Commit bdcc5465 authored by Sveinn í Felli's avatar Sveinn í Felli Committed by Christoph Miebach

l10n: Icelandic update

Signed-off-by: Christoph Miebach's avatarChristoph Miebach <christoph.miebach@web.de>
parent 4bcede21
......@@ -211,7 +211,6 @@
<string name="enable_seek_buttons_summary">Birta afturábak- og áfram-hnappa á myndmerkisviðmótinu</string>
<string name="audio_title_alignment">Jöfnun titils fyrir hljóð</string>
<string name="enable_headset_detection">Finna heyrnartól</string>
<string name="enable_headset_detection_summary">Setja í bið þegar heyrnartól eru fjarlægð; halda áfram þegar þeim er stungið í samband</string>
<string name="enable_steal_remote_control">Sérstök fjarstýring heyrnartóla</string>
<string name="enable_steal_remote_control_summary">Forðast árekstra við að stela fjarstýringu frá öðrum forritum. Þetta kemur í veg fyrir að hringt sé við tvíslátt á HTC-símum.</string>
<string name="audio_title_alignment_default">Sjálfgefið</string>
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment