Commit c598696b authored by Martin Srebotnjak's avatar Martin Srebotnjak Committed by Christoph Miebach

l10n: Slovenian update

Signed-off-by: Christoph Miebach's avatarChristoph Miebach <christoph.miebach@web.de>
parent 73c6bade
......@@ -239,7 +239,6 @@
<string name="force_list_portrait_summary">Filme v pokončnem načinu pokaži v seznamu namesto mreži</string>
<string name="audio_title_alignment">Poravnava naslova zvoka</string>
<string name="enable_headset_detection">Zaznaj slušalke</string>
<string name="enable_headset_detection_summary">Prekini ob odklopu slušalk; Nadaljuj ob priklopu slušalk</string>
<string name="enable_steal_remote_control">Ekskluziven daljinski nadzor slušalk</string>
<string name="enable_steal_remote_control_summary">Izognite se konfliktom z odvzemom daljinskega nadzora drugim napravam. To prepreči klicanje z dvoklikom na HTC telefonih.</string>
<string name="audio_title_alignment_default">Privzeto</string>
......@@ -335,7 +334,6 @@
<string name="allow_storage_access_description">VLC-ju morate odobriti to dovoljenje za dostop do datotek predstavnih vsebin na tej napravi.</string>
<string name="permission_ask_again">Odobri dovoljenje</string>
<string name="exit_app">Zapri VLC</string>
<string name="hardware_acceleration_error">napaka strojnega pospeševanja, preklapljanje na programsko odkodiranje</string>
<!--PLugins-->
<string name="plugins">Vstavki</string>
<string name="add_to_playlist">Dodaj na seznam predvajanja</string>
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment