Commit 62864f41 authored by VideoLAN's avatar VideoLAN Committed by Christoph Miebach

l10n: Danish update

Signed-off-by: Christoph Miebach's avatarChristoph Miebach <christoph.miebach@web.de>
parent 69cc2776
......@@ -6,12 +6,16 @@
<string name="other">Andet</string>
<string name="sortby">Sortér efter …</string>
<string name="sortby_name">Navn</string>
<string name="sortby_name_desc">Navn (fald)</string>
<string name="sortby_length">Længde</string>
<string name="sortby_length_desc">Varighed (fald)</string>
<string name="sortby_date">Dato</string>
<string name="sortby_date_desc">Dato (fald)</string>
<string name="searchable_hint">Søg …</string>
<string name="history">Historik</string>
<plurals name="search_found_results_quantity">
<item quantity="one">Fandt %d forekomst</item>
<item quantity="other">Fandt %d forekomster</item>
<item quantity="one">%d forekomst fundet</item>
<item quantity="other">%d forekomster fundet</item>
</plurals>
<string name="play">Afspil</string>
<string name="play_from_start">Afspil fra start</string>
......@@ -20,14 +24,14 @@
<string name="append">Tilføj</string>
<string name="play_all">Afspil alle</string>
<string name="append_all">Tilføj alle</string>
<string name="last_playlist">Seneste afspilningsliste</string>
<string name="last_playlist">Seneste spillelsiste</string>
<string name="delete">Slet</string>
<string name="remove">Fjern</string>
<string name="set_song">Anvend som ringetone</string>
<string name="info">Information</string>
<string name="confirm_delete">Slet filen \"%1$s\"?</string>
<string name="ringtone_set">Filen \"%1$s\" blev angivet som ringetone.</string>
<string name="ringtone_error">Der opstod en fejl under angivelse af ringetone.</string>
<string name="ringtone_error">Der opstod en fejl under indstilling af ringetone.</string>
<string name="pause">Pause</string>
<string name="not_show_again">Vis ikke denne besked igen.</string>
<string name="info_title">VLC</string>
......@@ -65,7 +69,7 @@
<string name="equalizer">Equalizer</string>
<string name="all_albums">Alle album</string>
<string name="genres">Genrer</string>
<string name="playlists">Afspilningslister</string>
<string name="playlists">Spillelister</string>
<string name="title">Titel</string>
<string name="artist">Kunstner</string>
<string name="album">Album</string>
......@@ -79,9 +83,9 @@
<string name="notavailable">ikke tilgængelig</string>
<string name="nosubdirectory">Ingen undermapper.</string>
<string name="directorynotfound">Mappestien \"%1$s\" blev ikke fundet.</string>
<string name="nohistory">Du har endnu ikke en afspilningshistorik.</string>
<string name="nohistory">Du har endnu ingen afspilningshistorik.</string>
<string name="validation">Er du sikker?</string>
<string name="cover_art">Omslag</string>
<string name="cover_art">Cover</string>
<string name="shuffle">Bland</string>
<string name="repeat">Gentag ingen/enkelt/alle</string>
<string name="previous">Forrige</string>
......@@ -120,10 +124,10 @@
<string name="playback_speed">Afspilningshastighed</string>
<string name="sleep_title">Sleep-timer</string>
<string name="sleep_cancel">Annuller sleep-timer</string>
<string name="jump_to_time">Spring til tidspunkt</string>
<string name="subtitle_label">Tilføj fil med undertekster</string>
<string name="subtitle_select">Vælg fil med undertekster</string>
<string name="no_file_picker_found">Der blev ikke fundet en filvælger i systemet.</string>
<string name="jump_to_time"> til tidspunkt</string>
<string name="subtitle_label">Tilføj undertekstfil</string>
<string name="subtitle_select">Vælg undertekstfil</string>
<string name="no_file_picker_found">Der blev ikke fundet nogen filvælger systemet.</string>
<string name="open">Åbn</string>
<string name="open_mrl">Åbn MRL</string>
<string name="open_mrl_dialog_title">Åbn netværksstrøm</string>
......@@ -150,11 +154,11 @@
<string name="playlist_tips">Tips til spillelisten</string>
<string name="remove_song">Fjern sang</string>
<string name="rearrange_order">Tilpas rækkefølgen</string>
<string name="hold_to_seek">Hold for søgning</string>
<string name="hold_to_seek">Hold nede for at søge</string>
<string name="audio_player_tips">Tips til lydafspilning</string>
<string name="previous_next_song">Forrige/næste sang</string>
<string name="show_playlist">Vis spilleliste</string>
<string name="hold_to_stop">Hold nede for stop</string>
<string name="hold_to_stop">Hold nede for at stoppe</string>
<!-- About -->
<string name="app_name_full">VLC til Android™</string>
<string name="licence">Licens</string>
......@@ -187,9 +191,9 @@
<string name="screen_orientation_start_lock">Låst ved start</string>
<string name="screen_orientation_portrait">Portræt</string>
<string name="screen_orientation_landscape">Landskab</string>
<string name="screen_orientation_reverse_portrait">Vend portrættet om</string>
<string name="screen_orientation_reverse_landscape">Vend landskabet om</string>
<string name="enable_black_theme">Slå sort tema til</string>
<string name="screen_orientation_reverse_portrait">Omvendt portræt</string>
<string name="screen_orientation_reverse_landscape">Omvendt landskab</string>
<string name="enable_black_theme">Aktivér det sorte tema</string>
<string name="enable_black_theme_summary">Skift farverne på brugerfladen for bedre komfort i miljøer med svag belysning.</string>
<string name="subtitle_text_encoding">Tekstkodning for undertekster</string>
<string name="extra_prefs_category">Ekstra indstillinger</string>
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment