Commit f89b41be authored by Michał Trzebiatowski's avatar Michał Trzebiatowski Committed by Christoph Miebach

l10n: Polish update

Signed-off-by: Christoph Miebach's avatarChristoph Miebach <christoph.miebach@web.de>
parent 41d9bfae
......@@ -190,8 +190,8 @@
<string name="extra_prefs_category">Dodatkowe ustawienia</string>
<string name="interface_prefs_screen">Interfejs</string>
<string name="interface_secondary_display_category">Interfejs - drugi wyświetlacz</string>
<string name="interface_secondary_display_category_summary">Ustawienia, gdy drugi wyświetlacz jest podłączony (HDMI/Miracast).</string>
<string name="enable_secondary_display_hardware_acceleration">Zatrzymaj ustawienie akceleracji sprzętowej</string>
<string name="interface_secondary_display_category_summary">Ustawienia w przypadku połączonego drugiego wyświetlacza (HDMI/Miracast).</string>
<string name="enable_secondary_display_hardware_acceleration">Zachowaj ustawienie akceleracji</string>
<string name="enable_secondary_display_hardware_acceleration_summary">Akceleracja sprzętowa może nie działać</string>
<string name="enable_clone_mode">Włącz powielanie</string>
<string name="enable_clone_mode_summary">Powiel wyświetlacz urządzenia bez pilota.</string>
......@@ -199,16 +199,16 @@
<string name="enable_brightness_gesture">Włącz gesty jasności</string>
<string name="enable_brightness_gesture_summary">Regulacja jasności gestem podczas odtwarzania wideo</string>
<string name="enable_headset_detection">Wykrywanie słuchawek</string>
<string name="enable_headset_detection_summary">Pauzuj przy usunięciu słuchawek i wznów przy ich słuchawek</string>
<string name="enable_headset_detection_summary">Pauzuj przy usunięciu słuchawek, wznów po ponownym włożeniu słuchawek</string>
<string name="enable_jump_buttons">Włącz przyciski przeskoku</string>
<string name="enable_jump_buttons_summary">Pokaż przyciski do przodu i do tyłu w interfejsie wideo</string>
<string name="enable_steal_remote_control">Ekskluzywny pilot zestawu słuchawkowego</string>
<string name="enable_steal_remote_control_summary">Unikanie konfliktów poprzez kradzież pilota z innych aplikacji. Zapobiega to wybieraniu numeru przy podwójnym kliknięciu na komórkach firmy HTC.</string>
<string name="enable_steal_remote_control">Ekskluzywny pilot słuchawek</string>
<string name="enable_steal_remote_control_summary">Unikanie konfliktów poprzez zapożyczenie pilota z innych aplikacji. Zapobiega to wybieraniu numeru przy podwójnym kliknięciu na telefonach firmy HTC.</string>
<string name="performance_prefs_category">Wydajność</string>
<string name="chroma_format">Wymuś chromę</string>
<string name="chroma_format_summary">RGB 32-bit: domyślna chroma\nRGB 16-bit: lepsza wydajność, ale niższa jakość\nYUV: najlepsza wydajność, ale nie działa na wszystkich urządzeniach. Tylko dla Androida 2.3 i nowszych.</string>
<string name="deblocking">Ustawienia filtru usuwania bloków</string>
<string name="deblocking_summary">Zmienia ustawienia filtru usuwania bloków. Może poprawić jakość obrazu. Tylko dla zaawansowanych użytkowników.</string>
<string name="deblocking_summary">Zmiana ustawienia filtru usuwania bloków. Może poprawić jakość obrazu. Tylko dla zaawansowanych użytkowników.</string>
<string name="deblocking_always">Pełny filtr usuwania bloków (najwolniej)</string>
<string name="deblocking_nonref">Średni filtr usuwania bloków</string>
<string name="deblocking_nonkey">Niski filtr usuwania bloków</string>
......@@ -219,7 +219,7 @@
<string name="enable_time_stretching_audio_summary">Przyspieszenie i spowolnienie dźwięku bez zmiany tonacji (wymaga szybkiego urządzenia).</string>
<string name="advanced_prefs_category">Zaawansowane</string>
<string name="aout">Wyjście dźwiękowe</string>
<string name="aout_summary">Zmiana metodę dźwięku wyjściowego, której używa VLC.</string>
<string name="aout_summary">Zmiana metody, której VLC używa do wyjścia dźwięku.</string>
<string name="aout_audiotrack">AudioTrack (natywny)</string>
<string name="aout_audiotrack_java">AudioTrack (Java)</string>
<string name="aout_opensles">OpenSL ES</string>
......@@ -234,7 +234,7 @@
<string name="set_locale_popup">Zamknij i uruchom ponowne VLC, aby zastosować zmiany.</string>
<string name="network_caching">Wartość buforowania sieci</string>
<string name="network_caching_summary">Ilość czasu, dla buforowania pliku sieciowego (w milisekundach). Nie działa ze sprzętowym dekodowaniem. Pozostaw puste, aby zresetować.</string>
<string name="developer_prefs_category">Programista</string>
<string name="developer_prefs_category">Programisty</string>
<string name="enable_verbose_mode">Szczegółowość</string>
<string name="enable_verbose_mode_summary">Zwiększenie liczby komunikatów (logcat)</string>
<string name="debug_logs">Dzienniki debugowania</string>
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment