)"
370

371
#: include/vlc_config_cat.h:180
372
msgid "General playlist behaviour"
373
msgstr "साधारण बजाउने सूची व्यवहार"
374

375 376
#: include/vlc_config_cat.h:181 modules/gui/macosx/playlist.m:478
#: modules/gui/macosx/playlist.m:479
377
msgid "Services discovery"
378
msgstr "सेवा अनुसन्धान"
379

380
#: include/vlc_config_cat.h:182
381
msgid ""
382 383
"Services discovery modules are facilities that automatically add items to "
"playlist."
384
msgstr "सेवा अनुसन्धान मोड्युलमा वस्तु बजाउने सूचीमा स्वचालित रूपमा थप्ने सुविधा हुन्छ ।"
385

386 387
#: include/vlc_config_cat.h:186 src/libvlc-module.c:1926
#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1395
388
msgid "Advanced"
389
msgstr "उन्नत"
390

391 392 393
#: include/vlc_config_cat.h:187
#, fuzzy
msgid "Advanced settings. Use with care..."
394
msgstr "उन्नत सेटिङ, राम्रोसँग प्रयोग गर्नुहोस्"
395

396
#: include/vlc_config_cat.h:189
397
msgid "CPU features"
398
msgstr "CPU सुविधा"
399

400 401
#: include/vlc_config_cat.h:190
#, fuzzy
402
msgid ""
403
"You can choose to disable some CPU accelerations here. Use with extreme care!"
404
msgstr ""
405 406
"तपाईँले यहाँ CPU गतिवर्धन अक्षम पार्न छनोट गर्न सक्नुहुन्छ । तपाईँले सम्भवत यि सेटिङ "
"परिवर्तन गर्नु नपर्ला ।"
407

408
#: include/vlc_config_cat.h:193
409
msgid "Advanced settings"
410
msgstr "उन्नत सेटिङ"
411

412 413 414
#: include/vlc_config_cat.h:198 modules/gui/macosx/open.m:122
#: modules/gui/macosx/open.m:476 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:249
#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.h:349
415
msgid "Network"
416
msgstr "सञ्जाल"
417

418
#: include/vlc_config_cat.h:199
419
msgid "These modules provide network functions to all other parts of VLC."
420
msgstr "ति मोड्युले VLC को सबै अन्य भागमा सञ्जाल प्रकार्य प्रदान गर्दछ ।"
421

422
#: include/vlc_config_cat.h:202
423
msgid "Chroma modules settings"
424
msgstr "क्रोमा मोड्युल सेटिङ"
425

426
#: include/vlc_config_cat.h:203
427
msgid "These settings affect chroma transformation modules."
428
msgstr "ति सेटिङले क्रोमा प्रसारण मोड्युललाई प्रभाव पार्दछ ।"
429

430
#: include/vlc_config_cat.h:205
431
msgid "Packetizer modules settings"
432
msgstr "प्याकेटाइजर मोड्युल सेटिङ"
433

434
#: include/vlc_config_cat.h:209
435
msgid "Encoders settings"
436
msgstr "सङ्केतक सेटिङ"
437

438
#: include/vlc_config_cat.h:211
439
msgid "These are general settings for video/audio/subtitles encoding modules."
440
msgstr "ति भिडियो/अडियो/उपशीर्षक सङ्केतन मोड्युलका लागि साधारण सेटिङ हुन् ।"
441

442
#: include/vlc_config_cat.h:214
443
msgid "Dialog providers settings"
444
msgstr "संवाद प्रदायक सेटिङ"
445

446
#: include/vlc_config_cat.h:216
447
msgid "Dialog providers can be configured here."
448
msgstr "संवाद प्रदायकलाई यहाँ कन्फिगर गर्न सकिन्छ ।"
449

450
#: include/vlc_config_cat.h:218
451
msgid "Subtitle demuxer settings"
452
msgstr "उपशीर्षक डुमुक्सर सेटिङ"
453

454
#: include/vlc_config_cat.h:220
455 456 457
msgid ""
"In this section you can force the behavior of the subtitle demuxer, for "
"example by setting the subtitles type or file name."
458
msgstr ""
459 460
"यो भागमा तपाईँले उपशीर्षक डुमुक्सरको व्यवहार बल गर्न सक्नुहुन्छ । उदाहरणका लागि उपशीर्षक "
"प्रकार वा फाइलनामको सेटिङ"
461

462
#: include/vlc_config_cat.h:227
463
msgid "No help available"
464
msgstr "मद्दत उपलब्ध छैन"
465

466
#: include/vlc_config_cat.h:228
467
msgid "There is no help available for these modules."
468
msgstr "ति मोड्युलका लागि मद्दत उपलब्ध छैन"
469

470
#: include/vlc_interface.h:126
471
#, fuzzy
472 473
msgid ""
"\n"
474 475
"Warning: if you cannot access the GUI anymore, open a command-line window, "
"go to the directory where you installed VLC and run \"vlc -I qt\"\n"
476
msgstr ""
477 478 479
"\n"
"चेतावनी: यदि तपाईँले अब GUI मा पहुँच गर्न सक्नुभएन भने, आदेशरेखा सञ्झ्याल खोल्नुहोस् र तपाईँले "
"VLC स्थापना गर्नु भएको र \"vlc -I wx\" चलाउनु भएको डाइरेक्टरीमा जानुहोस् ।\n"
480

481
#: include/vlc_intf_strings.h:46
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
482
msgid "Quick &Open File..."
483
msgstr "फाइल छिटो खोल्नुहोस्..."
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
484

485
#: include/vlc_intf_strings.h:47
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
486 487 488 489
#, fuzzy
msgid "&Advanced Open..."
msgstr "सेटिङ्ग्स..."

490 491 492 493 494 495 496 497
#: include/vlc_intf_strings.h:48
msgid "Open D&irectory..."
msgstr "डाइरेक्टरी खोल्नुहोस्..."

#: include/vlc_intf_strings.h:49
#, fuzzy
msgid "Open &Folder..."
msgstr "फाइल खोल्नुहोस्..."
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
498

499
#: include/vlc_intf_strings.h:50
500
msgid "Select one or more files to open"
Animesh Swar's avatar
Animesh Swar committed
501
msgstr "एउटा या धेरै फाइल खोल्नुहोस् "
502

503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513
#: include/vlc_intf_strings.h:51
#, fuzzy
msgid "Select Directory"
msgstr "डाइरेक्टरी चयन गर्नुहोस्"

#: include/vlc_intf_strings.h:51
#, fuzzy
msgid "Select Folder"
msgstr "फाइल चयन गर्नुहोस्"

#: include/vlc_intf_strings.h:55
514
#, fuzzy
515
msgid "Media &Information"
516
msgstr "मेटा सूचना"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
517

518
#: include/vlc_intf_strings.h:56
519
#, fuzzy
520
msgid "&Codec Information"
521 522
msgstr "बढि जानकारी"

523
#: include/vlc_intf_strings.h:57
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
524
#, fuzzy
525 526
msgid "&Messages"
msgstr "सन्देश"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
527

528
#: include/vlc_intf_strings.h:58
529
#, fuzzy
530
msgid "Jump to Specific &Time"
531
msgstr "शीर्षकमा जानुहोस्"
532

533
#: include/vlc_intf_strings.h:59
534
#, fuzzy
535
msgid "&Bookmarks"
536 537
msgstr "पुस्तकचिनो"

538
#: include/vlc_intf_strings.h:60
539
#, fuzzy
540
msgid "&VLM Configuration"
541 542
msgstr "कन्फिगरेसन लोड गर्नुहोस्"

543
#: include/vlc_intf_strings.h:62
544
#, fuzzy
545 546
msgid "&About"
msgstr "बारेमा"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
547

548
#: include/vlc_intf_strings.h:65 modules/control/rc.c:72
549 550 551 552 553 554 555
#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:256 modules/gui/macosx/MainMenu.m:353
#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:360 modules/gui/macosx/MainMenu.m:807
#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:808 modules/gui/macosx/MainMenu.m:809
#: modules/gui/macosx/MainWindow.m:823 modules/gui/macosx/playlist.m:466
#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:109
#: modules/gui/qt4/dialogs/vlm.cpp:546 modules/gui/qt4/menus.cpp:781
#: modules/gui/qt4/ui/open.h:253
556
msgid "Play"
557
msgstr "बजाउनुहोस्"
558

559
#: include/vlc_intf_strings.h:66
560 561 562
#, fuzzy
msgid "Fetch Information"
msgstr "सूचना"
563

564 565 566 567
#: include/vlc_intf_strings.h:67
#, fuzzy
msgid "Remove Selected"
msgstr "फाइल चयन गरिएको छैन"
568

569
#: include/vlc_intf_strings.h:68
570
msgid "Information..."
Animesh Swar's avatar
Animesh Swar committed
571
msgstr "सूचना "
572

573
#: include/vlc_intf_strings.h:69
574
msgid "Sort"
Animesh Swar's avatar
Animesh Swar committed
575
msgstr "क्रम मा मिलौनुहोस् "
576

577 578 579 580
#: include/vlc_intf_strings.h:70
#, fuzzy
msgid "Create Directory..."
msgstr "खोलौ &निर्देशिक... "
581

582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596
#: include/vlc_intf_strings.h:71
#, fuzzy
msgid "Create Folder..."
msgstr "फाइल खोल्नुहोस्..."

#: include/vlc_intf_strings.h:72
#, fuzzy
msgid "Show Containing Directory..."
msgstr "डाइरेक्टरी चयन गर्नुहोस्"

#: include/vlc_intf_strings.h:73
msgid "Show Containing Folder..."
msgstr ""

#: include/vlc_intf_strings.h:74
597
msgid "Stream..."
Animesh Swar's avatar
Animesh Swar committed
598
msgstr "स्रोत..."
599

600
#: include/vlc_intf_strings.h:75
601
msgid "Save..."
Animesh Swar's avatar
Animesh Swar committed
602
msgstr "बाचात गर्नुहोस् "
603

604 605
#: include/vlc_intf_strings.h:80 modules/gui/macosx/MainMenu.m:270
#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1182 modules/gui/macosx/CoreInteraction.m:354
606
msgid "Repeat All"
607
msgstr "सबै दोहर्याउनुहोस्"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
608

609 610
#: include/vlc_intf_strings.h:81 modules/gui/macosx/MainMenu.m:269
#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1175 modules/gui/macosx/CoreInteraction.m:371
611 612
msgid "Repeat One"
msgstr "दोहर्याउने सुरु गर्नुहोस्"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
613

614 615 616
#: include/vlc_intf_strings.h:82
#, fuzzy
msgid "No Repeat"
Animesh Swar's avatar
Animesh Swar committed
617
msgstr "न दोर्हौनुहोस् "
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
618

619 620 621 622
#: include/vlc_intf_strings.h:84 src/libvlc-module.c:1502
#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:268 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1168
#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:113
#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:125
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
623
msgid "Random"
624
msgstr "अनियमित"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
625

626
#: include/vlc_intf_strings.h:85 modules/gui/macosx/CoreInteraction.m:335
Felix Paul Kühne's avatar
Felix Paul Kühne committed
627
#, fuzzy
628
msgid "Random Off"
Felix Paul Kühne's avatar
Felix Paul Kühne committed
629
msgstr "अनियमित अन्त्य गर्नुहोस्"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
630

631 632 633
#: include/vlc_intf_strings.h:87
msgid "Add to Playlist"
msgstr "बजाउने सूचीमा थप्नुहोस्"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
634

635 636 637
#: include/vlc_intf_strings.h:88
#, fuzzy
msgid "Add to Media Library"
Animesh Swar's avatar
Animesh Swar committed
638
msgstr "मिडिया को पुस्तकालय म जोधौ "
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
639

640 641 642
#: include/vlc_intf_strings.h:90
#, fuzzy
msgid "Add File..."
Animesh Swar's avatar
Animesh Swar committed
643
msgstr "फाइल थुप्नुहोस्..."
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
644

645
#: include/vlc_intf_strings.h:91
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
646
#, fuzzy
647
msgid "Advanced Open..."
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
648 649
msgstr "सेटिङ्ग्स..."

650 651 652 653 654 655 656 657 658
#: include/vlc_intf_strings.h:92
#, fuzzy
msgid "Add Directory..."
msgstr "डाइरेक्टरी थप्नुहोस्..."

#: include/vlc_intf_strings.h:93
#, fuzzy
msgid "Add Folder..."
msgstr "फाइल थुप्नुहोस्..."
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
659

660
#: include/vlc_intf_strings.h:95
661
#, fuzzy
662
msgid "Save Playlist to &File..."
663
msgstr "बजाउने सूची बचत गर्नुहोस्..."
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
664

665
#: include/vlc_intf_strings.h:96
666
#, fuzzy
667 668
msgid "Open Play&list..."
msgstr "बजाउने सूची खोल्नुहोस्..."
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
669

670 671
#: include/vlc_intf_strings.h:98 modules/gui/macosx/MainWindow.m:122
#: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:1218
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
672
msgid "Search"
673
msgstr "खोजी गर्नुहोस्"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
674

675
#: include/vlc_intf_strings.h:99
676 677 678
#, fuzzy
msgid "Search Filter"
msgstr "फाइल चयन गर्नुहोस्"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
679

680
#: include/vlc_intf_strings.h:101
681
#, fuzzy
682 683
msgid "&Services Discovery"
msgstr "सेवा आविष्कार"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
684

685
#: include/vlc_intf_strings.h:105
686 687 688
msgid ""
"Some options are available but hidden. Check \"Advanced options\" to see "
"them."
689
msgstr ""
690
"केहि विकल्पहरू उपलब्ध छन् तर लुकाइएका छन् । तिनिहरूलाई हेर्न \"उन्नत विकल्प\" चेक गर्नुहोस् ।"
691

692
#: include/vlc_intf_strings.h:110 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:142
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
693
msgid "Image clone"
694
msgstr "छवि क्लोन"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
695

696
#: include/vlc_intf_strings.h:111
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
697
msgid "Clone the image"
Animesh Swar's avatar
Animesh Swar committed
698
msgstr "छवी छाप्नुहोस् "
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
699

700
#: include/vlc_intf_strings.h:113
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
701
msgid "Magnification"
Animesh Swar's avatar
Animesh Swar committed
702
msgstr "बढाउनुहोस् "
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
703

704
#: include/vlc_intf_strings.h:114
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
705 706 707
msgid ""
"Magnify a part of the video. You can select which part of the image should "
"be magnified."
Animesh Swar's avatar
Animesh Swar committed
708
msgstr "द्रिश्य को कुन भाग बढाउने हो चुन्नु होस्। "
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
709

710 711
#: include/vlc_intf_strings.h:117 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:139
#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1394
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
712
msgid "Waves"
Animesh Swar's avatar
Animesh Swar committed
713
msgstr "लहर "
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
714

715
#: include/vlc_intf_strings.h:118
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
716
msgid "\"Waves\" video distortion effect"
Animesh Swar's avatar
Animesh Swar committed
717
msgstr "\"लहर\" विरूपण प्रभाव"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
718

719
#: include/vlc_intf_strings.h:120
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
720
msgid "\"Water surface\" video distortion effect"
Animesh Swar's avatar
Animesh Swar committed
721
msgstr "\"जल सतह \" द्रिश्य विरूपण प्रभाव"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
722

723
#: include/vlc_intf_strings.h:122
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
724
msgid "Image colors inversion"
Animesh Swar's avatar
Animesh Swar committed
725
msgstr "उल्तो छवी रङ  "
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
726

