Commit 0dce4080 authored by Mindaugas Baranauskas's avatar Mindaugas Baranauskas Committed by Christoph Miebach

l10n: Lithuanian update

Signed-off-by: Christoph Miebach's avatarChristoph Miebach <christoph.miebach@web.de>
parent 8b57bc01
......@@ -224,7 +224,6 @@
<string name="force_list_portrait_summary">Įrenginį laikant vertikaliai, vaizdo kūrinius išdėstyti sąrašu, o ne tinkleliu</string>
<string name="audio_title_alignment">Muzikos kūrinio pavadinimo padėtis</string>
<string name="enable_headset_detection">Aptikti ausines</string>
<string name="enable_headset_detection_summary">Atjungus ausines – pristabdyti; prijungus ausines – tęsti</string>
<string name="enable_steal_remote_control">Išskirtinė nuotolinė ausinių kontrolė</string>
<string name="enable_steal_remote_control_summary">Vengti konflikto, kuomet reaguojama į kitų programų nuotolinę kontrolę. Tai leidžia išvengti skambinimo dukart spustelėjus HTC telefonus.</string>
<string name="audio_title_alignment_default">Numatyta</string>
......@@ -318,6 +317,5 @@
<string name="allow_storage_access_description">VLC prašo leisti prieiti prie šiame įrenginyje esančių įvairialypės terpės rinkmenų.</string>
<string name="permission_ask_again">Leisti</string>
<string name="exit_app">Užverti VLC</string>
<string name="hardware_acceleration_error">aparatinio iškodavimo nepavyksta naudoti, naudosime programinį iškodavimą</string>
<!--PLugins-->
</resources>
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment