ne.po 1.01 MB
Newer Older
Animesh Swar's avatar
Animesh Swar committed
1 2 3
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Vlc Nepali Interface\n"
4
"Report-Msgid-Bugs-To: vlc-devel@videolan.org\n"
Animesh Swar's avatar
Animesh Swar committed
5 6 7 8
"POT-Creation-Date: 2009-05-17 22:43+0100\n"
"PO-Revision-Date: \n"
"Last-Translator: Animesh Swar <animesh_swar@hotmail.co.uk>\n"
"Language-Team: \n"
9
"MIME-Version: 1.0\n"
10
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
11 12
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

13
#: include/vlc_common.h:869
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
msgid ""
"This program comes with NO WARRANTY, to the extent permitted by law.\n"
"You may redistribute it under the terms of the GNU General Public License;\n"
"see the file named COPYING for details.\n"
"Written by the VideoLAN team; see the AUTHORS file.\n"
msgstr ""
"यो कार्यक्रम कानुनद्वारा विस्तार आज्ञापत्रसँग, कुनै वारेन्टिबिना नै आउछ । \n"
"तपाईँले GNU साधारण सार्वजनिक इजाजतपत्रको शर्तमा रहेर यसलाई पुन: वितरण गर्न सक्नुहुन्छ;\n"
"विस्तारका लागि COPYING नाम गरेको फाइल हेर्नुहोस् ।\n"
"VideoLAN समूहद्वारा लेखिएको; लेखक फाइल हेर्नुहोस् ।\n"

25
#: include/vlc_config_cat.h:32
26
msgid "VLC preferences"
27
msgstr "VLC प्राथमिकता"
28

29
#: include/vlc_config_cat.h:34
30
msgid "Select \"Advanced Options\" to see all options."
31
msgstr "सबै विकल्प हेर्नका लागि \"उन्नत विकल्प\" चयन गर्नुहोस् ।"
32

33 34
#: include/vlc_config_cat.h:37 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:174
#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:77
35
#: modules/gui/qt4/menus.cpp:965 modules/misc/dummy/dummy.c:67
36
msgid "Interface"
37
msgstr "इन्टरफेस"
38

39
#: include/vlc_config_cat.h:38
40
msgid "Settings for VLC's interfaces"
41
msgstr "VLC को इन्टरफेसका लागि सेटिङ"
42

43 44
#: include/vlc_config_cat.h:40
msgid "Main interfaces settings"
Animesh Swar's avatar
Animesh Swar committed
45
msgstr "मुख्य इन्टरफेस सेटिङ"
46

47
#: include/vlc_config_cat.h:42
48
msgid "Main interfaces"
49
msgstr "मुख्य इन्टरफेस"
50

51
#: include/vlc_config_cat.h:43
52
msgid "Settings for the main interface"
53
msgstr "मुख्य इन्टरफेसका लागि सेटिङ"
54

55
#: include/vlc_config_cat.h:45 src/libvlc-module.c:170
56
msgid "Control interfaces"
57
msgstr "नियन्त्रण इन्टरफेस"
58

59
#: include/vlc_config_cat.h:46
60
msgid "Settings for VLC's control interfaces"
61
msgstr "VLC को नियन्त्रण इन्टरफेसका लागि सेटिङ"
62

63 64
#: include/vlc_config_cat.h:48 include/vlc_config_cat.h:49
#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:194
65
msgid "Hotkeys settings"
66
msgstr "हटकुञ्जी सेटिङ"
67

68 69
#: include/vlc_config_cat.h:52 src/input/es_out.c:2656 src/input/es_out.c:2690
#: src/libvlc-module.c:1504 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:283
70
#: modules/gui/macosx/intf.m:611 modules/gui/macosx/output.m:170
71 72 73 74
#: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:113 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:178
#: modules/gui/macosx/wizard.m:380
#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:517
#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:79
75
#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:487 modules/stream_out/es.c:93
76
#: modules/stream_out/transcode.c:200
77
msgid "Audio"
78
msgstr "अडियो"
79

80
#: include/vlc_config_cat.h:53
81
msgid "Audio settings"
82
msgstr "अडियो सेटिङ"
83

84
#: include/vlc_config_cat.h:55
85
msgid "General audio settings"
86
msgstr "साधारण अडियो सेटिङ"
87

88
#: include/vlc_config_cat.h:57 include/vlc_config_cat.h:79
89
#: src/video_output/video_output.c:509
90
msgid "Filters"
91
msgstr "फिल्टर"
92

93 94 95
#: include/vlc_config_cat.h:58
#, fuzzy
msgid "Audio filters are used to process the audio stream."
96
msgstr "अडियो प्रवाह पश्चातको प्रक्रियामा अडियो फिल्टर प्रयोग गरिन्छ ।"
97

98
#: include/vlc_config_cat.h:60 src/audio_output/input.c:112
99
#: modules/gui/macosx/intf.m:621 modules/gui/macosx/intf.m:622
100
msgid "Visualizations"
101
msgstr "भिज्युलाइजेसन"
102

103
#: include/vlc_config_cat.h:61 src/audio_output/input.c:186
104
msgid "Audio visualizations"
105
msgstr "अडियो भिज्युलाइजेसन"
106

107
#: include/vlc_config_cat.h:63 include/vlc_config_cat.h:75
108
msgid "Output modules"
109
msgstr "निर्गत मोड्युल"
110

111 112 113
#: include/vlc_config_cat.h:64
#, fuzzy
msgid "General settings for audio output modules."
114
msgstr "अडियो निर्गत मोड्युका लागि ति साधारण सेटिङ हुन्"
115

116
#: include/vlc_config_cat.h:66 src/libvlc-module.c:1939
117
#: modules/stream_out/transcode.c:232
118
msgid "Miscellaneous"
119
msgstr "विविध"
120

121
#: include/vlc_config_cat.h:67
122
msgid "Miscellaneous audio settings and modules."
123
msgstr "विविध अडियो सेटिङ र मोड्युल"
124

125 126
#: include/vlc_config_cat.h:70 src/input/es_out.c:2659 src/input/es_out.c:2739
#: src/libvlc-module.c:1557 modules/gui/macosx/intf.m:624
127 128 129 130
#: modules/gui/macosx/output.m:160 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:102
#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:182 modules/gui/macosx/wizard.m:381
#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:518
#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:80
131 132
#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:469 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:291
#: modules/misc/dummy/dummy.c:105 modules/stream_out/es.c:101
133
#: modules/stream_out/transcode.c:169
134
msgid "Video"
135
msgstr "भिडियो"
136

137
#: include/vlc_config_cat.h:71
138
msgid "Video settings"
139
msgstr "भिडियो सेटिङ"
140

141
#: include/vlc_config_cat.h:73
142
msgid "General video settings"
143
msgstr "साधारण भिडियो सेटिङ"
144

145
#: include/vlc_config_cat.h:77
146
msgid "Choose your preferred video output and configure it here."
147
msgstr "तपाईँले रूचाउनु भएको भिडियो निर्गत छनोट गर्नुहोस् र यसलाई यहाँ कन्फिगर गर्नुहोस् ।"
148

149 150 151
#: include/vlc_config_cat.h:81
#, fuzzy
msgid "Video filters are used to process the video stream."
152
msgstr "भिडियो प्रवाह पश्चात प्रक्रिया भिडियो फिल्टर प्रयोग गरिन्छ ।"
153

154
#: include/vlc_config_cat.h:83
155
msgid "Subtitles/OSD"
156
msgstr "उपशीर्षक/OSD"
157

158 159
#: include/vlc_config_cat.h:84
#, fuzzy
160
msgid ""
161
"Settings related to On-Screen-Display, subtitles and \"overlay subpictures\""
162
msgstr "स्क्रिन-प्रर्दशन, उपशीर्षक र \"ओभरले सहायक तस्विर\" सँग सम्बन्धित विविध सेटिङ"
163

164
#: include/vlc_config_cat.h:93
165
msgid "Input / Codecs"
166
msgstr "आगत / कोडेक"
167

168 169 170 171
#: include/vlc_config_cat.h:94
#, fuzzy
msgid "Settings for input, demultiplexing, decoding and encoding"
msgstr "भिडियो मात्र असङ्केतक र सङ्केतकका लागि सेटिङ"
172

173
#: include/vlc_config_cat.h:97
174
msgid "Access modules"
175
msgstr "पहुँच मोड्युल"
176

177 178
#: include/vlc_config_cat.h:99
#, fuzzy
179
msgid ""
180 181
"Settings related to the various access methods. Common settings you may want "
"to alter are HTTP proxy or caching settings."
182
msgstr ""
183 184
"VLC द्वारा प्रयोग गर्ने विविध पहुँच विधिसँग सम्बन्धित सेटिङ । तपाईँले एकान्तर गर्न चाहनु "
"भएको साझा सेटिङहरू HTTP प्रोक्सी वा क्यासिङ सेटिङ हुन् ।"
185

186 187 188 189
#: include/vlc_config_cat.h:103
#, fuzzy
msgid "Stream filters"
msgstr "सहायक तस्विर फिल्टर मोड्युल"
190

191 192
#: include/vlc_config_cat.h:105
#, fuzzy
193
msgid ""
194 195
"Stream filters are special modules that allow advanced operations on the "
"input side of VLC. Use with care..."
196
msgstr ""
197 198
"पहुँच फिल्टरहरू विशेष हुन्छन् जसले VLC को आगतमा उन्नत सञ्चालनलाई अनुमति दिन्छ । तपाईँलाई के "
"गर्दै छु भन्ने थाहाँ छैन भने तपाईँले यहाँ केहि छुन हुदैन ।"
199

200
#: include/vlc_config_cat.h:108
201
msgid "Demuxers"
202
msgstr "डेमुक्सर"
203

204
#: include/vlc_config_cat.h:109
205
msgid "Demuxers are used to separate audio and video streams."
206
msgstr "डेमुक्सरलाई अडियो र भिडियो प्रवाह विभाजन गर्न प्रयोग गरिन्छ ।"
207

208
#: include/vlc_config_cat.h:111
209
msgid "Video codecs"
210
msgstr "भिडियो कोडेक"
211

212
#: include/vlc_config_cat.h:112
213
msgid "Settings for the video-only decoders and encoders."
214
msgstr "भिडियो मात्र असङ्केतक र सङ्केतकका लागि सेटिङ"
215

216
#: include/vlc_config_cat.h:114
217
msgid "Audio codecs"
218
msgstr "अडियो कोडेक"
219

220
#: include/vlc_config_cat.h:115
221
msgid "Settings for the audio-only decoders and encoders."
222
msgstr "अडियो मात्र असङ्केतक र सङ्केतकका लागि सेटिङ"
223

224
#: include/vlc_config_cat.h:117
225
msgid "Other codecs"
226
msgstr "अन्य कोडेक"
227

228
#: include/vlc_config_cat.h:118
229
msgid "Settings for audio+video and miscellaneous decoders and encoders."
230
msgstr "अडियो र भिडियो र विविध असङ्केतक र सङ्केतकका लागि सेटिङ"
231

232 233 234 235 236 237 238 239
#: include/vlc_config_cat.h:120
#, fuzzy
msgid "General Input"
msgstr "साधारण"

#: include/vlc_config_cat.h:121
#, fuzzy
msgid "General input settings. Use with care..."
240
msgstr "साधारण आगत सेटिङ । राम्रोसँग प्रयोग गर्नुहोस् ।"
241

242
#: include/vlc_config_cat.h:124 src/libvlc-module.c:1866
243
msgid "Stream output"
244
msgstr "प्रवाह निर्गत"
245

246 247
#: include/vlc_config_cat.h:126
#, fuzzy
248
msgid ""
249 250
"Stream output settings are used when acting as a streaming server or when "
"saving incoming streams.\n"
251 252 253 254
"Streams are first muxed and then sent through an \"access output\" module "
"that can either save the stream to a file, or stream it (UDP, HTTP, RTP/"
"RTSP).\n"
"Sout streams modules allow advanced stream processing (transcoding, "
255
"duplicating...)."
256
msgstr ""
257 258 259 260
"प्रवाह निर्गत भनेको VLC लाई प्रवाहित सर्भर वा आगमन प्रवाह बचत गर्न अनुमति दिने हो ।\n"
"प्रवाहहरूलाई पहिले मुक्स गरिन्छ र त्यसपछि \"पहुँच निर्गत\" मोड्युल हुदै पढाइन्छ जसलाई प्रवाह "
"फाइलमा बचत गरिन्छ वा त्यसलाई प्रवाह गर्न सकिन्छ ।(UDP, HTTP, RTP/RTSP)\n"
"साउट प्रवाह मोड्युलले उन्नत प्रक्रियालाई अनुमति दिन्छ (ट्रान्सकोडिङ, डुब्लिकेटिङ...)."
261

262
#: include/vlc_config_cat.h:134
263
msgid "General stream output settings"
264
msgstr "साधारण प्रवाह निर्गत सेटिङ"
265

266
#: include/vlc_config_cat.h:136
267
msgid "Muxers"
268
msgstr "मुक्सर"
269

270
#: include/vlc_config_cat.h:138
271
msgid ""
272 273 274
"Muxers create the encapsulation formats that are used to put all the "
"elementary streams (video, audio, ...) together. This setting allows you to "
"always force a specific muxer. You should probably not do that.\n"
275 276
"You can also set default parameters for each muxer."
msgstr ""
277 278 279 280
"मुक्सरले सबै तत्व प्रवाहलाई (भिडियो, अडियो, ...)कै स्थानमा राख्न प्रयोग गरिने "
"इनक्याप्सुलेसन ढाँचा सिर्जना गर्दछ । यो सेटिङले तपाईँलाई निर्दिष्ट मुक्सर बल गर्न अनुमति "
"दिन्छ । तपाईँले सम्भवत यसो गर्नु नपर्ला ।\n"
"तपाईँले प्रत्येक मुक्सरका लागि पूर्वनिर्धारित परिमिति सेट गर्न सक्नुहुन्छ ।"
281

282
#: include/vlc_config_cat.h:144
283
msgid "Access output"
284
msgstr "पहुँच निर्गत"
285

286
#: include/vlc_config_cat.h:146
287
msgid ""
288 289 290
"Access output modules control the ways the muxed streams are sent. This "
"setting allows you to always force a specific access output method. You "
"should probably not do that.\n"
291 292
"You can also set default parameters for each access output."
msgstr ""
293 294 295
"पहुँच निर्गत मोड्युलले मुक्स प्रवाहहरू पठाउने तरिका नियन्त्रण गर्दछ । यो सेटिङले तपाईँले "
"निर्दिष्ट पहुँच निर्गत विधि बल गर्न अनुमति दिन्छ । तपाईँले सम्भवत त्यसो गर्न नपर्ला ।\n"
"तपाईँले प्रत्यके पहँच निर्गतका लागि पूर्वनिर्धारित परिमिति सेट गर्न सक्नुहुन्छ ।"
296

297
#: include/vlc_config_cat.h:151
298
msgid "Packetizers"
299
msgstr "प्याकेटराइजर"
300

301
#: include/vlc_config_cat.h:153
302
msgid ""
303 304 305
"Packetizers are used to \"preprocess\" the elementary streams before muxing. "
"This setting allows you to always force a packetizer. You should probably "
"not do that.\n"
306 307
"You can also set default parameters for each packetizer."
msgstr ""
308 309 310
"प्याकेटराइजरहरू मुक्सिङ गर्नु पूर्व तत्व प्रवाह \"पूर्व प्रक्रिया\" गर्न प्रयोग गरिन्छ । यो "
"सेटिङले तपाईँलाई प्याकेटराइजर बल गर्न अनुमति दिन्छ । तपाईँले सम्भवत त्यसो गर्नु नपर्ला ।\n"
"तपाईँले प्रत्येक प्याकेटराइजरका लागि पूर्वनिर्धारित परिमिति सेट गर्न सक्नुहुन्छ ।"
311

312
#: include/vlc_config_cat.h:159
313
msgid "Sout stream"
314
msgstr "साउट प्रवाह"
315

316
#: include/vlc_config_cat.h:160
317 318 319 320
msgid ""
"Sout stream modules allow to build a sout processing chain. Please refer to "
"the Streaming Howto for more information. You can configure default options "
"for each sout stream module here."
321
msgstr ""
322 323 324
"साउट प्रवाह मोड्युले साउट प्रक्रिया श्रृङ्खला निर्माण गर्न अनुमति दिन्छ । कृपया विस्तृत "
"जानकारीका लागि प्रवाहमा सन्दर्भ गर्नुहोस् । तपाईँले यहाँ प्रत्येक प्रवाह मोड्युलका लागि "
"पूर्वनिर्धारित विकल्प कन्फिगर गर्न सक्नुहुन्छ ।"
325

326
#: include/vlc_config_cat.h:165 modules/services_discovery/sap.c:124
327
msgid "SAP"
328
msgstr "SAP"
329

330
#: include/vlc_config_cat.h:167
331 332 333
msgid ""
"SAP is a way to publically announce streams that are being sent using "
"multicast UDP or RTP."
334
msgstr ""
335 336
"मल्टिकास्ट UDP वा RTP प्रयोग गर्दै पठाइदै रहेको प्रवाहलाई सार्वजनिक रूपमा घोषणा गर्ने "
"विधि नै SAP हो ।"
337

338
#: include/vlc_config_cat.h:170
339
msgid "VOD"
340
msgstr "VOD"
341

342
#: include/vlc_config_cat.h:171
343
msgid "VLC's implementation of Video On Demand"
344
msgstr "माग भएको बेलामा भिडियोको VLC कार्यान्वयन"
345

346
#: include/vlc_config_cat.h:175 src/libvlc-module.c:2000
347
#: src/playlist/engine.c:119 modules/demux/playlist/playlist.c:66
348
#: modules/demux/playlist/playlist.c:67
349
#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:232
350
#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:326 modules/gui/macosx/intf.m:554
Rafaël Carré's avatar
Rafaël Carré committed
351
#: modules/gui/pda/pda_interface.c:1262
352
#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:103
353 354
#: modules/gui/qt4/components/playlist/playlist.cpp:114
#: modules/gui/qt4/dialogs/playlist.cpp:43
355
#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:149
356
msgid "Playlist"
357
msgstr "बजाउने सूची"
358

359
#: include/vlc_config_cat.h:176
360
msgid ""
361 362
"Settings related to playlist behaviour (e.g. playback mode) and to modules "
"that automatically add items to the playlist (\"service discovery\" modules)."
363
msgstr ""
364 365
"बजाउने सूची व्यवहारसँग सम्बन्धित (उदाहरणका लागि प्लेब्याक मोड) र बजाउने सूचीमा वस्तु "
"स्वचालित रूपमा थप्ने मोड्युल सम्बन्धित सेटिङ (\"सेवा अनुसन्धान\" मोड्युल)"
366

367
#: include/vlc_config_cat.h:180
368
msgid "General playlist behaviour"
369
msgstr "साधारण बजाउने सूची व्यवहार"
370

371 372
#: include/vlc_config_cat.h:181 modules/gui/macosx/playlist.m:448
#: modules/gui/macosx/playlist.m:449
373
msgid "Services discovery"
374
msgstr "सेवा अनुसन्धान"
375

376
#: include/vlc_config_cat.h:182
377
msgid ""
378 379
"Services discovery modules are facilities that automatically add items to "
"playlist."
380
msgstr "सेवा अनुसन्धान मोड्युलमा वस्तु बजाउने सूचीमा स्वचालित रूपमा थप्ने सुविधा हुन्छ ।"
381

382
#: include/vlc_config_cat.h:186 src/libvlc-module.c:1816
383
msgid "Advanced"
384
msgstr "उन्नत"
385

386 387 388
#: include/vlc_config_cat.h:187
#, fuzzy
msgid "Advanced settings. Use with care..."
389
msgstr "उन्नत सेटिङ, राम्रोसँग प्रयोग गर्नुहोस्"
390

391
#: include/vlc_config_cat.h:189
392
msgid "CPU features"
393
msgstr "CPU सुविधा"
394

395 396
#: include/vlc_config_cat.h:190
#, fuzzy
397
msgid ""
398
"You can choose to disable some CPU accelerations here. Use with extreme care!"
399
msgstr ""
400 401
"तपाईँले यहाँ CPU गतिवर्धन अक्षम पार्न छनोट गर्न सक्नुहुन्छ । तपाईँले सम्भवत यि सेटिङ "
"परिवर्तन गर्नु नपर्ला ।"
402

403
#: include/vlc_config_cat.h:193
404
msgid "Advanced settings"
405
msgstr "उन्नत सेटिङ"
406

407
#: include/vlc_config_cat.h:198 modules/gui/macosx/open.m:171
408
#: modules/gui/macosx/open.m:444 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:253
409
#: modules/gui/pda/pda_interface.c:546 modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.h:240
410
msgid "Network"
411
msgstr "सञ्जाल"
412

413
#: include/vlc_config_cat.h:199
414
msgid "These modules provide network functions to all other parts of VLC."
415
msgstr "ति मोड्युले VLC को सबै अन्य भागमा सञ्जाल प्रकार्य प्रदान गर्दछ ।"
416

417
#: include/vlc_config_cat.h:202
418
msgid "Chroma modules settings"
419
msgstr "क्रोमा मोड्युल सेटिङ"
420

421
#: include/vlc_config_cat.h:203
422
msgid "These settings affect chroma transformation modules."
423
msgstr "ति सेटिङले क्रोमा प्रसारण मोड्युललाई प्रभाव पार्दछ ।"
424

425
#: include/vlc_config_cat.h:205
426
msgid "Packetizer modules settings"
427
msgstr "प्याकेटाइजर मोड्युल सेटिङ"
428

429
#: include/vlc_config_cat.h:209
430
msgid "Encoders settings"
431
msgstr "सङ्केतक सेटिङ"
432

433
#: include/vlc_config_cat.h:211
434
msgid "These are general settings for video/audio/subtitles encoding modules."
435
msgstr "ति भिडियो/अडियो/उपशीर्षक सङ्केतन मोड्युलका लागि साधारण सेटिङ हुन् ।"
436

437
#: include/vlc_config_cat.h:214
438
msgid "Dialog providers settings"
439
msgstr "संवाद प्रदायक सेटिङ"
440

441
#: include/vlc_config_cat.h:216
442
msgid "Dialog providers can be configured here."
443
msgstr "संवाद प्रदायकलाई यहाँ कन्फिगर गर्न सकिन्छ ।"
444

445
#: include/vlc_config_cat.h:218
446
msgid "Subtitle demuxer settings"
447
msgstr "उपशीर्षक डुमुक्सर सेटिङ"
448

449
#: include/vlc_config_cat.h:220
450 451 452
msgid ""
"In this section you can force the behavior of the subtitle demuxer, for "
"example by setting the subtitles type or file name."
453
msgstr ""
454 455
"यो भागमा तपाईँले उपशीर्षक डुमुक्सरको व्यवहार बल गर्न सक्नुहुन्छ । उदाहरणका लागि उपशीर्षक "
"प्रकार वा फाइलनामको सेटिङ"
456

457
#: include/vlc_config_cat.h:227
458
msgid "No help available"
459
msgstr "मद्दत उपलब्ध छैन"
460

461
#: include/vlc_config_cat.h:228
462
msgid "There is no help available for these modules."
463
msgstr "ति मोड्युलका लागि मद्दत उपलब्ध छैन"
464

465
#: include/vlc_interface.h:124
466
#, fuzzy
467 468
msgid ""
"\n"
469
"Warning: if you can't access the GUI anymore, open a command-line window, go "
470
"to the directory where you installed VLC and run \"vlc -I qt\"\n"
471
msgstr ""
472 473 474
"\n"
"चेतावनी: यदि तपाईँले अब GUI मा पहुँच गर्न सक्नुभएन भने, आदेशरेखा सञ्झ्याल खोल्नुहोस् र तपाईँले "
"VLC स्थापना गर्नु भएको र \"vlc -I wx\" चलाउनु भएको डाइरेक्टरीमा जानुहोस् ।\n"
475

Rémi Denis-Courmont's avatar
Rémi Denis-Courmont committed
476
#: include/vlc_intf_strings.h:34
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
477
msgid "Quick &Open File..."
478
msgstr "फाइल छिटो खोल्नुहोस्..."
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
479

Rémi Denis-Courmont's avatar
Rémi Denis-Courmont committed
480
#: include/vlc_intf_strings.h:35
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
481 482 483 484
#, fuzzy
msgid "&Advanced Open..."
msgstr "सेटिङ्ग्स..."

Rémi Denis-Courmont's avatar
Rémi Denis-Courmont committed
485
#: include/vlc_intf_strings.h:36
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
486
msgid "Open &Directory..."
Animesh Swar's avatar
Animesh Swar committed
487
msgstr "खोलौ &निर्देशिक... "
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
488

Rémi Denis-Courmont's avatar
Rémi Denis-Courmont committed
489
#: include/vlc_intf_strings.h:38
490
msgid "Select one or more files to open"
Animesh Swar's avatar
Animesh Swar committed
491
msgstr "एउटा या धेरै फाइल खोल्नुहोस् "
492

Rémi Denis-Courmont's avatar
Rémi Denis-Courmont committed
493
#: include/vlc_intf_strings.h:42
494
#, fuzzy
495
msgid "Media &Information"
496
msgstr "मेटा सूचना"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
497

Rémi Denis-Courmont's avatar
Rémi Denis-Courmont committed
498
#: include/vlc_intf_strings.h:43
499
#, fuzzy
500
msgid "&Codec Information"
501 502
msgstr "बढि जानकारी"

Rémi Denis-Courmont's avatar
Rémi Denis-Courmont committed
503
#: include/vlc_intf_strings.h:44
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
504
#, fuzzy
505 506
msgid "&Messages"
msgstr "सन्देश"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
507

508
#: include/vlc_intf_strings.h:45
509
#, fuzzy
510
msgid "Jump to Specific &Time"
511
msgstr "शीर्षकमा जानुहोस्"
512

513
#: include/vlc_intf_strings.h:46 modules/gui/qt4/menus.cpp:596
514
#, fuzzy
515
msgid "&Bookmarks"
516 517
msgstr "पुस्तकचिनो"

518
#: include/vlc_intf_strings.h:47
519
#, fuzzy
520
msgid "&VLM Configuration"
521 522
msgstr "कन्फिगरेसन लोड गर्नुहोस्"

523
#: include/vlc_intf_strings.h:49
524
#, fuzzy
525 526
msgid "&About"
msgstr "बारेमा"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
527

528
#: include/vlc_intf_strings.h:52 modules/control/rc.c:76
529 530 531
#: modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:64
#: modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:154 modules/gui/macosx/intf.m:547
#: modules/gui/macosx/intf.m:592 modules/gui/macosx/intf.m:679
532 533 534
#: modules/gui/macosx/intf.m:686 modules/gui/macosx/intf.m:1944
#: modules/gui/macosx/intf.m:1945 modules/gui/macosx/intf.m:1946
#: modules/gui/macosx/intf.m:1947 modules/gui/macosx/playlist.m:436
Rafaël Carré's avatar
Rafaël Carré committed
535
#: modules/gui/pda/pda_interface.c:260 modules/gui/pda/pda_interface.c:261
536 537
#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:101 modules/gui/qt4/menus.cpp:728
#: modules/gui/qt4/ui/open.h:275
538
msgid "Play"
539
msgstr "बजाउनुहोस्"
540

541
#: include/vlc_intf_strings.h:53
542 543 544
#, fuzzy
msgid "Fetch Information"
msgstr "सूचना"
545

546
#: include/vlc_intf_strings.h:54 modules/gui/macosx/playlist.m:437
Rafaël Carré's avatar
Rafaël Carré committed
547
#: modules/gui/pda/pda_interface.c:1252
548 549 550
#: modules/gui/qt4/dialogs/bookmarks.cpp:46 modules/gui/qt4/ui/open_file.h:207
#: modules/gui/qt4/ui/podcast_configuration.h:105
#: modules/gui/qt4/ui/streampanel.h:173
551
msgid "Delete"
552
msgstr "मेट्नुहोस्"
553

554
#: include/vlc_intf_strings.h:55
555
msgid "Information..."
Animesh Swar's avatar
Animesh Swar committed
556
msgstr "सूचना "
557

558
#: include/vlc_intf_strings.h:56
559
msgid "Sort"
Animesh Swar's avatar
Animesh Swar committed
560
msgstr "क्रम मा मिलौनुहोस् "
561

562
#: include/vlc_intf_strings.h:57
563
msgid "Add Node"
564
msgstr "नोड थप्नुहोस्"
565

566
#: include/vlc_intf_strings.h:58
567
msgid "Stream..."
Animesh Swar's avatar
Animesh Swar committed
568
msgstr "स्रोत..."
569

570
#: include/vlc_intf_strings.h:59
571
msgid "Save..."
Animesh Swar's avatar
Animesh Swar committed
572
msgstr "बाचात गर्नुहोस् "
573

574
#: include/vlc_intf_strings.h:60
575 576 577 578
#, fuzzy
msgid "Open Folder..."
msgstr "फाइल खोल्नुहोस्..."

579
#: include/vlc_intf_strings.h:64 src/libvlc-module.c:1179
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
580
msgid "Repeat all"
581
msgstr "सबै दोहर्याउनुहोस्"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
582

583
#: include/vlc_intf_strings.h:65
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
584
msgid "Repeat one"
Animesh Swar's avatar
Animesh Swar committed
585
msgstr "एउटै दोर्हौनुहोस् "
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
586

587
#: include/vlc_intf_strings.h:66
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
588
msgid "No repeat"
Animesh Swar's avatar
Animesh Swar committed
589
msgstr "न दोर्हौनुहोस् "
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
590

591
#: include/vlc_intf_strings.h:68 src/libvlc-module.c:1395
592
#: modules/gui/macosx/controls.m:1014 modules/gui/macosx/intf.m:598
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
593
msgid "Random"
594
msgstr "अनियमित"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
595

596
#: include/vlc_intf_strings.h:69
Felix Paul Kühne's avatar
Felix Paul Kühne committed
597 598 599
#, fuzzy
msgid "Random off"
msgstr "अनियमित अन्त्य गर्नुहोस्"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
600

601
#: include/vlc_intf_strings.h:71
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
602
msgid "Add to playlist"
Animesh Swar's avatar
Animesh Swar committed
603
msgstr "संगीत सुची म हल्नुहोस् "
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
604

605
#: include/vlc_intf_strings.h:72
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
606
msgid "Add to media library"
Animesh Swar's avatar
Animesh Swar committed
607
msgstr "मिडिया को पुस्तकालय म जोधौ "
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
608

609
#: include/vlc_intf_strings.h:74
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
610
msgid "Add file..."
Animesh Swar's avatar
Animesh Swar committed
611
msgstr "फाइल थुप्नुहोस्..."
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
612

613
#: include/vlc_intf_strings.h:75
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
614 615 616 617
#, fuzzy
msgid "Advanced open..."
msgstr "सेटिङ्ग्स..."

618
#: include/vlc_intf_strings.h:76
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
619
msgid "Add directory..."
Animesh Swar's avatar
Animesh Swar committed
620
msgstr "निर्देशिका जोड़ें..."
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
621

622
#: include/vlc_intf_strings.h:78
623
#, fuzzy
624
msgid "Save Playlist to &File..."
625
msgstr "बजाउने सूची बचत गर्नुहोस्..."
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
626

627
#: include/vlc_intf_strings.h:79
628
#, fuzzy
629 630
msgid "Open Play&list..."
msgstr "बजाउने सूची खोल्नुहोस्..."
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
631

632
#: include/vlc_intf_strings.h:81
633
#: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:1141
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
634
msgid "Search"
635
msgstr "खोजी गर्नुहोस्"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
636

637
#: include/vlc_intf_strings.h:82
638 639 640
#, fuzzy
msgid "Search Filter"
msgstr "फाइल चयन गर्नुहोस्"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
641

642
#: include/vlc_intf_strings.h:84
643
#, fuzzy
644 645
msgid "&Services Discovery"
msgstr "सेवा आविष्कार"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
646

647
#: include/vlc_intf_strings.h:88
648 649 650
msgid ""
"Some options are available but hidden. Check \"Advanced options\" to see "
"them."
651
msgstr ""
652
"केहि विकल्पहरू उपलब्ध छन् तर लुकाइएका छन् । तिनिहरूलाई हेर्न \"उन्नत विकल्प\" चेक गर्नुहोस् ।"
653

654
#: include/vlc_intf_strings.h:93 modules/gui/macosx/extended.m:77
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
655
msgid "Image clone"
656
msgstr "छवि क्लोन"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
657

658
#: include/vlc_intf_strings.h:94
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
659
msgid "Clone the image"
Animesh Swar's avatar
Animesh Swar committed
660
msgstr "छवी छाप्नुहोस् "
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
661

662
#: include/vlc_intf_strings.h:96
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
663
msgid "Magnification"
Animesh Swar's avatar
Animesh Swar committed
664
msgstr "बढाउनुहोस् "
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
665

666
#: include/vlc_intf_strings.h:97
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
667 668 669
msgid ""
"Magnify a part of the video. You can select which part of the image should "
"be magnified."
Animesh Swar's avatar
Animesh Swar committed
670
msgstr "द्रिश्य को कुन भाग बढाउने हो चुन्नु होस्। "
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
671

672
#: include/vlc_intf_strings.h:100 modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:912
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
673
msgid "Waves"
Animesh Swar's avatar
Animesh Swar committed
674
msgstr "लहर "
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
675

676
#: include/vlc_intf_strings.h:101
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
677
msgid "\"Waves\" video distortion effect"
Animesh Swar's avatar
Animesh Swar committed
678
msgstr "\"लहर\" विरूपण प्रभाव"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
679

680
#: include/vlc_intf_strings.h:103
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
681
msgid "\"Water surface\" video distortion effect"
Animesh Swar's avatar
Animesh Swar committed
682
msgstr "\"जल सतह \" द्रिश्य विरूपण प्रभाव"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
683

684
#: include/vlc_intf_strings.h:105
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
685
msgid "Image colors inversion"
Animesh Swar's avatar
Animesh Swar committed
686
msgstr "उल्तो छवी रङ  "
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
687

688
#: include/vlc_intf_strings.h:107
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
689
msgid "Split the image to make an image wall"
Animesh Swar's avatar
Animesh Swar committed
690
msgstr "विभाजित छवी को एउटा छवी वित्ता बनाउनुहोस् "
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
691

692
#: include/vlc_intf_strings.h:109
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
693 694 695 696
msgid ""
"Create a \"puzzle game\" with the video.\n"
"The video gets split in parts that you must sort."
msgstr ""
Animesh Swar's avatar
Animesh Swar committed
697 698
"एउटा खेल पहिला बनाउ द्रिश्य को साथ \n"
" द्रिश्यहरु केही भाग मा हुन्छ जुन हाम्ले मिलाउनुपर्ने हुन्छ "
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
699

700
#: include/vlc_intf_strings.h:112
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
701 702 703 704 705
msgid ""
"\"Edge detection\" video distortion effect.\n"
"Try changing the various settings for different effects"
msgstr ""

706
#: include/vlc_intf_strings.h:115
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
707 708 709 710 711 712
msgid ""
"\"Color detection\" effect. The whole image will be turned to black and "
"white, except the parts that are of the color that you select in the "
"settings."
msgstr ""

713
#: include/vlc_intf_strings.h:119
Felix Paul Kühne's avatar
Felix Paul Kühne committed
714 715
msgid ""
"<html><head><meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; "
Rafaël Carré's avatar
Rafaël Carré committed
716
"charset=utf-8\" /></head><body><h2>Welcome to VLC media player Help</"
Felix Paul Kühne's avatar
Felix Paul Kühne committed
717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730
"h2><h3>Documentation</h3><p>You can find VLC documentation on VideoLAN's <a "
"href=\"http://wiki.videolan.org\">wiki</a> website.</p><p>If you are a "
"newcomer to VLC media player, please read the<br><a href=\"http://wiki."
"videolan.org/Documentation:VLC_for_dummies\"><em>Introduction to VLC media "
"player</em></a>.</p><p>You will find some information on how to use the "
"player in the <br>\"<a href=\"http://wiki.videolan.org/Documentation:"
"Play_HowTo\"><em>How to play files with VLC media player</em></a>\" document."
"</p><p>For all the saving, converting, transcoding, encoding, muxing and "
"streaming tasks, you should find useful information in the <a href=\"http://"
"wiki.videolan.org/Documentation:Streaming_HowTo\">Streaming Documentation</"
"a>.</p><p>If you are unsure about terminology, please consult the <a href="
"\"http://wiki.videolan.org/Knowledge_Base\">knowledge base</a>.</p><p>To "
"understand the main keyboard shortcuts, read the <a href=\"http://wiki."
"videolan.org/Hotkeys\">shortcuts</a> page.</p><h3>Help</h3><p>Before asking "
731 732 733 734 735 736 737 738 739
"any question, please refer yourself to the <a href=\"http://www.videolan.org/"
"support/faq.html\">FAQ</a>.</p><p>You might then get (and give) help on the "
"<a href=\"http://forum.videolan.org\">Forums</a>, the <a href=\"http://www."
"videolan.org/vlc/lists.html\">mailing-lists</a> or our IRC channel "
"(<em>#videolan</em> on irc.freenode.net).</p><h3>Contribute to the project</"
"h3><p>You can help the VideoLAN project giving some of your time to help the "
"community, to design skins, to translate the documentation, to test and to "
"code. You can also give funds and material to help us. And of course, you "
"can <b>promote</b> VLC media player.</p></body></html>"
Felix Paul Kühne's avatar
Felix Paul Kühne committed
740 741
msgstr ""

742 743
#: src/audio_output/filters.c:159 src/audio_output/filters.c:206
#: src/audio_output/filters.c:229
744
msgid "Audio filtering failed"
Animesh Swar's avatar
Animesh Swar committed
745
msgstr "अडियो छान्न असफल "
746

747 748
#: src/audio_output/filters.c:160 src/audio_output/filters.c:207
#: src/audio_output/filters.c:230