727
#: include/vlc_intf_strings.h:124
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
728
msgid "Split the image to make an image wall"
Animesh Swar's avatar
Animesh Swar committed
729
msgstr "विभाजित छवी को एउटा छवी वित्ता बनाउनुहोस् "
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
730

731
#: include/vlc_intf_strings.h:126
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
732 733 734 735
msgid ""
"Create a \"puzzle game\" with the video.\n"
"The video gets split in parts that you must sort."
msgstr ""
Animesh Swar's avatar
Animesh Swar committed
736 737
"एउटा खेल पहिला बनाउ द्रिश्य को साथ \n"
" द्रिश्यहरु केही भाग मा हुन्छ जुन हाम्ले मिलाउनुपर्ने हुन्छ "
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
738

739
#: include/vlc_intf_strings.h:129
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
740 741 742 743 744
msgid ""
"\"Edge detection\" video distortion effect.\n"
"Try changing the various settings for different effects"
msgstr ""

745
#: include/vlc_intf_strings.h:132
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
746 747 748 749 750 751
msgid ""
"\"Color detection\" effect. The whole image will be turned to black and "
"white, except the parts that are of the color that you select in the "
"settings."
msgstr ""

752
#: include/vlc_intf_strings.h:136
Felix Paul Kühne's avatar
Felix Paul Kühne committed
753 754
msgid ""
"<html><head><meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; "
Rafaël Carré's avatar
Rafaël Carré committed
755
"charset=utf-8\" /></head><body><h2>Welcome to VLC media player Help</"
Felix Paul Kühne's avatar
Felix Paul Kühne committed
756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769
"h2><h3>Documentation</h3><p>You can find VLC documentation on VideoLAN's <a "
"href=\"http://wiki.videolan.org\">wiki</a> website.</p><p>If you are a "
"newcomer to VLC media player, please read the<br><a href=\"http://wiki."
"videolan.org/Documentation:VLC_for_dummies\"><em>Introduction to VLC media "
"player</em></a>.</p><p>You will find some information on how to use the "
"player in the <br>\"<a href=\"http://wiki.videolan.org/Documentation:"
"Play_HowTo\"><em>How to play files with VLC media player</em></a>\" document."
"</p><p>For all the saving, converting, transcoding, encoding, muxing and "
"streaming tasks, you should find useful information in the <a href=\"http://"
"wiki.videolan.org/Documentation:Streaming_HowTo\">Streaming Documentation</"
"a>.</p><p>If you are unsure about terminology, please consult the <a href="
"\"http://wiki.videolan.org/Knowledge_Base\">knowledge base</a>.</p><p>To "
"understand the main keyboard shortcuts, read the <a href=\"http://wiki."
"videolan.org/Hotkeys\">shortcuts</a> page.</p><h3>Help</h3><p>Before asking "
770 771 772 773 774 775 776 777 778
"any question, please refer yourself to the <a href=\"http://www.videolan.org/"
"support/faq.html\">FAQ</a>.</p><p>You might then get (and give) help on the "
"<a href=\"http://forum.videolan.org\">Forums</a>, the <a href=\"http://www."
"videolan.org/vlc/lists.html\">mailing-lists</a> or our IRC channel "
"(<em>#videolan</em> on irc.freenode.net).</p><h3>Contribute to the project</"
"h3><p>You can help the VideoLAN project giving some of your time to help the "
"community, to design skins, to translate the documentation, to test and to "
"code. You can also give funds and material to help us. And of course, you "
"can <b>promote</b> VLC media player.</p></body></html>"
Felix Paul Kühne's avatar
Felix Paul Kühne committed
779
msgstr ""
780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804
"<html><head><meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; "
"charset=utf-8\" /></head><body><h2>VLC मिडिया पेलयर मददमा तपाईंलाई स्वागत छ।</"
"h2><h3>दस्तावेज़ीकरण</h3><p>तपाईं VLC को दस्तावेज़ीकरण VideoLAN's <a href=\"http://"
"wiki.videolan.org\">विकी</a>वेबसाईट।</p><p>यदि तपाईं VLC मीडिया प्लेयर मा "
"नवागंतुक , हुनुहुन्छ भने कृपया यो पढ्नुहोस्<br><a href=\"http://wiki.videolan.org/"
"Documentation:VLC_for_dummies\"><em>VLC मिडिया पेलएर को परिचय</em></a></"
"p><p>यो पेलएर कसरु चलाऊने भन्ने जानकारी तपाईं<br>\"<a href=\"http://wiki.videolan."
"org/Documentation:Play_HowTo\"><em>पेलएर मा फाइल कसरी खोल्ने</em></a>\"दस्तावेज़।</"
"p><p>बाचाउने, परिवर्तन, त्रन्स्कोदिङ, कूटबन्धन, मिश्रण अनी स्त्रेअंिङ कार्य को लागि तपाईंले "
"उपयोगी जानकारी यता पाउन सक्नुहुनेछ<a href=\"http://wiki.videolan.org/"
"Documentation:Streaming_HowTo\">स्त्रेअंिङ दस्तावेज़ीकरण</a></p><p>यदी तपाईं कुनै "
"शब्दवली को बारेमा अनिश्चित हुनुहुन्छ भने, कृपया सलाह को लागि<a href=\"http://wiki."
"videolan.org/Knowledge_Base\">ज्ञान भन्दार </a></p><p>केय्बोर्ड को मुख्य शॉर्टकट "
"सम्झना को लागि, यो पढ्नुस्<a href=\"http://wiki.videolan.org/Hotkeys\">शॉर्टकट</"
"a> पाना।</p><h3>सहायता</h3><p>कुनै पनि प्रश्न गर्नु भन्दा अगाडि, कृपया आँफै ले एस्मा "
"उल्लेख गर्नुहोस् <a href=\"http://www.videolan.org/support/faq.html\">सामान्य प्रश्न "
"हरु </a></p><p>तपाईं मद्दद पाउन (अनी दिन ) यता दिन सक्नु हुनेछ <a href=\"http://"
"forum.videolan.org\">फोरुम</a>, यो <a href=\"http://www.videolan.org/vlc/"
"lists.html\">मैलिङ सुची </a>य हाम्रो IRC च्यानल (<em>#videolan</em> on irc."
"freenode.net)। </p><h3>यो पारीयोजना मा योउदान दिन को लागि </h3><p>तपाईं "
"परियोजना समुदाय मा मदद गर्न को लागि, खाल डिजाईन गर्न को लागि, यो दस्तावेज़ को "
"अनुवाद गर्न को लागि, र परीक्षण गर्न को लागि, कोदे को लागि आफ्नो समय दिन मदद गर्न "
"सक्न्हुने छ। तपाईं हामीलाई चन्दा य सामाग्री दिएर पनि हामीलाई मदद गर्न सक्नुहुनेछ। अनी "
"साची तपाईं हामीलाई <b>बढ़ावा</b>VLC मिडिया पेलएर। </p></body></html>"

805 806 807
#: src/audio_output/common.c:85 src/audio_output/common.c:125
#: src/input/es_out.c:935 src/libvlc-module.c:669
#: modules/video_filter/postproc.c:228
808
msgid "Disable"
809
msgstr "अक्षम पार्नुहोस्"
810

811
#: src/audio_output/common.c:88 modules/visualization/visual/visual.c:119
812
msgid "Spectrometer"
813
msgstr "स्पेकट्रोमिटर"
814

815
#: src/audio_output/common.c:91
816
msgid "Scope"
817
msgstr "क्षेत्र"
818

819
#: src/audio_output/common.c:94
820
msgid "Spectrum"
821
msgstr "स्पेकट्रम"
822

823
#: src/audio_output/common.c:97
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
824 825 826 827
#, fuzzy
msgid "Vu meter"
msgstr "भिडियो फिल्टर"

828 829
#: src/audio_output/common.c:122 modules/audio_filter/equalizer.c:76
#: modules/gui/macosx/AudioEffects.m:103
830
msgid "Equalizer"
831
msgstr "समकारी"
832