Commit 598d7601 authored by VideoLAN's avatar VideoLAN Committed by Christoph Miebach

l10n: Albanian update

Signed-off-by: Christoph Miebach's avatarChristoph Miebach <christoph.miebach@web.de>
parent c598696b
......@@ -210,7 +210,6 @@
<string name="force_list_portrait_summary">Shfaq videot në listë ne vend të rrjetës ne formën portret</string>
<string name="audio_title_alignment">Radhitja e titullit të audios</string>
<string name="enable_headset_detection">Zbulo kufje</string>
<string name="enable_headset_detection_summary">Pusho gjatë heqjes së kufjeve, vazhdo gjatë vendosjes së kufjeve</string>
<string name="enable_steal_remote_control">Kontroll ekskluziv nëpërmjet kufjeve</string>
<string name="enable_steal_remote_control_summary">Mënjano konflikte duke u marrë telekomanimin nga aplikacione të tjera. Kjo mënjanon rënien e telefonit kur bën double klik ne telefonat HTC.</string>
<string name="audio_title_alignment_default">Të parazgjedhura</string>
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment