Commit af66efd0 authored by Ardit Dani's avatar Ardit Dani Committed by Geoffrey Métais

l10n: Albanian update

43% translated
Signed-off-by: Michał's avatarMichał Trzebiatowski <michtrz@gmail.com>
Signed-off-by: default avatarGeoffrey Métais <geoffrey.metais@gmail.com>
parent c6d5057d
......@@ -221,6 +221,7 @@
<string name="seek">Kërko</string>
<string name="subtitles">Titra</string>
<string name="audio_sub">Këngë Audio\ndhe titra</string>
<string name="resize">Ridimensionim</string>
<string name="options">Alternativat</string>
<string name="lock">Kyç</string>
<string name="ok_got_it">E kuptova, anulo&#160;këtë</string>
......@@ -250,11 +251,17 @@
<string name="general_prefs_category">Përgjithshme</string>
<string name="directories_summary">Përzgjidhni dosjet që duhet të përfshihen në bibliotekën e media</string>
<string name="add_custom_path">Shto rrugën e personalizuar</string>
<string name="add_custom_path_description">Futni dosjen shtesë të personalize për të skanuar:</string>
<string name="remove_custom_path">Hiq rrugën e personalizuar</string>
<string name="hardware_acceleration">Hardware Acceleration</string>
<string name="hardware_acceleration_disabled">Gjymtuar</string>
<string name="hardware_acceleration_decoding">Përshpejtimi dekodimit</string>
<string name="hardware_acceleration_full">Përshpejtim i plotë</string>
<string name="dev_hardware_decoder">Dekoder avancuar i pajisjeve</string>
<string name="dev_hardware_decoder_summary">Sforco dekodimin e pajisjes, vetëm për përdoruesit e avancuar</string>
<string name="automatic">Automatikisht</string>
<string name="screen_orientation_sensor">Automatik (sensor)</string>
<string name="screen_orientation_start_lock">Kyçur në fillim</string>
<string name="screen_orientation_portrait">Portret</string>
<string name="screen_orientation_landscape">Peizazh</string>
......@@ -263,6 +270,9 @@
<string name="enable_black_theme">Temë zezë</string>
<string name="enable_black_theme_summary">Ndryshimi i ngjyrave të ndërfaqes për rehati më të mirë në mjedis me dritë të ulët.</string>
<string name="subtitle_text_encoding">Deshifrim teksti titra</string>
<string name="daynight_title">Mënyrë DitëNatë</string>
<string name="daynight_follow_system_title">Ndiqni mënyrën e sistemit</string>
<string name="daynight_battery_title">Ndiqni Ruajtësin Baterisë</string>
<string name="extra_prefs_category">Cilësime shtresë</string>
<string name="interface_prefs_screen">Ndërfaqja</string>
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment