Commit 4484f052 authored by A. Regnander's avatar A. Regnander Committed by Christoph Miebach

l10n: Swedish update

Signed-off-by: Christoph Miebach's avatarChristoph Miebach <christoph.miebach@web.de>
parent 598d7601
...@@ -246,7 +246,9 @@ ...@@ -246,7 +246,9 @@
<string name="force_list_portrait_summary">Visa videor i en lista istället för rutnät i porträttläge</string> <string name="force_list_portrait_summary">Visa videor i en lista istället för rutnät i porträttläge</string>
<string name="audio_title_alignment">Ljudrubriksjustering</string> <string name="audio_title_alignment">Ljudrubriksjustering</string>
<string name="enable_headset_detection">Identifiera hörlurar</string> <string name="enable_headset_detection">Identifiera hörlurar</string>
<string name="enable_headset_detection_summary">Pausa när hörlurar tas bort och återuppta när de ansluts igen</string> <string name="enable_headset_detection_summary">Identifiera anslutning och borttagning av headset</string>
<string name="enable_play_on_headset_insertion">Återuppta när headset ansluts</string>
<string name="enable_play_on_headset_insertion_summary">Pausa annars</string>
<string name="enable_steal_remote_control">Exklusiv fjärrstyrning med hörlurar</string> <string name="enable_steal_remote_control">Exklusiv fjärrstyrning med hörlurar</string>
<string name="enable_steal_remote_control_summary">Undvik konflikter genom att stjäla fjärrstyrningen från andra appar. Detta förhindrar uppringning vid dubbelklickning på HTC-telefoner.</string> <string name="enable_steal_remote_control_summary">Undvik konflikter genom att stjäla fjärrstyrningen från andra appar. Detta förhindrar uppringning vid dubbelklickning på HTC-telefoner.</string>
<string name="audio_title_alignment_default">Standard</string> <string name="audio_title_alignment_default">Standard</string>
...@@ -378,7 +380,6 @@ ...@@ -378,7 +380,6 @@
<string name="allow_sdraw_overlays_description">Du måste bevilja detta tillstånd för att VLC ska kunna visa din video i ett poppupp över andra applikationer.</string> <string name="allow_sdraw_overlays_description">Du måste bevilja detta tillstånd för att VLC ska kunna visa din video i ett poppupp över andra applikationer.</string>
<string name="permission_ask_again">Bevilja tillstånd</string> <string name="permission_ask_again">Bevilja tillstånd</string>
<string name="exit_app">Avsluta VLC</string> <string name="exit_app">Avsluta VLC</string>
<string name="hardware_acceleration_error">Problem med hårdvaruaccelereringen; byter till mjukvaruavkodning</string>
<!--PLugins--> <!--PLugins-->
<string name="plugins">Insticksmoduler</string> <string name="plugins">Insticksmoduler</string>
<string name="download_on_device">Ladda ned</string> <string name="download_on_device">Ladda ned</string>
...@@ -406,4 +407,5 @@ ...@@ -406,4 +407,5 @@
<string name="listen">Lyssna</string> <string name="listen">Lyssna</string>
<string name="subtitles_download_title">Ladda ned undertexter</string> <string name="subtitles_download_title">Ladda ned undertexter</string>
<string name="connecting">Ansluter...</string> <string name="connecting">Ansluter...</string>
<string name="save_bluetooth_delay">Spara fördröjning för Bluetooth-enhet</string>
</resources> </resources>
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment