Commit 93d34e28 authored by VideoLAN's avatar VideoLAN Committed by Christoph Miebach
Browse files

l10n: Danish update


Signed-off-by: Christoph Miebach's avatarChristoph Miebach <christoph.miebach@web.de>
parent 3572559a
......@@ -117,7 +117,7 @@
<string name="sound_off">Lyd fra</string>
<string name="brightness">Lysstyrke</string>
<string name="navmenu">navigationsmenu</string>
<string name="advanced">avanceret indstillinger</string>
<string name="advanced">avancerede indstillinger</string>
<plurals name="track_channels_info_quantity">
<item quantity="one">1 kanal\n</item>
<item quantity="other">%1$d kanaler\n</item>
......@@ -137,8 +137,8 @@
<string name="open_mrl">Stream</string>
<string name="open_mrl_dialog_title">Åbn netværksstream</string>
<string name="open_mrl_dialog_msg">Angiv netværks-MRL: f.eks. http://, mms:// eller rtsp://</string>
<string name="error_not_compatible">Beklager, din enhed understøttes i øjeblikket ikke af denne version af VLC til Android™.</string>
<string name="error_problem">Beklager, VLC til Android havde problemer med indlæsningen og måtte lukke.</string>
<string name="error_not_compatible">Beklager, din enhed understøttes i øjeblikket ikke af denne version af VLC for Android™.</string>
<string name="error_problem">Beklager, VLC for Android havde problemer med indlæsningen og måtte lukke.</string>
<string name="error_message_is">Fejlbeskeden er (nævn venligst denne ved fejlsøgning):\n</string>
<string name="encountered_error_title">Afspilningsfejl</string>
<string name="encountered_error_message">VLC stødte på en fejl med dette medie.\nForsøg venligst at genopfriske mediebiblioteket.</string>
......@@ -169,7 +169,7 @@
<string name="licence">Licens</string>
<string name="revision">Revision</string>
<string name="about">Om</string>
<string name="about_text">VLC til Android™ er en portering af VLC media player, den populære open source-medieafspiller. Android™-udgaven kan læse de fleste filer og netværksstrømme.</string>
<string name="about_text">VLC for Android™ er en portering af VLC media player, den populære open source-medieafspiller. Android™-udgaven kan læse de fleste filer og netværksstreams.</string>
<string name="compiled_by">Denne version af VLC er kompileret af:</string>
<string name="vlc_authors">VLC-forfattere.</string>
<!-- Preferences -->
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment