Commit 5535d347 authored by Marián Hikaník's avatar Marián Hikaník Committed by Christoph Miebach

l10n: Slovak update

Signed-off-by: Christoph Miebach's avatarChristoph Miebach <christoph.miebach@web.de>
parent 32a3fa82
...@@ -286,6 +286,7 @@ ...@@ -286,6 +286,7 @@
<string name="file_other">Zatvoriť vykresľovač navigovania</string> <string name="file_other">Zatvoriť vykresľovač navigovania</string>
<string name="audio_delay">Oneskorenie zvuku</string> <string name="audio_delay">Oneskorenie zvuku</string>
<string name="spu_delay">Oneskorenei titulkov</string> <string name="spu_delay">Oneskorenei titulkov</string>
<string name="sleep_time_not_set">Nenastavené</string>
<string name="network_shares_discovery">Vyhľadávanie sieťových zdieľaní...</string> <string name="network_shares_discovery">Vyhľadávanie sieťových zdieľaní...</string>
<string name="network_empty">Tento priečinok je prázdny.</string> <string name="network_empty">Tento priečinok je prázdny.</string>
<string name="network_connection_needed">Bez pripojenia k lokálnej sieti.</string> <string name="network_connection_needed">Bez pripojenia k lokálnej sieti.</string>
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment